03/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

134


31996R1516


L 189/99

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1516/96 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 1996 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2771/75 относно общата организация на пазара на яйца

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията (2), и по-специално член 8, параграф 13 от него,

като има предвид, че приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и относно Общата митническа тарифа (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1192/96 (4), съдържа в момента действащата Комбинирана номенклатура;

като има предвид, че голяма част от описанията, дадени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2771/75, вече не отговарят на Комбинираната номенклатура; като има предвид, че поради тази причина приложение I към горепосочения регламент следва да бъде изменено; като има предвид, че в интерес на яснотата тези изменения следва да бъдат включени в приложение, заменящо приложение I;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птичето месо и яйцата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2771/75 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 август 1996 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юли 1996 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49.

(2)  ОВ L 305, 19.12.1995 г., стр. 49.

(3)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 156, 29.6.1996 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание

ex 0403 10 51 до ex 0403 10 99

ex 0403 90 71 до ex 0403 90 99

Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на какао

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

ex 1901

Хранителни продукти от стоки, включени в позиции с номера 0401 — 0404, съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

1902 11 00

Тестени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, съдържащи яйца

ex 1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например корнфлейкс); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест и дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде, съдържащи какао

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

1905 20

— Меденки и други подобни

1905 30

— Бисквити с прибавка на подсладители; гофрети и вафли

1905 40

— Сухари и подобни препечени продукти

1905 90

— Други, с изключение на продукти, включени в кодове по КН 1905 90 10 — 1905 90 30

ex 2105 00

Сладолед и друг лед за консумация, годен за консумация, дори съдържащ какао

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии и ликьори и други спиртни напитки:

2208 70

— Ликьори

3502

Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините:

3502 11 90

— — — Друг изсушен яйчен албумин

3502 19 90

— — — Друг яйчен албумин