03/ 23

BG

Официален вестник на Европейския съюз

178


31997L0079


L 024/31

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 97/79/EО НА СЪВЕТА

от 18 декември 1997 година

за изменение на Директиви 71/118/EИО, 72/462/EИО, 85/73/EИО, 91/67/EИО, 91/492/EИО, 91/493/EИО, 92/45/EИО и 92/118/EИО по отношение организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въвеждани в Общността от трети страни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че от съображения за яснота и рационалност Директива 90/675/EИО на Съвета относно определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, влизащи в Общността от трети страни (4), е била отменена и заменена с Директива 97/78/EО (5);

като има предвид, че замяната на Директива 90/675/EИО с Директива 97/78/EО води до последици за текста на следните директиви на Съвета:

Директива 71/118/EИО от 15 февруари 1971 г. относно здравните проблеми, засягащи търговията и пазара на прясно птиче месо (6),

Директива 72/462/EИО от 12 декември 1972 г. относно проблемите на здравния и ветеринарен контрол при вноса на говеда, овце, кози и свине, прясно месо и месни продукти от трети страни (7),

Директива 85/73/EИО от 29 януари 1985 г. относно финансирането на ветеринарните проверки и контрол, обхванати от Директиви 89/662/EИО, 90/425/EИО, 90/675/EИО и 91/496/EИО (изменени и консолидирани) (8),

Директива 91/67/EИО от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях (9),

Директива 91/492/EИО от 15 юли 1991 г. относно определяне на ветеринарно-санитарни изисквания за производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели (10),

Директива 91/493/EИО от 22 юли 1991 г. относно определяне на ветеринарно-санитарни изисквания за производството и предлагането на пазара на рибни продукти (11),

Директива 92/45/EИО от 16 юни 1992 г. относно проблемите на общественото здраве и здравето на животните, свързани с отстрелването на дивеч и предлагането на пазара на дивечово месо (12),

Директива 92/118/EИО от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение A към Директива 89/662/EИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/EИО (13);

като има предвид, че поради тази причина цитираните директиви би следвало да бъдат приведени в съответствие с текста на Директива 97/78/EО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Директива 71/118/EИО се изменя, както следва:

а)

в член 14б, параграф 2, буква а) второто изречение се заличава;

б)

в член 17, втората алинея се заличава.

2.   Директива 72/462/EИО се изменя, както следва:

а)

в член 31а, изразът „член 17 от Директива 90/675/EИО“ се заменя с израза „член 18 от Директива 97/78/EО“;

б)

член 31 се заличава.

3.   В член 3, параграф 1 от Директива 85/73/EО думите „член 20 от Директива 90/675/EИО“ се заменят с думите „член 23 от Директива 98/78/EО“.

4.   Директива 91/67/EИО се изменя, както следва:

а)

член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Принципите и правилата, установени в Директиви 91/496/EИО и 97/78/EО се прилагат, по-специално, по отношение на организацията на проверките, които трябва да бъдат извършени от държавите-членки и последиците от въпросните проверки, както и по отношение на предпазните мерки, които трябва да бъдат въведени.“;

б)

член 24 се заличава.

5.   Член 10, параграф 2, втора алинея от Директива 91/492/EИО се заличава.

6.   Директива 91/493/EИО се изменя, както следва:

а)

във втората алинея от член 10 изразът „член 18, параграф 3 от Директива 90/675/EИО“ се заменя с израза „член 19, параграф 2 от Директива 97/78/EО“;

б)

член 12, параграф 2 се заличава.

7.   Директива 92/45/EИО се изменя, както следва:

а)

член 17, параграф 2 се заличава;

б)

втората алинея от член 19 се заличава.

8.   Директива 92/118/EИО се изменя, както следва:

а)

в член 12, параграф 1, втора алинея думите „член 8, параграф 2 от Директива 90/675/EИО“ се заменят с думите „член 4, параграф 4, буква б) от Директива 97/78/EО“;

б)

член 12, параграф 2 се заличава.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 юли 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат въпросните разпоредби от 1 юли 1999 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при тяхното официално им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, което те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 1997 година.

За Съвета

Председател

F. BODEN


(1)  ОВ C 258, 23.8.1997 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 85, 17.3.1997 г., стр. 76.

(3)  ОВ C 66, 3.3.1997 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 373, 31.12.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 96/43/EО (ОВ L 162, 1.7.1996 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 55, 8.3.1971 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 96/23/EО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).

(7)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28. Директива, последно изменена с Директива 96/91/EО (ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 27).

(8)  ОВ L 32, 5.2.1985, стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 96/43/EО (ОВ L 162, 1.7.1996 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 95/22/EО (ОВ L 243, 11.10.1995 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/61/EО (ОВ L 295, 29.10.1997 г., стр. 35).

(11)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15. Директива, последно изменена с Директива 96/23/EО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).

(12)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 35. Директива, последно изменена с Директива 96/23/EО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).

(13)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49. Директива, последно изменена с Решение 96/90/EО (ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 24).