13/ 20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

260


31997D0138


L 052/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 1997 година

относно установяване на форми, свързани със системата от база данни, съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки

(текст от значение за ЕИП)

(97/138/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 94/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (1), и по-специално член 12, параграф 3 от нея,

като има предвид, че следва периодично да се извършва преглед на формите и рамката на базата данни въз основа на натрупания практически опит и, ако е необходимо, те да бъдат ревизирани;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 94/62/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение, което обхваща всички опаковки, пуснати на пазара в Общността и всички отпадъци от опаковки, както са посочени в член 2, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО, има за цел установяването на форми, свързани със системите от база данни за опаковки и отпадъци от опаковки, които следва да бъдат установени, за да допринесат за създаването на възможности държавите-членки и Комисията да извършват мониторинг на прилагането на целите, определени в Директива 94/62/ЕО.

Тези форми имат за цел да хармонизират характеристиките и представянето на създадените данни и да направят данните на държавите-членки съвместими.

Член 2

За целите на настоящото решение:

се използват същите дефиниции като установените в член 3 от Директива 94/62/ЕО,

„композит“ означава опаковка, направена от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно, като никой не превишава даден процент от теглото, който процент се определя в съответствие с процедурата, установена в член 21 от Директива 94/62/ЕО. Възможни изключения за някои материали могат да се установяват по същата процедура.

Член 3

Формите, представени в приложенията, се попълват ежегодно, като се започва от 1997 г., обхващат цяла календарна година и се предоставят на Комисията в срок от 18 месеца след края на съответната година. Те се предоставят на Комисията заедно с националните отчети, които следва да се попълват в съответствие с член 17 от Директива 94/62/ЕО.

Член 4

Държавите-членки представят на Комисията необходимата качествена информация за нивата на концентрация на тежки метали, съдържащи се в опаковките по смисъла на член 11 на Директива 94/62/ЕО, и за наличието на вредни и други опасни вещества и материали по смисъла на точка 1, трето тире от приложение II към Директива 94/62/ЕО.

Държавите-членки представят на Комисията също така количествена информация за отпадъците от опаковки, считани за опасни поради замърсяване на съдържанието на продуктите по смисъла на Директива 91/689/ЕИО на Съвета (2) и Решение 94/904/ЕИО на Съвета (3), по специално, ако не са подходящи за рециклиране.

Не по-късно от края на първата петгодишна фаза на Комисията следва да се представи отчетът, посочен в член 6, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО. Това се повтаря за следващите петгодишни периоди.

Член 5

Държавите-членки представят на Комисията попълнените форми, установени в настоящото решение, заедно с подходящото описание как са съставени данните, както и на основните характеристики на базата данни, от които са извлечени данните.

По-специално описанието включва използваните преценки при изчисляването на количествата и темповете на регенериране и рециклиране на отпадъци от опаковки и темповете на повторна употреба.

Член 6

Данните, които следва да бъдат включени в приложение III (таблици 3, 4.1 и 4.2) относно теглото на рециклираните и регенерирани отпадъци от опаковки се отнасят за количеството отпадъци от опаковки, включени в ефективния процес на рециклиране или регенериране.

За изчисляването на тези количества могат да се разглеждат само отпадъци, произхождащи от опаковки, пуснати на пазара, и се изключват всякакъв вид остатъци от производството на опаковки или опъковъчни материали, или от други производствени процеси.

Член 7

Данните, съдържащи се във формите, са предназначени за извършване на мониторинг на изпълнението на целите на Директива 94/62/ЕО и служат за информационни цели и за база за вземане на бъдещи решения.

Попълването на приложение II (таблица 2) не е задължително.

Разбивката на информацията в приложение III (таблици 3, 4.1, 4.2) относно органичното рециклиране, други форми на рециклиране, енергийно оползотворяване и други форми на оползотворяване, изгаряне и депониране служи единствено за информационни цели и не е задължително.

Предоставянето на данните, изисквани в колоните озаглавени „Общо“, „Рециклиране общо“ и „Оползотворяване общо“, е задължително. Предоставянето на данните, изисквани в колоната озаглавена „Сортирани за рециклиране“, не е задължително.

Опаковъчните материали, за които предоставянето на данни е задължително, са стъкло, пластмаси, хартия и фиброплоскости и метали.

Член 8

Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 21 от Директива 94/62/ЕО, извършва преглед на рамката за предоставяне на данни от държавите-членки, за да направи тези данни сравними и съгласувани. Тази рамка следва да разглежда дефинициите, които да се използват, включително за композитите, и диапазоните на точност на данните, които трябва да бъдат поставени като цел.

Държавите-членки осигуряват предоставените данни да съотвестват на тази рамка.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите-членки

Съставено в Брюксел на 3 февруари 1997 година.

За Комисията

Ritt BJERREGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 356, 31.12.1994 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1

Количество на опаковки, пуснати на пазара в държавата-членка

Image

1.   Колони 2, 3 и 4 се попълват, ако методологията, използвана при попълването на колона 5, се отнася до статистическите данни относно производството, вноса и износа.

2.   Колони 3 и 4 могат да бъдат разделени на празни и пълни опаковки.

3.   Попълването на данните относно подялбата на различни категории пластмаси, подялбата на металите на стомана и алуминий, позициите по отношение на композитите и позициите по отношение на дървото, не е задължително.

4.   Данните относно композитите могат да бъдат дадени в съответствие с общото тегло на преобладаващия материал или да бъдат специфицирани поотделно.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица 2

Опаковки за многократна употреба

Image

Таблица 2 се попълва по желание и е предназначена само за тези категории продукти и/или опаковки, които са считани от националните органи за релевантни в смисъла на член 5 на Директива 94/62/ЕО.

Съответно попълват се колоните за типовете опаковки и продуктите, предназначени за включване в потенциално отнасящите се в областта на многократната употреба, но само тези позиции, които са включени в контекста на националните системи за многократна употреба. Ако е необходимо, заглавията могат да бъдат адаптирани към действащите системи.

Ако са налице данни, общите позиции напитки/хранителни/нехранителни могат да се разделят по видови елементи като минерална вода, безалкохолни напитки, мляко, алкохолни напитки, месо, риба, прах за пране и т.н.

Предоставените данни и тяхната точност следва да бъдат в съответствие с тяхната наличност и необходимите разходи, и могат да бъдат адаптирани в зависимост от положението в държавите-членки.

Забележка:

„Брой опаковки в обращение“:

означава броят опаковки, които са в обращение в рамките на системата за връщане

„Средногодишен брой обращения“:

означава средногодишен брой обращения, преминати от опаковките

Потъмнените клетки се считат нерелевантни във всички случаи.

Количествата, отнасящи се за напитки/течности, се дават в литри, а във всички останали случаи — в килограми.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица 3

Количества отпадъци от опаковки (в тонове), образувани и управлявани в рамките на държавата-членка

Image

Таблица 4.1

Подложени на мониторинг количества отпадъци от опаковки (в тонове), образувани в държавата-членка и оползотворени извън държавата-членка

Image

Таблица 4.2

Подложени на мониторинг количества отпадъци от опаковки (в тонове), образувани в държавата-членка и оползотворени в държавата-членка

Image

Забележка по таблици 3, 4.1 и 4.2

1.

Данните, съответстващи на таблица 3, могат да бъдат разделени по желание на общински и необщински.

2.

Попълването на колоната „Общо“ е задължително. Попълването на колоната „Сортирани за рециклиране“ не е задължително.

3.

Попълването на колоните „Органично рециклиране“ или „Други форми на рециклиране“ не е задължително.

Попълването на колоната „Рециклиране общо“ е задължително.

4.

Попълването на колони „Оползотворяване на енергия“ и „Други форми на оползотворяване“ не е задължително.

Попълването на колона „Оползотворяване общо“ е задължително.

5.

Попълването на колоните „Изгаряне“ и „Депониране“ не е задължително.

6.

Данните, отнасящи се до разделянето в отделни категории на пластмаси, до разделянето на металите на стомана и алуминий, към позицията композити и позицията дърво, се предоставят по желание.

7.

Данните относно композитите могат да бъдат дадени в съответствие с общото тегло на преобладаващия материал или да бъдат специфицирано поотделно.

8.

Черните клетки се считат за нерелевантни във всички случаи. Потъмнените клетки се попълват по желание.