19/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

95


31997F0719(02)


C 221/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


АКТ НА СЪВЕТА

от 19 юни 1997 година

за съставянето на втори протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности

(97/C 221/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член К.3, параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че с оглед постигане целите на Съюза държавите-членки считат, че борбата с престъпността, която уврежда финансовите интереси на Европейските общности, е проблем от общ интерес по смисъла на сътрудничеството по дял VI от Договора;

като има предвид, че със свой акт от 26 юли 1995 г. (1) Съветът състави като първо споразумение Конвенцията за защита на финансовите интереси на Общността, за която е предвидено, по-конкретно, да се бори с измамите, които увреждат тези интереси;

като има предвид, че със свой акт от 27 септември 1996 г. (2) Съветът състави, като второ споразумение протокол към конвенцията, който е насочен по-специално към действия на корупция, които се отнасят до национални служители и служители на Общността, когато действия увреждат или за тях съществува вероятност да увредят финансовите интереси на Европейските общности;

като има предвид, че е необходимо конвенцията да бъде допълнена с втори протокол, който да е насочен по-специално към финансовата отговорност на юридически лица, конфискацията, изпирането на пари и сътрудничеството между държавите-членки и Комисията, с оглед защитата на финансовите интереси на Европейските общности и свързаната с тях защита на личните данни;

РЕШИ, че вторият протокол, чийто текст е приложен в приложението, и който е подписан днес от представителите на държавите-членки на Съюза, е изготвен с настоящия акт;

ПРЕПОРЪЧВА той да бъде приет от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания.

Съставено в Люксембург на 19 юни 1997 година.

За Съвета

Председател

M. DE BOER


(1)  ОВ № C 316, 27.11.1995 г., стр. 48.

(2)  ОВ № C 313, 23.10.1996 г., стр. 1.