13/ 26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


31998L0070


L 350/58

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 октомври 1998 година

относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата по член 189б от Договора (3) в светлината на съвместния текст, одобрен на 29 юни 1998 г. от Помирителния комитет,

(1)

като имат предвид, че несъответствието между законите или административните мерки, приети от държавите-членки за спецификациите на традиционните и алтернативните горива, използвани от превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване и компресионно запалване, създава пречки за търговията в Общността и може следователно пряко да се отрази на създаването и функционирането на вътрешния пазар и международната конкурентоспособност на европейското автомобилостроене и нефтопреработка; като имат предвид, че съгласно разпоредбите на член 3б от Договора, следователно изглежда необходимо законите в тази област да бъдат сближени;

(2)

като имат предвид, че член 100а, параграф 3 от Договора предвижда предложенията на Комисията, насочени към създаването и функционирането на вътрешния пазар и отнасящи се inter alia до здравето на хората и опазването на околната среда, да възприемат като изходна база високо ниво на защита;

(3)

като имат предвид, че първичните замърсители на въздуха като азотни оксиди, неизгорели въглеводороди, твърди частици, въглероден оксид, бензоли и други токсични емисии от отработени газове, които допринасят за образуването на вторични замърсители като озон, се отделят в значителни количества чрез отработените газове и изпаренията на моторните превозни средства и по такъв начин създават значителен пряк и косвен риск за здравето на хората и околната среда;

(4)

като имат предвид, че въпреки все по-строгите пределно допустими стойности за емисиите от моторните превозни средства съгласно Директива 70/220/ЕИО на Съвета (4) и Директива 88/77/ЕИО на Съвета (5) са необходими по-нататъшни мерки за намаляване на атмосферното замърсяване, причинено от превозни средства и други източници, за да се постигне задоволително качество на въздуха;

(5)

като имат предвид, че член 4 от Директива 94/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) въведе нов подход към политиката за намаляване на емисиите за 2000 г. и след това изисква от Комисията да изследва inter alia и приноса на подобрените качества на бензина, дизеловите и другите горива към намаляването на замърсяването на въздуха;

(6)

като имат предвид, че в допълнение към първоначалния етап от определянето на спецификации за горивата от 2000 г. трябва да се предвиди втори етап, който да влезе в сила през 2005 г., за да може промишлеността да направи необходимите инвестиции за съобразяване на производствените си планове;

(7)

като имат предвид, че бензин и дизелови горива, които съответстват на спецификациите, посочени в приложения I, II, III и IV, вече са на пазара в Европейската общност;

(8)

като имат предвид, че европейската програма за автомобилите/нефта, която е подробно описана в съобщението на Комисията относно бъдещата стратегия за контрол на емисиите в атмосферата от автомобилния транспорт, допринася за научно-техническата и икономическа основа, която да послужи за препоръчване на въвеждането на общностно равнище на нови екологични горивни спецификации за бензина и дизеловите горива;

(9)

като имат предвид, че въвеждането на екологични горивни спецификации за бензина и дизеловите горива представлява важен елемент от икономически целесъобразния пакет от общоевропейски и национални/регионални/местни мерки, които следва да бъдат въведени, като се отчитат разходите и ползите от всяко действие;

(10)

като имат предвид, че въвеждането на съчетание от общоевропейски и национални/регионални/местни мерки за намаляване на емисиите от превозните средства представлява част от общата стратегия на Комисията за намаляване на емисиите във въздуха от подвижни и неподвижни източници по балансиран начин, който отговаря на критериите за икономическа целесъобразност;

(11)

като имат предвид, че е необходимо в краткосрочен план да се постигне намаляване, особено в градските райони, на замърсяващите емисии от превозните средства, включително на първичните замърсители като неизгорели въглеводороди и въглероден оксид, вторичните замърсители като озон, токсичните емисии като бензена и твърди частици; като имат предвид, че намаляването на замърсяващите емисии от превозните средства в градските райони може незабавно да се постигне при моторните превозни средства чрез промени в състава на горивата;

(12)

като имат предвид, че включването на кислород и значителното намаляване на ароматните съединения, олефините, бензена и сярата могат да доведат до по-добро качество на горивата от гледна точка на качеството на въздуха;

(13)

като имат предвид, че разпоредбите на Директива 92/81/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно хармонизацията на структурата на акцизите върху минералните масла (7), и по-специално член 8, параграф 4 от нея, не насърчават държавите-членки и могат да ги възпрат да не въвеждат диференциация на акцизите, която да ускори постигането на качество на горивата над определените за Общността спецификации на горивата;

(14)

като имат предвид, че прилагането на диференцирано облагане с акцизи от държавите-членки може да насърчи въвеждането на по-усъвършенствани горива в съответствие с националните приоритети, възможности и изисквания;

(15)

като имат предвид, че Комисията е представила предложение за Директива относно енергийните продукти; като имат предвид, че предложението цели между другото да създаде условия държавите-членки по-активно да използват фискални стимули чрез диференцирани акцизи, за да улеснят въвеждането на по-усъвършенствани горива;

(16)

като имат предвид, че като цяло липсват горивни спецификации, насочени към намаляване на емисиите от отработени газове и изпарения;

(17)

като имат предвид, че атмосферното замърсяване с олово поради изгарянето на оловен бензин представлява риск за здравето на хората и за околната среда; като имат предвид, че възможността към 2000 г. практически всички бензинови моторни превозни средства да използват безоловен бензин е голяма крачка напред и като имат предвид следователно, че е подходящо строго да се ограничи търговията на оловен бензин;

(18)

като имат предвид, че необходимостта от намаляване на емисиите от превозните средства и наличието на необходимите технологии за преработка обосновават въвеждането на екологични горивни спецификации за търговията на безоловен бензин и дизелови горива;

(19)

като имат предвид, че изглежда подходящо да се предвиди предлагане на два типа дизелови и бензинови горива — единият по-висококачествено дизелово гориво и другият по-висококачествен бензин; като имат предвид, че е уместно по-висококачественото дизелово гориво или по-висококачественият бензин да изместят по-некачествените горива на пазара до 2005 г.; като имат предвид обаче, че следва да се предвидят необходимите мерки за отлагане на тази замяна, когато прилагането на срока до 2005 г. може да причини в дадена държава-членка големи затруднения за нейното промишлено производство при въвеждането на необходимите промени в производствените мощности;

(20)

като имат предвид, че за да се защити здравето на хората и/или околната среда в определени агломерации или в определени екологично чувствителни райони със специфични проблеми във връзка с качеството на въздуха, държавите-членки следва да имат възможност в съответствие с установената в настоящата директива процедура да изискват търговия на горива само при изпълнение на по-строги екологични спецификации от предвидените в настоящата директива; като имат предвид, че посочената процедура е отказ от процедурата за информиране съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно установяване на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и уредби и правилата за услугите на информационното общество (8);

(21)

като имат предвид, че за да се гарантира спазване на стандартите за качеството на горивата, предвидени в настоящата директива, държавите-членки следва да въведат системи за наблюдение; като имат предвид, че тези системи за наблюдение следва да се основават на общи процедури за вземане на проба и изпитване и като имат предвид, че събраната от държавите-членки информация за качеството на горивата следва да се съобщава на Комисията по общоприет образец;

(22)

като имат предвид, че на основата на цялостна оценка Комисията трябва да представи предложение за допълване на задължителните спецификации за бензина и дизеловите горива, посочени в приложения III и IV, което да влезе в сила от 1 януари 2005 г.; като имат предвид, че предложението на Комисията може при необходимост да посочи екологични спецификации за други видове горива като например нафта, природен газ и биогорива; като имат предвид, че съществуват автомобилни паркове (автобуси, таксита, търговски превозни средства и т.н.), които причиняват голяма част от градското замърсяване и към тях е полезно да се прилагат отделни спецификации;

(23)

като имат предвид, че може да е желателно по-нататъшно развитие по отношение на референтните методи за измерване на посочените в настоящата директива спецификации в светлината на научния и техническия прогрес; като имат предвид, че за целта следва да се въведат разпоредби за съобразяване на приложенията към настоящата директива с техническия напредък;

(24)

като имат предвид, че следва съответно да се отменят Директива 85/210/ЕИО на Съвета от 20 март 1985 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за оловното съдържание на бензина (9), Директива 85/536/ЕИО на Съвета от 5 декември 1985 г. относно икономията на суров петрол чрез използването на заместители на горивните компоненти в бензина (10) и член 1, параграф 1, буква б), и член 2, параграф 1 от Директива 93/12/ЕИО на Съвета от 23 март 1993 г. относно съдържанието на сяра в някои течни горива (11);

(25)

като имат предвид, че преходните мерки за Австрия, посочени в член 69 от Акта за присъединяване от 1994 г. включват член 7 от Директива 85/210/ЕИО; като имат предвид, че прилагането на тази преходна мярка следва поради специфичните изисквания за опазване на околната среда да се удължи до 1 януари 2000 г.;

(26)

като имат предвид, че беше сключено споразумение на 20 декември 1994 г. относно начина на взаимодействие между Европейския парламент, Съвета и Комисията във връзка с мерките за изпълнение на актовете, приети в съответствие с процедурата, определена в член 189б от Договора (12),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Обхват

Настоящата директива определя техническите спецификации по здравни и екологични съображения за горивата, които да се използват в превозни средства с двигатели с принудително запалване и компресионно запалване.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1.

„бензин“ е всяко летливо минерално масло, предназначено за използване в двигатели с вътрешно горене с принудително запалване за задвижване на превозни средства, което попада в обхвата на кодове по КН 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 и 2710 00 36;

2.

„дизелови горива“ са газови масла, които попадат в обхвата на кодове по КН 2710 00 66 и се използват в самоходни превозни средства, посочени в Директива 70/220/ЕИО и Директива 88/77/ЕИО.

За газовите масла, използвани в двигателите на извънпътна подвижна техника и на селскостопански трактори, държавите-членки могат да изискват същото съдържание на сяра, както в определението за дизелови горива по настоящата директива, или съдържанието на сяра, определено за дизеловите горива съгласно Директива 93/12/ЕИО.

Член 3

Бензин

1.   Държавите-членки забраняват търговията на оловен бензин на тяхната територия не по-късно от 1 януари 2000 г.

2.

а)

Държавите-членки гарантират, че не по-късно от 1 януари 2000 г. на тяхната територия може да се продава безоловен бензин само ако отговаря на екологичните спецификации, установени в приложение I.

б)

Без да се засягат разпоредбите на буква а), държавите-членки, считано от 1 януари 2000 г., допускат търговията на тяхната територия на безоловен бензин, който отговаря на спецификациите на приложение III.

в)

Държавите-членки също така гарантират, че не по-късно от 1 януари 2005 г. на тяхната територия може да се търгува безоловен бензин само ако отговаря на екологичните спецификации, установени в приложение III.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 по молба на дадена държава-членка до Комисията, подадена не по-късно от 31 август 1999 г., може да се разреши да продължи да допуска търговията на оловен бензин най-късно до 1 януари 2005 г., ако държавата-членка може да докаже, че въвеждането на забрана би довело до тежки социално-икономически проблеми или не би осигурило цялостната полза за околната среда или здравето на хората и поради inter alia климатичната ситуация в съответната държава-членка.

Оловното съдържание на оловния бензин не може да надхвърля 0,15 g/l, а съдържанието на бензен трябва да съответства на спецификациите съгласно приложение I. Останалите стойности на спецификациите могат да останат непроменени в сравнение със сегашното състояние.

4.   Независимо от разпоредбите на параграф 2, по молба на дадена държава-членка до Комисията, подадена не по-късно от 31 август 1999 г., може да се разреши да продължи да допуска търговията на нейната територия най-късно до 1 януари 2003 г. на безоловен бензин със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра съгласно приложение I, но не надхвърля настоящото съдържание, ако държавата-членка може да докаже, че за промишленото ѝ производство биха настъпили големи трудности при въвеждането на необходимите промени в производствените мощности през периода от датата на приемане на настоящата директива до 1 януари 2000 г.

5.   Независимо от разпоредбите на параграф 2, по молба на дадена държава-членка до Комисията, подадена не по-късно от 31 август 2003 г., може да се разреши да продължи да допуска търговията на нейната територия най-късно до 1 януари 2007 г. на безоловен бензин със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра съгласно приложение III, но отговаря на изискванията на приложение I, ако държавата-членка може да докаже, че за промишленото ѝ производство биха настъпили големи трудности при въвеждането на необходимите промени в производствените мощности през периода от датата на приемане на настоящата директива до 1 януари 2005 г.

6.   Комисията може да разреши дерогациите по параграфи 3, 4 и 5 в съответствие с Договора.

Комисията нотифицира държавите-членки и информира Европейския парламент и Съвета за своето решение.

7.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, държавите-членки могат да продължат да допускат търговията на малки количества оловен бензин със спецификациите, посочени във втората алинея на параграф 3 в размер на не повече от 0,5 % от общите продажби, които да се използват от стари автомобили от характерно естество и да се разпространяват чрез специални групи по интереси.

Член 4

Дизелово гориво

1.

а)

Държавите-членки гарантират, че не по-късно от 1 януари 2000 г. на тяхната територия може да се търгува дизелово гориво само ако отговаря на екологичните спецификации съгласно приложение II.

б)

Без да се засягат разпоредбите на буква а), държавите-членки, считано от 1 януари 2000 г., допускат търговия на тяхната територия на дизелово гориво, което отговаря на спецификациите на приложение IV.

в)

Държавите-членки също така гарантират, че не по-късно от 1 януари 2005 г. на тяхната територия може да се продава дизелово гориво само ако отговаря на екологичните спецификации, установени в приложение IV.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, по молба на дадена държава-членка до Комисията, подадена не по-късно от 31 август 1999 г., може да се разреши да продължи да допуска търговията на нейната територия най-късно до 1 януари 2003 г. на дизелово гориво със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра съгласно приложение II, но не надхвърля сегашното съдържание, ако държавата-членка може да докаже, че за промишленото ѝ производство биха настъпили големи трудности при въвеждането на необходимите промени в производствените мощности през периода от датата на приемане на настоящата директива до 1 януари 2000 г.

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, по молба на дадена държава-членка до Комисията, подадена не по-късно от 31 август 2003 г., може да се разреши да продължи да допуска търговията на нейната територия най-късно до 1 януари 2007 г. на дизелово гориво със съдържание на сяра, което не отговаря на спецификациите за съдържание на сяра, установени в приложение IV, но отговаря на изискванията на приложение II, ако държавата-членка може да докаже, че за промишленото ѝ производство биха настъпили големи трудности при въвеждането на необходимите промени в производствените мощности през периода от датата на приемане на настоящата директива до 1 януари 2005 г.

4.   Комисията може да разреши дерогациите по параграфи 2 и 3 в съответствие с Договора.

Комисията нотифицира държавите-членки и информира Европейския парламент и Съвета за своето решение.

Член 5

Свободно обращение

Държавите-членки нямат право да забраняват, ограничават или предотвратяват пускането на пазара на горива, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

Член 6

Търговия на горива с по-строги екологични спецификации

1.   Чрез дерогация от членове 3, 4 и 5, държавите-членки могат да поискат в определени райони да се търгуват горива само ако отговарят на по-строги екологични спецификации от предвидените в настоящата директива за целия автомобилен парк или част от него с оглед на защитата на здравето на населението в специфична агломерация или на околната среда в специфичен екологично чувствителен район в дадена държава-членка, ако атмосферното замърсяване представлява или може разумно да се очаква да представлява сериозен и хроничен проблем за здравето на хората или околната среда.

2.   Държава-членка, която желае да се ползва от дерогацията, предвидена в параграф 1, представя предварително своята молба с обосноваващите я мотиви до Комисията. Мотивите включват доказателства, че дерогацията зачита принципа на пропорционалност и няма да попречи на свободното движение на хора и стоки.

3.   Съответните държави-членки предоставят на Комисията данни за качеството на атмосферния въздух за дадения район, както и за прогнозираните последици от предложените мерки за качеството на въздуха.

4.   Комисията незабавно предоставя получената информация на останалите държави-членки.

5.   Държавите-членки могат да представят своите бележки по молбата и мотивите към нея в двумесечен срок от датата, на която Комисията е предоставила информацията.

6.   Комисията взема решение по молбите на държавите-членки в тримесечен срок от датата, на която държавите-членки са представили своите бележки. Комисията взема предвид бележките на държавите-членки и ги уведомява за своето решение, като същевременно информира Европейския парламент и Съвета.

7.   Всяка държава-членка може да отнесе решението на Комисията до Съвета в едномесечен срок от датата на уведомлението или при отказ да вземе решение може да отнесе въпроса до Съвета в едномесечен срок от изтичането на срока по параграф 6.

8.   Съветът с квалифицирано мнозинство може да вземе различно решение в двумесечен срок от датата на сезирането.

Член 7

Промени в доставките на суров петрол

Ако в резултат на изключителни събития настъпи внезапна промяна в доставките на суров петрол или нефтопродукти, която би затруднила нефтопреработвателните мощности в дадена държава-членка да спазва изискванията за спецификациите на горивата по членове 3 и 4, държавата-членка информира за това Комисията. След като информира останалите държави-членки, Комисията може да разреши на съответната държава-членка да прилага по-високи пределно допустими стойности за един или повече горивни компонента за период, не по-дълъг от шест месеца.

Комисията нотифицира държавите-членки и информира Европейския парламент и Съвета за своето решение.

Всяка държава-членка може да отнесе решението на Комисията до Съвета в едномесечен срок от датата на нотификацията.

Съветът с квалифицирано мнозинство може да вземе различно решение в двумесечен срок от датата на сезирането.

Член 8

Мониторинг на спазването и отчитане

1.   Държавите-членки извършват мониторинг на спазването на изискванията на членове 3 и 4 на основата на аналитичните методи, установени в приложения I и II.

2.   Комисията насърчава развитието на единна система за мониторинг на качеството на горивата. С оглед на развитието на такава система Комисията може да се обърне за съдействие към Европейския комитет по стандартизация.

3.   Комисията утвърждава общоприет образец за представянето на обобщени справки с националните данни за качеството на горивата не по-късно от 30 юни 2000 г.

4.   Всяка година до 30 юни държавите-членки представят обобщените справки за предходната календарна година до Комисията, като първата справка се представя до 30 юни 2002 г.

Член 9

Преразглеждане

1.   Периодично и за пръв път не по-късно от 12 месеца след приемането на настоящата директива, но във всеки случай не по-късно от 31 декември 1999 г. и в светлината на оценката, извършена в съответствие с изискванията на член 3 от Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета (13), Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за преразглеждане на настоящата директива като неразделна част от стратегията, чиято цел е да доведе до резултати от спазването на изискванията на стандартите за качество на въздуха в Общността и свързаните с тях цели.

2.   Предложението съдържа екологични спецификации, които допълват задължителните спецификации, предвидени в приложение III за бензина и приложение IV за дизеловите горива на основата inter alia на натрупаните знания във връзка с изискванията за намаляване на емисиите с оглед на качеството на въздуха, ефективното функциониране на нови технологии за намаляване на замърсяването и промените на международните пазари за горива.

3.   Освен посоченото в параграфи 1 и 2 Комисията може inter alia да представи също така:

предложения, които вземат предвид особеностите на автомобилния парк и необходимостта от предложения за равнище на спецификациите за използваните от тях специални горива;

предложения, които определят равнище на спецификациите, приложими към нафтата, природния газ и биогоривата.

Член 10

Процедура за адаптиране към техническия напредък

Всички изменения, които са необходими за адаптиране на методите за измерване, посочени в дясната колона („Изпитания“) на приложения I, II, III и IV към настоящата директива към техническия напредък, се приемат от Комисията, подпомагана от Комитета, създаден в съответствие с член 12 от Директива 96/62/ЕО (14) и в съответствие с процедурата, определена в член 11 от настоящата директива.

Адаптирането не може да доведе до преки или косвени изменения на приетите допустими стойности, определени в настоящата директива или промени в крайните срокове за тяхното прилагане.

Член 11

Процедура в комитета

1.   Представителят на Комисията представя на комитета по член 10 проект на мерките, които трябва да се предприемат. Комитетът дава становище по проекта в срок, определен от неговия председател в зависимост от спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинството по член 148, параграф 2 от Договора в случаите на решения, които Съветът е длъжен да вземе по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки се претеглят по начина, посочен в същия член. Председателят не гласува.

2.   Комисията приема предвидените мерки, ако те съответстват на становището на комитета.

Ако предвидените мерки не съответстват на становището на комитета или ако не е представено становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение във връзка с мерките, които трябва да се предприемат. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Ако Съветът не предприеме действия след изтичането на тримесечен срок от датата на неговото сезиране, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 12

Отмяна и изменение на директивите, свързани с качеството на бензина и дизеловите горива

1.   Директиви 85/210/ЕИО, 85/536/ЕИО и 87/441/ЕИО се отменят, считано от 1 януари 2000 г.

2.   Директива 93/12/ЕИО се изменя, като се заличават член 1, параграф 1, буква б) и член 2, параграф 1, считано от 1 януари 2000 г.

Член 13

Транспониране в националното законодателство

1.   Държавите-членки приемат и публикуват необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 юли 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези мерки от 1 януари 2000 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Австрия

Член 7 от Директива 85/210/ЕИО, доколкото се отнася до съдържанието на бензол в бензина по член 4 от настоящата директива, до 1 януари 2000 г. не се прилага към Австрия.

Член 15

Влизане в сила на директивата

Настоящата директива влиза в сила на датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 16

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 1998 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета

Председател

C. EINEM


(1)  ОВ С 77, 11.3.1997 г., стр. 1 и

ОВ С 209, 10.7.1997 г., стр. 25.

(2)  ОВ С 206, 7.7.1997 г., стр. 113.

(3)  Становище на Европейския парламент от 10 април 1997 г. (ОВ С 132, 28.4.1997 г., стр. 170), Обща позиция на Съвета от 7 октомври 1997 г. (ОВ С 351, 19.11.1997 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 18 февруари 1998 г. (ОВ С 80, 16.3.1998 г., стр. 92). Решение на Европейския парламент от 15 септември 1998 г. (ОВ С 313, 12.10.1998 г.). Решение на Съвета от 17 септември 1998 г.

(4)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1.).

(5)  ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 96/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 40, 17.2.1996 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 42.

(7)  ОВ L 316, 31.10.1982 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Директива 94/74/ЕO (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46).

(8)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 98/48/ЕО (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

(9)  ОВ L 96, 3.4.1985 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(10)  ОВ L 334, 12.12.1985 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 87/441/ЕИО на Комисията (ОВ L 238, 21.8.1987 г., стр. 40).

(11)  ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.

(12)  ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПАЗАРНИТЕ ГОРИВА, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПОЛОЖИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Бензин

Параметър

Мерна единица

Пределни норми (2)

Изпитания

Минимум

Максимум

Метод

Дата на публикуване

Изследователско октаново число

 

95

EN 25164

1993 г.

Двигателно октаново число

 

85

EN 25163

1993 г.

Парно налягане, летен период (3)

kPa

60,0

EN 12

1993 г.

Дестилация:

 

 

 

 

 

Изпарение при 100 °С

Обемни %

46,0

EN-ISO 3405

1988 г.

Изпарение при 150 °С

Обемни %

75,0

 

 

Въглеводороден анализ:

 

 

 

 

 

олефини

Обемни %

18,0 (4)

ASTM D1319

1995 г.

ароматни съединения

 

42,0

ASTM D1319

1995 г.

бензен

 

1,0

pr. EN 12177

1995 г. (1)

Кислородно съдържание

% m/m

2,7

EN 1601

1996 г.

Кислородни съединения

 

 

 

 

 

метанол, трябва да се добавят стабилизиращи агенти

Обемни %

3

EN 1601

1996 г.

етанол, може да се наложи добавяне на стабилизиращи агенти

Обемни %

5

EN 1601

1996 г.

изопропиле-нов алкохол

Обемни %

10

EN 1601

1996 г.

тертбутилов алкохол

Обемни %

7

EN 1601

1996 г.

изобутилов алкохол

Обемни %

10

EN 1601

1996 г.

етери с 5 или повече въглеродни атома на молекула

Обемни %

15

EN 1601

1996 г.

Други кислородни съединения (5)

Обемни %

10

EN 1601

1996 г.

Съдържание на сяра

mg/kg

150

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 г. (1)

Съдържание на олово

g/l

0,005

EN 237

1996 г.


(1)  Месецът на публикуване ще бъде посочен своевременно.

(2)  Посочените в спецификацията стойности са „истински стойности“. При установяването на допустимите стойности са използвани понятията от ISO 4295 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на точни данни във връзка с методите на изпитания“, а при определянето на минималната стойност е взета предвид минимална разлика от 2R над нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се тълкуват на основата на критериите, посочени в ISO 4259 (публикуван през 1995 г.).

(3)  Летният период започва не по-късно от 1 май и завършва не по-рано от 30 септември. За държавите-членки с арктически условия летният период започва не по-късно от 1 юни и завършва не по-рано от 31 август, като ИОЧ се ограничава до 70 kPa.

(4)  Освен за обикновения безоловен бензин (минимално двигателно октаново число (ДОЧ) 81 и минимално изследователско октаново число (ИОЧ) 91), за който максималното съдържание на олефини е 21 обемни %. Тези норми не могат да попречат на пускането на пазара на дадена държава-членка на друг безоловен бензин с по-ниски октанови числа от установените в настоящото приложение.

(5)  Други моноалкохоли с крайна точка на дестилация не по-висока от крайната точка на дестилация съгласно националните спецификации или — ако такива не съществуват — съгласно промишлените спецификации за моторни горива.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПАЗАРНИТЕ ГОРИВА, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Дизелово гориво

Параметър

Мерна единица

Пределни норми (2)

Изпитания

Минимум

Максимум

Метод

Дата на публикуване

Цетаново число

 

51,0

EN-ISO 5165

1992 г.

Плътност при 15 °С

kg/m3

845

EN-ISO 3675

1995 г.

Дестилация:

 

 

 

 

 

точка 95 %

°С

360

EN-ISO 3405

1988 г.

Полициклични ароматни въглеводороди:

% m/m

11

IP 391

1995 г.

Съдържание на сяра

mg/кg

350

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 г. (1)


(1)  Месецът на публикуване ще бъде посочен своевременно.

(2)  Посочените в спецификацията стойности са „истински стойности“. При установяването на допустимите стойности са използвани понятията от ISO 4295 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на точни данни във връзка с методите на изпитания“, а при определянето на минималната стойност е взета предвид минимална разлика от 2R над нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се тълкуват на основата на критериите, посочени в ISO 4259 (публикуван през 1995 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПАЗАРНИТЕ ГОРИВА, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПОЛОЖИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Бензин

Параметър

Мерна единица

Пределни норми (2)

Изпитания

Минимум

Максимум

Метод

Дата на публикуване

Изследователско октаново число

 

95

 

EN 25164

1993 г.

Двигателно октаново число

 

85

 

EN 25163

1993 г.

Парно налягане, летен период

kPa

 

 

 

Дестилация:

 

 

 

 

 

Изпарение при 100 °С

Обемни %

 

 

Изпарение при 150 °С

Обемни %

 

 

Въглеводороден анализ:

 

 

 

 

 

-

олефини

Обемни %

 

 

 

-

ароматни съединения

Обемни %

35,0

ASTM D1319

1995 г.

-

бензен

Обемни %

 

 

 

Кислородно съдържание

% m/m

 

 

 

Съдържание на сяра

mg/кg

50

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 г. (1)

Съдържание на олово

g/l

 

 

 


(1)  Месецът на публикуване ще бъде посочен своевременно.

(2)  Посочените в спецификацията стойности са „истински стойности“. При установяването на допустимите стойности са използвани понятията от ISO 4295 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на точни данни във връзка с методите на изпитания“, а при определянето на минималната стойност е взета предвид минимална разлика от 2R над нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се тълкуват на основата на критериите, посочени в ISO 4259 (публикуван през 1995 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПАЗАРНИТЕ ГОРИВА, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Дизелово гориво

Параметър

Мерна единица

Пределни норми (2)

Изпитания

Минимум

Максимум

Метод

Дата на публикуване

Цетаново число

 

 

 

 

Плътност при 15 °С

kg/m3

 

 

 

Дестилация:

 

 

 

 

 

точка 95 %

°С

 

 

 

Полициклични ароматни въглеводороди:

% m/m

 

 

 

Съдържание на сяра

mg/кg

50

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 г. (1)


(1)  Месецът на публикуване ще бъде посочен своевременно.

(2)  Посочените в спецификацията стойности са „истински стойности“. При установяването на допустимите стойности са използвани понятията от ISO 4295 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на точни данни във връзка с методите на изпитания“, а при определянето на минималната стойност е взета предвид минимална разлика от 2R над нулата (R = възпроизводимост). Резултатите от отделните измервания се тълкуват на основата на критериите, посочени в ISO 4295 (публикуван през 1995 г.).