18/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

33


31997E0193


L 081/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ОБЩА ПОЗИЦИЯ

от 17 март 1997 година

относно прилагането на ограничителни мерки срещу лицата, извършили насилствени действия при инцидентите в Mostar на 10 февруари 1997 година, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

(97/193/ОВППС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член J.2 от него,

като има предвид, че Европейският съюз е ангажиран с политика на помирение и сътрудничество между общностите на Mostar, и укрепване на федерацията;

като има предвид, че по мнението на Съвета, инцидентите в Mostar от 10 февруари 1997 г. подлагат на риск прилагането на тази политика;

като има предвид, че при тези условия, Съветът счита за благоприятно да се следват препоръките, дадени от бюрото на върховния представител в Сараево, според които на лицата, идентифицирани като автори на насилствените действия, извършени при гореупоменатите инциденти, следва да се забрани да пътуват в Европа или извън континента,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

1.   Лицата, изброени в приложението, са посочени, за да не бъдат допускани на териториите на държавите-членки. Списъкът се актуализира съобразно резултатите от последвалите разследвания и съдебни процедури.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за въвеждането в сила на разпоредбите, посочени в точка 1, считано от датата на определяне на настоящата обща позиция.

3.   Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник.

Съставено в Брюксел на 17 март 1997 година.

За Съвета

Председател

G. ZALM


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В ТОЧКА 1

 

HRKAC Ivan

 

PLANINIC Zeljko

 

PERIC Bozo