09/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

19


31996R0031


L 008/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 31/96 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 1996 година

относно удостоверението за освобождаване от акциз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продуктите, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и контрола на такива продукти (1), последно изменена с Директива 94/74/ЕО (2), и по-специално член 23, параграф 1а от нея,

като има предвид, че държавите-членки освобождават от плащане на акциз продукти, подлежащи на облагане с акциз, доставени на въоръжените сили и на организациите, посочени в член 23, параграф 1 от Директива 92/12/ЕИО;

като има предвид, че в съответствие с член 23, параграф 1a от Директива 92/12/EИО въоръжените сили и организациите, посочени в член 23, параграф 1, имат право да получават стоки от други държави-членки при режим на отложено плащане на акциза срещу представяне на придружаващ документ, стига той да е съпътстван от удостоверение за освобождаване от акциз; като има предвид, че е уместно да се определят формата и съдържанието на удостоверението за освобождаване от акциз;

като има предвид, че на държавите-членки би следвало да бъде разрешено да разширят обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, така че да включат и други области на косвено данъчно облагане;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Документът, който се съдържа в приложението, се използва като удостоверение за освобождаване от акциз по смисъла на член 23, параграф 1a от Директива 92/12/ЕИО и се попълва съобразно инструкциите за попълване, включени в приложението.

Член 2

Държавите-членки могат да адаптират удостоверението за освобождаване от акциз, посочено в член 1, така че да се използва и в други области на косвеното данъчно облагане и да гарантират, че това освобождаване съответства на условията и ограниченията, прилагани при освобождаване в националното им законодателство.

Член 3

Всяка държава-членка, която желае да адаптира удостоверението за освобождаване от акциз, уведомява за това Комисията и ѝ предоставя цялата приложима или необходима информация в тази връзка. Комисията информира останалите държави-членки.

Член 4

Удостоверението за освобождаване от акциз се изготвя в два екземпляра:

единият остава при изпращача,

вторият съпътства придружаващия административен документ, посочен в член 18 от Директива 92/12/ЕИО.

Държавите-членки могат да изискат още един допълнителен екземпляр за административни цели.

Член 5

1.   Лицензираният складодържател, който доставя стоки под режима на отложено плащане на акциз на въоръжените сили и организациите, посочени в член 23, параграф 1 от Директива 92/12/ЕИО, трябва да съхранява в документацията си удостоверенията за освобождаване от акциз.

2.   За целите на параграф 1 удостоверението за освобождаване от акциз, надлежно подпечатано от компетентните органи на държавата-членка домакин, се предава от получателя на лицензирания складодържател.

Ако обаче доставените стоки са предназначени за служебно ползване, държавите-членки при определени от тях условия могат да освободят получателя от задължението да подпечатва удостоверението.

Член 6

1.   Държавите-членки информират Комисията относно службата, която отговаря за подпечатването на удостоверението за освобождаване от акциз.

2.   Държава-членка, която освобождава получателя от задължението за подпечатване на удостоверението в съответствие с член 5, параграф 2, втора алинея, информира за това Комисията.

3.   В срок от един месец Комисията информира останалите държави-членки за получената от държавите-членки информация в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 1996 година.

За Комисията

Mario MONTI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image