01/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

163


31999D0478


L 187/70

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 1999 година

за подновяване на Консултативния комитет по рибарството и аквакултурите

(нотифицирано под номер C(1999) 2042)

(1999/478/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

(1)

като има предвид, че е от значение за Комисията да проучи становищата на заинтересованите страни по въпросите, възникнали вследствие установяването на Обща политика в областта на рибарството (ОПР);

(2)

като има предвид, че е създаден Консултативен комитет (КК) в сектора на рибарството с Решение 71/128/ЕИО на Комисията (1), текстът на което е заменен последно с Решение 89/4/ЕИО (2), изменено с Решение 97/246/ЕО (3)

(3)

като има предвид, че е уместно диалогът относно установяването и управлението на ОПР да се разшири в рамките на КК и да обхване всички заинтересовани страни, по-специално тези от сектора на аквакултурите и непрофесионалните организации; като има предвид, че за тази цел е необходимо да се преразгледа структурата на комитета;

(4)

като има предвид, че за да се насърчи извършването на анализи и установяването на общи позиции относно ОПР е полезно да бъдат поканени членовете на КК да се занимаят най-напред с касаещите ги въпроси;

(5)

като има предвид, че за по-ефикасна работа е необходимо да се намали броят на членовете на Комитета;

(6)

като има предвид, че е полезно да се подобрят условията за диалог чрез по-добро взаимодействие между един пленарен комитет, натоварен с направляване на работите на Комитета и изготвяне на становища, и работните групи, отговорни за изготвянето на тези становища;

(7)

като има предвид, че мандатът на членовете на Комитета изтича на 31 юли 1999 г. след период на преход, определен, за да се извърши реформа на въпросния комитет, и че следователно е целесъобразно да се внесат промени в текста на решението в посочения по-горе смисъл;

(8)

като има предвид, че за по-голяма яснота е необходимо да се замени текстът на Решение 71/128/ЕИО,

РЕШИ:

Член 1

1.   Към Комисията се учредява Консултативен комитет по рибарството и аквакултурите, съставен от пленарен комитет, по-долу наричан „Комитетът“, и четири работни групи, упоменати в член 7.

2.   Комитетът се състои от представители на следните заинтересовани среди: представителните професионални организации на предприятията за производство, за преработка или търговия с продуктите на рибарството и аквакултурите, и непрофесионалните организации, представляващи интересите на потребителите, на екологията и на развитието.

3.   Освен това в групите, определени в член 7, са представени експертите от сектора на рибарството, представляващи научните и/или икономически, кредитни или отговорни за първото пускане на пазара органи.

Член 2

Комитетът може да бъде консултиран или да се самосезира по инициатива на председателя му или по искане на един или няколко от членовете му относно въпроси, свързани със законодателството в областта на Общата политика в областта на рибарството, по-специално във връзка с мерки, които Комисията следва да взема в рамките на това законодателство, както и по икономически и социални въпроси в сектора на рибарството, с изключение на тези, които се отнасят до работодателите и работещите в областта на рибарството като социални партньори.

Член 3

Комитетът се състои от двадесет членове, по-долу наричани „членове на Комитета“.

1.

За всяка една от заинтересованите среди, номерирани от 1 до 11, се предвижда по едно място. За всяко едно от единадесетте места се предвижда по един член и един заместник-член.

Професионални организации:

Риболовни предприятия:

1) частни корабособственици

2)

кооперативни корабособственици

3)

организации на производители

Предприятия от областта на аквакултурите:

4)

лица, отглеждащи мекотели и ракообразни

5) рибовъдци

Преработвателни и търговски предприятия

6) преработватели

7)

търговци (вносители/износители и търговци на едро)

Синдикати:

8)

риболовци и наети от тези предприятия лица

Непрофесионални организации, заинтересовани от Общата политика в областта на рибарството:

 

9) потребители

 

10) еколози

 

11) лица, отговорни за развойната дейност

2.

Освен това в комитета заседават по право председателят и заместник-председателят на Комитета за секторен диалог „Рибарство“ (4), председателите и заместник-председателите на работните групи номера 1, 3 и 4, упоменати в член 7, и председателят на работна група № 7, упомената в член 7.

Член 4

1.   Членовете на комитета се назначават от Комисията по предложение на органите, учредени на общностно равнище, най-представителни за заинтересованите среди, упоменати в член 3, параграф 1. Представителят на потребителите се предлага от Комитета на потребителите (5).

За всяко едно от местата, които трябва да бъдат заети, с изключение на тези, запазени за комитета за секторен диалог „Рибарство“, тези органи предлагат двама кандидати с различно гражданство. За местата, предвидени за средите, упоменати в член 3, параграф 1, предложенията трябва да съдържат имената на титуляра и на неговия заместник.

Мандатът на член на комитета е с продължителност три години и може да се подновява. Изпълняваните функции не са предмет на никакво заплащане.

След изтичане на периода от три години членовете на комитета остават на длъжност до тяхната замяна или до подновяването на техния мандат.

Мандатът на един член може да изтече преди края на тригодишния период вследствие оставка или смърт.

Мандатът на един член може да бъде прекратен предсрочно, когато органът, представил кандидатурата му, поиска неговата замяна.

Членът се заменя за остатъка от мандата в съответствие с процедурата, установена в параграф 1.

2.   Списъкът на членовете на комитета се публикува в Официален вестник на Европейските общности за сведение.

Член 5

Комитетът избира за срок от три години председател и двама заместник-председатели. Изборът се провежда с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

Членовете на комитета, упоменати в член 3, параграф 2, съставляват бюрото на комитета, с изключение на представителя на корабособствениците, член на комитета за секторен диалог.

Бюрото избира свой председател, подготвя и организира работата на работните групи, упоменати в член 7.

Член 6

По искане от страна на една от организациите, упоменати в член 4, параграф 1, председателят може да покани представител на тази организация да присъства на съвещанията на комитета. При същите условия той може да покани да присъства на работите на комитета като експерт всяко лице, които има специфични компетенции от областта на някой от въпросите, включени в дневния ред. Заместник-членовете могат да присъстват на съвещанията на собствени разноски като наблюдатели.

Член 7

Комитетът създава четири работни групи, които да изготвят неговите становища.

Наименованията на тези групи, както и председателствата и съставите им, са представени в приложението към настоящото решение.

Съгласувано с Комисията участниците в работните групи се избират в зависимост от дневния ред на всяко съвещание от най-представителните органи, учредени на общностно равнище. Представителите на областите на биологията и на икономиката се избират от Научно-техническия и икономически комитет за рибарството НТИКР (6). В зависимост от дневния ред Комисията може да назначи допълнителни експерти.

Член 8

1.   Комитетът се събира по покана на Комисията на основата на годишна работна програма, изготвена с одобрението на Комисията. Бюрото се събира на съвещания по покана на председателя му със съгласието на Комисията.

2.   Представителите на службите на Комисията участват в съвещанията на комитета на бюрото и на експертните групи.

3.   Службите на Комисията осигуряват секретариата на комитета, на бюрото и на експертните групи.

4.   Съгласувано с Комисията комитетът изготвя правилата, отнасящи се за изпълнението на работната програма, за подготовката на съвещанията, за провеждането им, за отчетите, за заемането на позиции или за изготвяне на заключенията, за представяне на становищата или препоръките.

Член 9

Комитетът е призован да заеме позиции относно исканията за становища, представени от Комисията, както и по теми, включени в работната му програма.

Когато иска становище от комитета, Комисията може да определи срокове за представянето му.

Позициите, заети от представените заинтересовани среди, се представят в доклад, предаден на Комисията.

В случай че поисканото становище трябва да бъде изготвено с единодушие от комитета, последният изготвя общи заключения, които се прилагат към въпросния отчет.

Член 10

Без да се накърняват разпоредбите на член 287 от Договора, членовете на комитета, както и тези на експертните групи, са задължени да не разпространяват сведения, до които са имали достъп по време на работата на комитета или на работните групи, когато Комисията ги уведоми, че исканото становище или повдигнатият въпрос в дадена област са от поверителен характер.

В този случай на съвещанията присъстват единствено членовете на комитета и представителите на Комисията.

Член 11

Решения 71/128/ЕИО и 97/247/ЕО на Комисията (7) се отменят.

Член 12

Настоящото решение влиза в сила на 1 август 1999 г.

Съставено в Брюксел на 14 юли 1999 година.

За Комисията

Emma BONINO

Член на Комисията


(1)  ОВ L 68, 22.3.1971 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 5, 7.1.1989 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 97, 12.4.1997 г., стр. 27.

(4)  ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 27 (98/500/ЕО).

(5)  ОВ L 162, 13.7.1995 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 297, 2.12.1993 г., стр. 25.

(7)  ОВ L 97, 12.4.1997 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Работни групи, упоменати в член 7

1.   Наименование на работната група

Група № 1: Достъп до ресурсите и управление на риболовните дейности.

Група № 2: Аквакултури: отглеждане на риби, ракообразни и мекотели.

Група № 3: Пазари и търговска политика.

Група № 4: Общи въпроси: икономика и секторен анализ.

2.   Председателство и заместник-председателство

Работни групи № 1 и № 4 се председателстват от представител на частните корабособственици.

Работна група № 1 се председателства от представител на кооперативните корабособственици.

Представител на сектора „Отглеждане на риби“ и сектора „Отглеждане на ракообразни/мекотели“ се редуват като председател и заместник-председател на работна група № 2.

Работна група № 3 се председателства от представител на преработвателите.

Заместник-председател на работна група № 4 е представител на търговците.

Заместник-председател на работна група № 3 е представител на организациите на производителите.

3.   Брой места по заинтересовани среди

 

Група № 1

Група № 2

Група № 3

Група № 4

Частни корабособственици

5

1

3

Кооперативни корабособственици

3

1

2

Наети риболовци

2

1

1

2

Организации на производители

1

3

1

Рибовъдци

6

1

1

Лица развъждащи мекотели и черупчести

4

1

1

Преработвателни предприятия

3

2

Търговци

2

1

Потребители

1

1

1

Околна среда

1

1

1

1

Развитие

1

1

1

Биология

1

1

Икономика

1

1

1

1

Банки

1

1

Тържища и пристанища

1

 

15

15

19

18

Комисията може да назначи допълнителни експерти в зависимост от дневния ред.