03/ 21

BG

Официален вестник на Европейския съюз

218


31997R1065


L 156/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1065/97 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 1997 година

относно допълнение на приложението към Регламент (EО) № 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти (1), последно изменен с Регламент (EО) № 535/97 (2), и по-специално член 17, параграф 2 от него,

като има предвид, че за определени означения, обявени от държавите-членки по член 17 от Регламент (EИО) № 2081/92, беше поискана допълнителна информация, за да се потвърди, че те са в съответствие с членове 2 и 4 от посочения регламент; като има предвид, че допълнителната информация показва, че означенията са в съответствие с посочените членове; като има предвид, че означенията следователно трябва да бъдат регистрирани и добавени в приложението към Регламент (EО) № 1107/96 на Комисията (3), последно изменен с Регламент (EО) № 123/97 (4);

като има предвид, че след присъединяването на три нови държави-членки шестмесечният период, предвиден в член 17 от Регламент (EИО) № 2081/92, следва да започне от датата на тяхното присъединяване; като има предвид, че някои от означенията, обявени от въпросните държави-членки, са в съответствие с членове 2 и 4 от горепосочения регламент и следователно трябва да бъдат регистрирани;

като има предвид, че означението „Speck dell'Alto Adige“ се отнася до гранична географска област, която е двуезична; като има предвид, че следователно се прилага член 5, параграф 5, засегнатите държави-членки се консултираха помежду си и постигнаха споразумение; като има предвид, че означението вече беше регистрирано на италиански, то трябва да бъде регистрирано също и на немски;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Регулаторния комитет за географски указания и наименования за произход,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Означенията в приложението към настоящия регламент се добавят към приложението към Регламент (EО) № 1107/96.

Член 2

Означението „Speck dell'Alto Adige“ се регистрира на немски като „Südtiroler Markenspeck“ или „Südtiroler Speck“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 1997 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 83, 25.3.1997 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 22, 24.1.1997 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   Продукти, предназначени за човешка консумация, включени в приложение II към договора

Продукти от месо

ИТАЛИЯ

„—

Prosciutto di Norcia (ЗГУ)“

АВСТРИЯ

„—

Tiroler Speck (ЗГУ)“

Сирена

АВСТРИЯ

„—

Tiroler Bergkäse (ЗНП)

Vorarlberger Alpkäse (ЗНП)

Vorarlberger Bergkäse (ЗНП)“

НИДЕРЛАНДИЯ

„—

Boeren-Leidse met sleutels (ЗНП) (1)

Други продукти от животински произход (яйца, мед, млечни продукти, с изключение на масло и т.н.)

ФРАНЦИЯ

„—

Miel de Sapin des Vosges (ЗНП)“

Маслинови масла

ГЪРЦИЯ

„—

Καλαμάτα (Kalamata) (ЗНП)

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (ЗНП) (2)

ИТАЛИЯ

„—

Bruzio (ЗНП)

Gilento (ЗНП)

Colline Salernitane (ЗНП)

Penisola Sorrentina (ЗНП)“

Плодове, зеленчуци и зърнени култури

ГЪРЦИЯ

„—

ябълки

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (ЗНП)“

ФРАНЦИЯ

„—

Lentille verte du Puy (ЗНП)“

ИТАЛИЯ

„—

Lenticchia di Castelluccio di Norcia (ЗГУ)“

АВСТРИЯ

„—

Waldviertler Graumohn (ЗНП)“.


(1)  Не е търсена защита на означението „Leidse“.“

(2)  Не е търсена защита на означенията „Χανίων“ (Hanion) и „Κρήτης“ (Kritis).“