03/ 21

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


31997D0182


L 076/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 1997 година

за изменение на приложението към Директива 91/629/ЕИО относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата

(текст от значение за ЕИП)

(97/182/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минимални стандарти за защита на телетата (1), изменена с Директива 97/2/ЕО на Съвета (2), и по-специално член 5 от нея,

като има предвид, че съгласно разпоредбата на член 6 от Директива 91/629/ЕИО Научният ветеринарен комитет е дал становище на 9 ноември 1995 г., въз основа на което Комисията е изготвила доклад, който е представен на Съвета и Парламента;

като има предвид, че въз основа на изводите от този доклад е целесъобразно да се изменят определени разпоредби от приложението към Директива 91/629/ЕИО;

като има предвид, че телетата, отглеждани в помещения, трябва да бъдат проверявани от собственика или от отговорното за това лице поне два пъти на ден, а телета, отглеждани на открито, поне веднъж на ден;

като има предвид, че въз основа на данните за разпространението на болести, функционирането на имунната система и раздвижването, телетата трябва да бъдат хранени така, че кръвният им хемоглобин да не пада под определени минимални равнища;

като има предвид, че връзването на телета създава проблеми; като има предвид, че поради тази причина индивидуално отглежданите телета не трябва да се връзват, докато телетата, отглеждани групово, могат да бъдат връзвани само за кратък период, докато се хранят с мляко;

като има предвид, че телетата трябва да бъдат хранени с ферментиращи вещества, подходящи по качество и достатъчни като количество за поддържането на микробната флора на червата и с достатъчен влакнест строеж, който да стимулира развитието на влакнеста структура в стомаха;

като има предвид, че в допълнение на съществуващите изисквания за снабдяване с вода или други течности, телетата, които са болни или са изложени на горещи климатични условия, трябва да имат достъп до прясна вода;

като има предвид, че за да се осигурят подходящи равнища на имуноглобулин в кръвта, телетата трябва да получават достатъчно коластра през първите шест часа от живота си и при първа възможност след раждане;

като има предвид, че разпоредбите, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Директива 91/629/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Точка 6 се заменя със следния текст:

6.   Всички телета, отглеждани в помещения, трябва да бъдат инспектирани от собственика или от отговорното за животните лице поне два пъти на ден, а телетата, отглеждани на открито, трябва да бъдат проверявани най-малко веднъж на ден. Всяко теле, за което има съмнение, че е болно или наранено, трябва незабавно да се лекува по подходящ начин, като се осигури консултация с ветеринарен лекар за всяко теле, което не се подобрява вследствие на грижите на лицето, което се грижи за тях. Ако е необходимо, болните или наранени телета се изолират в подходящи помещения със сухи и удобни постели.“

2.

Точка 7 се заменя със следния текст:

7.   Помещението трябва да е конструирано по начин, който позволява всяко теле да лежи, почива, да се изправя и отръсква без затруднение.“

3.

Точка 8 се заменя със следния текст:

8.   Телетата не се връзват, с изключение на телетата, отглеждани групово, които могат да бъдат връзвани за период, не по-дълъг от един час по време на хранене с мляко или заместител на мляко. Когато телетата са вързани, то връзката им не трябва да ги наранява и трябва да бъде редовно проверявана и, ако е необходимо, да бъде коригирана, така че животните да се чувстват добре. Всяка връзка трябва бъде от такова естество, че да се предотврати риск от удушване или нараняване и да позволи на телето да се движи, съгласно точка 7.“

4.

Точка 11 се заменя със следния текст:

11.   Всички телета трябва да имат подходящ хранителен режим с оглед възрастта им, теглото им и като се отчитат поведенческите им и физиологични нужди с цел осигуряване на доброто им здраве и хуманно отношение към тях. За тази цел храната им трябва да съдържа достатъчно желязо, което да осигури средно равнище на хемоглобина в кръвта от поне 4,5 милимола/литър, и на всяко теле на възраст над две седмици трябва да се дава минимална дневна дажба от храна, богата на влакна, като количеството се увеличава от 50 g до 250 g на ден за телета на възраст от 8 до 20 седмици. На телетата не трябва да бъдат поставяни юлари.“

5.

В първото изречение от точка 12 думата „веднъж“ се заменя с думата „два пъти“.

6.

В точка 13 се добавя второ изречение:

„При горещо време или за телета, които са болни, по всяко време трябва да има в наличност прясна вода.“

7.

Добавя се нова точка 15, както следва:

15.   Всяко теле трябва да получава коластра при първа възможност след раждането си и във всички случаи в рамките на първите шест часа от живота си.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 1998 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 1997 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 25, 18.1.1997 г., стр. 24.