31996L0098Официален вестник n° L 046 , 17/02/1997 стр. 0025 - 0056
специално чешко издание глава 07 том 003 стр. 3 - 24
специално испанско издание глава 07 том 003 стр. 3 - 24
специално унгарско издание глава 07 том 003 стр. 3 - 24
специално литвийско издание глава 07 том 003 стр. 3 - 24
LV.ES глава 07 том 003 стр. 3 - 24
MT.ES глава 07 том 003 стр. 3 - 24
PL.ES глава 07 том 003 стр. 3 - 24
SK.ES глава 07 том 003 стр. 3 - 24
специално словенско издание глава 07 том 003 стр. 3 - 24


19961220

Директива 96/98/ЕО на Съвета

от 20 декември 1996 година

относно морското оборудване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален съвет [2],

произнасяйки се съобразно процедурата, предвидена в член 189в от Договора [3],

(1) като има предвид, че е необходимо в рамките на Общата транспортна политика да приеме допълнителни мерки в сектора на морския транспорт, за да гарантира сигурността на морския транспорт;

(2) като има предвид, че Общността е сериозно загрижена от катастрофите, случващи се по море, в частност тези, които предизвикват загуба на човешки живот и замърсяване на моретата и на бреговата ивица на държавите-членки;

(3) като има предвид, че рискът от катастрофи по море може да бъде ефикасно намален чрез общи стандарти, осигуряващи високо равнище на сигурност при развитието на оборудването на борда на корабите; че стандартите и методите на изпитване могат да упражняват чувствително влияние върху бъдещото развитие на оборудването;

(4) като има предвид, че международните конвенции изискват държавите на флага да се грижат за съответствието на оборудването на борда с някои предписания за сигурност и издават съответните сертификати за това; че стандартите за изпитвания са с тази цел доусъвършенствани за някои типове морско оборудване от международните организации за стандартизация и от Международната морска организация (ММО); като има предвид че националните стандарти на изпитвания, при които се прилагат международни стандарти, оставят възможност за одобрение от властите по сертифициране, които сами имат различно равнище на квалификация и опит; като има предвид че това води до различия в равнищата на сигурност на продуктите, които компетентните национални власти са сертифицирали съобразно международните стандарти за сигурност, както и силна съпротива от страна на държавите-членки да приемат без допълнителен проверка инсталирането на борда на корабите, плаващи под техен флаг, на оборудване, одобрено от друга държава-членка;

(5) като има предвид, че е необходимо да се установят общи правила, за да се елиминират различията при прилагането на международните стандарти; като има предвид, че тези общи правила ще имат за резултат преодоляването на ненужните разходи и административни процедури, свързани с одобряването на оборудването, подобрението на условията на експлоатация и конкурентоспособността на морските превози в Общността, както и преодоляването на техническите пречки пред търговията посредством маркировката за съответствие, положена върху оборудването;

(6) като има предвид, че Съветът в своята Резолюция от 8 юни 1993 г. относно общата политика за морската сигурност [4] покани Комисията да представи предложения с оглед хармонизирането на прилагането на стандартите на ММО и на процедурите на одобрение за морското оборудване;

(7) като има предвид, че единственото възможно средство за реализиране на такова хармонизиране е действие на общностно равнище, държавите-членки, които действат независимо или посредством международни организации, не са в състояние да установят идентично равнище на сигурност за оборудването;

(8) като има предвид, че юридическият инструмент, който е целесъобразно да бъде даден за предоставяне на рамка за уеднаквеното и задължително прилагане на международните стандарти за изпитване от държавите-членки, е директива на Съвета;

(9) като има предвид, че е целесъобразно да се визира приоритетно оборудването, за което основните международни конвенции изискват да бъде задължително поставено на борда и е одобрено от националните власти съобразно стандартите за сигурност, определени от международните конвенции или резолюции;

(10) като има предвид, че съществуват редица директиви, гарантиращи свободното придвижване на някои продукти, които е възможно да бъдат използвани, inter alia, като оборудване на борда, но които не се отнасят до сертифицирането на това оборудване от държавите-членки съобразно съответните международни конвенции; като има предвид, че впоследствие оборудването, което следва да бъде поставено на борда, трябва да бъде подчинено изключително на новите общи правила;

(11) като има предвид, че е необходимо да се определят нови стандарти за изпитване, за предпочитане на международно равнище, за оборудването, за което такива стандарти не съществуват още или не са достатъчно детайлизирани;

(12) като има предвид, че държавите-членки би следвало да гарантират, че уведомените органи, които оценяват съответствието на оборудването със стандартите за изпитване, да бъдат независими, ефикасни и професионално компетентни да изпълняват задачите си;

(13) като има предвид, че съответствието с международните стандарти за изпитване може да бъде установена най-добре чрез процедурите на оценка на съответствието, определени в Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 година относно модулите за различните фази на процедурите по оценка на съответствието и правилата на полагане и използване на белега "ЕО" за съответствие, предназначени да бъдат използвани в директивите за техническо хармонизиране [5];

(14) като има предвид, че никоя разпоредба на настоящата директива не ограничава определеното от международните конвенции право на администрациите на държавата на флага да пристъпва към операционни изпитвания на функционирането на борда на корабите, за които те са издали сертификат за безопасност, при условие че тези изпитвания не дублират процедурите по оценка на съответствието;

(15) като има предвид, че оборудването, посочено в настоящата директива, трябва като общо правило да носи маркировка, за да обозначава съответствието му с предписанията на настоящата директива;

(16) като има предвид, че държавите-членки могат в някои случаи да вземат временни мерки за ограничаване или забрана на използването на оборудване, носещо маркировката за съответствие;

(17) като има предвид, че използването на оборудване, небелязано с маркировката за съответствие, може да бъде позволено при изключителни обстоятелства;

(18) като има предвид, че е необходима опростена процедура, включваща регулаторен комитет, за да бъде изменена настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива има за цел, от една страна, да засили сигурността по море и предпазването от замърсяване на морските пространства чрез уеднаквеното прилагане на действащите международни инструменти по отношение на оборудването, изброено в приложение А, предназначено да бъде инсталирано на борда на корабите, за които са издадени сертификати за сигурност от държавите-членки или от тяхно име по силата на международните конвенции и, от друга страна, да се осигури свободното придвижване на това оборудване във вътрешността на Общността.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

а) "процедури по оценка на съответствието" са процедурите, определени в член 10 и в приложение Б към настоящата директива;

б) "оборудване" са съоръженията, изброени в приложения А.1 и А.2, които трябва да бъдат инсталирани на борда, за да бъдат използвани съобразно международните инструменти или които доброволно са били инсталирани на борда с цел да бъдат използвани и за които е изискуемо одобрение от администрацията на държавата на флага съобразно международните инструменти;

в) "оборудване за радиокомуникации" е предписаното оборудване в глава IV на конвенцията Solas от 1974 г. така, както е изменена през 1988 г. относно Световната система за бедствия и за сигурност по море (GMDSS), и апаратите за радиотелефонно предаване и приемане с метричен обхват, предписани от правило III/6.2.1. на въпросната конвенция;

г) "международни конвенции" са:

- международната конвенция от 1966 г. за товарните водолинии (LL66),

- международната конвенция от 1972 г. за международните правила за предпазване от сблъскване на море (Colreg),

- международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби (Marpol), и

- международната конвенция от 1974 г. за безопасността на човешкия живот на море (Solas),

както и техните протоколи и изменения в сила на датата на приемането на настоящата директива;

д) "международни актове" са прилаганите международни конвенции, както и резолюциите и циркулярните писма, прилагани от Международната морска организация (ММО), и международните стандарти за изпитвания в областта;

е) "маркировка" е символът, визиран в член 11 и възпроизведен в приложение Г;

ж) "уведомен орган" е всеки орган, посочен от компетентната национална администрация на дадена държава-членка съобразно член 9;

з) "установен на борда" е инсталиран или поставен на борда на даден кораб;

и) "сертификати за безопасност" са сертификатите, издадени от дадена държава-членка или от нейно име съобразно международните конвенции;

й) "кораб" е всеки кораб в полето на приложение на международните конвенции, като тази конвенция не обхваща военните кораби;

к) "кораб на Общността" е всеки кораб, за който са издадени сертификати за безопасност от държавите-членки или от тяхно име по силата на международните конвенции. Настоящото определение не включва случаите, когато администрация на държава-членка издава сертификат за кораб по искане на администрация на трета страна;

л) "нов кораб" е всеки кораб, чийто кил е поставен или който се намира в сходен стадий на строеж на датата или след датата на влизане в сила на настоящата директива. По смисъла на настоящото определение се възприема като "сходен стадий на строеж" стадият, при който:

i) е започнат същинският строеж на конкретен кораб,

и

ii) е започнат монтажът на кораба, при който са използвани най-малко 50 тона или 1 % от прогнозната маса на всички конструктивни материали, която от двете е по-малка;

м) "съществуващ кораб" е всеки кораб, който не е нов кораб;

н) "стандарти за изпитване" са стандартите, постановени от:

- Международната морска организация (ММО),

- Международната организация по стандартизация (ISO),

- Международната комисия по електротехника (IEC),

- Европейски комитет по стандартизация (CEN),

- Европейски комитет по електротехническа стандартизация (Cenélec),

и

- Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI),

в сила на датата на изработване на настоящата директива и изработени съобразно международните конвенции и резолюциите и съответните циркулярни писма на ММО, за да се определят методите за изпитване и резултатите от изпитванията, но изключително под формата, визирана в приложение А;

о) "типово одобрение" са процедури по оценка на оборудването, произведено съобразно подходящите стандарти за изпитвания, както и издаването на подходящ сертификат.

Член 3

1. Настоящата директива се прилага за оборудването, поставено за използването му на борда:

а) на нов кораб на Общността, независимо дали се намира или не във вътрешността на Общността в момента на неговото построяване;

б) на съществуващ кораб на Общността:

- когато такова оборудване не се е намирало на борда преди това,

или

- когато преди това поставеното на борда оборудване бива заместено, освен ако международните конвенции разпореждат друго,

независимо дали корабът се намира или не във вътрешността на Общността в момента, в който оборудването бива поставено на борда.

2. Настоящата директива не се прилага за оборудването, вече установено на борда на кораб на датата на влизането в сила на настоящата директива.

3. Независимо от факта, че оборудването, упоменато в параграф 1, може по смисъла на свободното движение да зависи от полето на приложение на директиви, различни от настоящата, и най-вече от Директиви 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г., за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост [6], и 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г., относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за оборудването за лична защита [7], въпросното оборудване бива подчинено единствено на разпоредбите на настоящата директива, с изключение на всички други по смисъла на горепосоченото свободно движение.

Член 4

По време на издаването или на подновяването на съответните сертификати за безопасност, всяка държава-членка или органите, действащи от свое име, проверяват дали установеното на борда на корабите на Общността оборудване, за което държавата-членка е издала сертификати за безопасност, е съобразено с изискванията на настоящата директива.

Член 5

1. Оборудването, изброено в приложение А.1, установено на борда на кораб на Общността към датата, упомената в член 20, параграф 1, алинея втора, или след тази дата, трябва да бъдат съобразени с прилаганите предписания на международните актове, упоменати в това приложение.

2. Съответствието на оборудването с прилаганите предписания на международните конвенции и на резолюциите и съответните циркулярни писма на Международната морска организация се доказва изключително съобразно подходящите международни стандарти за изпитване и процедурите за съответствие, упоменати в приложение А.1. За всяко оборудване, изброено в приложение А.1, за което са посочени както стандартите за изпитване на IEC, така и на ETSI, тези стандарти представляват две възможни опции и производителят или одобреният негов пълномощник, установен в Общността, може да определи коя от двете трябва да бъде използвана.

3. Оборудването, изброено в приложение А.1 и чието изработване е предшествало датата, визирана в параграф 1, може също да бъде пуснато на пазара и установено на борда на кораб на Общността, чиито сертификати са били издадени от държава-членка или от нейно име съобразно международните конвенции, и това в продължение на две години, считано от по-горе цитираната дата, доколкото това оборудване е било произведено съобразно процедурите за типово одобрение, които са били вече в сила на територията на въпросната държава-членка преди приемането на настоящата директива.

Член 6

1. Държавите-членки не забраняват пускането на пазара и поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, посочено в приложение А.1, което носи маркировката или е съобразено по други причини с разпоредбите на настоящата директива и не отказват издаването или подновяването на сертификатите за безопасност, които се отнасят за него.

2. Преди издаването на съответния сертификат за безопасност трябва да бъде издаден радиолиценз от компетентната власт съобразно международния регламент за радиосъобщенията.

Член 7

1. След датата на влизането в сила на настоящата директива Общността внася питане към ММО или, при нужда, европейските организации по стандартизация, да определят подробните стандарти за изпитване за оборудването, изброено в приложение А.2.

2. Питането, посочено в параграф 1, се прави:

- от председателството на Съвета и от Комисията, когато питането е отправено към ММО,

- от Комисията съобразно Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно определяне на процедура на информиране в областта на техническите стандарти и регламентация [8], когато питането е отправено към европейските организации по стандартизация. Мандатите, издадени от Комисията, се отнасят до изработването на международни стандарти чрез процедури на сътрудничество между европейските органи и контрагентите им на международно равнище.

3. Държавите-членки правят необходимото международните организации, включително ММО, да предприемат в най-разумните срокове изработването на по-горе цитираните стандарти.

4. Комисията следи редовно изработването на стандартите за изпитване.

5. В случай, че международните организации, включително ММО, не успеят да приемат или откажат да приемат подходящи стандарти на изпитване за специфично оборудване в рамките на разумен срок, стандартите, почиващи на работата на европейските организации по стандартизация, могат да бъдат приети според процедурата, определена в член 18.

6. По време на приемането или, при нужда, от момента на влизане в сила на стандартите за изпитване, посочени в параграфи 1 или 5 за специфичен елемент от оборудването, това оборудване може да бъде прехвърлено от приложение А.2 към приложение А.1 съобразно процедурата, описана в член 18, и разпоредбите на член 5 се прилагат за това оборудване от датата на това прехвърляне.

Член 8

1. В случай на нов кораб, който, какъвто и да е неговият флаг, не е регистриран в държава-членка и трябва да бъде прехвърлен в регистъра на държава-членка, този кораб се подлага по време на неговото прехвърляне на инспекция от държавата-членка, която го приема, за да се установи, че действителното състояние на неговото оборудване отговаря на издадените му сертификати за безопасност, че той е или съобразен с разпоредбите на настоящата директива и носи съответната маркировка, или еквивалентен на типовото одобрение на оборудването, в съответствие с настоящата директива, удовлетворявайки заинтересованата държава-членка.

2. При липса на маркировка или на еквивалентна оценка от въпросната администрация, посоченото оборудване трябва да бъде заменено.

3. За оборудване, което е оценено като еквивалентно съобразно настоящия член, държавата-членка издава сертификат, който трябва във всеки момент да придружава оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата-членка на флага, да инсталира оборудването на борда на кораба, както и евентуалните ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване.

4. Що се отнася до оборудването за радиосъобщения, администрацията на държавата на флага изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията относно спектъра на радиочестотите.

Член 9

1. Държавите-членки уведомяват Комисията и другите държави-членки за органите, отговорни за изпълнението на процедурата, визирана в член 10, както и специфичните задачи, възложени на тези уведомени органи, и идентификационните номера, които са им предоставени предварително от Комисията. Всеки орган предлага на държавата-членка, която възнамерява да го ангажира, изчерпателните информации и доказателствата, отнасящи се до спазването на критериите, определени в приложение В.

2. Държавите-членки изискват най-малко веднъж на две години от администрацията или от външен безпристрастен орган, посочен от администрацията, одит, свързан с мисиите, които уведомените органи изпълняват от нейно име. Този одит гарантира, че всеки уведомен орган продължава да удовлетворява критериите, изброени в приложение В.

3. Държава-членка, която е назначила даден орган, трябва да отмени това назначаване, ако констатира, че уведоменият орган повече не удовлетворява критериите, изброени в приложение В. Тя уведомява за това незабавно Комисията и останалите държави-членки.

Член 10

1. Процедурата по оценка на съответствието, подробно определена в приложение Б, се състои в:

i) изпитване "тип ЕО" (модул Б) и предварително преди пускането на пазара и съобразно избора, направен от производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността сред посочените в приложение А.1 възможности, всяко оборудване трябва да бъде подчинено:

а) на декларация ЕО за типово съответствие (модул В);

б) на декларация ЕО за типово съответствие (осигуряване качество на продукцията) (модул Г);

в) на декларация ЕО за типово съответствие (осигуряване качество на продуктите) (модул Д);

г) на декларация ЕО за типово съответствие (проверка на продукти) (модул Е); или

ii) осигуряване на качество ЕО (модул З).

2. Декларацията за типово съответствие се изготвя в писмена форма и съдържа информациите, посочени в приложение Б.

3. В случай, че оборудването е произведено на парче или в малки количества, а не серийно или масово, процедурата по оценка на съответствието може да се заключава в проверка ЕО на единица (модул Ж).

4. Комисията поддържа списък на одобреното оборудване и на оттеглените или отказани заявления и го съобщава на заинтересованите страни.

Член 11

1. Оборудването, посочено в приложение А.1, което е съобразено със съответните международни инструменти, произведени съобразно процедурите по оценка на съответствието, трябва да носят маркировката, положена от производителя или от неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

2. Маркировката бива следвана от идентификационен номер на съответствието, когато този орган участва във фазата на проверка на продукцията, както и последните две цифри от годината, в течение на която е била положена маркировката. Идентификационният номер на уведомения орган се полага под отговорността на същия, или от самия орган, или от производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

3. Използваната графична форма на маркировката е представена в приложение Г.

4. Маркировката се полага върху оборудването или върху неговата фабрична табела, така че да бъде видима, четлива и незаличима през целия жизнен цикъл на оборудването. Във всеки случай, когато характерът на оборудването не го позволява или не го оправдава, маркировката се полага върху опаковката, върху етикет или върху придружаваща брошура.

5. Забранено е да се полага всякаква друга маркировка или надпис, който е в състояние да подведе трети лица, върху обозначението и върху графиката на маркировката, визирана в настоящата директива.

6. Маркировката се полага на последния етап от производството.

Член 12

1. Независимо от член 6, държавите-членки могат да вземат необходимите мерки за гарантиране, че проверките на случайно подбрано оборудване обхващат оборудване, носещо маркировка, намиращо се на техния пазар и все още непоставено на борда, за да се провери съответствието с настоящата директива. Тези проверките, които не са предвидени в процедурите за оценка на съответствието в приложение Б, се изпълняват за сметка на държавата-членка.

2. Независимо от член 6, след поставянето на борда на оборудване, съобразено с разпоредбите на настоящата директива на кораб на Общността, се разрешава оценка на това оборудване от администрацията на държавата на флага на този кораб, когато международните актове изискват проби на функционирането на борда на основание безопасност и/или предпазване от замърсяване, при условие че тези опити не се дублират с вече извършените процедури по оценка на съответствието. Администрацията на държавата на флага може да изиска производителят на това оборудване, неговият одобрен пълномощник, установен в Общността или лицето, отговорно за пускането на пазара на Общността на оборудването, да предостави доклади за инспекция/изпитване.

Член 13

1. Когато държава-членка установи при инспекцията или по друг начин, че дадено оборудване, посочено в приложение А, въпреки че е носител на маркировка и е правилно инсталирано, поддържано и предназначено за използване по предназначение, е в състояние да постави в опасност здравето и/или безопасността на екипажа, на пътниците и евентуално на други лица, или да навреди на морската среда, тази държава-членка трябва да вземе всички подходящи временни мерки, за да изтегли въпросното оборудване от пазара или да забрани или да ограничи неговото пускане на пазара или неговото използване на борда на кораб, за който издава сертификат за безопасност. Държавата-членка информира незабавно другите държави-членки и Комисията за тази мярка, като посочва причините за това решение и в частност, ако това несъответствие с настоящата директива се дължи:

a) на неспазването на член 5, параграфи 1 и 2;

б) на неправилно прилагане на стандартите за изпитване, посочени в член 5, параграфи 1 и 2; или

в) на недостатъци в самите стандарти за изпитване.

2. Комисията започва в най-подходящите срокове консултации със засегнатите страни. Ако след тези консултации Комисията заключи, че:

- мерките са оправдани, тя информира за това незабавно държавата-членка, която е предприела инициативата, и другите държави-членки; когато решението, посочено в параграф 1, се дължи на недостатъци в стандартите за изпитвания, Комисията, след консултации със заинтересованите страни, уведомява комитета, създаден по силата на член 18, в срок от два месеца, ако държавата-членка, която е взела решението, има намерение да го поддържа, и започва процедурата, визирана в член 18,

- мерките не са оправдани, тя информира за това незабавно държавата-членка, която е предприела инициативата, производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

3. Когато несъобразно оборудване носи маркировката, подходящи мерки се взимат от държавата-членка, в която се намира органът, от който зависи лицето или лицата, са положили маркировката; тази държава-членка информира за това Комисията и другите държави-членки.

4. Комисията следи държавите-членки да бъдат информирани за протичането и за резултатите от процедурата.

Член 14

1. Независимо от член 5, при изключителни обстоятелства на техническо обновяване, администрацията на държавата на флага може да разреши поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, несъобразено с процедурите на оценка на съответствието, ако се установи чрез изпитване или по всякакъв друг начин, удовлетворявайки администрацията на държавата на флага, че разглежданото оборудване е най-малкото толкова ефикасно, колкото оборудване, съобразено с процедурите на оценка на съответствието.

По отношение на оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

2. Тези процедури за изпитване не правят никакво разграничение между оборудването, произведено в държавата-членка на флага, и това, което е произведено в други държави.

3. За оборудване, обхванато от настоящия член, държавата-членка на флага, издава сертификат, който трябва във всеки момент да придружава оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата-членка на флага, оборудването да бъде поставено на борда на кораба, както и евентуални ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване.

4. В случай че държава-членка разреши поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, обхванато от настоящия член, тази държава-членка съобщава незабавно на Комисията и на другите държави-членки данните, свързани с него, както и докладите, отнасящи се до всички изпитвания, оценките и подходящите процедури за оценка на съответствието.

5. Оборудването, посочено в параграф 1, е добавено към приложение А.2 според процедурата, предвидена в член 18.

6. Когато кораб, имащ на борда си оборудване от приложното поле на параграф 1, е прехвърлен към друга държава-членка, държавата-членка на флага, която приема кораба, може да вземе необходимите мерки, сред които могат да фигурират изпитвания и практически демонстрации, за да се гарантира, че оборудването е поне толкова ефикасно, колкото това, което е съобразено с процедурите на оценка на съответствието.

Член 15

1. Независимо от член 5, по смисъла на изпитване и на оценка на оборудването и само когато условията, изброени по-долу, бъдат изпълнени, администрацията на държавата на флага може да разреши поставянето на борда на кораб от Общността на оборудване, несъобразено с процедурите по оценка на съответствието и независещо от член 14:

а) оборудването се ползва от сертификат, издаден от държавата на флага, членка на ЕС, който трябва винаги да съпровожда оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата на флага, членка на ЕС, да постави оборудването на борда на кораб от Общността, както и евентуалните ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване;

б) разрешението трябва да бъде ограничено за кратък период;

в) оборудването не може да бъде използвано вместо оборудване, което удовлетворява изискванията на настоящата директива, и не може да замества оборудване, което трябва да остане на борда на кораб на Общността в добро състояние и готово да бъде използвано незабавно.

2. Що се отнася до оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

Член 16

1. Когато оборудването трябва да бъде сменено в пристанище извън Общността и при изключителни обстоятелства, които трябва да бъдат надлежно оправдани пред администрацията на държавата на флага, или качването на борда на оборудване, получило одобрение "ЕО тип", не е възможно по причина на време, закъснение или разходи, на борда може да бъде поставено различно оборудване, като се следва по-долу описаната процедура:

а) оборудването се придружава от документация, издадена от призната организация, еквивалентна на уведомен орган, в случай, когато е сключено споразумение между Общността и засегнатата трета страна във връзка с взаимното признаване на организациите от този тип;

б) в случай, че се окаже невъзможно да се спазят разпоредбите на буква а), на борда може да бъде инсталирано оборудване, придружено от документация, издадена от държава-членка на ММО, която е страна по прилаганите конвенции, и се сертифицира съответствието на оборудването с подходящите разпоредби на ММО, при спазване на разпоредбите на параграфи 2 и 3.

2. Администрацията на държавата на флага незабавно се информира за естеството и характеристиките на това различно оборудване.

3. Администрацията на държавата на флага трябва да се убеди при първа възможност, че оборудването, посочено в параграф 1, както и документацията, отнасяща се до изпитванията на това оборудване, са съобразени с прилаганите предписания на международните актове и с настоящата директива.

4. Що се отнася до оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изиска те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

Член 17

Настоящата директива може да бъде изменяна според процедурата, предвидена в член 18, за да:

- се прилагат, по смисъла на настоящата директива, последващите изменения на международните актове,

- да се осъвремени приложение А както чрез въвеждането на ново оборудване, така и чрез прехвърляне на оборудване от приложение А.2 към приложение А.1 и обратното,

- да се добави възможността да се използват модули Б + В и модул З за оборудване, изброено в приложение А.1,

- да се включат други организации по стандартизация в определението за "стандарти за изпитване", фигуриращо в член 2.

Член 18

1. Комисията се подпомага от комитет, създаден по силата на член 12 на Директива 93/75/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно минималните изисквания за кораби, които се отправят към или напускат пристанищата на Общността и които превозват опасни или замърсяващи товари [9], според процедурата, предвидена в настоящия член.

2. Представителят на Комисията предлага на комитета проект за мерките, които следва да бъдат взети. Комитетът представя становище по този проект в срок, какъвто председателят установи в зависимост от спешността на разглеждания въпрос. Становището се изготвя с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 на Договора за Европейските общности за приемане на решения, които Съветът е призован да вземе по предложение на Комисията. По време на гласуване в комитета гласовете на представителите на държавите-членки се претеглят съобразно по-горе цитирания член. Председателят не взима участие в гласуването.

3. а) Комисията постановява предвидените мерки, когато те са съобразени със становището на комитета;

б) когато предвидените мерки не са съобразени със становището на комитета или при липса на становище, Комисията предлага незабавно на Съвета предложение за мерките, които следва да бъдат взети. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство.

Ако при изтичането на срок от три месеца от сезирането на Съвета последният не се е произнесъл, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 19

Държавите-членки си помагат взаимно за ефективното приложение и признаване на настоящата директива.

Член 20

1. Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 1998 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби от 1 януари 1999 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията своите законови, подзаконови и административни разпоредби, отнасящи се до прилагането на настоящата директива. Комисията информира за това останалите държави-членки.

Член 21

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1996 година

За Съвета

Председател

S. Barrett

[1] ОВ С 218, 23.8.1995 г., стр. 9.

[2] ОВ С 101, 3.4.1996 г., стр. 3.

[3] Становище на Европейския парламент от 29 ноември 1995 г. (ОВ С 339, 18.12.1995 г., стр. 21), Обща позиция на Съвета от 18 юни 1996 г. (ОВ С 248, 26.8.1996 г., стр. 10) и Решение на Европейския парламент от 24 октомври 1996 г. (ОВ С 347, 18.11.1996 г.).

[4] ОВ С 271, 7.10.1993 г., стр. 1.

[5] ОВ С 220, 30.8.1993 г., стр. 23.

[6] ОВ L 139, 23.5.1989 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 31.8.1993 г., стр. 1).

[7] ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18. Директива последно изменена с Директива 93/95/ЕИО (ОВ L 276, 9.11.1993 г., стр. 11).

[8] ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Акта на присъединяване от 1994 г.

[9] ОВ L 247, 5.10.1993 г., стр. 19.

--------------------------------------------------

19961220

ПРИЛОЖЕНИЕ А

19961220

Приложение А.1: Оборудване, за което вече съществуват подробни стандарти за изпитване в международните актове [1]

ОСВЕН ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА НА КОНВЕНЦИИТЕ СЪДЪРЖАТ ИЗВЕСТЕН БРОЙ РАЗПОРЕДБИ, ЧИЕТО СПАЗВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАНО ПО ВРЕМЕ НА ТИПОВОТО ИЗПИТВАНЕ (ВКЛЮЧЕНИ В ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ)

1. Спасителни пособия

Член № | Име на члена | Правило Solas 74 така, както е изменено или е необходимо "типово одобрение" | Правило Solas 74, прилагано така, както е изменено | Международни стандарти за изпитване [2] | Модули на оценяване на съответствието |

Б + В | Б + Г | Б + Д | Б + Е | Ж | З |

1 | Спасителни пояси | Правило III/4 & III,30 | Правило III/7.1,31 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

2 | Светещи апарати с автоматично запалване за спасителни пояси | Правило III/4 & III,30 | Правило III/7.1,31.2 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

3 | Димни сигнали с автоматично задействане за спасителни пояси | Правило III/4 & III,30 | Правило III/7.1,31.3 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

4 | Спасителни жилетки | Правило III/4 & III,30 | Правило III/7.2,32 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

5 | Комбинезони за потапяне | Правило III/4 & III,30 | Правило III/7.3,33 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

6 | Комбинезони за потапяне — спасителни наръкавници | Правило III/4 & III,30 | Правило III/33.1.2 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

7 | Средства за термична защита | Правило III/4 & III,30 | Правило III/34 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

8 | Ръчен огън (пиротехнически) | Правило III/4 & III,30 | Правило III/35 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | х | | |

9 | Ръчни сигнали (пиротехнически) | Правило III/4 & III,30 | Правило III/36 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | х | | |

10 | Димни сигнали плаващи (пиротехнически) | Правило III/4 & III,30 | Правило III/37 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | х | | |

11 | Апарати за хвърляне на въжета (пиротехнически) | Правило III/4 & III,30 | Правило III/49 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | х | | |

12 | Надуваеми спасителни салове | Правило III/4 & III,30 | Правила III/38,39 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | | | |

13 | Твърди спасителни салове | Правило III/4 & III,30 | Правила III/38,40 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | | | |

14 | Средства, позволяващи на спасителните салове да плават свободно; средства за хидростатично отделяне | Правило III/4 & III,30 | Правило III/38.6.3 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

15 | Спасителни плаващи средства | Правило III/4 & III,30 | Правила III/41 до 46 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | | х | |

16 | Твърди спасителни лодки | Правило III/4 & III,30 | Правило III/47.1 & 2 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | | х | |

17 | Надувни спасителни лодки | Правило III/4 & III,30 | Правило III/47 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | | х | |

18 | Средства за пускане на вода, използващи гаранти и един скрипец (лодбалки) | Правило III/4 & III,30 | Правило III/48.1 & 2 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | х | |

19 | Средства за пускане на вода със свободно отделяне | Правило III/4 & III,30 | Правило III/48.1 & 3 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

20 | Средства за пускане на вода със свободно падане | Правило III/4 & III,30 | Правило III/48.1 & 4 | Резолюция ММО А 689 (17) | | | | | х | |

21 | Средства за пускане на вода и качване на борда | Правило III/4 & III,30 | Правило III/48.1 & 5 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | | | х | |

22 | Стълби за качване на борда | Правило III/4 & III,30 | Правило III/48.7 | Резолюция ММО А 689 (17) | | х | х | х | | |

23 | Светлоотразителни материали | Правило III/4 | Правило III/30.2.7 | Резолюция ММО А 658 (16) | | х | х | х | | |

24 | Радиотелефонни приемници-предаватели на метров обхват (VHF) | Правило III/4 | Правило III/6.2.1 | Резолюция ММО А 694 (17) Резолюция ММО А 762 (18) I-ETS 300.225 IEC 945, проект IEC 1097-12 | | х | х | х | х | |

25 | Радарен уред за отговор (SART) | Правило III/4 | Правило III/6.2.2 | Резолюция ММО А 530 (13) Резолюция ММО А 697 (17) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-1 ITU-R 628 | | х | х | х | х | |

26 | Радарен отразител | Правило III/4 | Правило III/38.5.1.14 Правило III/41.8.30 | Резолюция ММО А 384 (Х) ISO 8729 | | х | х | х | х | |

2. Предпазване на морските пространства от замърсяване

Член № | Име на члена | Правило Marpol 73/78 така, както е изменено или е необходимо "типово одобрение" | Правило Marpol 73/78, прилагано така, както е изменено | Международни стандарти за изпитване | Модули на оценяване на съответствието |

Б + В | Б + Г | Б + Д | Б + Е | Ж | З |

27 | Система за филтриране на течни горива (за теч, чието съдържание на течни горива не надхвърля 15 ррm) | Приложение I Правило 16 (4), (5) & (7) | Приложение I Правило 16 (1) & (2) | MEPC 60 (33) | | х | х | х | | |

28 | Детектор на контактната повърхност течно гориво/вода | Приложение I Правило 15 (3) (б) | Приложение I Правило 15 (3) (б) | MEPC 5 (XIII) | | х | х | х | | |

29 | Детектор за течни горива | Приложение I Правило 16 (5) | Приложение I Правило 16 (2) | MEPC 60 (33) | | х | х | х | | |

30 | Единици за обработка, предназначени да бъдат адаптирани към сепаратори на замърсена вода от течните горива (за изтичане, чието съдържание на течни горива не надхвърля 15 ррм) | Приложение I Правило 16 (5) | Приложение I Правило 16 (5) | Резолюция ММО А 444 (XI) | | х | х | х | | |

31 | Съоръжение за непрекъснато наблюдение и за контрол на изхвърлянето на течни горива от танкер | Приложение I Правило 15 (3) | Приложение I Правило 15 (3) | Резолюция ММО А 586 (14) | | х | х | х | | |

32 | Инсталации за обработка на използвани води | Приложение IV Правило 8 (б) | Приложение IV Правило 8 (б) | MEPC 2 (VI) | | х | х | х | х | |

3. Предпазване срещу пожар

Член № | Име на члена | Правило Solas 74 така, както е изменено или е необходимо "типово одобрение" | Правило Solas 74, прилагано така, както е изменено | Международни стандарти за изпитване | Модули на оценяване на съответствието |

Б + В | Б + Г | Б + Д | Б + Е | Ж | З |

33 | Трудно запалими материали за подложни слоеве за покритие на палуба | Правило II-2/34.8 Правило II-2/49.3 | Правило II-2/34.8 Правило II-2/49.3 | Резолюция ММО А 214 (VII) Резолюция ММО А 687 (17) Циркулярно писмо ММО MSC 549 | | х | | | | |

34 | Портативни пожарогасители | Правило II-2/6.1 | Правило II-2/6 | EN 3 | | х | х | х | | |

4. Оборудване за корабоплаване

Член № | Име на члена | Правило Solas 74 така, както е изменено или е необходимо "типово одобрение" | Правило Solas 74, прилагано така, както е изменено | Международни стандарти за изпитване | Модули на оценяване на съответствието |

Б + В | Б + Г | Б + Д | Б + Е | Ж | З |

35 | Магнитен компас | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (б) | Резолюция ММО А 382 (Х) Резолюция ММО А 394 (17) IEC 945 ISO 449, 2269, 10316 | | х | х | х | х | |

36 | Жирокомпас | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (г) | Резолюция ММО А 694 (17) Резолюция ММО А 424 (XI) IEC 945 ISO 8728 | | х | х | х | х | |

37 | Радарно оборудване | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (ж) Правило V/12 (з) | Резолюция ММО А 477 (ХII) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 936 & 945 | | х | х | х | х | |

38 | Спомагателни средства за автоматично настройване на радара | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (й) | Резолюция ММО А 422 (ХI) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 872 | | х | х | х | х | |

39 | Ехолот | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (к) | Резолюция ММО А 224 (VII) Резолюция ММО А 694 (17) ISO 9875 IEC 945 | | х | х | х | х | |

40 | Показател за скоростта и за разстоянието | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (л) | Резолюция ММО А 478 (ХII) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1023 | | х | х | х | х | |

41 | Показател за степента на въртене | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (н) | Резолюция ММО А 526 (13) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 | | х | х | х | х | |

42 | Радиогониометри | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (п) | Резолюция ММО А 665 (16) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 | | х | х | х | х | |

43 | Оборудване "Омега" | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (п) | Резолюция ММО А 479 (XII) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1010 | | х | х | х | х | |

44 | Система Loran-C | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (п) | Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1075 | | х | х | х | х | |

45 | Навигатор Decca | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (п) | Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1135 | | х | х | х | х | |

46 | Екипировка GPS | Правило V/12 (с) | Правило V/12 (п) | Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 Проект IEC 1108-1 | | х | х | х | х | |

5. Оборудване за радиокомуникации

Член № | Име на члена | Правило Solas 74 така, както е изменено или е необходимо "типово одобрение" | Правило Solas 74, прилагано така, както е изменено | Международни стандарти за изпитване | Модули на оценяване на съответствието |

Б + В | Б + Г | Б + Д | Б + Е | Ж | З |

47 | Радиоелектрическа инсталация на метров обхват, позволяваща излъчване и приемане чрез ASN и чрез радиотелефония | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.1 | Резолюция ММО А 524 (13) Резолюция ММО А 609 (15) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-3 & 1097-7 ITU-R 493,541 ETS 300162 | | х | х | х | х | |

48 | Приемник за бдителност чрез ASN на метров обхват (VHF) | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.2 | Резолюция ММО А 609 (15) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-3 & 1097-8 ITU-R 493,541 ETS 300338 ETS 300.162 | | х | х | х | х | |

49 | Радарна система за отговор (SART) | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.3 | Резолюция ММО А 530 (13) Резолюция ММО А 697 (17) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-1 ITU-R 628 | | х | х | х | х | |

50 | Жирокомпас (NAVTEX) | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.4 | Резолюция ММО А 525 (13) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-6 ITU-R 540 & 625 ETS 300065 | | х | х | х | х | |

51 | Радарно оборудване (EGC) | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.5 | Резолюция ММО А 570 (14) Резолюция ММО А 664 (16) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 проект IEC 1097-4 ETS 300460 | | х | х | х | х | |

52 | Спомагателни средства за автоматично настройване на радара (HF NBDP) | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.5 | Резолюция ММО А 700 (ХI) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & проект 1097-11 ITU-R 491, 492, 625, 688 ETS 300067 ETS 300067/A1 | | х | х | х | х | |

53 | Ехолот 406 MHz | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.6 | Резолюция ММО А 662 (16) Резолюция ММО А 763 (18) Резолюция ММО А 696 (17) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-2 ITU-R 633 ETS 300066 | | х | х | х | х | |

54 | RLS обхват L | Правило IV/14 | Правило IV/7.1.6 | Резолюция ММО А 661 (16) Резолюция ММО А 662 (16) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 проект IEC 1097-5 ITU-R 632 Наръчник за определение на система Inmarsat (SDM) ETS 300372 | | х | х | х | х | |

55 | Приемник за бедствия на 2182 kHz | Правило IV/14 | Правило IV/7.2 | Резолюция ММО А 383 (Х) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 IEC 1097-15 ETS 300441 UIT-R- М 219 | | х | х | х | х | |

56 | Генератор преносим на алармени сигнали на две честоти | Правило IV/14 | Правило IV/7.3 | Резолюция ММО А 421 (XI) Резолюция ММО А 571 (14) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 IEC 1097-9 ETS 300373 UIT-R М 219 | | х | х | х | х | |

57 | Радиоелектрическа инсталация на хектометричен обхват (MF), позволяваща предаване и приемане на ASN и на радиотелефония | Правило IV/14 | Правило IV/9.1.1 Правило IV/10.1.2 | Резолюция ММО А 610 (15) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-3 & 1097-9 ITU-R 493, 541 ETS 300373 ETS 300338 UIR-R М 219 | | х | х | х | х | |

58 | Приемник за бедствие радиотелефонен на ASN на хектометричен обхват (MF) | Правило IV/14 | Правило IV/9.1.2 Правило IV/10.1.3 | Резолюция ММО А 610 (15) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-3 & 1097-10 ITU-R 493, 541 ETS 300373 ETS 300338 | | х | х | х | х | |

59 | Наземна корабна станция (STN) Inmarsat-A | Правило IV/14 | Правило IV/10.1.1 | Резолюция ММО А 570 (14) Резолюция ММО А 698 (17) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 SDM | | х | х | х | х | |

60 | Наземна корабна станция (STN) Inmarsat-C | Правило IV/14 | Правило IV/10.1.1 | Резолюция ММО А 570 (14) Резолюция ММО А 663 (16) Резолюция ММО А 664 (16) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 SDM проект IEC 1097-4 ETS 300460 | | х | х | х | х | |

61 | Радиолектрическа инсталация на хектометричен/декаметричен обхват (MF/HF), позволяващ предаване и приемане на ASN, на телеграфия IDBE и на радиотелеграфия | Правило IV/14 | Правило IV/10.2.1 | Резолюция ММО А 613 (15) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-3 & 1097-9 & 1097-11 ITU-R 493, 541, 476, 492, 625 ETS 300067 ETS 300373 ETS 300338 | | х | х | х | х | |

62 | Радиотелефон (MF/HF) приемник за бедствие на ASN | Правило IV/14 | Правило IV/10.2.2 | Резолюция ММО А 613 (15) Резолюция ММО А 694 (17) IEC 945 & 1097-3 & 1097-10 ITU-R 493 ETS 300373 ETS 300338 | | х | х | х | х | |

19961220

Приложение А.2: Оборудване, за което все още не са налице в международните актове подробни стандарти за изпитване

1. Спасителни средства

Член № | Име на члена | Правило Solas 74 така, както е изменено, или е необходимо "типово одобрение" | Международни стандарти за изпитване |

1 | Устройство за пускане на вода и качване в лодките посредством плъзгач | Правило III/48.5 | |

2 | Устройства за пускане на вода на спасителни салове | Правило III/4 & III,30 | Резолюция ММО А 689 (17) |

2. Защита срещу пожар

Член № | Име на члена | Правило Solas74 така, както е изменено или е необходимо "типово одобрение" | Международни стандарти за изпитване |

3 | Материали, различни от стомана, за тръби, пресичащи прегради от тип "А" или "Б" | Правило II-2/18.2.1 | За пластмасови тръби: Резолюция ММО А 753 (18) |

4 | Материали, различни от стомана, за тръбопроводи за горива или за горивни течности | Правило II-2/18.2.2 | |

5 | Пожарогасители стационарни, превозваеми и преносими | Правило II-2/6.1 Правило II-2/7.1.3, 7.2.3 & 7.3.1 | |

6 | Пожарникарски дихателни апарати | Правило II-2/17.1.2 | |

7 | Автоматични устройства за пожарогасене с разпръскване на вода (ограничени до разпръскване и до автоматичен капков метод и за сигнализация) | Правило II-2/12.3, 36.1.2 & 36.2 Правило 41-2, параграф 5 & 52.2 | ISO 6182 |

8 | Струйници-дифузори за стационарни пожарогасителни устройства с разпръскване на вода под налягане, предназначени за машинни отделения | Правило II-2/10.1 | |

9 | Струйници-дифузори за стационарни пожарогасителни устройства с разпръскване на вода под налягане, предназначени за помещения от специална категория | Правило II-2/37.1.3 | Резолюция ММО А 123 (V) |

10 | Стартер за студено време за електрогенериращи групи (стартерни устройства) | Правило II-1/44.2 | |

11 | Пожарникарски маркучи | Правило II-2/4.7.1 | |

12 | Моряшки възли от комбиниран тип | Правило II-2/4.8.4 Правило II-2/41 — 2, параграф 1.5 | |

13 | Електрически брегови сигнал за сигурност (радиомаяк) | Правило II-2/17.1.1.4 | |

14 | Детектори на дим | Правило II-2/13.3.2 | |

15 | Детектори на топлина | Правило II-2/13.3.3 | |

16 | Подложни слоеве на покритието на палубата, създаващи риск за токсичност и за експлозия | Правило II-2/34.8 Правило II-2/49.3 | Резолюция ММО А 687 (17) |

17 | Прегради и палуби от типове "А" и "Б", оставащи цялостни при пожар | Правило II-2/3.3.5 Правило II-2/3.4.4 | Резолюция ММО А 754 (18) |

18 | Средства, възпрепятстващи преминаването на пламъците към товарните цистерни на танкерите | Правило II-2/59.1.5 Правило II-2/59.1.9.4 & 59.2 | Циркулярно писмо ММО CSM 373/Рев. 1 Циркулярно писмо ММО CSM 450/Рев. 1 |

19 | Негоривни материали, използвани за преградите от типове "А", "Б" и "В" | Правило II-2/3.1 Правило II-2/3.3.4 Правило II-2/3.4.3 Правило II-2/3.5 | Резолюция ММО А 472 (XII) |

3. Оборудване за радиовръзки

Член № | Име на члена | Правило Solas74 така, както е изменено или е необходимо "типово одобрение" | Международни стандарти за изпитване |

20 | RLS VHF | Правило IV/14 | Резолюция ММО А 612 (15) Резолюция ММО А 662 Резолюция А 694 (17) IEC 945 ITU-R 693 |

[1] Когато модул З се появява в колона шест, да се разбира модул Н плюс сертификат за изпитване "ЕО за проект"

[2] Когато е направено позоваване на резолюции на ММО, посочените стандарти са тези, които съдържат основните части от приложенията на резолюциите с изключение на разпоредбите на самите резолюции

--------------------------------------------------

19961220

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Модули за оценка на съответствието

ПРОУЧВАНЕ "ЕО ТИП" (МОДУЛ Б)

1. Уведоменият орган установява и удостоверява, че представителен екземпляр от оценяваната продукция удовлетворява разпоредбите на приложимите международни инструменти.

2. Заявлението за проучване "ЕО тип" се привежда от производителя или от неговия одобрен пълномощник, установен в Общността, пред уведомен орган по негов избор.

Заявлението съдържа:

- името и адреса на производителя, както и името и адреса на одобрения пълномощник, ако искането е приведено от него,

- писмена декларация, уточняваща, че същото искане не е било приведено едновременно пред друг уведомен орган,

- техническата документация, описана в точка 3.

Заявителят представя на разположение на уведомения орган представителен екземпляр от съответната продукция, по-долу наричана "тип" [1]. Уведоменият орган може да поиска други екземпляри, ако програмата за проучване го изисква.

3. Техническата документация трябва да позволява оценката на съответствието на продукта с приложимите международни инструменти. Тя трябва да съответства, в необходимата степен за тази оценка, на проекта, производствения стандарт, производството, инсталацията и функционирането на продукта съобразно описанието в техническата документация, фигуриращо в притурката към настоящото приложение.

4. Уведоменият орган:

4.1. проучва техническата документация и проверява дали типът е бил произведен съобразно нея;

4.2. осъществява или правиa така че да се осъществи подходяща проверка и необходимите изпитвания за проверка дали изискванията на прилаганите международни инструменти действително се прилагат;

4.3. се договаря със заявителя за мястото, където ще бъдат осъществени необходимите проверка и изпитвания.

5. Когато типът удовлетворява разпоредбите на прилаганите международни инструменти, уведоменият орган издава удостоверение за проучване "ЕО тип" на заявителя. Удостоверението съдържа името и адреса на производителя, уточненията за оборудването, заключенията от проверката, условията на валидност на удостоверението и необходимите данни за идентифициране на одобрения тип.

Към удостоверението се прилага списък на релевантните части от техническата документация и едно копие се съхранява от уведомения орган.

Ако откаже да издаде типово удостоверение на производителя, уведоменият орган мотивира детайлно този отказ.

Когато даден производител внесе ново заявление за официално признаване на дадено оборудване, за което е било отказано типово удостоверение, заявлението, което той представя пред уведомения орган, съдържа всякаква необходима документация, включително доклади за изпитвания за произход, мотивация за предходния отказ и уточнения, свързани с всички изменения, които са били внесени в оборудването.

6. Заявителят информира уведомения орган, който държи техническата документация, отнасяща се до удостоверението "ЕО тип" за всички изменения в одобрявания продукт, които трябва да получат допълнително одобрение, когато тези изменения могат да наложат преразглеждане на съответствието с предписаните изисквания или условия за използването на продукта. Това допълнително одобрение се издава във формата на допълнение към първоначалното удостоверение за проучване "ЕО тип".

7. Всеки уведомен орган съобщава при поискване на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до удостоверенията за проучване "ЕО тип" и издадените и оттеглени допълнения.

8. Другите уведомени органи могат да получат копие от удостоверенията за проучване "ЕО тип" и/или от техните допълнения. Приложенията към удостоверенията се държат на разположение на другите уведомени органи.

9. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява с техническата документация копие от удостоверенията за проучване "ЕО тип" и на техните допълнения за период от най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта.

СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА (МОДУЛ В)

1. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, гарантира и декларира, че разглежданите продукти са съобразни с типа, описан в удостоверението за проучване "ЕО тип" и удовлетворяват изискванията на международните актове, които се прилагат спрямо тях. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката върху всеки продукт и изработва писмена декларация за съответствие.

2. Производителят взима всички необходими мерки за това производственият метод да осигурява съответствието на произвежданите продукти на описания в удостоверението за проучване "ЕО тип" и на изискванията на международните актове, които се прилагат спрямо тях.

3. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение на най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА (МОДУЛ Г)

1. Производителят, който изпълнява задълженията, предвидени в точка 2, гарантира и декларира, че разглежданите продукти са съобразени с типа, описан в удостоверението за изпитване "ЕО тип". Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да положи маркировката на всеки продукт и да установи писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да се съпровожда от идентификационен номер на уведомения орган, отговорен за контрола, упоменат в точка 4.

2. Производителят прилага одобрена система за качество на продукцията, осъществява инспекция и точни изпитвания на продуктите съобразно точка 3 и подлежи на контрола, визиран в точка 4.

3. Система за качество

3.1. Производителят депозира искане за оценка на своята система за качеството на съответните продукти пред уведомен орган по свой избор.

Това искане съдържа:

- всички подходящи информации за категорията на предвидените продукти,

- документацията, отнасяща се до системата за качеството,

- техническата документация, отнасяща се до одобрения тип, и копие от атестацията за изпитване "ЕО тип".

3.2. Системата за качеството трябва да гарантира съответствието на продуктите спрямо типа, описан в атестацията за изпитване "ЕО тип".

Всички елементи, изисквания и разпоредби, изработени от производителя, трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява еднообразно тълкуване на програмите, на плановете, на наръчниците и на досиетата за качество.

Тя включва в частност подходящо описание:

- на целите във връзка с качеството, на структурата на предприятието, на отговорностите на кадрите и техните правомощия, отнасящи се до качеството на продуктите,

- на процесите на производство, на техниките на проверка и осигуряване на качеството и на систематичните процеси и действия, които следва да бъдат приложени,

- проверки и изпитвания, които ще бъдат осъществени преди, по време и след производството, с посочване на честотата, на която те ще се осъществят,

- досиетата за качество, както и докладите за инспекция и данните за опити и маркирането, докладите за квалификацията на засегнатия персонал и т.н.,

- средства за надзор, позволяващи да се провери достигането на изискуемото качество на продуктите и ефикасното функциониране на системата за качество.

3.3. Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той презумира съответствие с тези изисквания за системите за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът от одитори включва най-малко един член с опит в оценката на технологията на съответния продукт. Процедурата по оценка включва посещение за инспекция на обектите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията на проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4. Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество така, както е одобрена, и да я поддържа по начин, така че тя да остане адекватна и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяка предвидена промяна на системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали системата за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходима преоценка.

Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

4. Надзор под отговорността на уведомения орган

4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява коректно задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2. Производителят съгласува с уведомения орган достъпа за инспекция до производствените места, инспекцията, изпитванията и складирането и му предоставя необходимите информации, най-вече:

- документацията, отнасяща се до системата за качество,

- досиетата за качеството, както и докладите за инспекция и данните от изпитванията и маркировката, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.

4.3. Уведоменият орган осъществява периодично одити, предназначени да гарантират, че производителят поддържа и прилага системата за качество. Той предоставя доклад за одит на производителя.

4.4. Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществява или може да направи така, че да бъдат осъществени изпитвания за проверка на доброто функциониране на системата за качество, ако е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5. Производителят държи на разположение на националните власти в продължение на най-малко десет години от последната дата на производството на продукта:

- документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, второ тире,

- адаптациите, посочени в точка 3.4., параграф 2,

- решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., последен параграф, и в точки 4.3. и 4.4.

6. Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, засягащи одобренията на системите за качество, които са издадени и оттеглени.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ (МОДУЛ Д)

1. Производителят, който изпълнява задълженията, предвидени в точка 2, гарантира и заявява, че разглежданите продукти са съобразени с типа, описан в удостоверението от изпитването "ЕО тип". Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да положи маркировката върху всеки продукт и да подготви писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да бъде придружена от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, визиран в точка 4.

2. Производителят прилага одобрена система за качество за крайната инспекция на продукта и за опитите, както е уточнено в точка 3, и е обект на контрола, визиран в точка 4.

3. Система за качество

3.1. Производителят внася заявление за оценка на своята система за качество за засегнатите продукти пред уведомен орган по свой избор.

Това искане включва:

- всички подходящи информации за категорията на предвидените продукти,

- документацията, отнасяща се до системата за качество,

- техническата документация, отнасяща се до одобрения тип, и копие от атестацията за изпитване "ЕО тип".

3.2. В рамките на системата за качество всеки продукт се проучва и се осъществяват подходящи изпитвания за проверка на съответствието му с изискванията на международните актове. Всички елементи, изисквания и разпоредби, установени от производителя, трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява уеднаквено тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и досиетата за качество.

Тя включва в частност подходящо описание:

- на целите, свързани с качеството, на структурата, на отговорностите на кадрите и на техните права, що се отнася до качеството на продуктите,

- на проучвания и изпитвания, които ще бъдат осъществени след производството,

- на средствата за проверка на ефикасното функциониране на системата за качество,

- на досиетата за качество, както и доклади за инспекция и данните от изпитвания и маркиране, доклади за квалификацията на заинтересования персонал и др.

3.3. Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той предполага съответствието с тези изисквания за системите за качество, които въвеждат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът от одитори включва поне по един член с опит в оценяването на технологията на засегнатия продукт. Процедурата по оценката включва едно посещение за инспекция при инсталациите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4. Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество такава, каквато е одобрена, и да я поддържа така, че да остава адекватна и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяка предвидена адаптация в системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали изменената система за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или ще е необходима преоценка.

Той уведомява производителя за решението си. Уведомлението съдържа заключенията на проверката и мотивираното решение за оценка.

4. Надзор под отговорността на уведомения орган

4.1. Целта на надзора е уверението, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2. Производителят съгласува с уведомения орган достъпа, за целите на инспекцията, до местата за инспектиране, изпитванията и складирането и му предоставя всички необходими информации, най-вече:

- документацията, отнасяща се до системата за качество,

- техническата документация,

- досиетата за качество, както и докладите за инспекция и данните за изпитвания и за маркиране, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и др.

4.3. Уведоменият орган осъществява периодично одити за проверка дали производителят поддържа и прилага системата за качество; той представя доклад за одита на производителя.

4.4. Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществи или да направи така, че да бъдат осъществени изпитвания за проверка на доброто функциониране на системата за качество, ако е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5. Производителят поддържа на разположение на националните власти в продължение на най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта:

- документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, трето тире,

- адаптациите, посочени в точка 3.4., параграф 2,

- решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., параграф последен, и в точки 4.3 и 4.4.

6. Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до одобренията на системи за качество, които са издадени и оттеглени.

ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТИ (МОДУЛ Е)

1. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, уверява и декларира, че продуктите, подчинени на разпоредбите на точка 3, са съобразени с типа, описан в удостоверението за изпитване "ЕО тип".

2. Производителят взима всички необходими мерки, за да може производственият процес да осигури съответствието на продуктите от типа, описан в удостоверението от изпитвания "ЕО тип". Той полага маркировката на всеки продукт и изготвя декларация за съответствие.

3. Уведоменият орган трябва да осъществява подходящи проучвания и изпитвания, за да провери съответствието на продукта с изискванията на международните актове или чрез проучване и изпитване на всеки продукт, както е уточнено в точка 4, или чрез проучване и изпитване на продуктите на статистическа база, както е уточнено в точка 5, по избор на производителя.

3а. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява копие от декларацията за съответствие за период от най-малко десет години от последната дата на производство на продукта.

4. Проверка чрез проучване и изпитване на всеки продукт

4.1. Всички продукти се проучват самостоятелно и се осъществяват подходящи изпитвания, за да се провери тяхното съответствие с типа, описан в удостоверението за проучване "ЕО тип".

4.2. Уведоменият орган полага или прави така, че да бъде положен неговият идентификационен номер върху всеки одобрен продукт, и изработва писмено удостоверение за съответствие, свързан с осъществените изпитвания.

4.3. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да се грижи да бъде в състояние да представя удостоверения за съответствие на уведомения орган по искане на администрацията на държавата на флага.

5. Статистическа проверка

5.1. Производителят представя своите продукти във вид на хомогенни партиди и взима всички необходими мерки, производственият процес да гарантира хомогенността на всяка произведена партида.

5.2. Всички продукти трябва да бъдат на разположение по смисъла на проверка във вид на хомогенни партиди. Подбира се случайна проба от всяка партида. Продуктите, съставляващи една проба, се проучват самостоятелно и се осъществяват пригодни изпитвания, за да се провери тяхното съответствие с прилаганите изисквания на международните актове и за определяне на приемането или отхвърлянето на партидата.

5.3. За приетите партиди уведоменият орган полага или прави така, че да бъде положен неговият идентификационен номер на всеки продукт и изготвя писмено удостоверение за съответствие, свързано с осъществените изпитвания. Всички продукти от партидата могат да бъдат пуснати на пазара, с изключение на продукти, които той е констатирал, че не са съобразени.

Ако дадена партида бъде отхвърлена, уведоменият орган или компетентните власти трябва да вземат подходящи мерки, за да възпрепятстват пускането на пазара на тази партида. В случай на често отхвърляне на партиди, уведоменият орган може временно да прекрати статистическата проверка.

Производителят може да положи, под отговорността на уведомения орган, идентификационния номер на последния в течение на производствения процес.

5.4. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да се грижи да бъде в състояние да представи удостоверения за съответствие на уведомения орган по искане на администрацията на държавата на флага.

ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЦА (МОДУЛ Ж)

1. Този модул описва процедурата, чрез която производителят гарантира и декларира, че съответният продукт, който е получил удостоверението, визирано в точка 2, е съобразен с изискванията на международните актове, които се прилагат. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката върху продукта и изготвя декларация за съответствие.

2. Уведоменият орган трябва да проучи продукта и да осъществи подходящи мерки, за да провери неговото съответствие с прилаганите изисквания на международните актове.

Уведоменият орган трябва да положи или да направи така, че да бъде положен неговият идентификационен номер върху одобрения продукт, и изготвя удостоверение за съответствие, свързано с осъществените изпитвания.

3. Техническата документация има за цел да позволи оценката на съответствието на международните актове, както и за проекта, за производството и за функционирането на продукта.

ОСИГУРЯВАНЕ ЗА КОМПЛЕКСНО КАЧЕСТВО (МОДУЛ З)

1. Производителят, който изпълнява предвидените в точка 2 задължения, гарантира и декларира, че разглежданите продукти удовлетворяват изискванията на международните актове, които са валидни за тях. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката на всеки продукт и изготвя писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да се придружава от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, визиран в точка 4.

2. Производителят прилага одобрена система за качество за проекта, производството, крайната инспекция на продуктите и изпитванията, както е уточнено в точка 3, и е предмет на контрола, визиран в точка 4.

3. Система за качество

3.1. Производителят внася заявление за оценка на неговата система за качество пред уведомен орган.

Това искане включва:

- всички подходящи информации за предвижданата категория продукти,

- документацията, отнасяща се до системата за качество.

3.2. Системата за качество трябва да гарантира съответствието на продуктите с изискванията на международните актове, които се прилагат за тях.

Всички приети от производителя елементи, изисквания и разпоредби трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява уеднаквено тълкуване на мерките и на процедурите в областта на качеството, както и програмите, плановете, наръчниците и досиетата по качеството.

Тя включва в частност подходящо описание:

- на целите, свързани с качеството, на структурата, на отговорностите на ръководителите и техните правомощия относно качеството на продуктите,

- техническите спецификации за проектиране, включително стандартите, които се ще прилагат, и уверението, че основните изисквания на международните инструменти, които се прилагат за продуктите, ще бъдат спазвани,

- техниките на проверка на проекта, на процесите и на систематичните действия, които ще се използват по време на създаването на продуктите относно съответната категория продукти,

- съответните техники на производство, на контрола на качеството и на гарантиране на качеството, систематични процеси и действия, които ще бъдат използвани,

- проучвания и изпитвания, които ще бъдат осъществявани преди, по време и след производството, и честотата, с която ще се провеждат,

- досиета за качество, както и доклади за инспекции и данни за проучване и маркиране, доклади за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.,

- средства за надзор, позволяващи да се контролира постигането на изискуемото качество в областта на проектирането и на продукта и ефикасното функциониране на системата за качество.

3.3. Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той предполага съответствието с тези изисквания за системите за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът одитори включва поне един член с опит в оценката на технологията на съответния продукт. Процедурата по оценката включва посещение за инспекция в инсталациите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4. Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество така, както е одобрена, и да я поддържа така, че да остане подходяща и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко предвидено адаптиране на системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали изменената система за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходима преоценка.

Той уведомява за своето решение производителя. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

4. Надзор ЕО под отговорността на уведомения орган

4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят надлежно изпълнява задълженията, които произтичат от одобрената система за качество.

4.2. Производителят съгласува с уведомения орган достъпа, за целите на инспекцията, на местата за създаване, за производство, за инспекция, за изпитвания и за складиране и му предоставя всички необходими информации, най-вече:

- документацията, отнасяща се до системата за качество,

- досиетата по качеството, предвидени от страната по системата за качеството, посветена на създаването, както и резултатите от анализите, изчисленията, изпитванията и т.н.,

- досиетата по качеството, предвидени от страната по системата за качество, посветена на производството, както и докладите за инспекция и данните от изпитванията, данните от маркирането, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.

4.3. Уведоменият орган осъществява периодично одити за проверка дали производителят поддържа и прилага системата за качество; той предоставя доклад за одита на производителя.

4.4. Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществява или да организира да бъдат осъществени изпитвания, за да провери доброто функциониране на системата за качество, ако това е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5. Производителят държи на разположение на националните власти в продължителност най-малко на десет години, считани от последната дата на производство на продукта:

- документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, последно тире,

- адаптациите, посочени в точка 3.4, параграф 2,

- решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., параграф последен, и в точки 4.3 и 4.4.

6. Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до одобренията на системите за качество, които са издадени или оттеглени.

7. Проверка на проекта

7.1. Производителят привежда искане за проверка на проекта пред уведомен орган.

7.2. Искането трябва да позволява да се възприеме проектът, производството и функционирането на продукта и да позволява да се оцени съответствието с изискванията на международните актове.

Тя включва:

- технически спецификации за проекта, включително стандартите, които са били приложени,

- необходимото доказателство в подкрепа на тяхната адекватност, в частност когато стандартите, посочени в член 5, не са били изцяло прилагани. Това доказателство трябва да включва резултатите от изпитванията, осъществени от подходящата лаборатория на производителя или за негова сметка.

7.3. Уведоменият орган проучва искането и, когато проектът е съобразен с прилаганите разпоредби на директивата, издава на заявителя удостоверение за проучване "ЕО за проекта". Удостоверението съдържа заключенията от проучването, условията на неговата валидност, необходимите данни за идентифицирането на одобрения проект и, когато е необходимо, описание на действието на продукта.

7.4. Заявителят информира уведомения орган, който е издал удостоверението за проучване на проекта, за всяко изменение, внесено в одобрения проект. Измененията, внесени в одобрения проект, трябва да получат допълнително одобрение от уведомения орган, който е издал удостоверението за проучване "ЕО за проекта", когато тези изменения могат да променят съответствието с основните изисквания на директивата или на предписаните условия за използването на продукта. Това допълнително одобрение се издава във вид на притурка към първоначалното удостоверение за проучване "ЕО за проект".

7.5. Уведомените органи съобщават по искане на администрациите на държавата-членка на флага на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до:

- предоставените удостоверения за проучване "ЕО за проект" и притурки,

- оттеглените одобрения и допълнителните одобрения "ЕО за проект".

[1] Един тип може да обхваща няколко варианта на продукта, при условие че разликите между вариантите не засягат равнището на безопасност и другите изисквания относно производителността на продукта.

--------------------------------------------------

19961220

Добавка към приложение Б

Техническа документация, предоставяна от производителя на уведомения орган

Разпоредбите на настоящата притурка се прилагат за всички модули от приложение Б.

Техническата документация, визирана в приложение Б, трябва да включва всички подходящи информации или средствата, използвани от производителя, за да се убеди в съответствието на оборудването с основните изисквания, които се прилагат.

Техническата документация позволява да се разбере проектът, производството и действието на продукта, както и оценката на съответствието с изискванията на прилаганите международни актове.

Тя съдържа в необходимата за оценката степен:

- общо описание на типа,

- необходимите чертежи на проекта, на конструктивните стандарти и на производството, както и схеми на детайлите, възлите, силовите вериги и т.н.,

- необходимите описания и пояснения за разбирането на гореизброените рисунки и схеми и на действието на продукта,

- резултатите от осъществените изчисления на проекта, на извършената безпристрастна проверка и т.н.,

- безпристрастните доклади за изпитвания,

- наръчници за инсталирането, за използването и за поддръжката.

Когато е подходящо, документацията, отнасяща се до проекта, трябва да съдържа следните елементи:

- удостоверения, отнасящи се до вграденото в апарата оборудване,

- удостоверения и сертификати, отнасящи се до производствените методи и/или инспекцията и/или надзора на апарата,

- всякаква друга документация, позволяваща на уведомения орган да извърши най-добрата оценка.

--------------------------------------------------

19961220

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Минимални критерии, които трябва да бъдат взети под внимание от държавите-членки при уведомяването на органите

1. Уведомените органи трябва да бъдат съобразни с подходящите стандарти от серия EN 45000.

2. Уведоменият орган е независим и не се намира под контрола нито на производителите, нито на доставчиците.

3. Уведоменият орган трябва да бъде установен на територията на Общността.

4. Когато уведоменият орган издава одобрения от името на държава-членка, последната трябва да се убеди, че квалификациите, техническият опит и персоналът на уведомения орган са в състояние да позволят на уведомения орган да издава одобрения, съобразени с изискванията на настоящата директива и да гарантират високо равнище на безопасност.

5. Уведоменият орган трябва да бъде в състояние да предоставя експертиза в областта на мореплаването.

Уведоменият орган е оправомощен да осъществява процедури по оценка на съответствието за всеки икономически оператор, установен в Общността или извън нея.

Уведоменият орган може да осъществява процедури по оценка на съответствието във всяка държава-членка или трета държава или като използва собствени средства, с които разполага в своето седалище, или като уведоми персонала на своя филиал в чужбина.

В случая, когато клон на уведомения орган осъществява процедурите по оценка на съответствието, всички документи, отнасящи се до процедурите по оценка на съответствието, биват издавани от и от името на уведомения орган, а не от името на неговия филиал.

Филиал на уведомен орган, който е установен в друга държава-членка, може да издава документи, отнасящи се до процедурите по оценка на съответствието, ако филиалът е уведомен от разглежданата държава-членка.

--------------------------------------------------

19961220

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Маркировка за съответствие

Маркировката за съответствие трябва да има следната форма:

+++++ TIFF +++++

В случай на намаляване или на увеличаване на маркировката пропорциите трябва да бъдат спазвани така, както произлизат от разчертаната графика.

Различните елементи на маркировката трябва да имат по същество същия вертикален размер, който не може да бъде по-малък от 5 милиметра.

Този минимален размер може да не бъде спазван за детайли и възли с малък размер.

--------------------------------------------------