06/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

77


31998L0078


L 330/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 98/78/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 октомври 1998 година

относно допълнителен надзор върху застрахователни предприятия, които са част от застрахователна група

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 57, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора (3),

(1)

като имат предвид, че Първата директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби за достъпа и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (4), и Първата директива 79/267/ЕИО на Съвета от 5 март 1979 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби за достъпа и упражняването на пряка животозастрахователна дейност (5) изискват застрахователните предприятия да поддържат граница на платежоспособност;

(2)

като имат предвид, че съгласно Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби за прякото застраховане, различно от животозастраховането, и за изменение на Директива 73/239/ЕИО и Директива 88/357/ЕИО (6), и Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби за прякото животозастраховане и за изменение на Директива 79/267/ЕИО и Директива 90/619/ЕИО (7), достъпът и упражняването на застрахователна дейност са предмет на предоставяне на единно официално разрешително, издадено от органите на държавата-членка, където се намира главното управпение на съответното застрахователно предприятие (държава-членка по произхода); като имат предвид, че това разрешение позволява на предприятието да извършва дейност на цялата територия на Общността при режим на установяване или при режим на свободно предоставяне на услуги; като имат предвид, че компетентните органи на държавите-членки по произход са натоварени да следят финансовата стабилност на застрахователните предприятия, включително тяхната платежоспособност;

(3)

като имат предвид, че мерките за допълнителен надзор върху застрахователните предприятия, които са част от застрахователна група, трябва да позволяват на органите за надзор върху застрахователно предприятие, да направят по-обоснована преценка за финансовото му състояние; като имат предвид, че подобен допълнителен надзор трябва да отчита някои предприятия, които понастоящем не подлежат на надзор съгласно директивите на Общността; като имат предвид, че настоящата директива по никакъв начин не задължава държавите-членки да упражняват надзор върху тези предприятия, взети поотделно;

(4)

като имат предвид, че застрахователните предприятия в един общ застрахователен пазар се намират в пряка конкуренция помежду си и следователно изискванията за капитала трябва да бъдат равностойни; като имат предвид, че за тази цел критериите, приложими за определяне на допълнителния надзор не трябва да се оставят единствено на преценката на държавите-членки; като имат предвид, че приемането на общи основни правила ще бъде в най-добър интерес на Общността, тъй като ще предотврати нарушаването на конкуренцията; като имат предвид, че е необходимо да бъдат премахнати някои различия между законодателствата на държавите-членки по отношение на правилата за надзора върху застрахователни предприятия, които са част от застрахователна група;

(5)

като имат предвид, че възприетият подход се състои в осъществяване на основна хармонизация, която е необходима и достатъчна за постигане на взаимно признаване на системите за финансов надзор в тази област; като имат предвид, че целта на настоящата директива е в частност да защити интересите на застрахованите лица;

(6)

като имат предвид, че някои разпоредби на тази директива определят минимални стандарти; като имат предвид, че държавата-членка по произход може да определи по-строги правила за застрахователните предприятия, които имат разрешение от нейните компетентни органи;

(7)

като имат предвид, че тази директива предвижда допълнителен надзор върху всяко застрахователно дружество, което участва в най-малко едно застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка, и при различни правила — допълнителен надзор върху всяко застрахователно предприятие, чието предприятие майка е застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие, застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка или смесен застрахователен холдинг; като имат предвид, че надзорът на компетентните органи върху всяко отделно застрахователно предприятие остава основен принцип в надзора върху застраховането;

(8)

като имат предвид, че за застрахователните предприятия, които са част от застрахователна група, е необходимо да се изчислява коригирана граница на платежоспособност; като имат предвид, че компетентните органи в Общността прилагат различни методи за отчитане влиянието върху финансовото състояние на застрахователно предприятие дължащо се на факта, че принадлежи към застрахователна група; като имат предвид, че тази директива определя три метода за извършване на това изчисление; като имат предвид, че е възприет принципът, че тези три метода са еквивалентни за целите на финансовия надзор;

(9)

като имат предвид, че платежоспособността на дъщерно застрахователно предприятие на застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка може да бъде повлияна от финансовите средства на групата, на която това дъщерно предприятие е член, както и разпределението на тези средства вътре в групата; като имат предвид, че на компетентните органи трябва да бъдат предоставени средства за упражняване на допълнителен надзор и за предприемане на подходящи мерки на равнище на застрахователното предприятие, когато неговата платежоспособност е, или може да бъде поставена под заплаха;

(10)

като имат предвид, че компетентните органи следва да имат достъп до всяка информация, полезна за упражняването на допълнителния надзор; като имат предвид, че трябва да бъде установено сътрудничество между органите, отговарящи за надзора върху застрахователните предприятия, както и между тези органи и надзорните органи в други финансови сектори;

(11)

като имат предвид, че сделките между членовете на група могат да засегнат финансовото състояние на застрахователно предприятие; като имат предвид, че компетентните органи трябва да бъдат в състояние да упражняват общ надзор върху някои категории вътрешногрупови операции и да предприемат подходящи мерки на равнище на застрахователното предприятие, когато неговата платежоспособност е, или може да бъде поставена под заплаха,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Определения

По смисъла на тази директива:

а)

„застрахователно предприятие“ означава предприятие, което е получило официално разрешително в съответствие с член 6 от Директива 73/239/ЕИО или с член 6 от Директива 79/267/ЕИО;

б)

„застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка“ означава предприятие, за което би било необходимо издаването на разрешително в съответствие с член 6 от Директива 73/239/ЕИО или член 6 от Директива 79/267/ЕИО, ако седалището на това предприятие е в Общността;

в)

„презастрахователно предприятие“ означава предприятие, различно от застрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка, чийто основен предмет на дейност е поемане на рискове, прехвърлени от застрахователно предприятие, от застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка, или от други презастрахователни предприятия;

г)

„предприятие майка“ означава предприятие майка по смисъла на член 1 от Директива 83/349/ЕИО (8), както и всяко предприятие, което по мнението на компетентните органи действително упражнява господстващо влияние върху друго предприятие;

д)

„дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие по смисъла на член 1 от Директива 83/349/ЕИО, както и всяко предприятие, върху което, по мнението на компетентните органи, се упражнява господстващо влияние от предприятие майка. Всички дъщерни дружества на дъщерни предприятия се смятат за дъщерни дружества на предприятието майка, което е начело на тези предприятия;

е)

„дялово участие“ означава дялово участие по смисъла на член 17, изречение първо от Директива 78/660/ЕИО (9) или прякото или непряко притежаване на 20 % или повече от правата на глас или от капитала на едно предприятие;

ж)

„предприятие, притежаващо дялово участие“ означава предприятие, което е предприятие майка или друго предприятие, което притежава дялово участие;

з)

„свързано предприятие“ означава дъщерно или друго предприятие, в което се притежава дялово участие;

и)

„застрахователен холдинг“ означава предприятие майка с основен предмет на дейност придобиване и притежаване на дялови участия в дъщерни предприятия, когато тези дъщерни предприятия са изключително или главно застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия или застрахователни предприятия от страни, която не са държави-членки, като поне едно от тези дъщерни предприятия е застрахователно предприятие;

й)

„смесен застрахователен холдинг“ означава предприятие майка, различно от застрахователно предприятие, застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка, презастрахователно предприятие или застрахователен холдинг, което включва поне едно застрахователно предприятие от дъщерните му предприятия;

к)

„компетентни органи“ означава националните органи, които със закон или подзаконов акт са овластени да упражняват надзор върху застрахователните предприятия.

Член 2

Случаи на приложение на допълнителния надзор върху застрахователни предприятия

1.   В допълнение към разпоредбите на Директива 73/239/ЕИО и Директива 79/267/ЕИО, които установяват правилата за надзор върху застрахователни предприятия, държавите-членки предвиждат допълнителен надзор върху всяко застрахователно предприятие, притежаващо дялово участие в най-малко едно застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка, по реда и условията на членове 5, 6, 8 и 9.

2.   Всяко застрахователно предприятие, чието предприятие майка е застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка подлежи на допълнителен надзор по реда и условията на член 5, параграф 2, членове 6, 8 и 10.

3.   Всяко застрахователно предприятие, чието предприятие майка е смесен застрахователен холдинг, подлежи на допълнителен надзор по реда и условията на член 5, параграф 2, членове 6 и 8.

Член 3

Обхват на допълнителния надзор

1.   Упражняването на допълнителен надзор в съответствие с член 2 не означава, че компетентните органи са длъжни да упражняват надзор по отношение на застрахователното предприятие от страна, която не е държава-членка, застрахователния холдинг, смесения застрахователен холдинг или презастрахователното предприятие, взети поотделно.

2.   При допълнителния надзор се вземат предвид:

свързаните предприятия на застрахователното предприятие,

предприятията, притежаващи дялово участие в застрахователното предприятие,

свързаните предприятия на предприятие, притежаващо дялово участие в застрахователното предприятие,

посочени в членове 5, 6, 8, 9 и 10.

3.   Държавите-членки могат да решат да не вземат предвид при упражняването на допълнителния надзор, посочен в член 2, предприятията, чието седалище се намира в страна, която не е държава-членка, когато съществуват юридически пречки за предаване на необходимата информация, без да се засяга действието на разпоредбите на приложение I, точка 2.5, и на приложение II, точка 4.

Наред с това, компетентните органи, които отговарят за упражняването на допълнителен надзор, могат, в случаите, посочени по-долу, да решат за всеки конкретен случай да не вземат предвид определено предприятие при допълнителния надзор, посочен в член 2:

ако предприятието, което следва да бъде взето предвид, представлява незначителен интерес с оглед целите на допълнителния надзор върху застрахователни предприятия,

ако включването на финансовото състояние на предприятието би било неуместно или от заблуждаващо с оглед целите на допълнителния надзор върху застрахователни предприятия.

Член 4

Органи, компетентни да упражняват допълнителен надзор

1.   Допълнителният надзор се упражнява от компетентните органи на държавата-членка, в която застрахователното предприятие е получило официално разрешително в съответствие с член 6 от Директива 73/239/ЕИО или член 6 от Директива 79/267/ЕИО.

2.   Когато застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие, застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка или смесен застрахователен холдинг е предприятие майка по отношение на застрахователни предприятия, които имат разрешително в две или повече държави-членки, компетентните органи на съответните държави-членки могат да постигнат споразумение относно кои от тях ще отговарят за упражняването на допълнителния надзор.

3.   Когато в държава-членка съществува повече от един компетентен орган за разумен надзор върху застрахователни предприятия и презастрахователни предприятия, тази държава-членка предприема нужните мерки, за да организира координацията на тези органи.

Член 5

Наличие и качество на информацията

1.   Държавите-членки предвиждат, че компетентните органи са длъжни да изискват всяко застрахователно предприятие, което подлежи на допълнителен надзор, да разполага с подходящи механизми за вътрешен контрол с цел предоставяне на всички данни и всяка информация, полезни за целите на този надзор.

2.   Държавите-членки предприемат нужните мерки с цел никакви пречки от правен характер в тяхната компетенция да не възпрепятстват предприятията, подлежащи на допълнителен надзор, и техните свързани предприятия и предприятия, притежаващи дялово участие, да обменят помежду си информация, полезна за целите на допълнителния надзор.

Член 6

Достъп до информация

1.   Държавите-членки предвиждат техните компетентни органи, отговорни за упражняване на допълнителен надзор, да имат достъп до всяка информация, която би била полезна за целите на надзора върху застрахователно предприятие, подлежащо на допълнителен надзор. Компетентните органи могат да се обръщат направо към съответните предприятия съгласно член 3, параграф 2 за получаване на нужната им информация, само ако тази информация е била поискана от застрахователното предприятие и то не я предоставило.

2.   Държавите-членки предвиждат компетентните им органи да могат да извършват на тяхна територия, сами или чрез лица, оправомощени за тази цел, проверка на място на информацията по параграф 1 съответно в:

застрахователното предприятие, което подлежи на допълнителен надзор,

дъщерните предприятия на това застрахователно предприятие,

предприятията майки на това застрахователно предприятие,

дъщерните предприятия на предприятие майка на това застрахователно предприятие.

3.   Когато, при прилагането на този член, компетентните органи на една държава-членка желаят в конкретен случай да проверят важна информация за предприятие, което се намира в друга държава-членка и е свързано застрахователно предприятие, дъщерно предприятие, предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка на застрахователното предприятие, подлежащо на допълнителен надзор, те трябва да поискат компетентните органи на другата държава-членка да извършат проверката. Органите, получили такова искане, са длъжни да предприемат действия в рамките на тяхната компетентност, като извършат проверката сами или като позволят на органите, които са отправили искането или на одитор, или експерт да я извършат.

Член 7

Сътрудничество между компетентните органи

1.   Когато застрахователни предприятия, установени в различни държави-членки, са пряко или непряко свързани или имат общо предприятие, притежаващо дялово участие, компетентните органи на всяка държава-членка си изпращат при поискване всяка полезна информация, която би позволила или улеснила упражняването на надзора съгласно тази директива, и съобщават по своя инициатива всяка информация, която според тях е важна за другите компетентни органи.

2.   Когато застрахователно предприятие и кредитна институция по смисъла на Директива 77/780/ЕИО (10) или инвестиционно предприятие по смисъла на Директива 93/22/ЕИО (11), или и двете, са пряко или непряко свързани или имат общо предприятие, притежаващо дялово участие, компетентните органи и органите, натоварени с обществена отговорност да упражняват надзор върху другите предприятия, осъществяват тясно сътрудничество помежду си. Без да се засягат съответните им задължения, тези органи си предоставят всяка информация, която би улеснила изпълнението на задачата им, по-специално в рамките на настоящата директива.

3.   Информацията, получена съгласно тази директива, и по-специално всеки обмен на информация между компетентните органи, който е предвиден в тази директива, е предмет на задължение за спазване на служебна тайна, определено в член 16 от Директива 92/49/ЕИО и член 15 от Директива 92/96/ЕИО.

Член 8

Операции между членове на групата

1.   Държавите-членки предвиждат компетентните органи да упражняват общ надзор върху сделките между:

а)

застрахователно предприятие и:

i)

свързано предприятие на застрахователното предприятие;

ii)

предприятие, притежаващо дялово участие в застрахователното предприятие;

iii)

свързано предприятие на предприятие, притежаващо дялово участие в застрахователно предприятие;

б)

застрахователно предприятие и физическо лице, което има дялово участие:

i)

в застрахователното предприятие или в негово свързано предприятие;

ii)

в предприятие, притежаващо дялово участие в застрахователното предприятие;

iii)

в свързано предприятие на предприятие, притежаващо дялово участие в застрахователното предприятие.

Тези сделки се отнасят по-специално до:

заеми,

гаранции и задбалансови операции,

допустими елементи при определяне, границата на платежоспособност,

инвестиции,

презастрахователни операции,

договори за подялба на разходи.

2.   За тази цел държавите-членки изискват от застрахователните предприятия да декларират най-малко веднъж годишно пред компетентните органи важните сделки, предвидени в параграф 1.

Ако, въз основа на тази информацията е видно, че платежоспособността на застрахователното предприятие е или може да бъде поставена под заплаха, компетентният орган предприема подходящи мерки на равнище на застрахователното предприятието.

Член 9

Изискване за коригиране на платежоспособност

1.   В случаите, посочени в член 2, параграф 1, държавите-членки изискват да се извърши изчисление на коригираната платежоспособност в съответствие с приложение I.

2.   Всички свързани предприятия, предприятия, притежаващи дялово участие или свързани предприятия на предприятие, притежаващо дялово участие се включват в изчислението, посочено в параграф 1.

3.   Ако изчислението по параграф 1 покаже, че коригираната платежоспособност е отрицателна, компетентните органи предприемат подходящи мерки спрямо съответното застрахователно предприятие.

Член 10

Презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги и застрахователни предприятия от страна, която не е държава-членка

1.   В случаите, посочени в член 2, параграф 2, държавите-членки изискват да бъде прилаган методът на допълнителен надзор, в съответствие с приложение II.

2.   В случаите, посочени в член 2, параграф 2, в изчислението се включват всички свързани предприятия на застрахователния холдинг, на презастрахователното предприятие или на застрахователното предприятие от страна, която не е държава-членка съгласно метода, предвиден в приложение II.

3.   Ако, въз основа на това е изчисление компетентните органи стигнат до заключението, че платежоспособността на дъщерно застрахователно предприятие на застрахователния холдинг, презастрахователното предприятие или застрахователното предприятие от страна, която не е държава-членка е, или може да бъде поставена под заплаха, те предприемат подходящи мерки на равнище на застрахователно предприятие.

Член 11

Прилагане

1.   Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива, най-късно до 5 юни 2000 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

2.   Държавите-членки предвиждат, че разпоредбите, посочени в параграф 1, се прилагат за пръв път при надзора върху счетоводните отчети за финансовата година, която започва на 1 януари 2001 г. или през тази календарна година.

3.   Когато държавите-членки приемат мерките, посочени в параграф 1, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби на националното си право, приети от тях в областта, регулирана от тази директива.

5.   Най-късно до 1 януари 2006 г., Комисията представя на Комитета по застраховане отчет за прилагането на тази директива, и при нужда — за необходимостта от по-нататъшна хармонизация.

Член 12

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 27 октомври 1998 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета

Председател

E. HOSTASCH


(1)  ОВ C 341, 19.12.1995 г., стр. 16, и ОВ C 108, 7.4.1998 г., стр. 48.

(2)  ОВ С 174, 17.6.1996 г., стр. 16.

(3)  Становище на Европейския парламент от 23 октомври 1997 г. (ОВ C 339, 10.11.1997 г., стр. 136), Обща позиция на Съвета от 30 март 1998 г. (ОВ C 204, 30.6.1998 г., стр. 1), Решение на Европейския парламент от 16 септември 1998 г. (ОВ C 313, 12.10.1998 г.) и Решение на Съвета от 13 октомври 1998 г.

(4)  ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Директива 95/26/ЕО (ОВ L 168, 18.7.1995 г., стр. 7).

(5)  ОВ L 63, 13.3.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 95/26/ЕО.

(6)  ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 95/26/ЕО.

(7)  ОВ L 360, 9.12.1992 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 95/26/ЕО.

(8)  Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(9)  Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно годишните счетоводни отчети на някои дружества (ОВ, L 222, 14.8.1978 г., стр. 11). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(10)  Първа директива 77/780/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. относно координирането на законовите, подзаконови и административни разпоредби за достъпа и упражняването на дейността на кредитни институции (ОВ L 322, 17.12.1977 г., стр. 30). Директива, последно изменена с Директива 96/13/ЕО (ОВ L 66, 16.3.1996 г., стр. 15).

(11)  Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги, свързани с ценни книжа (ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27). Директива, последно изменена с Директива 97/9/ЕО (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОРИГИРАНАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.   ИЗБОР НА МЕТОД НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ

А.   Държавите-членки предвиждат, че изчисляването на коригираната платежоспособност на застрахователните предприятия, посочени в член 2, параграф 1 се извършва съгласно един от методите, описани в точка 3. Независимо от това държава-членка може да предвиди компетентните органи да разрешат или да изискват прилагането на метод по точка 3, различен от избрания от тази държава-членка.

Б.   Пропорционалност

При изчисляването на коригирана платежоспособност на застрахователно предприятие се взема предвид пропорционалния дял, притежаван от предприятието, притежаващо дялово участие в свързаните му предприятия.

„Пропорционален дял“ означава, когато се прилага метод 1 или метод 2, описани в точка 3, частта от записания капитал, притежавана пряко или непряко от предприятието, притежаващо дялово участие, или, когато се прилага метод 3, описан в точка 3, процентите, използвани при съставяне на консолидираните счетоводни отчети.

От друга страна, независимо от прилагания метод, когато свързаното предприятие е дъщерно предприятие и има дефицит на платежоспособността, трябва да се вземе предвид общият дефицит на платежоспособността на дъщерното предприятие.

Въпреки това, ако компетентните органи са на мнение, че отговорността на предприятието майка, което притежава дял от капитала, е строго ограничена и недвусмислено до този дял от капитала, те могат да разрешат дефицитът на платежоспособността на дъщерното предприятие да бъде отчетен на пропорционална основа.

В.   Премахване на двойното използване на елементи при определяне границата на платежоспособност

В.1.   Общ режим на елементите, използвани при определяне на границата на платежоспособност

Без оглед на прилагания метод на изчисляване на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие, трябва да се премахне двойно включване на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност при различните застрахователни предприятия, които се вземат предвид при изчислението.

За тази цел при изчисляването на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие, и ако методите, описани в точка 3 не предвиждат това, се изключват следните суми:

стойността на всеки актив на това застрахователно предприятие, който съставлява финансиране на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност на едно от неговите свързани застрахователни предприятия,

стойността на всеки актив на свързано застрахователно предприятие на това застрахователно предприятие, който съставлява финансиране на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност на това застрахователно предприятие,

стойността на всеки актив на свързано застрахователно предприятие на това застрахователно предприятие, която представлява финансирането на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност на всяко друго свързано застрахователно предприятие на това застрахователно предприятие.

В.2.   Режим на определени елементи

Без да се засягат разпоредбите на раздел В.1:

резервите от печалба и бъдещите печалби на свързано предприятие за животозастраховане на застрахователното предприятие, чиято граница на платежоспособност се изчислява, и

записаният, но невнесен капитал на свързано застрахователно предприятие на застрахователното предприятие, чиято коригирана платежоспособност се изчислява,

могат да се включат в изчислението само доколкото са допустими, за да покрият изискването за границата на платежоспособност на свързаното предприятие. Независимо от това записаният, но невнесен капитал, който представлява потенциално задължение на предприятието, притежаващо дялово участие, изцяло се изключва от изчислението.

От изчислението също се изключва и записаният, но невнесен капитал на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, което представлява потенциално задължение на свързано застрахователно предприятие.

От изчислението се изключва записаният, но невнесен капитал на свързано застрахователно предприятие, който представлява потенциално задължение на друго свързано застрахователно предприятие на същото застрахователно предприятие, притежаващо дялово участие.

В.3.   Прехвърлимост

Ако компетентните органи считат, че някои елементи, допустими при определяне границата на платежоспособност на свързано застрахователно предприятие, различни от посочените в раздел В.2, не могат да бъдат реално осигурени в наличност, за да покрият изискването за граница на платежоспособността на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, за което се изчислява коригирана платежоспособност, тези елементи могат да се включат в изчислението само доколкото те са допустими за покриване на изискването за граница на платежоспособност на свързаното предприятие.

В.4.   Сумата на елементите, посочени в раздели В.2 и В.3, не може да превишава изискуемата граница на платежоспособност на свързаното застрахователно предприятие.

Г.   Изключване на капитала, генериран между членовете на групата

При изчисляване на коригираната платежоспособност не се вземат предвид допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност, възникнали в резултат на взаимно финансиране между застрахователното предприятие и:

свързано предприятие,

предприятие, притежаващо дялово участие,

друго свързано предприятие на някое от предприятията, притежаващи дялово участие.

Освен това, не се вземат предвид нито един от допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност на свързано застрахователно предприятие на застрахователното предприятие, за което се изчислява коригираната платежоспособност, ако съответният елемент е възникнал в резултат на взаимно финансиране с всяко друго свързано предприятие на това застрахователно предприятие.

В частност, взаимно финансиране е налице, когато застрахователно предприятие или негово свързано предприятие притежава акции или дялове или отпуска заеми на друго предприятие, което пряко или непряко притежава елемент, допустим за границата на платежоспособност на първото предприятие.

Д.   Компетентните органи следят коригираната платежоспособност да се изчислява с периодичността, определена в Директива 73/239/ЕИО и Директива 79/267/ЕИО за изчисляване на границата на платежоспособност на застрахователните предприятия. Стойността на активите и пасивите се оценява съгласно съответните разпоредби на Директива 73/239/ЕИО, Директива 79/267/ЕИО и Директива 91/674/ЕИО (1).

2.   ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ

2.1.   Свързани застрахователни предприятия

Коригираната платежоспособност се изчислява в съответствие с общите принципи и методи, посочени в това приложение.

При всички методи, когато застрахователното предприятие има повече от едно свързани застрахователни предприятия, коригираната платежоспособност се изчислява, като се включва всяко от тези свързани застрахователни предприятия.

В случай на последователни дялови участия (например едно застрахователно предприятие е предприятие, притежаващо дялово участие в друго застрахователно предприятие, което е също предприятие, притежаващо дялово участие в застрахователно предприятие), изчислението на коригираната платежоспособност се извършва на равнището на всяко застрахователно предприятие, притежаващо дялово участие, което има най-малко едно свързано застрахователно предприятие.

Държавите-членки могат да се откажат от изчисляването на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие:

ако предприятието е свързано предприятие на друго застрахователно предприятие, получило разрешително в същата държава-членка, и това свързано предприятие се взема предвид при изчисляването на коригираната платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, или

застрахователното предприятие е свързано предприятие на застрахователен холдинг или на презастрахователно предприятие със седалище според устройствения акт в същата държава-членка като застрахователното предприятие, и както застрахователният холдинг или презастрахователното предприятие, така и свързаното застрахователно предприятие са включени в извършеното изчисление.

Държавите-членки могат да се откажат от изчисляването на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие, ако е свързано застрахователно предприятие на друго застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или застрахователен холдинг със седалище според устройствения акт в друга държава-членка, и ако компетентните органи на съответните държави-членки са се споразумели да възложат допълнителния надзор да бъде упражняван от компетентния орган на последната държава-членка.

Във всички случаи дерогацията се допуска само ако компетентните органи са удовлетворени, че елементите, допустими при определяне границите на платежоспособност на застрахователните предприятия, са правилно разпределени между тези предприятия.

Държавите-членки могат да предвидят, че когато седалището на свързаното застрахователно предприятие е в държава-членка, различна от тази на застрахователното предприятие, за което се извършва изчисляването на коригираната платежоспособност при изчислението се взема предвид, по отношение на свързаното предприятие, платежоспособността, оценена от компетентните органи на тази друга държава-членка.

2.2.   Свързани презастрахователни предприятия

При изчисляване на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие, което е предприятие, притежаващо дялово участие в презастрахователно предприятие, това свързано презастрахователно предприятие се третира единствено за нуждите на изчислението по аналогия със свързано застрахователно предприятие, като се прилагат общите принципи и методи, описани в това приложение.

За тази цел за всяко свързано презастрахователно предприятие се установява изискване за теоретична платежоспособност въз основа на същите правила като тези, определени в член 16, параграфи от 2 до 5 от Директива 73/239/ЕИО или член 19 от Директива 79/267/ЕИО. От друга страна, в случай на значителни трудности при прилагането на тези правила, компетентните органи могат да разрешат изискването за теоретична платежоспособност за животозастраховане да се изчислява на основата на първия резултат, предвиден в член 16, параграф 3 от Директива 73/239/ЕИО. Същите елементи, като тези, посочени в член 16, параграф 1 от Директива 73/239/ЕИО и в член 18 от Директива 79/267/ЕИО, се считат за допустими при определяне границата на теоретична платежоспособност. Стойността на активите и пасивите се оценява по правилата, предвидени в посочените директиви и в Директива 91/674/ЕИО.

2.3.   Междинни застрахователни холдинги

При изчисляване на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие, което притежава дялово участие в свързано застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка посредством застрахователен холдинг, се взема предвид състоянието на междинния застрахователен холдинг. Единствено за целите на това изчисление, което следва да се извършва по общите принципи и методи, описани в настоящото приложение, застрахователният холдинг се третира като застрахователно дружество, което би подлежало на изискване за платежоспособност равна на нула както и на същите условия, като тези определени в член 16, параграф 1 от Директива 73/239/ЕИО или на член 18 от Директива 79/267/ЕИО, по отношение на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност.

2.4.   Свързани застрахователни или презастрахователни предприятия със седалище според устройствения акт в страни, които не са държави-членки

А.   Свързани застрахователни предприятия от страни, които не са държави-членки

При изчисляване на коригираната на платежоспособност на застрахователно предприятие, което е предприятие, притежаващо дялово участие в застрахователно предприятие от държава, която не е държава-членка, последното се третира единствено за целите на изчислението по аналогия със свързано застрахователно предприятие, като се прилагат общите принципи и методи, описани в това приложение.

Когато, обаче, третата страна, в която се намира седалището според устройствения акт на това предприятие, изисква то да има разрешително и да му налага изискване за платежоспособност, най-малко сравнима с тази, предвидена в Директива 73/239/ЕИО или Директива 79/267/ЕИО, като имат предвид елементите за покриване на това изискване държавите-членки могат да предвидят, че изчислението взема предвид, по отношение на това предприятие, изискването за платежоспособност и елементите, допустими за удовлетворяване на това изискване, предвидени от въпросната страна, която не е държава-членка.

Б.   Свързани презастрахователни предприятия от страни, която не са държави-членки

Независимо от точка 2.2, при изчисляване на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие, което е предприятие, притежаващо дялово участие в презастрахователно предприятие със седалище според устройствения акт в държава, която не е държава-членка и при същите условия като тези, определени в точка А по-горе, държавите-членки могат да предвидят, че при изчисляването се взема предвид по отношение на последното предприятие, собствените средства и елементите, допустими за удовлетворяване на това изискване, предвидени от съответната държава, която не е държава-членка. Когато такива изисквания съществуват само за застрахователните предприятия от страна, която не е държава-членка, теоретичното изискване за собствени средства на свързаното презастрахователно предприятие и елементите, допустими за задоволяване на това теоретичното изискване могат да бъдат изчислени, както ако въпросното предприятие би било свързано застрахователно предприятие от тази държава, която не е държава-членка.

2.5.   Липса на нужната информация

Когато по някаква причина компетентните органи не разполагат с информация, необходима за изчисляване на коригираната платежоспособност на застрахователно предприятие и отнасяща се до свързано предприятие със седалище според устройствения акт в държава-членка или в държава, която не е държава-членка, счетоводната стойност на това предприятие в застрахователните предприятия, притежаващи дялово участие се приспада от елементите, допустими при определяне границата на коригирана платежоспособност. В този случай нереализираните доходи, свързани с дяловото участие не се допускат като допустим елемент при определянето на коригираната платежоспособност.

3.   МЕТОДИ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ

Метод 1:   Метод на приспадане и сумиране

Коригираната платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие е разликата между:

i)

сумата на:

а)

елементите, допустими при определяне границата на платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, и

б)

пропорционалния дял на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие в елементите, допустими при определяне границата на платежоспособност на свързаното застрахователно предприятие;

и

ii)

сумата на:

а)

счетоводната стойност на свързаното застрахователно предприятие в застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, и

б)

изискването за платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, и

в)

пропорционалния дял от изискването за платежоспособност на свързаното застрахователно предприятие.

Когато дяловото участие в свързаното застрахователно предприятие се състои изцяло или отчасти в непряко притежание, точка ii), а) включва стойността на непряко притежаваните елементи, като се отчитат съответните последователни участия; а точки i), б) и ii), в) включват съответните пропорционални дялове на елементите, допустими при определяне границата на платежоспособност на свързаното застрахователно предприятие, и изискването за платежоспособност на свързаното застрахователно предприятие, съответно.

Метод 2:   Метод на приспадане на изискуемата граница

Коригираната платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, е разликата между:

i)

сумата на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие;

и

ii)

сумата на:

а)

изискуемата платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, и

б)

пропорционалния дял на изискуемата платежоспособност на свързаното застрахователно предприятие.

При оценяване на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност, дяловите участия по смисъла на тази директива се оценяват по метода „equity“ в съответствие с възможността, предвидена в член 59, параграф 2, буква б) от Директива 78/660/ЕИО.

Метод 3:   Метод, основан на счетоводно консолидиране

Изчисляването на коригираната платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, се извършва на основата на консолидираните счетоводни отчети. Коригираната платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, е разликата между:

допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност, изчислени на основата на консолидираните данни и

а)

сумата на изискуемата платежоспособност на застрахователното предприятие, притежаващо дялово участие и пропорционалните дялове на изискуемата платежоспособност на свързаните застрахователни предприятия на основата на процентите, използвани при съставяне на консолидираните счетоводни отчети; или

б)

изискуемата платежоспособност, изчислена на основата на консолидираните данни.

Разпоредбите на Директива 73/239/ЕИО, Директива 79/267/ЕИО и Директива 91/674/ЕИО се прилагат при изчисляване на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност, и на изискуемата платежоспособност на основата на консолидираните данни.


(1)  Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ХОЛДИНГ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ СТРАНА, КОЯТО НЕ Е ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

1.

При две или повече застрахователни предприятия, посочени в член 2, параграф 2, които са дъщерни предприятия на застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка и са установени в различни държави-членки, компетентните органи осигуряват последователното прилагане на метода, описан в това приложение.

Компетентните органи упражняват допълнителен надзор с периодичността, определена в Директива 73/239/ЕИО и Директива 79/267/ЕИО, за изчисляване на границата на платежоспособност на застрахователните предприятия.

2.

Държавите-членки могат да се откажат от изчисляването, предвидено в това приложение по отношение на застрахователно предприятие:

ако това застрахователно предприятие е свързано предприятие на друго застрахователно предприятие и е взето предвид при изчислението, предвидено в това приложение, извършено за другото предприятие,

ако това застрахователно предприятие и едно или повече други застрахователни предприятия, които имат разрешителни, издадени в една и съща държава-членка, имат за предприятие майка един и същ застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка, и застрахователното предприятие е взето предвид при извършване на изчислението съгласно това приложение по отношение на другите предприятия,

ако това застрахователно предприятие и едно или повече други застрахователни предприятия, които имат разрешителни, издадени в други държави-членки, имат за предприятие майка един и същ застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка и в съответствие с член 4, параграф 2 е сключено споразумение, с което упражняването на допълнителния надзор по това приложение е предоставено на надзорния орган на друга държава-членка.

При последователни дялови участия (например: един застрахователен холдинг или презастрахователно предприятие, самото то притежавано от друг застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие в страна, която не е държава-членка) държавите-членки могат да прилагат изчисленията, предвидени в това приложение, само на равнище на последното предприятие майка на застрахователно предприятие, което е застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка.

3.

Компетентните органи следят изчисления, аналогични на описаните в приложение I да се извършват на равнище застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка.

Аналогията се състои в прилагане на общите принципи и методи, описани в приложение I, на равнище застрахователен холдинг, презастрахователно предприятие или застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка.

Единствено за целите на това изчисление предприятието-майка се третира, както ако е застрахователно предприятие, към което се прилагат:

изискване за платежоспособност равна на нула, когато е застрахователен холдинг,

изискване за теоретична платежоспособност, както е предвидено в точка 2.2 от приложение I — когато е презастрахователно предприятие, или както е предвидено в точка 2.4, Б от приложение I, когато е презастрахователно предприятие със седалище според устройствения акт в държава, която не е държава-членка,

изискването за платежоспособност, определено съгласно принципите на точка 2.4, А от приложение I — при застрахователно предприятие от страна, която не е държава-членка,

и подлежи на същите условия, определени в член 16, параграф 1 от Директива 73/239/ЕИО или в член 18 от Директива 79/267/ЕИО, по отношение на допустимите елементи при определяне границата на платежоспособност.

4.

Липса на нужната информация

Когато по някаква причина компетентните органи не разполагат с информацията, необходима за изчислението, предвидено в това приложение и отнасяща се до свързано предприятие със седалище в държава-членка или в страна, която не е държава-членка, счетоводната стойност на това предприятие в предприятието, притежаващо дялово участие, се приспада от допустимите елементи използвани за изчислението, предвидено в настоящото приложение. В този случай нереализираните доходи от дяловото участие не се допускат като допустим елемент в изчислението.