04/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

53


31997R2635


L 356/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2635/97 НА СЪВЕТА

от 18 декември 1997 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 за установяване на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (4) въвежда определени мерки за наблюдение на риболовните дейности, включително риболовното усилие;

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 779/97 на Съвета от 24 април 1997 г. за въвеждане на режими на управление на риболовното усилие в Балтийско море (5) предвижда последващо наблюдение от страна на държавите-членки на риболовното усилие на риболовните кораби на Общността в Балтийско море;

като има предвид, че по силата на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 779/97 трябва да се осигури спазването на режима на управление на риболовното усилие в Балтийско море, по-специално чрез прилагане на Дял IIа от Регламент (ЕО) № 2847/93 по отношение на записването в бордовия риболовен дневник на данни относно риболовното усилие, процедурите за предаване на Комисията на поименните списъци на коралите, събирането на данни за риболовното усилие от държавите-членки, както и предаването на Комисията на обобщените данни за риболовното усилие;

като има предвид, че поради това Регламент (ЕО) № 2847/93 следва да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2847/93 се изменя, както следва:

1.

След първия параграф от член 19а се добавя следният параграф:

„1а.   Членове 19д, 19е, 19ж, 19з и 19и се прилагат за риболовните кораби на Общността, получили разрешение от държавите-членки съобразно член 2 от Регламент (ЕО) № 779/97 на Съвета от 24 април 1997 г. за въвеждане на режими на управление на риболовното усилие в Балтийско мор (6), да извършват риболовни дейности в риболовните зони, изброени в приложението към настоящия регламент.

2.

Последното изречение на член 19а, параграф 2 се заменя със:

„Риболовните кораби с дължина, по-голяма от посочената, които не са получили разрешение от държавите-членки по силата на член 2, член 3, параграф 5 и член 9 от Регламент (ЕО) № 685/95, или на член 2 от Регламент (ЕО) № 779/97, не упражняват риболовна дейност в зоните, посочени в параграфи 1 и 1а.“

3.

Към член 19е, параграф 1 се добавя следният текст:

„както и член 2 от Регламент (ЕО) № 779/97.“

4.

След първото тире на член 19и се добавя следното тире:

„—

през последното тримесечие за всяка риболовна зона, посочена в член 19а, параграф 1а, за дълбоководните видове, сьомгата, морската пъстърва, сладководните риби, преди края на първия месец от всяко тримесечие на календарната година, както и преди 15 февруари на всяка календарна година, риболовното усилие, осъществено месечно през предишната календарна година.“

5.

В първото тире от член 19и след думите „член 19а“ се добавя следното позоваване на параграф 1: „параграф 1“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 юли 1998 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 1997 година.

За Съвета

Председател

F. BODEN


(1)  ОВ 267, 3.9.1997 г., стр. 62.

(2)  Становище, представено на 16 декември 1997 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 355, 21.11.1997 г.

(4)  ОВ L 261, 20.10.1993, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2205/97 (ОВ L 304, 7.11.1997, стр. 1).

(5)  ОВ L 113, 30.4.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 113, 30.4.1997 г., стр. 1.“