03/ 29

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


31999D0486


L 190/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 1999 година

за изменение на Решение 94/269/ЕО относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Колумбия

(нотифицирано под номер C(1999) 1826)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/486/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), последно изменена с Директива 97/79/ЕО на Съвета (2), и по-специално член 11 от нея,

(1)

като има предвид, че в член 1 от Решение 94/269/ЕО на Комисията от 8 април 1994 г. относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Колумбия (3), последно изменено с Решение 96/31/ЕО (4), се посочва, че Ministerio de Salud — División de Alimentos е компетентният орган в Колумбия, който се занимава с проверката и удостоверява съответствието на рибните продукти и продуктите от аквакултури с изискванията на Директива 91/493/ЕИО;

(2)

като има предвид, че в резултат от реструктурирането на колумбийското правителство компетентният орган за здравните сертификати за рибните продукти е променен от Ministerio de Salud – División de Alimentos на Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (Invima), като този нов орган е в състояние ефективно да проверява прилагането на действащото законодателство; като има предвид, че вследствие на това е необходимо да се внесат съответните изменения в наименованието на компетентните органи, цитирани в Решение 94/269/ЕО;

(3)

като има предвид, че е подходящо да се хармонизира текстът на Решение 94/269/ЕО с текста на неотдавна приетите решения на Комисията, в които са формулирани специалните условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури, произхождащи от някои трети страни;

(4)

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 94/269/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (Invima) е компетентният орган на Колумбия за проверяване и удостоверяване на съответствието на рибни продукти и продукти от аквакултури с изискванията на Директива 91/493/ЕИО.“

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Рибните продукти и продуктите от аквакултури с произход от Колумбия трябва да отговарят на следните условия:

1.

всяка пратка трябва да бъде придружена с номериран оригинален здравен сертификат, надлежно попълнен, подписан, датиран и съставен от една-единствена страница, в съответствие с посочения образец в приложение А;

2.

продуктите трябва да произхождат от одобрени предприятия, кораби фабрики, хладилни складове или регистрирани хладилни кораби, изброени в списъка към приложение Б;

3.

освен в случаите на замразени рибни продукти в насипно състояние, предназначени за производството на консервирани храни, всички опаковки трябва да съдържат думата „Колумбия“ и номера на одобрение/регистрация на предприятието, кораба фабрика, хладилния склад или хладилния кораб на произход, изписани с незаличими букви.“

3.

Приложение А се заменя с приложението към настоящия документ.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 1999 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 115, 6.5.1994 г., стр. 38.

(4)  ОВ L 9, 12.1.1996 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image