03/ 27

BG

Официален вестник на Европейския съюз

149


31999D0228


L 083/77

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 март 1999 година

за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и на Решения 92/160/ЕИО, 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО и 93/197/ЕИО по отношение на ветеринарно-санитарните условия за временно допускане, повторно влизане и внос в Общността на регистрирани коне от някои части на Саудитска Арабия

(нотифицирано под номер С(1999) 496)

(текст от значение за ЕИП)

(1999/228/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (1), последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и по-специално членове 12, 13, 15, 16, както и член 19, ii) от нея,

като има предвид, че с Решение 79/542/ЕИО на Съвета (2), последно изменено от Решение 98/622/ЕО на Комисията (3), е създаден списък с одобрени трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на говеда, свине, еднокопитни животни , овце и кози, прясно месо и месни продукти;

като има предвид, че с Решение 92/160/ЕИО на Комисията (4), последно изменено от Решение 98/622/ЕО на Комисията (5), Комисията постановява регионализирането на някои трети страни по отношение на вноса на еднокопитни животни;

като има предвид, че ветеринарно-санитарните условия и ветеринарно сертифициране за временно допускане, повторно влизане и внос в Общността на регистрирани коне са формулирани в Решения 92/260/ЕИО (6), 93/195/ЕИО (7) и 93/197/ЕИО (8) на Комисията, всички последно изменени с Решение 98/594/ЕО (9);

като има предвид, че в резултат от ветеринарната инспекционна проверка от страна на Комисията в Саудитска Арабия ситуацията на здравето на животните изглежда, че подлежи на удовлетворителна степен на контрол, и особено придвижването на еднокопитни животни от някои части на територията в други части на страната изглежда е добре контролирано;

като има предвид, че ветеринарните власти на Саудитска Арабия са поели писмено ангажимент да уведомяват Комисията и държавите-членки в рамките на 24 часа с телеграма, по факс или посредством телекс относно всякакви инфекциозни или заразни заболявания по еднокопитните животни, посочени в приложение А към Директива 90/426/ЕИО , които задължително се разгласяват в страната, а също и своевременно да информират относно всякакви промени в политиката за ваксиниране или вноса на еднокопитни животни;

като има предвид, че след провеждането на серологичното изследване на цялата територия на Саудитска Арабия, страната може да се счита, че свободна от сап (бактериална зооноза) и дурин по конете от най-малко шест месеца; че в страната никога не е имало поява на венецуелски енцефаломиелит по конете и везикуларен стоматит, при все това са открити серологични доказателства за наличието на вирусен артрит при конете;

като има предвид, че въз основа на резултатите от горепосоченото изследване, в някои части от Саудитска Арабия повече от две години не е наблюдаван африканска чума по конете, като през последните 12 месеца в страната не е била провеждана ваксинация срещу тази болест, като същата е и официално забранена; при все това някои части от Саудитска Арабия не могат да се считат за свободни от това заболяване;

като има предвид, че компетентните органи на Саудитска Арабия са информирали Комисията относно официалното одобряване на защитена от насекоми карантинна станция в околностите на Ер-Рияд, като са представили образци на подписите на официалните ветеринарни лекари, оправомощени да подписват международни сертификати за износ;

като има предвид, че поради причини, свързани с ветеринарната ситуация в някои части от Саудитска Арабия, изглежда че е подходящо въпросната страна да бъде регионализирана, така че в Общността да се внасят само регистрирани коне от свободната от заболявания част от територията на Саудитска Арабия;

като има предвид, че ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране следва да бъдат приети съгласно ветеринарномедицинската ситуация във въпросната трета страна, като в случая се обхващат единствено регистрираните коне;

като има предвид, че с цел яснота следва винаги да се използва кодът на страната по ISO при изменения в списъка на третите страни;

като има предвид, че е необходимо в Решение 79/542/ЕИО, както и в Решения 92/160/ЕИО, 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО и 93/197/ЕИО да се внесат съответните изменения;

като има предвид, че мерките предвидени съгласно настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В част 2 от приложението към Решение 79/542/ЕИО в отделната колонка за регистрирани коне се добавя следният ред по азбучен ред на съответните кодове по ISO на страните:

„SA

Саудитска Арабия

X

(1)“

Член 2

В приложението към Решение 92/160/ЕИО се добавят следните думи:

„Саудитска Арабия

Цялата територия с изключение на защитните зони и зоните за наблюдение, създадени в съответствие с разпоредбите от член 13, параграф 2, буква а) от Директива 90/426/ЕИО, където е направено следното разделение:

1.

Защитна зона

1.1.

Провинция Jizan

Цялата провинция с изключение на частта северно от контролния пост на пътя при Ash Shuqaiq на път № 5, както и северно от път № 10.

1.2.

Провинция Asir

Частта от провинцията, ограничена от път № 10 между Аd Darb, Abha и Kamis Mushayt на север, с изключение на клубовете за езда във военно-въздушните бази и базите на сухопътните войски,

Частта от провинцията, ограничена на север от път № 15, водеща от Kamis Mushayt през Jarash, Al Utfah и Dhahran Al Janoub към границата с провинция Najran,

Частта от провинцията, ограничена на север от пътя, водещ от Al Utfah през Al Fayd до Badr Al Janoub (провинция Najran).

1.3.

Провинция Najran

Частта от провинцията, ограничена от пътя от Al Utfah (провинция Asir) до Badr Al Janoub и до As Sebt и от As Sebt покрай коритото на Wadi Habunah към кръстовището с път № 177 между Najran и Ер-Рияд на север и от това кръстовище по протежение на път № 177, водещ на юг към кръстовището с път № 15 от Najranu до Sharourah,

Частта от провинцията южно от път № 15 между Najran и Sharourah и границата с Йемен.

2.

Зона за наблюдение

2.1.

Провинция Jizan

Частта от провинцията северно от контролния пост на пътя при Ash Shuqaiq на път № 5, която се контролира от контролния пост в Al Qahmah и северно от път № 10.

2.2.

Провинция Asir

клубовете за езда във военно-въздушните бази и базите на сухопътните войски,

Частта от провинцията между границата на защитната зона и път № 209 от Ash Shuqaiq до пътния контролен пост Muhayil на път № 211,

Частта от провинцията между контролния пост на път № 10 южно от Abha, град Abha и пътния контролен пост Ballasmer на 65 км от Abha на път № 15, който води на север,

Частта от провинцията между Khamis Mushayt и пътния контролен пост на 90 км от Abha на път № 255 до Samakh и пътния контролен пост в Yarah, на 90 км от Abha, на път № 10, който води до Ер-Рияд,

Частта от провинцията южно от въздушната линия между пътния контролен пост в Yarah на път № 10 и Khashm Ghurab на път № 177 чак до границата с провинция Najran.

2.3.

Провинция Najran

Частта от провинцията южно от линията между пътния контролен пост в Yarah на път № 10 и Khashm Ghurab на път № 177 на 80 км от Najran и западно на път № 175, водещ до Sharourah.“

Член 3

В Решение 92/260/ЕИО се внасят следните изменения:

1.

В приложение I списъкът с третите страни от група Д се замества със следния текст:

„Обединени арабски емирства (AE), Бахрейн (BH), Алжир (DZ), Египет (1) (EG), Израел (IL), Йордания (JO), Кувейт (KW), Ливан (LB), Либия (LY), Мароко (MA), Малта (MT), Мавриций (MU), Оман (OM), Катар (QA), Саудитска Арабия (1) (SA), Сирия (SY), Тунис (TN), Турция1 (TR)“;

2.

Заглавието на здравния сертификат, установен в приложение II, част Е, се замества със следния текст:

„ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за временно допускане на регистрирани коне от Обединените арабски емирства, Бахрейн, Алжир, Египет (1), Израел, Йордания, Кувейт, Ливан, Либия, Мароко, Малта, Мавриций, Оман, Катар, Саудитска Арабия (1), Сирия, Тунис, Турция (1) на територията на Общността за период, по-кратък от 90 дни.“

Член 4

В Решение 93/195/ЕИО се внасят следните изменения:

1.

В приложение I списъкът с третите страни от група Д се замества със следния текст:

„Обединени арабски емирства (AE), Бахрейн (BH), Алжир (DZ), Египет (1) (EG), Израел (IL), Йордания (JO), Кувейт (KW), Ливан (LB), Либия (LY), Мароко (MA), Малта (MT), Мавриций (MU), Оман (OM), Катар (QA), Саудитска Арабия (1) (SA), Сирия (SY), Тунис (TN), Турция (1) (TR)“;

2.

В приложение II списъкът на страните под група Д в заглавието на здравния сертификат, установен в приложение II, се замества със следния текст:

„Обединени арабски емирства, Бахрейн, Алжир, Египет (1), Израел, Йордания, Кувейт, Ливан, Либия, Мароко, Малта, Мавриций, Оман, Катар, Саудитска Арабия (1), Сирия, Тунис, Турция (1)“.

Член 5

В Решение 93/197/ЕИО се внасят следните изменения:

1.

В приложение I списъкът с третите страни от група Д се замества със следния текст:

„Обединени арабски емирства (2) (AE), Бахрейн (2) (BH), Алжир (DZ), Египет (1) (2) (EG), Израел (IL), Йордания (2) (JO), Кувейт (2) (KW), Ливан (2) (LB), Либия (2) (LY), Мароко (MA), Малта (MT), Мавриций (MU), Оман (2) (OM), Катар (2) (QA), Саудитска Арабия (1) (2) (SA), Сирия (2) (SY), Тунис (TN).“

2.

Заглавието на здравния сертификат, установен в приложение II, част Е, се замества със следния текст:

„ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за внос на регистрирани коне от Обединените арабски емирства, Бахрейн, Египет (1), Йордания, Кувейт, Ливан, Либия, Оман, Катар, Саудитска Арабия (1), Сирия и за внос на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни за разплод и доотглеждане от Алжир, Израел, Мароко, Малта, Мавриций, Тунис на територията на Общността.“

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 1999 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 146, 14.6.1979 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 296, 5.11.1998 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 71, 18.3.1992 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 287, 21.10.1997 г., стр. 54.

(6)  ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 67.

(7)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 16.

(9)  ОВ L 286, 23.10.1998 г., стр. 53.