01/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

167


31999D0506


L 194/65

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 1999 година

за изменение на Решение 98/610/ЕО, Евратом за създаване на експертни групи за съдействие на Комисията по съдържанието и насоките на ключовите дейности в областта на научните изследвания и технологичното развитие

(нотифицирано под номер C(1999) 2359)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/506/ЕО, Евратом)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

(1)

като има предвид, че със свое Решение 98/610/ЕО, Евратом (1) Комисията създаде експертни групи за съдействие на Комисията по съдържанието и насоките на ключовите дейности в областта на научните изследвания и технологичното развитие;

(2)

като има предвид, че в тази връзка членовете на експертните групи се назначават в лично качество от Комисията за срок от две години и че нови назначения с цел по-конкретно разширяването на диапазона от географски области, по-добър баланс на научни и технически компетентности и заместване на несправящи се с работата членове, могат да бъдат извършени и по време на споменатия период;

(3)

като има предвид, че е необходимо да се гарантира по принцип хомогенността на експертните групи, да се улесни тяхното управление от службите на Комисията и да се осигури търсената прозрачност в тази област;

(4)

като има предвид, че в този контекст мандатът на новите членове трябва да може да приключи едновременно с този на преди това назначените членове,

РЕШИ:

Член 1

В член 4, параграф 1 от Решение 98/610/ЕО Евратом, параграф 1 се заменя със следния текст:

„Членовете на експертни групи се назначават в лично качество от Комисията за срок до две години. Това назначение може да се поднови еднократно, за максимум две години.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юли 1999 година.

За Комисията

Édith CRESSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 290, 29.10.1998 г., стр. 57.