09/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

28


31996L0099


L 008/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 96/99/EO НА СЪВЕТА

от 30 декември 1996 година

за изменение на Директива 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че Икономическият и социален комитет, консултиран по предложение на Комисията, не представи становище в сроковете, определени от Съвета, съгласно член 198 от Договора; като има предвид, че е целесъобразно да не се обръща внимание на факта, че гореспоменатият комитет не е представил становище;

като има предвид, че Директива 92/12/ЕИО (2) определя общия режим за държането, движението и мониторинга на такива акцизни стоки;

като има предвид, че член 26 от посочената директива предвижда дерогация, въз основа на която на Дания се разрешава да начислява акциз върху спиртните напитки и тютюневите изделия, надхвърлящи определени количества при внасяне на територията на страната от физически лица, които ги внасят за собствено ползване;

като има предвид, че Актът за присъединяване от 1994 г. предвижда също, чрез позоваване на член 26 от Директива 92/12/ЕИО, че Швеция и Финландия могат да начисляват акциз върху по-разширен списък от спиртни напитки и тютюневи изделия при същите условия;

като има предвид, че така предвидените дерогации са предоставени поради факта, че в Европа без граници, където размерът на акциза варира значително, внезапната пълна отмяна на акцизните ограничения би довела до неприемливи отклонения на търговията и приходите, както и до нарушаване на конкуренцията в съответните държави-членки, където по традиция се начислява висок размер на акциза върху гореспоменатите продукти както поради факта, че те представляват важен източник на приход, така също и от здравни и социални съображения;

като има предвид, че дерогациите са предоставени до 31 декември 1996 г. и подлежат на механизъм за оценка, подобен на този, предвиден в член 281 от Директива 77/388/ЕИО (3);

като има предвид обаче, че считано от 31 декември 1996 г. минималният размер на акциза, начисляван в Общността, ще бъде по-нисък, отколкото се е очаквало към момента на предоставянето на дерогациите, така че тяхното премахване на тази дата ще създаде по-големи проблеми, отколкото се е предвиждало първоначално;

като има предвид следователно, че е целесъобразно Дания, Финландия и Швеция да получат повече време за приспособяване чрез удължаване на срока, предвиден в член 26 от Директива 92/12/ЕИО;

като има предвид обаче, че разпоредбите на член 26 представляват дерогация от един основополагащ принцип на вътрешния пазар, а именно правото на гражданите да транспортират стоките, закупени за собствени нужди, на цялата територия на Общността, без да възниква задължение за заплащане на нов акциз, затова е необходимо нейното въздействие да бъде максимално ограничено;

като има предвид, че следователно е целесъобразно в случая с Дания и Финландия да се регламентира от една страна постепенно либерализиране на количествените ограничения, които могат да бъдат наложени преди окончателното им премахване на 31 декември 2003 г. и от друга страна, намаляване от 36 на 24 часа на срока, в който се изисква минимален престой извън територията на съответната държава-членка, преди гражданите да могат да се възползват от освобождаването;

като има предвид, че съответните държави-членки могат да вземат решение относно точните подробности на процеса на либерализация с оглед на всички действащи фактори;

като има предвид обаче, че процесът трябва да подлежи на контрол не по-късно от 30 юни 2000 г.;

като има предвид, че в случая с Швеция е целесъобразно да се даде право на продължаване действието на съществуващите ограничения до 30 юни 2000 г., което да подлежи на механизъм за оценка, подобен на предвидения в член 281 от Директива 77/388/ЕИО;

като има предвид, че съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (EИО) № 3925/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно премахването на контрола и формалностите по отношение на ръчния багаж на лицата, които пътуват със самолет или с плавателен съд в границите на Общността (4) изпълнението му не накърнява проверките, свързани със забраните и ограниченията, наложени от държавите-членки, при условие че съответстват на трите Договора за създаване на Европейските общности; като има предвид, че в този контекст проверките, необходими за прилагането на количествените ограничения, предвидени в член 26 от Директива 92/12/ЕИО, трябва да се считат за такъв контрол и като такива да съответстват на законодотелството на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 26 от Директива 92/12/ЕИО се заменя със следния текст:

„Член 26

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 8, на Дания и Финландия се разрешава да прилагат до 31 декември 2003 г. специфичните мерки, предвидени във втората и третата алинея, по отношение на определени спиртни напитки и тютюневи изделия, внесени на тяхна територия от физически лица за собствени нужди.

Считано от 1 януари 1997 г., Дания и Финландия имат право да продължат да прилагат същите ограничения върху количеството стоки, които могат да бъдат внасяни на тяхна територия, без задължение за заплащане на допълнителен акциз, какъвто са начислявали на 31 декември 1996 г. Тези държави-членки постепенно ще премахват горните ограничения.

В случаите когато такива стоки се внасят от лица с адресна регистрация на територията на Дания и Финландия, тези държави-членки имат право да ограничат влизането в страната без заплащане на допълнителен акциз на лицата, които са отсъствали от територията на съответната страна за период от повече от 24 часа.

2.   Комисията се отчита на Европейския парламент и Съвета относно действията по параграф 1 преди 30 юни 2000 г.

3.   Без да засягат разпоредбите на член 8, и при механизъм за оценка, подобен на предвидения в член 281 от Директива 77/388/ЕИО, Швеция има право през периода от 1 януари 1997 г. до 30 юни 2000 г. да продължи да прилага същите ограничения, прилагани на 31 декември 1996 г. върху количеството спиртни напитки и тютюневи изделия, които могат да бъдат внасяни на нейна територия без задължение за заплащане на допълнителен акциз от физически лица за собствени нужди.

4.   Дания, Финландия и Швеция имат право да начисляват акциз и да извършват необходимите проверки по отношение на продуктите, предмет на настоящия член.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 1997 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на 1 януари 1997 г.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 декември 1996 година.

За Съвета

Председател

S. BARRETT


(1)  Становище от 13 декември 1996 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 94/74/EO (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 46).

(3)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 95/7/EO (ОВ L 102, 9.5.1995 г., стр. 18).

(4)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 4.