02/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


31997R1427


L 196/31

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1427/97 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 1997 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93, установяващ разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г., установяващ Митническия кодекс на Общността (1), последно изменен с Регламент (EО) № 82/97 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 249 от него,

като има предвид, че прилагането на мерките по член 20, параграф 3, букви г), д) и е) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (наричан по-долу „Кодексът“), могат да се ограничат до известен обем внос поради наличие на тарифни квоти или тарифни плафони;

като има предвид, че от 1988 г. Съветът систематично предоставя на Комисията отговорността за разпределение на тарифните квоти на принципа „дошлият пръв— обслужен пръв“ и за надзора на внос в рамките на преференциалните тарифни мерки; като има предвид, че общите принципи и правила на разпределението следва да се кодифицират в интерес на стабилността и прозрачността и с оглед на по-голям ефект от действието им; като има предвид, че тези тарифни квоти са ограничени само за стоки, представяни за митнически статут на местни между датата на начало на действието и датата на приключване на квотата;

като има предвид, че разпределението на тарифните квоти следва да осигури еднакво и справедливо отношение за всички вносители в цялата Общност; като има предвид, че в този смисъл всички вносители в Общността следва да получат равен и продължителен достъп до тези тарифни квоти до изчерпването им, а разпределението следва да се извършва веднъж на работен ден, освен когато това е невъзможно поради технически условия;

като има предвид, че депозирането на обезпечение за потенциално неизплащане на вносни митни сборове в резултат на прибягване до тарифни квоти, за случаите при които няма причина да се счита, че тези квоти ще се изчерпят скоро, създава излишна тежест за икономическите субекти; като има предвид, че за да осъществят еднакво третиране, държавите-членки могат да се въздържат от вземане на обезпечение за вносни митни сборове, когато е определено, че въпросните тарифни квоти няма да се изчерпят скоро;

като има предвид, че данните за отделните търговски сделки следва да спазват правилото за поверителност;

като има предвид, че разпределението на тарифните квоти и преференциалният надзор изискват висока степен на административно сътрудничество между Комисията и митническите органи на държавите-членки;

като има предвид, че следва да се приемат разпоредби по анулирането на декларация за признаване на стоки за местни при поръчки по пощата и върнати впоследствие от потребителя в трета държава;

като има предвид, че е удобно и полезно да се използва обозначение, чрез печат, на пиктограмата, посочваща превоза на пратки по железопътни средства под режима транзит на Общността;

като има предвид, че наличието на единен пазар води до регламентиране на употребата на специалните места за товарене и разтоварване на големи контейнери;

като има предвид, че за да се улесни и регламентира публикуването на списъците на съществуващите и действащи в Общността свободни зони, е подходящо това да се извършва в серията С на Официален вестник на Европейските общности;

като има предвид, че член 859 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (3), последно изменен от Регламент (EО) № 89/97 (4), съдържа списък на случаите без последици за възникване на митническо задължение, дори при наличие на една от ситуациите, описани в член 204, параграф 1, букви a) или б) от Кодекса; като има предвид, че към въпросния списък следва да се добавят следните случаи: стоките се внасят повторно след режим на пасивно усъвършенстване и се поставят под режим временно складиране или по процедура за отложено плащане преди да бъдат признати за местни стоки и стоки, които са преминали под режим на активно усъвършенстване, но подновяването на разрешителното не е заявено своевременно;

като има предвид, че с оглед улесняването на търговските дейности, в някои ограничени случаи е допустимо да не се изисква задължително реекспорт на стоките, за които е постановено възстановяване или опрощаване на митните сборове и да се разреши поставянето им под режим на митническо складиране, или в свободна зона или свободен склад;

като има предвид, че списъкът на стандартни рандемани, приложими при активно усъвършенстване на маслиново масло, следва да се измени, за да се улесни еднаквото му прилагане в Общността и да се опрости освобождаването от режима;

като има предвид, че е желателно да се определят по-ясно условията при които еквивалентната компенсация може да се използва при операции на активно усъвършенстване в сектора на царевицата, за да се избегнат нарушенията в този сектор;

като има предвид, че приложение 78 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да се разшири, за да обхване и определи в по-големи подробности инстанциите и условията при които може да се ползва режимът на активно усъвършенстване за маслиновото масло;

като има предвид, че следва да се разшири списъкът на компенсаторни продукти, за които може да се прилагат специфични митни сборове;

като има предвид, че по икономически причини е желателно да се разшири списъкът в приложение 87 към същия регламент;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2454/93 се допълва и изменя, както следва:

1.

към член 248 се добавя следният параграф 4:

„4.   Независимо от параграф 1, митническите органи могат да се въздържат от вземане на обезпечение с оглед на стоките, които са предмет на заявление по реда на тарифните квоти, когато определят, че към датата на приемане на заявлението за признаване на статут за местни стоки, въпросните тарифни квоти не са в критично количество пред изчерпване по реда на член 308в.“;

2.

към член 251 се добавя следната точка 1б:

„1б.   за върнати обратно стоки, поръчани по пощата, митническите органи анулират декларациите за признаването им за местни стоки, когато се подаде заявление в тази насока в срок до три месеца от датата на приемане на декларацията, и при условие че стоките са върнати на първоначалния адрес на доставчика или на друг посочен от въпросния доставчик;“

3.

член 256, параграф 2 се заменя от следния текст:

„2.   Когато стоки се пускат за свободно обръщение по тарифни квоти безмитно, или когато не се изисква събиране на нормални величини вносни митни сборове, ползването на тарифни квоти или преференциални тарифни мерки се разрешава само след представяне пред митническите органи на документ, позволяващ при определени условия безмитен, или при намалени митни ставки, внос. Документът се представя във всеки случай:

преди изчерпване на тарифните квоти, или

в други случаи преди датата на която отново се въвеждат мерките на Общността по събиране на нормални вносни митни сборове.“;

4.

към част II, дял I, се добавя следната глава 3:

„ГЛАВА 3

Управление на тарифните мерки

Раздел 1

Разпределение на тарифни квоти, предназначени за използване в хронологически ред според датите на подаване на митническите декларации

Член 308a

1.   Освен в случаите, когато има друго нареждане, при управлението на разпределението на тарифни квоти по силата на разпоредба на Общността, става по хронологичен ред спрямо датите на приемане на декларациите за признаване на стоки за местни.

2.   Когато се приема митническа декларация за признаване на стоки за местни, придружена от валидно заявление от страна на декларатора за ползване на тарифните квоти, въпросната държава-членка черпи от тарифните квоти, определени ѝ от Комисията, нужното количество.

3.   Държавите-членки не могат да представят заявление за ползване на тарифни квоти докато не са изпълнени условията на член 256, параграфи 2 и 3.

4.   По реда на параграф 8 Комисията отпуска стойности въз основа на датата на приемане на съответната декларация за признаване на стоки за местни, и доколкото позволява баланса на съответните тарифни квоти. Дава се приоритет съобразно хронологичния ред на съответните дати.

5.   Държавите-членки предават незабавно на Комисията всички валидни заявления за ползване на квотите. Известията включват посочената в параграф 4 дата, както и точната сума за съответните митнически декларации.

6.   За целите на параграфи 4 и 5 Комисията определя реда на номерата, когато в разпоредбите на Общността няма определен ред по разпределение на тарифните квоти.

7.   Когато количествата, изисквани за ползване по реда на тарифните квоти, са по-големи от наличните стойности, тогава се отпускат съответни проценти пропорционално на исканите количества.

8.   За целите на настоящия член приемането на декларация от митническите органи на 1, 2 или 3 януари се счита за приета на 3 януари. Когато обаче някой от тези дни е събота или неделя, декларацията се счита за приета на 4 януари.

9.   Когато се отпуска нова тарифна квота, не се разрешава теглене от количествата ѝ от Комисията преди да изтече единадесетият работен ден след датата на публикуване на разпоредбата, създала въпросната квота.

10.   Държавите-членки връщат незабавно на Комисията размерите на теглени квоти, които не са ползвани. Когато поради погрешно определение е възникнало митническо задължение от 10 ECU или по-малко, и това се установи след изтичане на първия месец след срока на валидност на въпросните квоти, държавите-членки не са длъжни да върнат въпросната сума.

11.   Когато митническите органи анулират декларация за признаване на стоки за местни, с оглед на такива, които са включени в заявление за ползване на тарифни квоти, се анулира и цялото заявление за тях. Въпросните държави-членки връщат незабавно на Комисията изтеглените от тях количества от тарифните квоти за тези стоки.

12.   Данните по заявените количества тарифни квоти от държавите-членки се пазят като поверителни от Комисията и другите държави-членки.

Член 308б

1.   Комисията отпуска размери на квоти всеки един работен ден, освен:

през дните, обявени за официални празници на институциите на Общността в Брюксел, или

при изключителни обстоятелства, през друг ден, но при условие да са информирали предварително компетентните органи на държавите-членки.

2.   По реда на член 308a, параграф 8, отпуснатите размери отчитат пред Комисията предадените данни за заявления, свързани с декларации за признаване на стоки за местни, които са останали без последици до, и включително, втория работен ден след приемането им.

Член 308в

1.   След първо отпускане една тарифна квота не се счита за критична относно изчерпването си, в случаите когато:

тарифни квоти за същите продукти и произход, отпускани през всяка една от последните две години за минимален срок от шест месеца, не са били изчерпани преди изтичане на последния работен ден на седмия месец от срока за усвояване на квотите през тези две години, и

първоначалният обем на новите тарифни квоти не е по-малък от този през последните две години.

2.   Веднага след изчерпване на 75 % от първоначалното количество на считана за некритична тарифна квота, или при решение от страна на компетентните органи, тази квота се счита вече за критична.

Раздел 2

Митнически надзор на преференциалния внос

Член 308г

1.   При извършване на митнически надзор на Общността по преференциалния внос държавите-членки представят на Комисията ежемесечно, или на по-чести интервали, когато Комисията поиска това, подробни данни за количествата продукти, получили статут на местни стоки по реда на преференциалните тарифни мерки през предходния месец.

2.   Отчетите по надзора на държавите-членки посочват всички количества стоки, пуснати за свободно обръщение по реда на преференциалния внос от първия ден на въпросния период.

3.   Не по-късно от петнадесетия ден от месеца след края на отчетния период държавите-членки предават месечните си отчети по надзора пред Комисията.

4.   Предадената от отделните държави-членки информация се счита за поверителна.“;

5.

към член 417 се добавя следният параграф:

„Упоменатият етикет в първи параграф се заменя от печат, възпроизвеждащ със зелено мастило посочената в приложение 58 пиктограма.“;

6.

член 426 се заменя от следния текст:

„Член 426

Когато се прилага режим транзит за стоки, превозвани от железопътни фирми, ползващи транспортни предприятия като посредници, в големи контейнери и при ползване на трансферни бланки от вида „трансферна бланка TR“, митническите формалности по този режим се опростяват съобразно с членове от 427 до 442. Тези операции включват превоза на пратки от транспортни предприятия, които ползват транспорт, различен от железопътния, до най-близката подходяща ж. п. гара до точката на товарене и от най-близката подходяща гара до точката на разтоварване, както и превоз по море при придвижване между тези две гари.“;

7.

към член 427 се добавя следната точка 5:

„5.   „най-близката подходяща жп гара“ означава жп гара или терминал, които се намират в непосредствена близост до точката на товарене или разтоварване, и които са оборудвани за обработка на големи контейнери, определени в точка 2.“;

8.

към член 432 се добавя следният параграф:

„Упоменатият етикет в първи параграф се заменя от печат, възпроизвеждащ със зелено мастило посочената в приложение 58 пиктограма.“;

9.

заличава се втори параграф от член 801;

10.

Член 840, параграф 1, буква a) се заменя от следния текст:

„a)

съществуващите и действащи свободни зони в Общността.“;

11.

към член 859 се добавят следните точки 8 и 9:

„8.   за случаите на стоки, признавани за местни при безмитен, или с намалени митни сборове, внос по реда на член 145 от Кодекса, наличието на една от ситуациите по член 204, параграф 1, букви a) или б) от Кодекса, докато въпросните стоки са поставени под режим на временно складиране или друг, преди да бъдат пуснати за свободно обръщение;

9.

в случай на извършвани редовно операции по активно усъвършенстване, пропуск да се заяви подновяване на разрешителното, дори когато са спазени условията за издаването му“;

12.

член 900 се допълва и изменя, както следва:

a)

в параграф 2 между втора и трета алинея се добавя следната алинея:

„Относно случаите по параграф 1, букви ж), и) и л), решаващият орган може, при поискване, да разреши реекспорта на стоките да се замени от поставянето им под режим на митническо съхранение или в свободна зона, или свободен склад.“;

б)

в параграф 3 се заличава „и буква и)“;

13.

приложение 77 се изменя съобразно приложение I;

14.

приложение 78 се изменя съобразно приложение II;

15.

приложение 79 се изменя съобразно приложение III;

16.

приложение 87 се изменя съобразно приложение IV;

17.

приложение 108 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Точки 1 и 4 от член 1 се прилагат от 1 януари 1998 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 1997 година.

За Комисията

Mario MONTI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение 77 текстът от номера на редовете 131 и 132 се заменя от следния:


Внесени стоки

Номер по ред

Компенсаторни продукти

Количество компенсаторни продукти на всеки 100 kg внесени стоки (kg) (2)

Код по КН

Описание

Код (1)

Описание

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

„1509 10 10

Студено пресован първокласен зехтин Lampante

131

ex 1509 90 00

ex 1519 19 90

a)

Зехтин, нерафиниран, или зехтин

б)

Киселинни масла от процес на рафиниране (1)

98,00

1510 00 10

Нерафиниран зехтин от пулпа

132

ex 1510 00 90

ex 1522 00 39

ex 1519 19 90

a)

Зехтин от пулпа, рафиниран, или зехтин от пулпа

б)

Стеарин

в)

Киселинни масла от процес на рафиниране (2)

95,00

3,00


(1)  От количеството продукт, посочено в колона 5 за рафиниран зехтин/зехтин, се приспада двойно процентът олеинова киселина към студено пресования зехтин Lampante и се отчита като киселинни масла от процеса на рафиниране.

(2)  От количеството продукт, посочено в колона 5 за рафиниран захтин от пулпа/зехтин от пулпа, се приспада двойно процентът олеинова киселина към нерафиниран зехтин от пулпа и се отчита като киселинни масла от процеса на рафиниране.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение 78 се добавят следните точки:

„5.   Царевица

Прилагане на еквивалентна компенсация между местна и чужда царевица е възможно само при следните случаи и подлежи на следните условия:

1.

В случаите на царевица, използвана за храна на животни, се допуска еквивалентна компенсация при наличие на система за митнически контрол, достатъчна да докаже, че чуждестранната царевица се ползва за преработка за животинска храна.

2.

В случаите когато царевицата са използва за производство на нишесте и нишестени продукти, еквивалентната компенсация се допуска за всички сортове, с изключение на царевици богати на амилопектин (бяла царевица или „млечна“), които са еквивалентни само помежду си.

3.

В случаите на царевица, използвана в производството на хранителни продукти, се допуска еквивалентна компенсация между всички сортове, с изключение на тези от сортовете за пукане (царевица „Плата“ от сорта „Твърда“, царевица „Флинт“), които са еквивалентни само помежду си.

6.   Маслиново масло

A.

Използване на еквивалентна компенсация се позволява само при следните случаи и при следните условия:

1.

Непреработено маслиново масло

a)

Между местно екстра непреработено маслиново масло от код 1509 10 90 от Комбинираната номенклатура, който съответства на описанието по точка 1, буква a) от приложението към Регламент № 136/66/ЕИО на Съвета (1), последно изменен от Регламент (EО) № 1581/96 (2), и чуждестранно екстра непреработено маслиново масло от същия код на Комбинираната номенклатура, при условие че операциите по преработката водят до производство на екстра маслиново масло от същия код на Комбинираната номенклатура и отговарят на изискванията на споменатата точка 1, буква a).

б)

Между местно непреработено маслиново масло от код 1509 10 90 от Комбинираната номенклатура, който съответства на описанието по точка 1, буква б) от Регламент № 136/66/ЕИО на Съвета, и чуждестранно непреработено маслиново масло от същия код на Комбинираната номенклатура, при условие че операциите по преработката водят до производство на маслиново масло от същия код на Комбинираната номенклатура и отговарят на изискванията на споменатата точка 1, буква б).

в)

Между местно обикновено непреработено маслиново масло от код 1509 10 90 от Комбинираната номенклатура, който съответства на описанието по точка 1, буква в) от Регламент № 136/66/EEC на Съвета, и чуждестранно обикновено непреработено маслиново масло от същия код на Комбинираната номенклатура, при условие че компенсаторният продукт е:

рафинирано маслиново масло от код 1509 90 00 от Комбинираната номенклатура, което съответства на описанието по точка 2 гореспоменатото приложение,

маслиново масло от код 1509 90 00 от Комбинираната номенклатура, който съответства на описанието по точка 3 от същото приложение и е получено при смесване с местно преработено маслиново масло от код 1509 10 90.

г)

Между местно маслиново масло „Лампанте“ от код 1509 10 10 от Комбинираната номенклатура, който съответства на описанието по точка 1, буква г) от приложението към Регламент № 136/66/EEC на Съвета, и чуждестранно маслиново масло „Лампанте“ от същия код на Комбинираната номенклатура, при условие че компенсаторният продукт е:

рафинирано маслиново масло от код 1509 90 00 от Комбинираната номенклатура, което съответства на описанието по точка 2 от гореспоменатото приложение, или

маслиново масло от код 1509 90 00 от Комбинираната номенклатура, което съответства на описанието по точка 3 от същото приложение и е получено при смесване с местно преработено маслиново масло от код 1509 10 90.

2.

Масло от маслиново пюре

А. Между местно нерафинирано масло от маслиново пюре от код 1510 00 10 от Комбинираната номенклатура, който съответства на описанието по точка 4 от приложението към Регламент № 136/66/EEC на Съвета, и чуждестранно нерафинирано масло от маслиново пюре от същия код на Комбинираната номенклатура, при условие че компенсаторните продукти от нерафинирано масло от маслиново пюре попадат в код 1510 00 90 на Комбинираната номенклатура и отговарят на изискванията на точка 6 от споменатото приложение при смесване с местно маслиново масло от код 1509 10 90 от Комбинираната номенклатура.

Б.

Упоменатото смесване по точка A.1, буква в), второ тире, и буква г), второ тире, и точка A.2 с чуждестранно маслиново масло, използвани по един и същ начин, се допуска само когато се организира надзор, който да гарантира достатъчно сигурно установяването на делът чуждестранно маслиново масло в общото количество смесено масло при износа му.

В.

Компенсаторните продукти се поставят в опаковки от по 220 литра или по-малко. По изключение в случай на договорени контейнери от максимум 20 тона, митническите органи могат да допуснат износа на масло по предходната точка, при условие на наличен систематичен контрол на количеството и качеството на изнасяния продукт.

Г.

Еквивалентност се проверява чрез наличните търговски книги, за да се увери в количеството масло, използвано при смесването, а за да се провери съответното качество, като се сравнят техническите характеристики на образците от чуждестранното масло, които се вземат когато въпросния компенсаторен продукт е приет за митническо направление, с техническите характеристики на местното масло, взети при преработката на съответния компенсаторен продукт, с техническите характеристики на образците, взети към датата на напускане на компенсаторните продукти на изхода на митническата територия на Общността.

Образците се вземат съобразно международен стандарт EN ISO 5555 (вземане на образци) и EN ISO 661 (изпращане на образци на лаборатории и подготвяне на образци за тестове). Анализът се извършва съобразно параметрите, посочени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията (3), последно изменен и допълнен от Регламент (ЕИО) № 2527/95 (4).


(1)  ОВ L 172, 30.9.1996 г., стр. 3025/66.

(2)  ОВ L 206, 16.8.1996 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 258, 28.10.1995 г., стр. 49.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение 79 се въвежда следният номер на ред 69a:


Сер №

Код по КН и описание на компенсаторните продукти

Операции по усъвършенстване, от които произлизат

„69a

ex 2827 51 00

Разтвор на калиев бромид

1,3-бромхлоропропан от код по КН 2903 49 80“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В приложение 87 се добавя следната точка:


Ред №

Колона 1

Колона 2

Стоки, за които се разрешава преработка под митнически контрол

Преработка, която може да се извършва

„17

Моторни шасита, снабдени с кабини от код по КН 8704 21 31

Преработка в пожарни автомобили с пълно оборудване за пожарогасене и/или животоспасяващо оборудване от код по КН 8705 30 00“