10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

89


31997R1467


L 209/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1467/97 НА СЪВЕТА

от 7 юли 1997 година

за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 104в, параграф 14, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейския паричен институт,

(1)

като има предвид, че е необходимо да бъде ускорена и изяснена процедурата при прекомерен дефицит, установена в член 104в от Договора с цел да бъдат възпрени общите прекомерни бюджетни дефицити, а в случай че те възникнат, да се способства за тяхната незабавна промяна; като има предвид, че разпоредбите на настоящия регламент, които се отнасят до горепосоченото въздействие, приети на основание член 104в, параграф 14, втора алинея, представляват заедно с тези, съдържащи се в Протокол (№ 5) към Договора, нова цялостна група от правила за прилагане на член 104в;

(2)

като има предвид, че Пактът за стабилност и развитие е основан на постигането на устойчиво управление на финансите като средство за подобряване на условията за стабилност на цените и за силен устойчив растеж, способстващ за създаване на работни места;

(3)

като има предвид, че Пактът за стабилност и развитие се състои от настоящия регламент, от Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета (3), който цели да увеличи надзора по отношение на състоянието на бюджетите и надзора и координирането на икономическите политики, и от Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 г. относно Пакта за стабилност и развитие (4), в която в съответствие с член Г от Договора за Европейския съюз са приети категорични политически насоки с цел Пактът за стабилност и развитие да бъде приет своевременно и точно и по-специално да бъдат спазени средносрочните цели за състоянието на бюджетите като близки до баланс или с наличие на излишък, за което всички държави-членки са поели ангажимент, така че всеки път, когато те разполагат с данни, сочещи действителни или очаквани значителни отклонения от средносрочните цели за състоянието на бюджетите, да предприемат действията, считани за необходими за внасяне на промени, водещи до постигане на бюджетна стабилност и сходство в програмите;

(4)

като има предвид, че в третия етап от Икономическия и паричен съюз държавите-членки имат, съгласно член 104в от Договора, ясно определено от Договора задължение да избягват прекомерни бюджетни дефицити; като има предвид, че съгласно член 5 от Протокол (№ 11) към Договора, параграфи 1, 9 и 11 от член 104в не се прилагат по отношение на Обединеното кралство, освен ако то не премине към третия етап; като има предвид, че задължението съгласно член 109д, параграф 4 да се полагат усилия с цел избягването на прекомерен дефицит ще продължи да се прилага по отношение на Обединеното кралство;

(5)

като има предвид, че Дания, която е посочена в параграф 1 от Протокол (№ 12) към Договора, е уведомила в контекста на решението от Единбург от 12 декември 1992 г., че няма да участва в третия етап; като има предвид, че поради това в съответствие с параграф 2 от горепосочената протокол, параграфи 9 и 11 от член 104в не се прилагат по отношение на Дания;

(6)

като има предвид, че в третия етап от Икономическия и паричен съюз държавите-членки остават отговорни за техните национални бюджетни политики при спазването на разпоредбите на Договора; като има предвид, че държавите-членки ще предприемат необходимите мерки, за да се справят със задълженията си в съответствие с разпоредбите на Договора;

(7)

като има предвид, че спазването на средносрочните цели за състоянието на бюджетите като близки до баланс или с наличие на излишък, с което всички държави-членки са се ангажирали, допринася за създаване на подходящи условия за стабилност на цените и устойчив растеж, водещ до създаване на работни места във всички държави-членки и предоставящ им възможността да се справят с нормалните циклични колебания, поддържайки бюджетен дефицит в рамките на 3 % от приблизителната стойност на брутния вътрешен продукт;

(8)

като има предвид, че за да функционира добре Икономическият и паричен съюз, е необходимо трайно и устойчиво сближаване на икономическите и бюджетни характеристики на държавите-членки, които са приели общата парична единица, наричани по-долу „участващи държави-членки“; като има предвид, че бюджетната дисциплина е необходима в третия етап на Икономическия и паричен съюз като гаранция за стабилността на цените;

(9)

като има предвид, че член 109к, параграф 3 и член 104в, параграфи 9 и 11 се прилагат единствено по отношение на участващите държави-членки;

(10)

като има предвид, че е необходимо да бъде дефинирана концепцията за изключителен и временен дефицит за ориентировъчната стойност, както е посочена в член 104в, параграф 2, буква а); като има предвид в този контекст, че Съветът следва, inter alia, да вземе предвид многогодишните бюджетни прогнози, предоставени от Комисията;

(11)

като има предвид, че докладът на Комисията, изготвен в съответствие с член 104в, параграф 3, следва също така да вземе предвид дали бюджетният дефицит надвишава бюджетните разходи за инвестиции, а също така и всички релевантни фактори, включително средносрочното икономическо и бюджетно състояние на държавите-членки;

(12)

като има предвид, че е налице необходимост от определяне на крайни срокове за приемането на процедурата при прекомерен дефицит, с цел да бъде осигурено нейното бързо и ефективно приемане; като има предвид, че е необходимо в този контекст да бъде взет предвид фактът, че бюджетната година на Обединеното кралство не съвпада с календарната година;

(13)

като има предвид, че е налице необходимост от уточняване на начина, по който санкциите, предвидени в член 104в, могат да бъдат наложени, с цел да бъде осигурено ефективното прилагане на процедурата при прекомерен дефицит;

(14)

като има предвид, че засиленият надзор, предвиден в Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета, заедно с надзора на Комисията по отношение на състоянието на бюджета в съответствие с член 104в, параграф 2, следва да предоставят възможност за ефективно и бързо прилагане на процедурата при прекомерен дефицит;

(15)

като има предвид, че с оглед на горепосочената, в случай че участваща държава-членка не успее да предприеме действие за промяна на прекомерния дефицит, общ максимален период от десет месеца от датата на съобщаването на данните, свидетелстващи за наличието на прекомерен дефицит, до решението за налагане на санкции, ако това е наложително, е възможен и подходящ, с цел да бъде упражнен натиск върху съответната участваща държава-членка за предприемането на такова действие; в този случай, ако процедурата започне през март, това би довело до санкции, наложени в рамките на календарната година, в която процедурата е била започната;

(16)

като има предвид, че препоръката на Съвета за промяна на даден прекомерен дефицит или последващите стъпки на процедурата при прекомерен дефицит би следвало да бъдат очаквани от съответната държава-членка, която би следвало да е получила ранно предупреждение; като има предвид, че сериозността на прекомерен дефицит в третия етап изисква спешни действия от страна на всички, които са засегнати;

(17)

като има предвид, че следва да бъде предприета процедура при прекомерен дефицит с временно прекратяване, ако засегнатата държава-членка предприеме подходящо действие в отговор на изпратената препоръка по член 104в, параграф 7 или нотификация по член 104в, параграф 9, за да бъде предоставен стимул на държавите-членки да предприемат съответните действия; като има предвид, че периодът от време, през който процедурата се предприема с възможност за временно прекратяване, не следва да бъде включен в максималния период от десет месеца между датата на нотифициране за съществуването на прекомерен дефицит и налагането на санкции; като има предвид, че процедурата следва да бъде възобновена незабавно, в случай че предвиденото действие не бъде предприето или ако предприетото действие е доказано неадекватно;

(18)

като има предвид, че с цел да се гарантира, че процедурата при прекомерен дефицит има задоволителен възпиращ ефект, когато Съветът реши да наложи санкция, от съответната участваща държава-членка следва да се изиска подходящ по размер безлихвен депозит;

(19)

като има предвид, че налагането на санкции в определен размер спомага за правната сигурност; като има предвид, че е целесъобразно размерът на депозита да бъде свързан с брутния вътрешен продукт на съответната участваща държава-членка;

(20)

като има предвид, че в случай че изискването за безлихвен депозит не принуди съответната участваща държава-членка да промени нейния прекомерен дефицит своевременно, би било подходящо санкциите да бъдат увеличени; като има предвид, че след това депозитът се превръща в глоба;

(21)

като има предвид, че предприемането на подходящо действие от страна на съответната участваща държава-членка за промяна на нейния прекомерен дефицит е първата стъпка към отмяна на санкциите; като има предвид, че постигнатият значителен напредък при промяна на прекомерен дефицита е основание за отмяна на санкциите в съответствие с член 104в, параграф 12; като има предвид, че отмяната на всички извънредни санкции е възможна единствено след като прекомерен дефицитът е бил напълно променен;

(22)

като има предвид, че Регламент (EО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (5), съдържа подробни правила за предоставяне на данни за бюджета от държавите-членки;

(23)

като има предвид, че съгласно член 109е, параграф 8, в който Договорът предвижда консултативна роля на Европейската централна банка (ЕЦБ), посочването на ЕЦБ следва да бъде тълкувано като посочване на Европейския валутен фонд преди създаването на ЕЦБ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Член 1

1.   Настоящият регламент определя правилата за ускоряване и изясняване на процедурата при свръхдефицит, като има за цел да възпре прекомерни бюджетни дефицити, а в случай че те възникнат — да способства за тяхната бърза промяна.

2.   За целите на настоящия регламент „участващи държави-членки“ означава тези държави-членки, които са приели общата парична единица в съответствие с Договора, а „неучастващи държави-членки“ означава тези, които не са приели общата парична единица.

Член 2

1.   Прекомерният бюджетен дефицит над референтната стойност се счита за изключителен и временен в съответствие с член 104т, параграф 2, буква а), второ тире, тогава, когато е резултат от необикновено събитие извън контрола на съответната държава-членка, което оказва значително влияние върху финансовото състояние на общото управление, или когато е резултат от драстичен икономически спад.

В допълнение прекомерният дефицит над референтната стойност следва да се счита за временен, ако предоставените от Комисията бюджетни прогнози сочат, че дефицитът ще падне под ориентировъчната стойност след края на необикновеното събитие или драстичния икономически спад.

2.   По правило при подготовката на доклада съгласно член 104в, параграф 3 Комисията следва да приеме, че прекомерният дефицит над референтната стойност, който е резултат от драстичен икономически спад, е изключителен, единствено ако е налице годишен спад на действителния брутен вътрешен продукт минимум с 2 %.

3.   Когато е налице прекомерен дефицит, Съветът при вземане на решение на основание член 104в, параграф 6, следва в неговата цялостна оценка да вземе предвид всички наблюдения, извършени от държавата-членка, сочещи, че независимо от наличния годишен спад на действителния брутен вътрешен продукт с минимум 2 %, това е изключение с оглед на допълнителните поддържащи това твърдение доказателства, отнасящи се по-специално до ненадейността на спада или до натрупаните загуби в производството, съотносими към предишни тенденции.

РАЗДЕЛ 2

УСКОРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ СВРЪХДЕФИЦИТ

Член 3

1.   В рамките на две седмици от приемането от Комисията на доклад, съставен в съответствие с изискванията на член 104в, параграф 3, Европейският икономически и финансов комитет следва да предостави становище в съответствие с член 104в, параграф 4.

2.   Вземайки изцяло предвид становището, посочено в параграф 1, Комисията, ако прецени, че е налице прекомерен дефицит, следва да представи становище и препоръка до Съвета в съответствие с член 104 в, параграфи 5 и 6.

3.   Съветът се произнася относно съществуването на прекомерен дефицит в съответствие с член 104в, параграф 6, в рамките на три месеца от докладването на данните, определени в член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 3605/93. Когато Съветът се произнесе в съответствие с член 104в, параграф 6, че е налице прекомерен дефицит, той следва в същото време да отправи препоръки до съответната държава-членка съгласно член 104в, параграф 7.

4.   В препоръката си, отправена на основание член 104в, параграф 7, Съветът следва да определи краен срок от най-много четири месеца за предприемане на ефективно действие от страна на съответната държава-членка. Препоръката на Съвета следва също така да определи краен срок за промяна на прекомерния дефицит, който следва да бъде ликвидиран в годината, следваща годината на неговото установяване, освен ако не са налице особени обстоятелства.

Член 4

1.   Всяко решение на Съвета да направи своите препоръки публично достояние, когато е установено, че не са предприети ефективни действия съгласно член 104в, параграф 8, следва да бъде взето незабавно след изтичане на крайния срок, определен в съответствие с член 3, параграф 4 от настоящия регламент.

2.   Съветът, при преценяване на ефективността на действието, предприето в отговор на препоръките, направени от него на основание член 104в, параграф 7, взема решение въз основа на публично оповестените решения на правителството на съответната държава-членка.

Член 5

Всяко решение на Съвета да нотифицира съответната участваща държава-членка за предприемането на мерки за намаляване на дефицита в съответствие с член 104в, параграф 9, следва да бъде взето в рамките на един месец от решението на Съвета, с което се констатира, че не е предприето ефективно действие в съответствие с член 104в, параграф 8.

Член 6

Когато са налице условията за прилагане на член 104в, параграф 11, Съветът следва да наложи санкции в съответствие с член 104в, параграф 11. Всяко такова решение следва да бъде взето не по-късно от два месеца след решението на Съвета за нотифициране на съответната участваща държава-членка да предприеме мерки в съответствие с член 104в, параграф 9.

Член 7

В случай че участващата държава-членка не успее да предприеме действия, съответстващи на последователните решения на Съвета съгласно член 104в, параграфи 7 и 9, решението на Съвета за налагане на санкции в съответствие с член 104в, параграф 11, следва да бъде взето в рамките на десет месеца от докладването на данните, събрани на основание Регламент (EО) № 3605/93, както е определено в член 3, параграф 3 от настоящия регламент. Ускорената процедура се прилага в случаите, когато е налице умишлено заплануван дефицит, за който Съветът е решил, че е прекомерен дефицит.

Член 8

Всяко решение на Съвета за увеличаване на санкциите, взето в съответствие с член 104в, параграф 11, различно от превръщането на депозитите в глоби съгласно член 14 от настоящия регламент, следва да бъде взето не по-късно от два месеца след докладването на данните, на основание Регламент (EО) № 3605/93. Всяко решение на Съвета за отмяна на някои или на всички негови решения, взети съгласно член 104в, параграф 12, следва да бъде взето възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от два месеца след докладването на данните, както е предвидено в Регламент (EО) № 3605/93.

РАЗДЕЛ 3

ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Член 9

1.   Процедурата при прекомерен дефицит се провежда при временно прекратяване:

ако съответната държава-членка предприеме действия в съответствие с препоръките, направени съгласно член 104в, параграф 7,

ако съответната държава-членка предприеме действия в съответствие с нотификациите, отправени на основание член 104в, параграф 9.

2.   Периодът, в който процедурата се провежда при временно прекратяване, не се включва нито в десетмесечния срок, определен в член 7, нито в двумесечния срок, определен в член 6 от настоящия регламент.

Член 10

1.   Комисия и Съветът наблюдават прилагането на действията, предприети:

от страна на съответната държава-членка в отговор на препоръките, направени на основание член 104в, параграф 7,

от страна на съответната участваща държава-членка в отговор на нотификациите, изпратени на основание член 104в, параграф 9.

2.   В случай че не е било предприето действие от страна на участваща държава-членка или Съветът счете, че то е доказано неадекватно, Съветът взема незабавно решение съгласно член 104в, параграф 9 или съответно член 104в, параграф 11.

3.   В случай че актуалните данни, събрани на основание Регламент (EО) № 3605/93 показват, че прекомерният дефицит не е бил променен от участващата държава-членка в рамките на определените сроковете или в съответствие с препоръките, направени на основание член 104в, параграф 7, или в съответствие със съобщенията, изпратени на основание член 104в, параграф 9, Съветът взема незабавно решение съгласно член 104в, параграф 9 или съответно член 104в, параграф 11.

РАЗДЕЛ 4

САНКЦИИ

Член 11

Във всички случаи, когато Съветът реши да наложи санкции на участваща държава-членка в съответствие с член 104в, параграф 11, като правило следва да бъде изискан безлихвен депозит. Съветът може да реши да прибави към този депозит мерките, предвидени в първия и второ тире от член 104в, параграф 11.

Член 12

1.   Когато прекомерният дефицит е резултат от неспазване на критерия, свързан със съотношението на бюджетния дефицит в член 104в, параграф 2, буква а), размерът на първия депозит се състои от твърдо определен компонент, равен на 0,2 % от брутния вътрешен продукт, и от вариращ компонент, равен на една десета от разликата между дефицита като процент от брутния вътрешен продукт за предходната година и ориентировъчната стойност от 3 % от брутния вътрешен продукт.

2.   Всяка следваща година, докато решението за съществуването на прекомерен дефицит не бъде отменено, Съветът преценява дали съответната участваща държава-членка е предприела ефективно действие в отговор на съобщението на Съвета съгласно член 104в, параграф 9. В тази годишна оценка Съветът се произнася с решение на базата на член 104в, параграф 11 за увеличаване на санкциите, без да се засягат разпоредбите на член 13 от настоящия регламент, освен ако съответната участваща държава-членка се е съобразила със съобщението на Съвета. Ако бъде решено да се изиска допълнителен депозит, той следва да бъде равен на една десета от разликата между дефицита като процент от брутния вътрешен продукт за предшестващата година и ориентировъчната стойност от 3 % от брутния вътрешен продукт.

3.   Всеки отделен депозит, посочен в параграфи 1 и 2, не следва да надхвърля граничната стойност от 0,5 % от брутния вътрешен продукт.

Член 13

По правило депозитът се превръща от Съвета в съответствие с член 104в, параграф 11 в глоба, в случай че две години след решението за изискване от съответната участваща държава-членка да направи депозит Съветът счита, че прекомерният дефицит не е бил променен.

Член 14

1.   В съответствие с член 104в, параграф 12 Съветът отменя санкциите, посочени в член 104в, параграф 11, първо и второ тире, в зависимост от напредъка, постигнат от съответната участваща държава-членка за промяна на прекомереният дефицит.

Член 15

В съответствие с член 104в, параграф 12 Съветът отменя всички изключителни санкции, ако решението за съществуването на прекомерен дефицит е отменено. Сумите за глобите по член 13 от настоящия регламент не се възстановяват на съответната участваща държава-членка.

Член 16

Депозитите, посочени в членове 11 и 12 от настоящия регламент, се подават при Комисията. Лихвите по депозитите и глобите, посочени в член 13 от настоящия регламент, съставят друг приход съгласно член 20л от Договора и се разпределят между участващите държави-членки без прекомерен дефицит, както е определено в член 104в, параграф 6, пропорционално на техния дял в общия брутен национален продукт на отговарящите на условията държави-членки.

РАЗДЕЛ 5

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

За целите на настоящия регламент и доколкото бюджетната година в Обединеното кралство не съвпада с календарната година, разпоредбите на раздели 2, 3 и 4 от настоящия регламент се прилагат по отношение на Обединеното кралство в съответствие с приложението.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 1997 година.

За Съвета

Председател

J.-C. JUNCKER


(1)  ОВ C 368, 6.12.1996 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 380, 16.12.1996 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 236, 2.8.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СРОКОВЕ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

1.

С цел да гарантира равното третиране на всички държави-членки, Съветът, при вземане на решения съгласно раздели 2, 3 и 4 от настоящия регламент, следва да вземе предвид различната бюджетна година от останалите за Обединеното кралство, така че решенията по отношение на Обединеното кралство относно неговата бюджетна година да бъдат подобни на решенията, взети или предстоящи, по отношение на другите държави-членки.

2.

Разпоредбите, определени в колона I по-долу, се заместват с разпоредбите, определени в колона II.

Колона I

Колона II

„три месеца от датите на докладване, определени в член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета“

Член 3, параграф 3

„пет месеца след края на бюджетната година, през която е възникнал дефицитът“

„годината, следваща неговото установяване“

Член 3, параграф 4

„бюджетната година, следваща неговото установяване“

„десет месеца от датите на докладване съгласно Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета, както е посочено в член 3, параграф 3 от настоящия регламент“

Член 7

„дванадесет месеца от края на бюджетната година, през която е възникнал дефицитът“

„предходната година“

Член 12, параграф 1

„предходната бюджетна година“