03/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

44


31996R1107


L 148/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/96 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 1996 година

относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. за защита на географските указания и наименованията за произход за селскостопанските и хранителни продукти (1), и по-специално член 17 от него,

като има предвид, че съгласно член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92, в рамките на шест месеца след влизането в сила на този регламент държавите-членки са изпратили на Комисията защитените по закон означения или означенията, установени чрез употребата им, които желаят да регистрират;

като има предвид, че последвалото проучване на тези означения в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2081/92, установи, че някои от тях са в съответствие с разпоредбите на този регламент и могат да бъдат регистрирани и защитени в Общността, като географски указания или наименования за произход;

като има предвид, че родови имена не се регистрират;

като има предвид, че член 7 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 не се отнася до процедурата, предвидена в член 17 на същия регламент;

като има предвид, че съгласно член 14, параграф 3 на Регламент (ЕИО) № 2081/92, наименования за произход или географски указания не могат да се регистрират, когато предвид репутацията и известността на търговска марка и продължителността на нейното използване регистрацията може да заблуди потребителя по отношение на истинската идентичност на продукта;

като има предвид, че в случай на наименование за произход или географско указание, чието име вече е регистрирано като търговска марка, защитата е предоставена по искане на един-единствен производител в съответствие с критериите по член 1 на Регламент на Комисията (ЕИО) № 2037/93 (2), този производител не може да попречи на други производители в определената географска област, които произвеждат в съответствие с регистрираната спецификация, да използват защитеното наименование за произход или защитеното географско указание;

като има предвид, че когато търговска марка и регистрирано наименование за произход или географско указание съвпадат, използването на търговската марка, съответстващо на едно от положенията, посочени в член 13 на Регламент (ЕИО) № 2081/92, може да продължи, само ако тази търговска марка удовлетворява условията, предвидени в член 14, параграф 2 на същия регламент;

като има предвид, че някои държави-членки са оповестили, че не е искана защита за някои части на означенията и това следва да бъде взето под внимание;

като има предвид, че регистрацията на защитени наименования за произход или географски указания не освобождава от задължението за спазване на действащите разпоредби за селскостопанските и хранителни продукти;

като има предвид, че гласуването в комитета, предвиден в член 15 на Регламент (ЕИО) № 2081/92, не доведе до становище; като има предвид, че при липсата на становище и в съответствие с този член, Комисията изпрати предложение до Съвета, така че той да вземе решение с квалифицирано мнозинство в рамките на три месеца; като има предвид, че Съветът не се произнесе в рамките на този период, предложените мерки се приемат от Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Означенията, изброени в приложението, се регистрират като защитени географски указания (ЗГУ) или защитени наименования за произход (ЗНП) съгласно член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92.

Означенията, невключени в приложението, които са изпратени съгласно член 17, продължават да бъдат защитени на национално равнище до вземане на решение за тях.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 1996 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 185, 28.7.1993 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   ПРОДУКТИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА

Прясно месо (и карантия)

ИСПАНИЯ

Carne de Avila (ЗГУ)

Carne de Morucha de Salamanca (ЗГУ)

Pollo y Capon del Prat (ЗГУ)

Ternasco de Aragón (ЗГУ)

ФРАНЦИЯ

Agneau du Quercy (ЗГУ)

Boeuf de Chalosse (ЗГУ)

Veau de l'Aveyron et du Ségala (ЗГУ)

Dinde de Bresse (ЗНП)

Volailles de Bresse (ЗНП)

Volailles de Houdan (ЗГУ)

Agneau de l'Aveyron (ЗГУ)

Agneau du Bourbonnais (ЗГУ)

Boeuf charolais du Bourbonnais (ЗГУ)

Boeuf du Maine (ЗГУ)

Veau du Limousin (ЗГУ)

Volailles de l'Ain (ЗГУ)

Volailles du Gers (ЗГУ)

Volailles du Maine (ЗГУ)

Volailles de Loue (ЗГУ)

Volailles de l'Orléanais (ЗГУ)

Volailles de Bourgogne (ЗГУ)

Volailles du plateau de Langres (ЗГУ)

Volailles du Charolais (ЗГУ)

Volailles de Normandie (ЗГУ)

Volailles de Bretagne (ЗГУ)

Volailles de Challans (ЗГУ)

Volailles de Vendée (ЗГУ)

Volailles d'Alsace (ЗГУ)

Volailles du Forez (ЗГУ)

Volailles du Béarn (ЗГУ)

Volailles de Cholet (ЗГУ)

Volailles des Landes (ЗГУ)

Volailles de Licques (ЗГУ)

Volailles d'Auvergne (ЗГУ)

Volailles du Velay (ЗГУ)

Volailles du Val de Sèvres (ЗГУ)

Volailles d'Ancenis (ЗГУ)

Volailles de Janzé (ЗГУ)

Volailles du Gatinais (ЗГУ)

Volailles du Berry (ЗГУ)

Volailles de la Champagne (ЗГУ)

Volailles du Languedoc (ЗГУ)

Volailles du Lauragais (ЗГУ)

Volailles de Gascogne (ЗГУ)

Volailles de la Drôme (ЗГУ)

ЛЮКСЕМБУРГ

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (ЗГУ)

ПОРТУГАЛИЯ

Borrego de Montemor-o-Novo (ЗГУ)

Borrego Serra da Estrela (ЗНП)

Cabrito das Terras Altas do Minho (ЗГУ)

Cabrito da Gralheira (ЗГУ)

Cabrito da Beira (ЗГУ)

Vitela de Lafões (ЗГУ)

Borrego da Beira (ЗГУ)

Cabrito de Barroso (ЗГУ)

Borrego Terrincho (ЗНП)

Carnalentejana (ЗНП)

Carne Arouquesa (ЗНП)

Carne Marinhoa (ЗНП)

Carne Mertolenga (ЗНП)

Cordeiro Bragancano (ЗНП)

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Orkney beef (ЗНП)

Orkney lamb (ЗНП)

Scotch beef (ЗГУ)

Scotch lamb (ЗГУ)

Shetland lamb (ЗНП)

Продукти на месна основа

БЕЛГИЯ

Jambon d'Ardenne (ЗГУ)

ИСПАНИЯ

Cecina de Leόn (ЗГУ)

Dehesa de Extremadura (ЗНП)

Guijuelo (ЗНП)

Jamόn de Teruel (ЗНП)

Sobrasada de Mallorca (ЗГУ)

ИТАЛИЯ

Prosciutto di Parma (ЗНП)

Prosciutto di S. Daniele (ЗНП)

Prosciutto di Modena (ЗНП)

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (ЗНП)

Salame di Varzi (ЗНП)

Salame Brianza (ЗНП)

Speck dell'Alto Adige (ЗГУ)

ЛЮКСЕМБУРГ

Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (ЗГУ)

ПОРТУГАЛИЯ

Presunto de Barroso (ЗГУ)

Сирена

ДАНИЯ

Danablu (ЗГУ)

Esrom (ЗГУ)

ГЪРЦИЯ

Ανεδατό (Anevato) (ЗНП)

Гαλοτύρι (Galotyri) (ЗНП)

Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (ЗНП) (1)

Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (ЗНП) (1)

Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (ЗНП) (1)

Καλαδάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (ЗНП)

Κάσέρι (Kasseri) (ЗНП)

Κατίκι Λομοκού (Katiki Domokou) (ЗНП)

Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (ЗНП)

Κοπανιοστή (Kopanisti) (ЗНП)

Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (ЗНП)

Μανούρι (Manouri) (ЗНП)

Μετσοβονε (Metsovone) (ЗНП)

Μπάτζος (Batzos) (ЗНП)

Ξυνομυζήδρα (Xynomyzithra Kritis) (ЗНП)

Πηχτόγαλο χανιων (Pichtogalo Chanion) (ЗНП)

Σαν Μιχάλη (San Michali) (ЗНП)

Σφέλα (Sfela) (ЗНП)

Φέτα (Feta) (ЗНП)

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσου (Formaella Arachovas Parnassou) (ЗНП)

ИСПАНИЯ

Cabrales (ЗНП)

Idiazábal (ЗНП)

Mahόn (ЗНП)

Picόn Bejes-Tresviso (ЗНП)

Queso de Cantabria (ЗНП)

Queso de La Serena (ЗНП)

Queso Manchego (ЗНП)

Queso Tetilla (ЗНП)

Queso Zamorano (ЗНП)

Quesucos de Liébana (ЗНП)

Roncal (ЗНП)

ФРАНЦИЯ

Beaufort (ЗНП)

Bleu des Causses (ЗНП)

Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (ЗНП)

Brocciu Corse ou brocciu (ЗНП)

Chabichou du Poitou (ЗНП) (2)

Crottin de Chavignol ou Chavignol (ЗНП) (3)

Époisses de Bourgogne (ЗНП)

Laguiole (ЗНП)

Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (ЗНП) (4)

Pouligny-Saint-Pierre (ЗНП)

Picodon de l'Ardeche ou picodon de la Drôme (ЗНП) (5)

Salers (ЗНП)

Selles-sur-Cher (ЗНП)

Sainte-Maure de Touraine (ЗНП) (6)

Tomme de Savoie (ЗГУ) (7)

Langres (ЗНП)

Neufchâtel (ЗНП)

Abondance (ЗНП)

Camembert de Normandie (ЗНП) (8)

Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (ЗНП)

Chaource (ЗНП)

Comté (ЗНП)

Emmental de Savoie (ЗГУ) (9)

Emmental français est-central (ЗГУ) (9)

Livarot (ЗНП)

Maroilles ou Marolles (ЗНП)

Munster ou Munster-Géromé (ЗНП)

Pont-l'Évêque (ЗНП)

Reblochon ou reblochon de Savoie (ЗНП)

Roquefort (ЗНП)

Saint-Nectaire (ЗНП)

Tomme des Pyrénées (ЗГУ) (7)

Bleu d'Auvergne (ЗНП)

Brie de Meaux (ЗНП) (10)

Brie de Melun (ЗНП) (10)

Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (ЗНП)

ИТАЛИЯ

Canestrato Pugliese (ЗНП) (11)

Fontina (ЗНП)

Gorgonzola (ЗНП)

Grana Padano (ЗНП)

Parmigiano Reggiano (ЗНП)

Pecorino Siciliano (ЗНП) (12)

Provolone Valpadana (ЗНП) (13)

Casciotta d'Urbino (ЗНП) (14)

Pecorino Romano (ЗНП) (12)

Quartirolo Lombardo (ЗНП)

Taleggio (ЗНП)

Asiago (ЗНП)

Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (ЗНП) (15)

Montasio (ЗНП)

Mozzarella di Bufala Campana (ЗНП) (16)

Murazzano (ЗНП)

НИДЕРЛАНДИЯ

Noord-Hollandse Edammer (ЗНП) (17)  (18)

Noord-Hollandse Gouda (ЗНП) (17)  (19)

ПОРТУГАЛИЯ

Queijo de Nisa (ЗНП)

Queijo de Azeitão (ЗНП)

Queijo de Évora (ЗНП)

Queijo de S. Jorge (ЗНП)

Queijo Rabaçal (ЗНП)

Queijo Serpa (ЗНП)

Queijo Serra da Estrela (ЗНП)

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (ЗНП)

Queijo Terrincho (ЗНП)

ОБЕДИНЕНО КНРАЛСТВО

White Stilton cheese (ЗНП)/Blue Stilton cheese (ЗНП)

West Country farmhouse Cheddar cheese (ЗНП) (20)  (21)

Beacon Fell traditional Lancashire cheese (ЗНП) (22)

Swaledale cheese (ЗНП)/Swaledale ewes' cheese (ЗНП)

Bonchester cheese (ЗНП)

Buxton blue (ЗНП)

Dovedale cheese (ЗНП)

Single Gloucester (ЗНП)

Други продукти от животински произход (яйца, мед, млечни продукти без масло, и др.)

ИСПАНИЯ

Miel de La Alcarria (ЗНП)

ФРАНЦИЯ

Crème d'Isigny (ЗНП)

Crème fraîche fluide d'Alsace (ЗГУ)

ЛЮКСЕМБУРГ

Miel luxembourgeois de marque nationale (ЗНП)

ПОРТУГАЛИЯ

Mel da Serra da Lousã (ЗНП)

Mel das Terras Altas do Minho (ЗНП)

Mel da Terra Quente (ЗНП)

Mel da Serra de Monchique (ЗНП)

Mel do Parque de Montezinho (ЗНП)

Mel do Alentejo (ЗНП)

Mel dos Açores (ЗНП)

Mel de Barroso (ЗНП)

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão) (ЗНП)

Масла и мазнини

БЕЛГИЯ

Beurre d'Ardenne (ЗНП)

ГЪРЦИЯ

Маслиново масло

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklion Crete) (ЗНП) (23)  (24)

Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (ЗНП)

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεδύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymno Crète) (ЗНП) (24)  (25)

Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonia) (ЗНП) (26)

Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonia) (ЗНП) (26)

Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (ЗНП) (27)

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklion Crete) (ЗНП) (23)  (24)

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklion Crete) (ЗНП) (23)  (24)

Λακωνία (Lakonia) (ЗГУ)

Χανιά Κρήτης (Hania Crete) (ЗГУ) (24)

Κεφαλονιά (Kefallonia) (ЗГУ)

Ολυμπία (Olympia) (ЗГУ)

Λέσδος (Lesbos) (ЗГУ)

Πρέδεζα (Preveza) (ЗГУ)

Ρόδος (Rhodes) (ЗГУ)

Θάσος (Thassos) (ЗГУ)

ИСПАНИЯ

Маслиново масло

Baena (ЗНП)

Les Garrigues (ЗНП)

Sierra de Segura (ЗНП)

Siurana (ЗНП)

ФРАНЦИЯ

Huile d'olive de Nyons (ЗНП)

Beurre d'Isigny (ЗНП)

Beurre Charentes-Poitou — Beurre des Charentes — Beurre des Deux-Sèvres (ЗНП)

ЛЮКСЕМБУРГ

Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (ЗНП)

ПОРТУГАЛИЯ

Маслиново масло

Azeite de Moura (ЗНП)

Azeite de Trás-os-Montes (ЗНП)

Azeites do Ribatejo (ЗНП)

Azeites do Norte Alentejano (ЗНП)

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (ЗНП)

Плодове, зеленчуци и зърнени храни

ГЪРЦИЯ

Ακτινίδιο Σπερχειού (kiwi Sperchiou) (ЗНП)

Ελιά Καλαμάτας (olive de Kalamata) (ЗНП)

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (pistache de Phtiotida) (ЗНП)

Κουμ Κουάτ Κερκύρας (kumquat de Corfou) (ЗГУ)

Ξερά σύκα Κύμης (figues sèches de Kimi) (ЗНП)

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (pommes Zagoras Piliou) (ЗНП) (28)

Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (aubergine tsakonique de Léonidio) (ЗНП)

ИСПАНИЯ

Arroz del Delta del Ebro (ЗГУ)

Calasparra (ЗНП)

Cerezas de la Montaña de Alicante (ЗГУ)

Espárrago de Navarra (ЗГУ)

Faba Asturiana (ЗГУ)

Judias de El Barco de Ávila (ЗГУ)

Lenteja de La Armuña (ЗГУ)

Nisperos Callosa d'En Sarriá (ЗНП)

Pimientos del Piquillo de Lodosa (ЗНП)

Uva de mesa embolsada „Vinalopό“ (ЗНП)

ФРАНЦИЯ

Ail rose de Lautrec (ЗГУ)

Noix de Grenoble (ЗНП)

Pommes et poires de Savoie (ЗГУ)

Poireaux de Créances (ЗГУ)

Chasselas de Moissac (ЗНП)

Mirabelles de Lorraine (ЗГУ)

Olives noires de Nyons (ЗНП)

Pommes de terre de Merville (ЗГУ)

ИТАЛИЯ

Arancia Rossa di Sicilia (ЗГУ)

Cappero di Pantelleria (ЗГУ)

Castagna di Montella (ЗГУ)

Fungo di Borgotaro (ЗГУ)

Nocciola del Piemonte (ЗГУ)

НИДЕРЛАНДИЯ

Opperdoezer Ronde (ЗНП)

АВСТРИЯ

Wachauer Marille (ЗНП)

ПОРТУГАЛИЯ

Amêndoa Douro (ЗНП)

Ameixa d'Elvas (ЗНП)

Ananas dos Açores/São Miguel (ЗНП)

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (ЗНП)

Castanha dos Soutos da Lapa (ЗНП)

Castanha Marvão-Portalegre (ЗНП)

Castanha de Padrela (ЗНП)

Castanha da Terra Fria (ЗНП)

Citrinos do Algarve (ЗГУ)

Cereja de São Julião-Portalegre (ЗНП)

Cereja da Cova da Beira (ЗГУ)

Maçã de Portalegre (ЗГУ)

Maçã da Beira Alta (ЗГУ)

Maçã Bravo de Esmolfe (ЗНП)

Maçã da Cova da Beira (ЗГУ)

Maçã de Alcobaça (ЗГУ)

Maracujá dos Açores/S. Miguel (ЗНП)

Pêssego da Cova da Beira (ЗГУ)

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Jersey Royal potatoes (ЗНП)

Други продукти от ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ябълкови вина

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Herefordshire cider/perry (ЗГУ)

Worcestershire cider/perry (ЗГУ)

Gloucestershire cider/perry (ЗГУ)

Б.   ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2081/92

Бира

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Newcastle brown ale (ЗГУ)

Kentish ale and Kentish strong ale (ЗГУ)

Rutland bitter (ЗГУ)

Натурални минерални води и изворни води

ГЕРМАНИЯ

Bad Hersfelder Naturquell (ЗНП)

Bad Pyrmonter (ЗНП)

Birresborner (ЗНП)

Bissinger Auerquelle (ЗНП)

Caldener Mineralbrunnen (ЗНП)

Ensinger Mineralquelle (ЗНП)

Felsenquelle Beiseförth (ЗНП)

Gemminger Mineralquelle (ЗНП)

Graf Meinhard Quelle Gießen (ЗНП)

Haaner-Felsenquelle (ЗНП)

Haltern Quelle (ЗНП)

Katlenburger Burgbergquelle (ЗНП)

Kißlegger Mineralquellen (ЗНП)

Leisslinger Mineralbrunnen (ЗНП)

Löwensteiner Mineral-Quelle (ЗНП)

Rhenser Mineralbrunnen (ЗНП)

Rilchinger Amandus-Quelle (ЗНП)

Rilchinger Gräfin Mariannen (ЗНП)

Siegsdorfer Petrusquelle (ЗНП)

Teinacher Mineralquellen (ЗНП)

Überkinger Mineralquellen (ЗНП)

Vesalia-Quelle (ЗНП)

Bad Niedernauer Quelle (ЗНП)

Göppinger Quelle (ЗНП)

Höllen-Sprudel (ЗНП)

Lieler Quelle (ЗНП)

Schwollener Sprudel (ЗНП)

Steinsieker Mineralwasser (ЗНП)

Blankenburger Wiesenquell (ЗНП)

Wernigeröder Mineralbrunnen (ЗНП)

Wildenrath-Quelle (ЗНП)

Хляб, пасти, торти, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други хлебни изделия

ГЪРЦИЯ

Κρητικό παξιμάδι (Cretan biscotte) (ЗГУ)

ИСПАНИЯ

Jijona (ЗГУ)

Turrón de Alicante (ЗГУ)

ФРАНЦИЯ

Bergamote(s) de Nancy (ЗГУ)

В.   СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2081/92

Етерични масла

ФРАНЦИЯ

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (ЗНП)


(1)  Не е търсена защита на наименованието „Γραβιέρα“ (Graviera).

(2)  Не е търсена защита на наименованието „Chabichou“.

(3)  Не е търсена защита на наименованието „Crottin“.

(4)  Не е търсена защита на наименованието „Brebis Pyrénées“.

(5)  Не е търсена защита на наименованието „Picodon“.

(6)  Не е търсена защита на наименованието „Sainte Maure“.

(7)  Не е търсена защита на наименованието „Tomme“.

(8)  Не е търсена защита на наименованието „Camembert“.

(9)  Не е търсена защита на наименованието „Emmental“.

(10)  Не е търсена защита на наименованието „Brie“.

(11)  Не е търсена защита на наименованието „Canestrato“.

(12)  Не е търсена защита на наименованието „Pecorino“.

(13)  Не е търсена защита на наименованието „Provolone“.

(14)  Не е търсена защита на наименованието „Caciotta“.

(15)  Не е търсена защита на наименованието „Formai de Mut“.

(16)  Не е търсена защита на наименованието „Mozzarella“.

(17)  Не е търсена защита на наименованието „Noord-hollandse“.

(18)  Не е търсена защита на наименованието „Edammer“.

(19)  Не е търсена защита на наименованието „Gouda“.

(20)  Не е търсена защита на наименованието „Cheddar“.

(21)  Не е търсена защита на наименованието „West country“.

(22)  Не е търсена защита на наименованието „Lancashire“.

(23)  Не е търсена защита на наименованието „Ηρακλείου“ (Iraklion).

(24)  Не е търсена защита на наименованието „Κρήτης“ (Crete).

(25)  Не е търсена защита на наименованието „Ρεδύμνης“ (Rethymno).

(26)  Не е търсена защита на наименованието „Λακωνίας“ (Lakonias).

(27)  Не е търсена защита на наименованието „Αργολίδας“ (Argolidas).

(28)  Не е търсена защита на наименованието „Πηλίου“ (Pilios).