03/ 29

BG

Официален вестник на Европейския съюз

97


31999D0530


L 203/76

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 1999 година

за изменение на Решение 95/453/EО за определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Република Корея

(нотифицирано под номер C(1999) 2062)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/530/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/492/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на живи двучерупчести мекотели (1), последно изменена с Решение 97/79/EО (2), и по-специално член 9 от нея,

(1)

като има предвид, че член 1 от Решение 95/453/EО на Комисията от 23 октомври 1995 г. относно определяне на специални условия за внос на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Република Корея (3) определя, че „Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries — National Fisheries Products Inspection Station (NFPIS)“ е компетентният орган в Република Корея за проверка и сертификация на съответствието на рибните продукти и продуктите от аквакултури с изискванията на Директива 91/492/ЕИО;

(2)

като има предвид, че след преструктуриране на администрацията в Корея, компетентният орган за здравни сертификати за рибни продукти (NFPIS) се е променил от „Ministry of Agriculture and Forestry“ на „Ministry of Maritime and Fisheries“ и този нов орган е способен ефективно да потвърди прилагането на действащото законодателство; като има предвид, че следователно е необходимо да бъде променен компетентният орган, посочен в Решение 95/453/EО;

(3)

като има предвид, че е подходящо да се хармонизира формулировката на заглавието на Решение 95/453/EО с формулировката на членовете от настоящото решение и по-специално да се изясни, че с това решение се установяват условията за внос на замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги с произход от Република Корея;

(4)

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 95/453/EО се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

„Ministry of Maritime Affairs and Fisheries — National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)“ е компетентният орган в Република Корея за проверка и сертификация на това, че двучерупчестите мекотели, бодлокожите, ципестите и морските коремоноги отговарят на изискванията на Директива 91/492/ЕИО“;

3.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Двучерупчестите мекотели, бодлокожите, ципестите и морските коремоноги с произход от Република Корея и предназначени за консумация от човека трябва да произхождат от разрешените зони за производство, изброени в приложението към настоящата директива.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 1999 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 264, 7.11.1995 г., стр. 35.