05/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

8


31996L0082


L 010/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 96/82/ЕО НА СЪВЕТА

от 9 декември 1996 година

относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като действа в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора (3),

(1)

като има предвид, че Директива 82/501/ЕИО на Съвета от 24 юни 1982 г. относно опасностите от големи аварии в определени промишлени дейности (4), се занимава с предотвратяването на големи аварии, които могат бъдат причинени от определени промишлени дейности, и с ограничаването на последиците от тях за човека и за околната среда;

(2)

като има предвид, че целите и принципите на политиката на Общността в областта на околната среда, както е изложена в член 130с, параграфи 1 и 2 от Договора, и подробните програми за действие на Европейската общност относно околната среда (5), са насочени по-специално към опазване и защита на качеството на околната среда, както и към опазване на човешкото здраве чрез превантивни действия;

(3)

като има предвид, че Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, в тяхната резолюция, приета заедно с Четвъртата програма за действие относно околната среда (6), подчертаха нуждата от по-ефективно прилагане на Директива 82/501/ЕИО и призовават за преразглеждане на директивата, за да се включи, ако е необходимо, евентуално разширяване на нейното приложно поле и да се ускори обмена на информация по въпроса между държавите-членки; като има предвид, че Петата програма за действие, чийто общ подход бе одобрен от Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, в тяхната резолюция от 1 февруари 1993 г. (7), също настоява за по-добро управление на рисковете и авариите;

(4)

като има предвид, че в светлината на авариите в Бопал и Мексико сити, които показаха опасността, възникваща когато опасни обекти са разположени в близост до жилища, Резолюция на Съвета от 16 октомври 1989 г. призова Комисията да включи в Директива 82/501/ЕИО разпоредби относно контрола при планиране използването на земята, когато се разрешава строеж на нови инсталации и при градско благоустройство около съществуващи инсталации;

(5)

като има предвид, че посочената Резолюция на Съвета отправя покана към Комисията да работи с държавите-членки за по-голямо взаимно разбирателство и хармонизиране на националните принципи и практики относно докладите за безопасност;

(6)

като има предвид, че е желателно да се обедини опитът, натрупан чрез различните подходи за контрол над опасностите от големи аварии; като има предвид, че Комисията и държавите-членки следва да развиват отношенията си със съответните международни органи и да направят усилие да установят мерки, равностойни на посочените в настоящата директива, които да се използват в трети страни;

(7)

като има предвид, че Конвенцията относно трансграничното влияние на промишлените аварии на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации предвижда мерки относно предотвратяването на, готовността за и реагирането на промишлени аварии в състояние да причинят трансгранично влияние, както и относно международното сътрудничество в тази област;

(8)

като има предвид, че Директива 82/501/ЕИО представлява първи етап в процеса на хармонизиране; като има предвид, че упоменатата директива следва да се преразгледа и допълни, за да се гарантират високи ниви на защита в цялата Общност по последователен и ефикасен начин; като има предвид, че настоящото хармонизиране се ограничава до мерките, които са необходими за въвеждане на по-ефикасна система за предотвратяване на големи аварии с широко разпространено въздействие и за ограничаване на последствията от тях;

(9)

като има предвид, че големите аварии могат да имат последствия отвъд границите; като има предвид, че екологичната и икономическа цена на авариите се понася не само от засегнатото предприятие, но и от съответните държави-членки; като има предвид, че по тази причина е необходимо да се вземат мерки, гарантиращи високо ниво на защита в цялата Общност;

(10)

като има предвид, че разпоредбите на настоящата директива трябва да се прилагат, без да се накърняват разпоредбите на Общността по отношение на здравословните и безопасни условия на труд;

(11)

като има предвид, че използването на списък, който посочва определени инсталации, а изключва други еднакво рискови, не е подходяща практика и може да доведе до потенциални източници на големи аварии, които избягват регламентирането; като има предвид, че приложното поле на Директива 82/501/ЕИО трябва да се промени, за да се направят разпоредбите приложими за всички предприятия, в които са налице опасни вещества в достатъчно големи количества, за да създадат опасност от голяма авария;

(12)

като има предвид, че като се съобразяват с Договора и съгласно съответното законодателство на Общността, държавите-членки могат да запазят или да приемат подходящи мерки за дейности, свързани с транспорта по доковете, кейовете и разпределителните станции, които са изключени от настоящата директива, за да гарантират ниво на сигурност, равностойно на установеното с настоящата директива;

(13)

като има предвид, че пренасянето на опасни вещества по тръбопроводи също има потенциал да причини големи аварии; като има предвид, че Комисията следва, след като събере и оцени информацията за съществуващите механизми в Общността за регулиране на такива дейности и появата на съответни инциденти, да подготви съобщение, което излага случая и най-подходящите инструменти за действие в тази област, ако е необходимо;

(14)

като има предвид, че като се съобразява с Договора и съгласно съответното законодателство на Общността, държавите-членки могат да запазят или да приемат мерки относно депата за отпадъци, които не попада в приложното поле на настоящата директива;

(15)

като има предвид, че анализът на големите аварии, докладвани на Общността, показва, че повечето от тях са станали в резултат на управленски и/или организационни пропуски; като има предвид, че по тази причина е необходимо да се установят на нивото на Общността основни принципи за системи на управление, които трябва да са подходящи за предотвратяване и контролиране на опасностите от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях;

(16)

като има предвид, че разликите в начините за инспектиране на предприятията от компетентните власти могат да породят различни степени на защита; като има предвид, че е необходимо да се определят на общностно ниво основните изисквания, които системите за инспектиране, установени от държавите-членки, трябва да спазват;

(17)

като има предвид, че за да покаже, че всичко необходимо е било направено за предотвратяване на големи аварии и за подготовка на планове за непредвидени ситуации и мерки за справяне с тях, операторът следва, в случая на предприятия, в които има опасни вещества в значителни количества, да предостави на компетентните власти информация под формата на доклад за сигурност, съдържащ подробности за предприятието, за съществуващите опасни вещества, за инсталационните или складови съоръжения, за възможни големи аварии и за наличните системи на управление, с цел предотвратяване и намаляване на риска от големи аварии и да се даде възможност да се предприемат необходимите стъпки за ограничаване на последствията от тях;

(18)

като има предвид, че за намаляване на риска от ефекта на доминото, когато предприятия са разположени по такъв начин или са толкова близо едно до друго, че вероятността и възможността от големи аварии се увеличават или последствията от тях се засилват, следва да има разпоредба за обмен на подходящата информация и сътрудничество по отношение информирането на обществеността;

(19)

като има предвид, че за да се насърчи достъпът до информация относно околната среда, обществеността следва да има достъп до докладите за безопасност на операторите, а лицата, които е възможно да бъдат засегнати от големи аварии следва да получават достатъчна информация, която да им позволи да предприемат правилното действие в такъв случай;

(20)

като има предвид, че за да се осигури защита срещу извънредни положения в случаите на предприятия, където има опасни вещества в значителни количества, е необходимо да се създадат планове за извънредни ситуации вътре и вън от предприятието и да се създаде система за гарантиране на проверката и преразглеждането, ако е необходимо, както и на прилагането на тези планове в случай на голяма авария или вероятност за такава;

(21)

като има предвид, че трябва да се провеждат консултации с персонала на предприятието относно плана за извънредна ситуация вътре в него и трябва да има допитване до обществеността относно план за извънредна ситуация извън предприятието;

(22)

като има предвид, че за да се осигури по-голяма защита на жилищни райони, значително използвани обществени места и райони от особен природен интерес или с по-голяма чувствителност, необходимо е политиките за използването на земята и/или останалите съответни политики, прилагани в държавите-членки, да отчитат нуждата от спазване в дългосрочен план на подходяща дистанция между такива райони и предприятия, представляващи такива опасности, а когато става дума за изградени вече предприятия, да се вземат предвид допълнителни технически мерки така че рискът за хората да не нараства;

(23)

като има предвид, че за да се гарантира вземането на адекватни мерки за реагиране, ако настъпи голяма авария, операторът трябва незабавно да информира компетентните власти и да предаде необходимата им информация, за да оценят влиянието на аварията;

(24)

като има предвид, че за да осигури обмена на информация и да предотврати бъдещи аварии от сходно естество, държавите-членки следва да изпращат информация на Комисията относно големите аварии, настъпили на тяхна територия, така че Комисията да може да анализира произтичащите от това опасности и да въведе система за разпространението на съответната информация най-вече относно големите аварии и поуките взети от тях; като има предвид, че този обмен на информация следва да обхваща също и „квази-аварии“, които държавите-членки считат, че са от особен технически интерес за предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последствията от тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Настоящата директива има за цел предотвратяването на големи аварии, които включват опасни вещества, и ограничаването на последствията от тях за човека и за околната среда с оглед осигуряване на високи нива на защита в цялата Общност по един последователен и ефективен начин.

Член 2

Приложно поле

1.   Директивата се прилага за предприятия, в които има опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, изброени в приложение I, части 1 и 2, колона 2, с изключение на членове 9, 11 и 13, които се прилагат за предприятия, където има опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, посочени в приложение I, части 1 и 2, колона 3.

За целите на настоящата директива „наличие на опасни вещества“ означава действителното или предполагаемо наличие на такива вещества в предприятието, или наличието на онези, за които се счита, че са се генерирали при изпускането от контрол на промишлени химически процеси в количества, равни или надвишаващи праговете от части 1 и 2 на приложение I.

2.   Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се накърняват разпоредбите на Общността относно работната среда, и по-специално без да се накърнява Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (8).

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива:

1.

„предприятие“ означава целият район под контрола на оператора, в който има опасни вещества в една или повече инсталации, включително и общи или свързани инфраструктура или дейности;

2.

„инсталация“ означава техническа единица в рамките на предприятието, в която се произвеждат, използват, обработват или складират опасни вещества. Тя включва цялото оборудване, структури, канализации, машини, инструменти, частни железопътни резервни коловози, докове, кейове за разтоварване, които обслужват на инсталацията, диги, складове или подобни структури, плаващи или не, необходими за работата на инсталацията;

3.

„оператор“ означава всяко лице или корпоративно тяло, което оперира с или държи предприятие или инсталация, или ако е предвидено от националното законодателство, му е дадено решаващо икономическо правомощие за техническото опериране с тях;

4.

„опасни вещества“ означава вещество, смес или препарат, изброени в приложение I, част 1, или което изпълнява критериите, установени в приложение 1, част 2 и съществува като суров материал, продукт, вторичен продукт, остатък или друг междинен вид, включително и онези вещества, за които е разумно да се предположи, че се генерират в случай на авария;

5.

„голяма авария“ означава поява на такава голяма емисия, пожар или експлозия, която става в резултат на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко предприятие, обхванато от настоящата директива, и води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или за околната среда, която опасност е непосредствена, забавена, вътре или вън от предприятието и включва едно или повече опасни вещества;

6.

„опасност“ означава вътрешно свойство на опасни вещества или физическа ситуация с възможности за нанасяне на вреда на човешкото здраве и/или на околната среда;

7.

„риск“ означава възможност за специфичен ефект в рамките на специфичен период или при определени обстоятелства;

8.

„складиране“ означава наличие на количество опасни вещества за целите на складиране, оставяне на сигурно съхранение или държане на склад.

Член 4

Изключения

Настоящата директива не се прилага за:

а)

военни предприятия, инсталации или складови съоръжения;

б)

опасности, създавани от йонизираща радиация;

в)

превоза на опасни вещества и междинно временно складиране по време на превоз по пътища, железопътни линии, вътрешни водни пътища, море или въздух извън предприятията, обхванати от настоящата директива, включително товарене, разтоварване и превоз до или от друго превозно средство на докове, кейове или разпределителни станции;

г)

превоза на опасни вещества по тръбопроводи, включително и помпени станции извън предприятията, обхванати от настоящата директива;

д)

дейностите на добивната промишленост, свързани с проучването и експлоатацията на минерали в мини и кариери или чрез сондажи;

е)

депа за отпадъци.

Член 5

Общи задължения на оператора

1.   Държавите-членки гарантират, че операторът е задължен да взема всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии и да ограничава последствията от тях за човека и за околната среда.

2.   Държавите-членки гарантират, че от оператора се изисква да доказва пред компетентната власт, посочена в член 16, наричана по-долу „компетентната власт“ по всяко време, особено за целите на инспекциите и контрола, посочени в член 18, че е взел всички необходими мерки, установени в настоящата директива.

Член 6

Уведомяване

1.   Държавите-членки изискват от оператора да изпрати на компетентната власт уведомление в следните срокове:

за новите предприятия в разумен срок преди началото на строежа или работата му,

за съществуващи вече предприятия, в срок от една година от датата, определена в член 24, параграф 1.

2.   Изискваното съгласно параграф 1 уведомление съдържа следните данни:

а)

името или търговското наименование на оператора и пълния адрес на въпросното предприятие;

б)

седалището на оператора и пълния му адрес;

в)

името или длъжността на лицето, което отговоря за предприятието, ако е различно от това в буква а);

г)

достатъчна информация, за да се установят опасните вещества или класификацията на включените вещества;

д)

количеството и физичната форма на опасните вещества или на включените вещества;

е)

дейността или предлаганата дейност на инсталацията или съоръжението за складиране;

ж)

непосредствената околна среда на предприятието (елементи, които могат да причинят голяма авария или да влошат последствията от нея);

3.   В случаите на съществуващи предприятия, за които операторът вече е предоставил цялата информация съгласно параграф 2 на компетентната власт, съгласно изискванията на националното законодателство, на датата на влизане в сила на настоящата директива, уведомлението по параграф 1 не се изисква.

4.   В случай на:

значително увеличаване на количеството или значителна промяна в естеството или физичната форма на наличното опасно вещество, както е посочено в уведомлението, предоставено от оператора съгласно параграф 2, или всяка промяна в процесите на използването му, или

окончателното закриване на инсталацията,

операторът незабавно уведомява компетентната власт за промяната на положението.

Член 7

Политика за предотвратяване на големи аварии

1.   Държавите-членки изискват от оператора да състави документ, в който да изложи политиката си за предотвратяване на големи аварии и да гарантира правилното ѝ изпълнение. Установената от оператора политика за предотвратяване на големи аварии е предназначена да гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и на околната среда чрез подходящи средства, структури и системи на управление.

2.   Документът трябва да отчита принципите, включени в приложение III, и да се предостави на разположение на компетентните власти за целите, освен всичко останало, на прилагането на член 5, параграф 2 и член 18.

3.   Настоящият член не се прилага за предприятията, посочени в член 9.

Член 8

Ефект на доминото

1.   Държавите-членки осигуряват компетентната власт, като използва получената съгласно членове 6 и 9 информация от операторите, да идентифицира предприятия или групи от предприятия, където вероятността и възможностите за или последиците от големи аварии могат да се увеличат поради местоположението и близостта на такива предприятия, както и инвентара им от опасни вещества.

2.   Държавите-членки трябва да осигурят в случаите на така идентифицирани предприятия:

а)

обмен на подходящата информация по уместен начин, за да се даде възможност на тези предприятия да вземат предвид естеството и обхвата на цялата опасност от голяма авария в техните политики за предотвратяване на големи аварии, системи за управление на безопасност, доклади за безопасност и планове за вътрешни извънредни ситуации в предприятието;

б)

включването на разпоредба за сътрудничество при информирането на обществеността и доставянето на информация на компетентната власт за подготовката на планове за извънредни ситуации извън предприятието.

Член 9

Доклад за безопасност

1.   Държавите-членки изискват от оператора да представя доклад за безопасност с цел:

а)

да покаже, че политиката за предотвратяване на големи аварии и системата за управление на безопасност за прилагането ѝ, са въведени в действие в съответствие с информацията, изложена в приложение III;

б)

да покаже, че опасностите от големи аварии са идентифицирани и че необходимите мерки са били взети за предотвратяване на такива аварии и за ограничаване на последиците от тях за човека и за околната среда;

в)

да покаже, че има достатъчна безопасност и сигурност в модела, конструкцията, действието и поддръжката на всяка инсталация, съоръжение за складиране, оборудване и инфраструктура, свързана с действието му, които имат връзка с опасностите от големи аварии вътре в предприятието;

г)

да покаже, че са изготвени планове за извънредни ситуации в предприятието и да доставя информация за съставяне на план за извънредна ситуация извън предприятието, за да се вземат необходимите мерки в случай на голяма авария;

д)

да предоставя достатъчно информация на компетентните власти, за да им даде възможност да вземат решения по отношение на установяването на нови дейности или постройки около съществуващите предприятия.

2.   Докладът за безопасност съдържа най-малко данните и информацията, изброени в приложение II. Той съдържа също и актуализиран списък на опасните вещества, налични в предприятието.

Докладите за безопасност или части от доклади, или всички останали равностойни доклади, представени в отговор на друго законодателство, могат да се обединят така че да оформят един доклад за безопасност за целите на настоящия член, когато такъв формат премахва ненужното дублиране на информация и двойната работа на оператора или на компетентната власт, при условие че всички изисквания по настоящия член са изпълнени.

3.   Предвидените в параграф 1 доклади за безопасност се изпращат на компетентната власт в следните срокове:

за нови предприятия, в разумен срок преди започването на строежа или на работата им,

за съществуващи предприятия, които все още не са обхванати от Директива 82/501/ЕИО, в срок три години от датата, посочена в член 24, параграф 1,

за други предприятия, две години от датата, посочена в член 24, параграф 1,

в случаи на предвидените в параграф 5 периодични преразглеждания, незабавно.

4.   Преди операторът да започне строежа или работа, или в случаите, посочени във второто, третото и четвъртото тире на параграф 3, компетентната власт в разумен срок от получаването на доклада:

съобщава изводите си от прегледа на доклада за безопасност на оператора, ако е нужно и след изискване на допълнителна информация, или

забранява въвеждането в експлоатация или продължителното експлоатиране на въпросното предприятие в съответствие с правомощията и процедурите, установени в член 17.

5.   Докладът за безопасност периодично се преразглежда и когато е необходимо се актуализира:

най-малко на всеки пет години,

по всяко друго време по инициатива на оператора или по молба на компетентната власт, когато е оправдано поради нови факти, или за да се вземе предвид новото техническо познание относно въпросите за безопасност, възникнало например от анализа на аварии или, доколкото е възможно, „квазиаварии“, както и развитие на познанията относно оценяването на опасностите.

6.

а)

Когато е установено, за задоволство на компетентната власт, че определени вещества в предприятието или в част от него са в състояние, което не им позволява да създадат опасност от голяма авария, тогава държавата-членка може в съответствие с посочените в буква б) критерии, да ограничи изискваната информация относно докладите за безопасност до онези въпроси, които се отнасят до предотвратяването на останалите опасности от големи аварии и ограничаването на последиците от тях за човека и за околната среда.

б)

Преди да започне да се прилага настоящата директива, Комисията, като действа в съответствие с процедурата, определена в член 16 от Директива 82/501/ЕИО, установява хармонизирани критерии за решението на компетентната власт, че предприятието е в състояние, което не създава опасност от голяма авария по смисъла на буква а). Буква а) не се прилага до установяването на тези критерии.

в)

Държавите-членки осигуряват изпращането от компетентните власти до Комисията на списък на въпросните предприятия, като го обосноват. Комисията препраща списъците веднъж годишно на Комитета, посочен в член 22.

Член 10

Модификация на инсталация, на предприятие или на складово съоръжение

В случай на модификация на инсталация, на предприятие, на складово съоръжение или на процес, или на естеството или количеството на опасните вещества, която би могла да има значително отражение върху опасностите от големи аварии, държавите-членки осигуряват операторът:

да преразгледа и, където е необходимо, да ревизира политиката за предотвратяване на големи аварии и системите за управление и процедурите, посочени в членове 7 и 9,

да преразгледа и, където е необходимо, да ревизира докладите за безопасност и да информира компетентната власт, посочена в член 16, за подробностите на едно такова ревизиране преди въпросната модификация.

Член 11

Планове за извънредни ситуации

1.   Държавите-членки осигуряват за всички предприятия, за които се прилага член 9:

а)

операторът да състави план за извънредни ситуации в предприятието относно мерките, които ще се вземат в него,

за нови предприятия, преди започването на работата им,

за съществуващи предприятия, които все още не са обхванати от Директива 82/501/ЕИО, в срок от три години от датата, посочена в член 24, параграф 1,

за други предприятия, в срок от две години от датата, посочена в член 24, параграф 1;

б)

операторът да предостави на компетентните власти необходимата информация, за да им даде възможност да съставят планове за извънредни ситуации извън предприятието, в следните срокове:

за нови предприятия, преди започването на работата им,

за съществуващи предприятия, които все още не са обхванати от Директива 82/501/ЕИО, три години от датата, посочена в член 24, параграф 1,

за други предприятия, две години от датата, посочена в член 24, параграф 1;

в)

определените за тази цел от държавите-членки власти да съставят план за извънредни ситуации извън предприятието относно мерките, които се вземат извън него.

2.   Плановете за извънредни ситуации трябва да са изготвени с цел:

да се задържат и контролират произшествията, така че да се сведе до минимум въздействието и да се ограничи вредата за човека, за околната среда и за имуществото,

да се прилагат необходими мерки за защита на човека и на околната среда от въздействието на големи аварии,

да се съобщава необходимата информация на обществеността и на засегнатите служби или власти в района,

да се осигури възстановяване и почистване на околната среда след голяма авария.

Плановете за извънредни ситуации съдържат информацията, посочена в приложение IV.

3.   Без да се засягат задълженията на компетентните власти, държавите-членки осигуряват плановете за извънредни ситуации вътре в предприятието, предвидени в настоящата директива, да се съставят, като се провеждат консултации със заетия персонал на предприятието и с обществеността по отношение на плановете за извънредни ситуации вън от него.

4.   Държавите-членки осигуряват плановете за извънредни ситуации вътре и вън от предприятието да се преразглеждат, проверяват и, когато е необходимо, ревизират и актуализират от операторите и определените власти на подходящи интервали от време, но не по-дълги от три години. Преразглеждането отчита промените, които са настъпили във въпросното предприятие, новите технически познания, както и познанията относно реагирането при големи аварии.

5.   Държавите-членки осигуряват плановете за извънредни ситуации да се привеждат незабавно в действие от оператора и, ако е необходимо, от компетентната власт, определена за тази цел:

когато настъпи голяма авария, или

когато настъпи неконтролируемо събитие, което по своето естество е разумно да се допусне, че би довело до голяма авария.

6.   Компетентната власт може да реши, като обоснове решението си, с оглед на информацията, съдържаща се в доклада за безопасност, представянето на план за извънредна ситуация извън предприятието съгласно параграф 1, да не се прилага.

Член 12

Планиране на използването на земята

1.   Държавите-членки гарантират, че целите за предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последиците от такива аварии, се вземат предвид в техните политики по отношение на използването на земята и/или други свързани с това политики. Те изпълняват тези цели чрез контрол върху:

а)

установяването на новите предприятия,

б)

модификациите в съществуващи предприятия, обхванати от член 10.

в)

нови строежи като транспортни връзки, посещавани обществени места, и жилищни райони в околностите на съществуващи предприятия, където установяването или строежите са такива, че рискът или последиците от голяма авария се увеличава.

Държавите-членки гарантират, че политиките им за използване на земята и/или други свързани с това политики, както и процедурите за прилагането на тези политики, вземат предвид в дългосрочен план нуждата от запазване на подходящо разстояние между предприятията, обхванати от настоящата директива, и жилищните райони, обществените места и места от особен природен интерес или имащи особено чувствителен характер и, в случай на съществуващи предприятия, нуждата от допълнителни технически мерки в съответствие с член 5, за да не се увеличава рискът за човека.

2.   Държавите-членки гарантират, че всички компетентни власти както и властите по планирането, отговорни за решенията в тази област, установяват подходящи процедури за консултации с цел улесняване прилагането на политиките, установени съгласно параграф 1. Процедурите са предназначени да осигурят наличието на техническо становище по рисковете, свързани с предприятието, било за всеки отделен случай, или на обща основа, при взимането на решения.

Член 13

Информация относно мерките за сигурност

1.   Държавите-членки гарантират, че информацията относно мерките за сигурност и за съответното поведение в случай на авария, се предоставя, без да се налага да бъде изисквана, на лицата, които има вероятност да бъдат засегнати от голяма авария, станала в предприятие, обхванато от член 9.

Информацията се преразглежда на всеки три години и, когато е необходимо, подновява и актуализирана, поне ако има модификация по смисъла на член 10. Тя е постоянно на разположение на обществеността. Максималният срок между подновяването на информацията, предназначена за обществеността в никакъв случай не е по-дълъг от пет години.

Такава информация включва най-малко информацията, посочена в приложение V.

2.   По отношение на вероятността от голяма авария с трансгранично действие, причинена в предприятие съгласно член 9, държавите-членки предоставят достатъчно информация на потенциално засегнатите държави-членки, за да могат всички съответни разпоредби, съдържащи се в членове 11, 12 и в настоящия член, да се приложат, когато е приложимо, от засегнатите държави-членки.

3.   Когато заинтересованата държава-членка реши, че предприятие в близост до територията на друга държава-членка не е в състояние да създаде опасност от голяма авария отвъд нейните граници за целите на член 11, параграф 6, и следователно няма нужда да представя план за извънредна ситуация извън предприятието съгласно член 11, параграф 1, тя уведомява другата държава-членка за това.

4.   Държавите-членки осигуряват докладите за безопасност да бъдат предоставяни на разположението на обществеността. Операторът може да помоли компетентната власт да не се разкриват пред обществеността определени части от доклада поради промишлена, търговска или лична конфиденциалност, обществена безопасност или национална отбрана. В такива случаи, след одобрение от компетентната власт, операторът предоставя на властта и на разположението на обществеността изменен доклад, който изключва тези въпроси.

5.   Държавите-членки осигуряват възможност на обществеността да даде своето становище в следните случаи:

планиране на нови предприятия, обхванати от член 9,

модификации на съществуващи предприятия съгласно член 10, когато такива модификации са предмет на задълженията, предвидени в настоящата директива като планирането,

строежи около такива съществуващи предприятия.

6.   В случай на предприятия, предмет на разпоредбите по член 9, държавите-членки осигуряват списъкът с опасните вещества, предвиден в член 9, параграф 2, да се предоставя на разположението на обществеността.

Член 14

Информация, която следва да бъде предоставена от оператора след голяма авария

1.   Държавите-членки гарантират, че се изисква от оператора, веднага след като стане възможно след голяма авария, като той използва най-подходящото средство:

а)

да информира компетентните власти;

б)

да им предостави следната информация веднага след като стане налична:

условията на аварията,

включените опасни вещества,

наличните данни за оценяване на въздействието на аварията върху човека и околната среда и

предприетите спешни мерки;

в)

да ги информира за предвидените стъпки:

за облекчаване на средносрочното и дългосрочно въздействие на аварията,

за предотвратяване на повторна такава авария;

г)

да актуализира предоставената информация, ако по-нататъшното разследване разкрие допълнителни факти, които изменят тази информация или направените изводи.

2.   Държавите-членки изискват от компетентната власт:

а)

да осигури вземането на всички спешни, средносрочни и дългосрочни необходими мерки;

б)

да събира чрез инспектиране, разследване или други подходящи средства необходимата информация за пълния анализ на техническите, организационните и управленски аспекти на всяка голяма авария;

в)

да предприеме подходящи действия за гарантиране операторът да вземе необходимите предпазни мерки и

г)

да прави препоръки за бъдещи превантивни мерки.

Член 15

Информация, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки на Комисията

1.   За целите на предотвратяване и ограничаване на последиците от големи аварии, държавите-членки информират Комисията веднага щом е възможно за големи аварии, отговарящи на критериите от приложение VI, които са настъпили на тяхна територия. Те предоставят следните подробности:

а)

държавата-членка, наименованието и адреса на властта, отговорна за доклада;

б)

дата, часа и мястото на голямата авария, включително и пълното име на оператора и адреса на засегнатото предприятие;

в)

кратко описание на обстоятелствата на аварията, включително и съответните опасни вещества и непосредственото им въздействие върху човека и околната среда;

г)

кратко описание на взетите спешни мерки и непосредствените предохранителни мерки, необходими за предотвратяване на повторна авария.

2.   Държавите-членки веднага след събиране на информацията, предвидена в член 14, информират Комисията за резултата от своя анализ и препоръки във формата на доклад, направен и постоянно преразглеждан съгласно процедурата, посочена в член 22.

Докладването на тази информация от държавите-членки може да се забави, само ако се налага да се разреши завършването на правно производство, по което такова докладване е възможно да се отрази на самото производство.

3.   Държавите-членки информират Комисията за наименованието и адреса на органа, който е възможно да има съответна информация за големи аварии и който е в състояние да консултира компетентните власти на другите държави-членки, които трябва да се намесят в случай на такава авария.

Член 16

Компетентна власт

Без да се засягат отговорностите на оператора, държавите-членки създават или назначават компетентната власт или власти, отговорни за изпълнението на задълженията, постановени в настоящата директива и, ако е необходимо, органи, които да помагат на компетентната власт или власти на техническо ниво.

Член 17

Забрана за използване

1.   Държавите-членки забраняват използването или пускането в експлоатация на всяко предприятие, инсталация или складово съоръжение или част от такива, където мерките, взети от оператора за предотвратяването или намаляването на големи аварии, са напълно недостатъчни.

Държавите-членки могат да забранят използването или пускането в експлоатация на всяко предприятие, инсталация или складово съоръжение или част от такива, ако операторът не е представил уведомление, доклади или друга информация, изисквана според настоящата директива в посочените срокове.

2.   Държавите-членки осигуряват на операторите възможност за обжалване на заповедта за забрана, издадена от дадена компетентна власт съгласно параграф 1 пред съответен орган, определен от националното право и процедури.

Член 18

Инспекции

1.   Държавите-членки осигуряват организирането от компетентните власти на система от инспекции или други мерки за контрол, подходящи за вида на въпросното предприятие. Тези инспекции или мерки за контрол не зависят от получаването на доклада за безопасност или от друг представен доклад. Такива инспекции или други мерки за контрол са достатъчни за планирано и систематично проверяване на използваните в предприятието системи, независимо дали са от техническо, организационно или управленско естество, за да се гарантира по-специално, че:

операторът може да покаже, че е взел подходящите мерки във връзка с включените различни дейности в предприятието за предотвратяване на големи аварии,

операторът може да покаже, че е осигурил подходящи средства за ограничаване на последиците от големи аварии на обекта и извън обекта,

данните и информацията от доклада за безопасност или всеки друг предоставен доклад адекватно отразяват условията в предприятието,

информацията е била предоставена на обществеността съгласно член 13, параграф 1.

2.   Системата за инспекция, определена в параграф 1, отговаря на следните условия:

а)

създава се програма за инспекциите за всички предприятия. Ако компетентната власт не е приела програма за инспекции, основана на систематичното оценяване на опасностите от големи аварии в дадено въпросно предприятие, програмата изисква най-малко една инспекция на място, правена от компетентната власт на всеки дванадесет месеца във всяко от предприятията, обхванати от член 9.

б)

след всяка инспекция от компетентната власт се подготвя доклад;

в)

когато е необходимо, всяка инспекция извършвана от компетентната власт, е последвана от нова такава на управлението на предприятието, в рамките на разумен срок след инспекцията.

3.   Компетентната власт може да изиска от оператора да осигури допълнителна информация, необходима на властта да оцени изцяло вероятността от голяма авария и да определи обхвата на възможното увеличаване на вероятността и/или усложняване на обстоятелствата при голяма авария, да позволи подготовката на план за извънредна ситуация вън от предприятието, както и да се вземат предвид веществата, които поради физичната им форма, конкретни условия или местоположение, могат да изискват допълнително оценяване.

Член 19

Информационна система и обмен

1.   Държавите-членки и Комисията обменят информация за придобития опит по отношение на предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последствията от тях. Тази информация се отнася по-специално до функционирането на мерките, предвидени в настоящата директива.

2.   Комисията създава и поддържа на разположение на държавите-членки регистър и информационна система, съдържаща, по-специално, подробности за големи аварии, които са станали на територията на държавите-членки, с цел:

а)

бързо разпространяване на информацията, предоставена от държавите-членки съгласно член 15, параграф 1, между всички компетентни власти;

б)

изпращане до компетентните власти на анализ за причините за големи аварии и поуките, взети от тях;

в)

предоставяне на информация на компетентните власти за превантивните мерки;

г)

снабдяване с информация за организациите, които са в състояние да дадат консултация или подходяща информация за появата, предотвратяването и ограничаване на последиците от големи аварии.

Регистърът и информационната система съдържат задължително:

а)

информацията, доставена от държавите-членки в съответствие с член 15, параграф 1;

б)

анализ на причините за авариите;

в)

поуките, взети от авариите;

г)

превантивните мерки, необходими за предотвратяване на нови аварии.

3.   Без да се засяга член 20, достъпът до регистъра и информационната система е отворен за правителствените департаменти на държавите-членки, промишлени или търговски асоциации, професионални съюзи, неправителствени организации от областта на опазването на околната среда и други международни или научни организации, работещи в същата област.

4.   Държавите-членки предоставят на Комисията на всеки три години доклад в съответствие с процедурата, установена от Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (9) по отношение на предприятия, попадащи в обсега на членове 6 и 9. Комисията публикува резюме от тази информация на всеки три години.

Член 20

Поверителност

1.   Държавите-членки гарантират в интерес на прозрачността да се изисква от компетентните власти да предоставят информация, получена съгласно настоящата директива, на всяко физическо или юридическо лице, което я поиска.

Получената информация от компетентните власти или Комисията може, когато разпоредби от националното законодателство изискват, да се пази поверителна, ако засяга:

поверителността на обсъжданията на компетентните власти и Комисията,

поверителността на международните отношения и националната отбрана,

обществената сигурност,

поверителността на процедурите за предварително разследване или на правно производство в ход,

търговски и промишлени тайни, включително и интелектуална собственост,

лични данни и/или досиета,

данни, предоставени от трета страна, ако тази страна моли те да се пазят в тайна.

2.   Настоящата директива не пречи на сключването на споразумения от държавите-членки с трети страни за обмен на информация, за които тя е поверителна на вътрешно ниво.

Член 21

Мандат на Комитета

Мерките, които се изискват за адаптиране на критериите, посочени в член 9, параграф 6, буква б) и приложение II до VI, към техническия напредък, и за изготвянето на формуляра на доклад, посочени в член 15, параграф 2, се приемат в съответствие с процедурата, залегнала в член 22.

Член 22

Комитет

Комисията се подпомага от Комитет в състав от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

Представителят на Комисията представя на Комитета проект за мерките, които предстои да се вземат. Комитетът дава своето становище по проекта в срок, определен от председателя съобразно спешността на въпроса. Становището се дава от мнозинството, определено в член 148, параграф 2 от Договора в случаите на решения, за които Съветът се изисква да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по начина, посочен в същия член. Председателят не гласува.

Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако не е дадено становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение относно мерките, които трябва да се вземат. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на срок от три месеца от датата на отнасяне на въпроса до Съвета, Съветът не е действал, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 23

Отмяна на Директива 82/501/ЕИО

1.   Директива 82/501/ЕИО се отменя 24 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

2.   Уведомления, планове за извънредни ситуации и информация, предназначена за обществеността, представени или създадени съгласно Директива 82/501/ЕИО остават в сила докато се заменят съгласно съответните разпоредби на настоящата директива.

Член 24

Прилагане

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 24 месеца след влизането ѝ в сила. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за основните разпоредби от вътрешното си право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 25

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 26

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 1996 година.

За Съвета

Председател

B. HOWLIN


(1)  ОВ С 106, 14.4.1994 г., стр. 4 и ОВ С 238, 13.9.1995 г., стр. 4.

(2)  ОВ С 295, 22.10.1994 г., стр. 83.

(3)  Становище на Европейския парламент от 16 февруари 1995 г. (ОВ С 56, 6.3.1995 г., стр. 80), Обща позиция на Съвета от 19 март 1996 г. (ОВ С 120, 24.4.1996 г., стр. 20) и Решение на Европейския парламент от 15 юли 1996 г. (ОВ С 261, 9.9.1996 г., стр. 24).

(4)  ОВ L 230, 5.8.1982 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(5)  ОВ С 112, 20.12.1973 г., стр. 1.,

ОВ С 139, 13.6.1977 г., стр. 1.,

ОВ С 46, 17.2.1983 г., стр. 1.,

ОВ С 70, 18.3.1987 г., стр. 1.,

ОВ С 138, 17.5.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ С 328, 7.12.1987 г., стр. 3.

(7)  ОВ С 138, 17.5.1993 г.

(8)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.


Списък на приложенията

 

 

Страница

Приложение I

– Прилагане на директивата …

19

Приложение II

– Минимални данни и информация, които трябва да се вземат предвид в доклада за безопасността, посочен в член 9 …

24

Приложение III

– Принципи, посочени в член 7 и информация, посочена в член 9 за системите на управление и организацията на предприятието с оглед предотвратяването на големи аварии …

25

Приложение IV

– Данни и информация, вписвани в плановете за извънредна ситуация, определени в член 11 …

26

Приложение V

– Информация, която се съобщава на обществеността съгласно член 13, параграф 1 …

27

Приложение VI

– Критерии за уведомяване на Комисията за авария съгласно член 15, параграф 1 …

28

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Настоящото приложение се прилага по отношение на опасните вещества във всяко предприятие по смисъла на член 3 от настоящата директива и определя прилагането на съответните членове от нея.

2.

Смеси и препарати се третират по същия начин като чистите вещества, при условие че остават в границите на концентрацията, определена в съответствие със свойствата им по силата на съответните директиви, дадени в част 2, бележка 1, или съвсем скоро адаптирана към техническия напредък, в случай че не е изрично даден друг процент на съдържание или друго описание.

3.

Изискванията за количества, посочени по-долу, се отнасят за всяко едно предприятие.

4.

Количествата, които се взимат предвид за прилагането на съответните членове, са максималните съществуващи количества или за които има вероятност да съществуват във всеки един момент. Опасни вещества в дадено предприятие в количества единствено равни или по-малко от 2 % от съответния праг за минимално количество се пренебрегват за целите на изчисляване на цялото съществуващо количество, ако местоположението им в предприятието е такова, че не би могло да породи голяма авария на друго място в обекта.

5.

Дадените в част 2, бележка 4 правила, регулиращи добавянето на опасни вещества или категории опасни вещества, се прилагат, когато е необходимо.

ЧАСТ 1

Посочени вещества

Когато едно вещество или група вещества, изброени в част 1, попада също в класификацията от част 2, трябва да се използват праговете за минимални количества, посочени в част 1.

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Опасни вещества

Прагове за минимални количества (тона) за прилагането на

членове 6 и 7

член 9

Амониев нитрат

350

2 500

Амониев нитрат

1 250

5 000

Арсенов (V) оксид, арсенова киселина и/или солите им

1

2

Арсенов (III) оксид, арсениста киселина и/или солите им

 

0,1

Бром

20

100

Хлор

10

25

Никелови съединения в праховидно, лесно за вдишване състояние (никелов моноксид, никелов диоксид, никелов сулфид, триникелов дисулфид, диникелов триоксид)

 

1

Етиленимин

10

20

Флуор

10

20

Формалдехид (концентрация ≥ 90 %)

5

50

Водород

5

50

Хлороводород (втечнен газ)

25

250

Алкилолово

5

50

Втечнени, изключително лесно възпламеними газове (включително втечнен нефтен газ) и природен газ

50

200

Ацетилен

5

50

Етиленоксид

5

50

Пропиленоксид

5

50

Метанол

500

5 000

4,4-метиленбис (2-хлоранилин) и/или соли в прахообразно състояние

 

0,01

Метилизоцианат

 

0,15

Кислород

200

2 000

Толуендиизоцианат

10

100

Дихлоранхидрид на въглената киселина (фосген)

0,3

0,75

Арсенов хидрид (арсин)

0,2

1

Фосфорен хидрид (фосфин)

0,2

1

Серен дихлорид

1

1

Серен триоксид

15

75

Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини (вкл. ТХДД), преизчислени в ТХДД еквивалент

 

0,001

Следните КАНЦЕРОГЕННИ ВЕЩЕСТВА:

 

 

4-аминобифенил и/или солите му, бензидин и/или солите му, бис(хлорметил) етер, хлорметилметил етер, диметилкарбамоилхлорид, диметилнитрозамин, хексаметилфосфорен триамид, 2-нафтиламин и/или солите му и 1,3-пропансултон 4-нитродифенил

0,001

0,001

Автомобилен бензин или други петролни етери

5 000

50 000

БЕЛЕЖКИ

1.

Амониев нитрат (350/2 500)

Това се прилага за амониевия нитрат и съединенията от амониев нитрат, в които съдържанието на азот е в резултата на амониев нитрат и е по-голямо от 28 тегловен процент (съединения, различни от посочените в бележка 2) и на разтвори на воден амониев нитрат, в които концентрацията на амоняка е по-голяма от 90 тегловен процент.

2.

Амониев нитрат (1 250/5 000)

Това се прилага за обикновените торове на основата на амониев нитрат, които са в съответствие с Директива 80/876/ЕИО, и за комбинирани торове, в които азотът, получен в резултат на амониевия нитрат е над 28 тегловен процент (комбинираната тор съдържа амониев нитрат с фосфат и/или поташ).

1.

Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини

Количествата на полихлордибензофураните и полихлордибензодиоксините се изчисляват, като се умножат по следните коефициенти:

Международни коефициенти на токсична еквивалентност (МКТЕ) за представители на един род Комитет на НАТО за предизвикателствата на модерното общество (НАТО/КПМО)

2,3,7,8-ТХДД

1

2,3,7,8-ТХДФ

0,1

1,2,3,7,8-ПХДД

0,5

2,3,4,7,8-ПХДФ

0,5

 

 

1,2,3,7,8- ПХДФ

0,05

1,2,3,4,7,8-ХсХДД

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8- ХсХДД

1,2,3,4,7,8-ХсХДФ

0,1

1,2,3,7,8,9- ХсХДД

1,2,3,7,8,9- ХсХДФ

 

 

1,2,3,6,7,8- ХсХДФ

 

 

2,3,4,6,7,8- ХсХДФ

1,2,3,4,6,7,8-ХпХДД

0,01

 

 

ОХДД

0,001

1,2,3,4,6,7,8-ХпХДФ

0,01

1,2,3,4,7,8,9- ХпХДФ

ОХДФ

0,001

(T = тетра, П = пента, Хс = хекса, Хп = хепта, O = окта)

ЧАСТ 2

Категории вещества и препарати, които не са изрично посочени в част 1

Колона 1

Колона 2

Колона 3

 

Категории опасни вещества

Прагове за минимални количества (тона) на вредни вещества, както е посочено в член 3, параграф 4, за прилагането на

членове 6 и 7

член 9

1.

СИЛНО ТОКСИЧНИ

5

20

2.

ТОКСИЧНИ

50

200

3.

ОКСИДИРАЩИ

50

200

4.

ЕКСПЛОЗИВНИ (когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в Бележка 2 (а)

50

200

5.

ЕКСПЛОЗИВНИ (когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в Бележка 2 (б)

10

50

6.

ЗАПАЛИМИ (когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в Бележка 3 (а)

5 000

50 000

7 а.

СИЛНО ЗАПАЛИМИ (когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в Бележка 3 (б) (1)

50

200

7 б.

СИЛНО ЗАПАЛИМИ течности (когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в Бележка 3 (б) (2)

5 000

50 000

8.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМИ (когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в Бележка 3 (в)

10

50

9.

ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВА, свързани със следните рискови качества:

 

 

(i) R 50 „силно токсично за водни организми“

200

500

(ii)

R 51 „токсично за водни организми“

R 53 „може да причини трайни отрицателни изменения във водната околна среда“

500

2 000

10.

ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕЩЕСТВА, свързани със следните рискови качества:

 

 

(i) R 14 „реагира бурно с вода“ (вкл. R 14/15)

100

500

(ii) R 29 „при контакт с вода отделя токсични газове“

50

200

БЕЛЕЖКИ

1.

Веществата и препаратите са класифицирани в съответствие със следните директиви (с измененията) и с текущата им адаптация към техническия прогрес:

Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковката и етикетирането на опасни вещества (1),

Директива 88/379/ЕИО на Съвета от 7 юни 1988 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковката и етикетирането на опасни препарати (2),

Директива 78/631/ЕИО на Съвета от 26 юни 1978 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно класификацията, опаковката и етикетирането на опасни препарати (пестициди) (3).

В случай на вещества и препарати, които не са класифицирани като опасни съгласно някоя от гореспоменатите директиви, но които независимо от това съществуват или има вероятност да съществуват в предприятие и които имат или е вероятно да имат, при условията в предприятието, еквивалентни свойства по отношение на възможността за голяма авария, се следват процедурите за временно класифициране в съответствие с релевантния член от подходящата директива.

В случай на вещества и препарати, които попадат в повече от една класификация, за целите на настоящата директива се прилагат най-ниските прагове.

За целите на настоящата директива се прави списък с информация за веществата и препаратите, който се актуализира и се одобрява съгласно процедурата, установена в член 22.

2.

„Експлозив“ означава:

а)

i)

вещество или препарат, което създава риск от експлозия при удар, триене, пожар или друг вид запалване (обозначение на риска R 2),

ii)

пиротехническо вещество е вещество (или смес от вещества), предназначено да произведе топлина, светлина, звук, газ или пушек или комбинация от такива ефекти чрез недетонираща, самоподдържаща се, езотермична, химична реакция или

iii)

експлозив или пиротехнично вещество, или препарат, което се съдържа в предмети;

б)

вещество или препарат, което създава изключителен риск от експлозия при удар, триене, пожар или друг източник на запалване (обозначение на риска R 3)

3.

„Запалим“, „леснозапалим“ и „изключително леснозапалим“ в категории 6, 7 и 8 означава:

а)

запалими течности:

вещества и препарати, които имат температурна точка на възпламеняване равна или по-висока от 21 °C и по-ниска от или равна на 55 °C (обозначение на риска R 10) за поддържане на горенето;

б)

леснозапалими течности:

1.

вещества и препарати, които се загряват и се възпламеняват при допир с въздух при температурата на околната среда, без да се прилага енергия (обозначение на риска R 17),

вещества, които имат точка на възпламеняване по-ниска от 55 °C и които остават течни под налягане, когато определени производствени процеси като високо налягане и висока температура могат да създадат опасности от големи аварии;

2.

вещества и препарати, които имат точка на възпламеняване по-ниска от 21 °C и които не са изключително леснозапалими (обозначение на риска R 11, второ тире);

в)

изключително леснозапалими газове и течности:

1.

течни вещества и препарати, които имат точка на възпламеняване по-ниска от 0 °C и чиято точка на кипене (или в случай на скала на кипене началната точка от скалата) при нормално налягане е по-ниска от или равна на 35 °C (обозначение на риска R 12, първо тире), и

2.

газообразни вещества и препарати, които са запалими при допир с въздуха при температура и налягане на околната среда (обозначение на риска R 12, второ тире) независимо дали са в газообразно или течно състояние под налягане с изключение на втечнени изключително запалими газове (включително LPG) и естествен газ, посочен в част 1, и

3.

течни вещества и препарати, които се държат на температура под точката им на кипене.

4.

Сумирането на опасни вещества, за да се определи наличното количество в предприятието, се извършва съгласно следното правило:

Ако сумата:

q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +… > 1

където qx = на количеството опасни вещества х (или категория опасни вещества), попадащи в част 1 или 2 от настоящото приложение,

Q = на съответното прагово количество от части 1 и 2,

то предприятието попада в кръга на съответните изисквания по настоящата директива.

Това правило се прилага при следните обстоятелства:

а)

за вещества и препарати от част 1, които са в количества по-малки от прага за минимално количество, както и вещества от част 2, принадлежащи към същата класификация и за сумата от веществата и препарати със същата класификация от част 2;

б)

за сумирането на категории 1, 2 и 9, които се намират заедно в едно предприятие;

в)

за сумирането на категории 3, 4, 5, 6, 7а, 7б и 8, които се намират заедно в едно предприятие.


(1)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 93/105/ЕО (ОВ L 294, 30.11.1993 г., стр. 21).

(2)  ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 206, 29.7.1978 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 92/32/ЕИО (ОВ L 154, 5.6.1992 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД В ДОКЛАДА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 9

I.

Информация за системата на управление и за организацията на предприятието с оглед на предотвратяването на големи аварии

Тази информация съдържа елементите от приложение III.

II.

Представяне на околната среда на предприятието

А.

описание на обекта и на заобикалящата го среда, включително и географското му местоположение, метеорологични, геоложки, хидрографски условия и, ако е необходимо, историята му;

Б.

уточняване вида на инсталациите и на другите дейности на предприятието, които биха могли да представляват опасност от голяма авария;

В.

описание на района, където може да настъпи голяма авария.

III.

Описание на инсталациите

А.

Описание на основните дейности и продуктите на частите от предприятието, които от гледна точка на безопасността са значителни източници на рискове от големи аварии, и условията, при които такава голяма авария може да се случи заедно с описание на предлаганите превантивни мерки;

Б.

описание на процесите, и по-специално на оперативните методи;

В.

описание на опасните вещества:

1.

списък на опасните вещества включително:

идентифициране на опасните вещества: химично наименование, номер по САS, име според номенклатурата на IUPAC,

максимално количество опасни вещества, което има или е вероятно да има;

2.

физични, химични, токсикологични характеристики и указания за опасностите както непосредствени, така и забавени за човека и околната среда;

3.

физично и химично поведение при нормални условия на използване или при предвидими аварийни условия.

IV.

Идентификация и анализ на рисковете от аварии и превантивни методи

А.

подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и тяхната вероятност или условията, при които те настъпват, включително и резюме на събитията, които могат да изиграят ролята на първопричина за такива сценарии, и дали причините са вън или вътре в инсталацията;

Б.

оценка на разпростирането на сериозността на последиците от определени големи аварии;

В.

описание на техническите параметри и оборудването използвано за безопасността на инсталациите.

V.

Мерки за защита и интервенция за ограничаване на последиците от произшествие

А.

описание на инсталираното оборудване в завода за ограничаване на последиците от голяма авария;

Б.

организиране при тревога и намеса;

В.

описание на ресурсите за мобилизиране, външни и вътрешни;

Г.

резюме на елементите, описани в А, Б и В по-горе, необходими за съставяне на план за извънредна ситуация вътре в предприятието, подготвен в съответствие с член 11.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИНЦИПИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 7, И ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 9 ЗА СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО С ОГЛЕД ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ГОЛЕМИ АВАРИИ

За целите на осъществяване на политиката за предотвратяване на големи аварии на оператора и на системата за управление на безопасността се вземат предвид следните елементи. Изискванията, изложени в документа, посочен в член 7, следва да са пропорционални на опасностите от голяма авария, които предприятието представя:

а)

политиката за предотвратяване на големи аварии следва да е в писмен вид и следва да включва целите на оператора като цяло и принципите на действие по отношение на контрола над опасностите от голяма авария;

б)

системата за управление на безопасността следва да включва тази част от системата на общото управление, която обхваща организационната структура, отговорностите, практиките, процедурите, процесите и средствата за определяне и прилагане на политиката за предотвратяване на големи аварии;

в)

системата за управление на безопасността обръща внимание на следните въпроси:

i)

организация и персонал – ролите и отговорностите на персонала, включен в управлението на големи опасности на всички нива на организацията. Идентифициране на нуждите от обучение на такъв персонал и осигуряването на така определеното обучение. Ангажирането на работниците или служителите и, когато е уместно, подизпълнители;

ii)

идентифициране и оценка на големи опасности – приемане и прилагане на процедури за систематично идентифициране на големи опасности, възникващи при нормална или ненормална работа и оценяване на вероятността за такива и сериозността ѝ;

iii)

оперативен контрол – приемане и прилагане на процедури и инструкции за безопасност на работа, включително поддръжка на завода, процесите, уредите и временни прекъсвания на работа;

iv)

управление на промяната – приемане и прилагане на процедури за планиране на модификациите или проектирането на нови инсталации, процеси или складови съоръжения;

v)

планиране за извънредни ситуации – приемане и прилагане на процедури за определяне на предвидими извънредни ситуации чрез системен анализ и подготовка, проверка и преразглеждане на плановете за извънредни ситуации, за да може да се реагира при такива извънредни ситуации;

vi)

мониторинг на изпълнението – приемане и прилагане на процедури за текуща оценка за съответствие с целите, поставени от политиката на оператора за предотвратяване на големи аварии и системата за управление на безопасността и механизмите за разследване и коригиране в случай на несъответствие. Процедурите следва да включват системата на оператора за докладване на големи аварии или на квази-аварии, особено тези, които са предизвикани от провала на защитните мерки, както и тяхното разследване и последващи мерки на основата на придобития опит от миналото;

vii)

одит и преразглеждане – приемане и прилагане на процедури за периодично систематично оценяване на политиката за предотвратяване на големи аварии и ефективността и годността на системата за управление на безопасността; документирано преразглеждане на изпълнението на политиката и на системата за управление на безопасността и актуализиране от висшето управление.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ВПИСВАНИ В ПЛАНОВЕТЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 11

1.

Планове за извънредна ситуация в предприятието

а)

Имената или позициите на лицата, упълномощени да задействат процедурите за извънредни ситуации и лицето, отговарящо и координиращо действията на територията на обекта за потушаване на опасността.

б)

Име или позиция на лицето, което отговаря за свързването с властите, отговорни за плана за извънредна ситуация извън предприятието.

в)

За предвидими условия или събития, които биха могли да са от значение за причиняването на голяма авария, описание на действието, което се предприема за контрол на условията или събитията и за ограничаване на последиците от тях, включително и описание на оборудването за безопасност и наличните средства.

г)

Мерки за ограничаване на риска за лицата, които са в обекта, включително и как се дава предупреждение и действията, които се очаква те да предприемат при получаване на предупреждение.

д)

Мерки за осигуряване на ранно предупреждаване за произшествието на властите, отговорни за привеждане в действие на плана за извънредна ситуация вън от предприятието, видът на информацията, която трябва да се съдържа в първоначалното предупреждение и мерките за предоставяне на по-подробна информация при всяко ново получаване.

е)

Мерки за обучаване на персонала какви задължения се очаква да поемат и, когато е необходимо, координиране на това с услуги извън предприятието при извънредна ситуация.

ж)

Мерки за осигуряване на помощ при действия извън предприятието за потушаване на опасността.

2.

Планове за извънредна ситуация извън предприятието

а)

Имената или позициите на лицата, опровомощени да задействат процедурите за извънредни ситуации и лицето, отговарящо и координиращо действията на територията на обекта за потушаване на опасността.

б)

Мерки за получаване на ранно предупреждение за произшествия и процедури за готовност и свикване.

в)

Мерки за координиране на необходимите средства за прилагането на плана за извънредна ситуация извън предприятието.

г)

Мерки за предоставяне на помощ при действия вътре в предприятието за потушаване на опасността.

д)

Мерки за потушаване на опасността извън обекта.

е)

Мерки за предоставяне на специфична информация на обществеността, отнасяща се до аварията и какво поведение да следва да се възприеме.

ж)

Мерки за предоставяне на информация на спасителните служби на другите държави-членки в случай на голяма авария с възможни трансгранични последици.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪОБЩАВА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1

1.

Име на оператора и адрес на предприятието.

2.

Идентификация, чрез неговата позиция, на лицето, което дава информацията.

3.

Потвърждение, че предприятието съблюдава законовите и/или административните разпоредби при прилагането на настоящата директива и че уведомлението, посочено в член 6, параграф 3, или докладът за безопасността, посочен в член 9, параграф 1, са били предоставени на компетентната власт.

4.

Просто обяснение на предприетото действие или действия в предприятието.

5.

Широкоразпространените имена или, в случаите на опасни вещества, включени в част 2 от приложение , родовите имена или общата класификацията за опасност на веществата и препаратите, които се намират в предприятието, които могат да причинят голяма авария, като се указват основните им опасни характеристики.

6.

Обща информация относно естеството на опасностите от големи аварии, включително и потенциалното им въздействие върху населението и околната среда.

7.

Адекватна информация за това как въпросното население ще бъде предупредено и информирано в случай на голяма авария.

8.

Адекватна информация за действията на съответното население, които то следва да предприеме, и за поведението, което то трябва да има, в случай на голяма авария.

9.

Потвърждение, че към оператора има изискване да вземе съответните мерки на обекта и по-специално да се свърже със спасителните служби, за да се справи с големите аварии и да ограничи техните последици.

10.

Позоваване на плана за извънредна ситуация извън предприятието, съставен за справяне с последиците от авария извън него. Това позоваване включва съвет за следване на инструкциите или молбите на спасителните служби по време на авария.

11.

Подробности дали може да се получи допълнителна информация по въпроса в съответствие с изискванията за поверителност, предвидени в националното законодателство.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КРИТЕРИИ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КОМИСИЯТА ЗА АВАРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 15, ПАРАГРАФ 1

I.

За всяко произшествие, предвидено в параграф 1 или при което една от последиците е описана в параграфи 2, 3, 4 и 5, трябва да се отправя уведомление до Комисията.

1.

Включени вещества

Всеки пожар или експлозия, или случайно изпускане на опасни вещества в количество най-малко 5 % от праг за минимално количество, установено в колона 3 от приложение I.

2.

Увреждане на хора или имущество

Произшествие, което пряко включва опасно вещество и причинява едно от следните събития:

смърт,

шест ранени лица в самото предприятие и хоспитализирани най-малко за 24 часа,

едно лице извън предприятието, хоспитализирано най-малко за 24 часа,

повредено(и) и неизползваемо(и) в резултат на аварията жилище(а) извън предприятието,

евакуация или блокиране на хора на едно място за повече от два часа (лица х часове): стойността е най-малко 500,

прекъсване на питейната вода, електричеството, газта или телефонните услуги за повече от 2 часа (хора х часове): стойността е най-малко 1000.

3.

Непосредствено увреждане на околната среда

постоянно или дълготрайно увреждане на земните населени зони,

най-малко 0,5 хектара или повече от даден хабитат, значимо от гледна точка на околната среда или опазването, и защитено от законодателството,

10 хектара или повече от дадено по-широко разпростиращ се хабитат, включително селскостопанска земя,

значително или дълготрайно замърсяване на питейна вода и морски хабитати  (1)

на 10 км или повече от река или канал,

на 1 хектар или повече от изкуствено или естествено езеро,

на 2 хектара или повече от делта,

на 2 хектара или повече от брегова зона или открито море,

значително замърсяване на водоем или подпочвени води  (1),

на 1 хектар или повече.

4.

Имуществени вреди

вреди на имущество в предприятието: най-малко 2 милиона ECU,

вреди на имущество извън предприятието: най-малко 0,5 милиона ECU.

5.

Презгранични вреди

Всяка авария, в която е пряко включено опасно вещество, причиняващо въздействие извън територията на засегнатите държавите-членки.

II.

За произшествия или „квазиаварии“, които държавите-членки считат от особен технически интерес за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последиците от тях и които не отговарят на количествените критерии, следва да се отправи уведомление до Комисията.


(1)  При оценяването на вреда може да се направи позоваване, когато е уместно, на Директиви 75/440/ЕИО, 76/464/ЕИО и на директивите, приети за прилагането им относно определени вещества, а именно Директиви 76/160/ЕИО, 78/659/ЕИО, 79/923/ЕИО, или на смъртоносната концентрация (СК) от 50 % за засегнатите представителни видове на околната среда, както са определени в Директива 92/32/ЕИО за критерия „опасен за околната среда“.