15/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

178


31996L0059


L 243/31

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 96/59/ЕО НА СЪВЕТА

от 16 септември 1996 година

за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като действа в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора (3),

(1)

Като има предвид, че Директива 76/403/ЕИО на Съвета от 6 април 1976 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (4) доведе до сближаването на законодателствата на държавите-членки в тази област; като има предвид, че тези норми не се оказаха достатъчни; като има предвид, че постиженията са достигнали степен, когато условията за обезвреждане на ПХБ могат да бъдат подобрени; като има предвид, че тази директива трябва следователно да бъде заменена от нова директива.

(2)

Като има предвид, че Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (5) подчертава нуждата от периодично ревизиране на целия проблем с оглед на постепенно достигане до цялостна забрана на ПХБ и ПХТ.

(3)

Като има предвид, че безопасното обезвреждане на нерециклируеми и неизползваеми отпадъци е една от целите на Резолюция на Съвета от 7 май 1990 г. за политиката по отношение на отпадъците (6), така както е потвърдена от Петата програма за действие за околната среда и устойчивото развитие, подходът и общата стратегия на която бяха одобрени от Съвета и представителите на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, в Резолюция, приета от тях на 1 февруари 1993 г. (7).

(4)

Като има предвид, че в съответствие с Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (8), трябва да се вземат подходящи мерки, за да се избегне изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци и използването на процеси и методи, които вредят на околната среда.

(5)

Като има предвид, че за да се обезвреждат ПХБ, е необходимо да се поемат общи задължения относно контролираното обезвреждане на ПХБ и обеззаразяването им или обезвреждането на съоръжения поради риска за околната среда и човешкото здраве.

(6)

Като има предвид, че такива мерки трябва незабавно да се предприемат, без да се накърняват международните задължения на държавите-членки, особено тези от PARCOM Решение 92/3 (9); като има предвид, че ПХБ, които подлежат на включване в списъци, трябва да се обезвредят най-късно до края на 2010 г.

(7)

Като има предвид, че обезвреждането на ПХБ представлява преходен и временен проблем и някои държави-членки, които нямат възможности за обезвреждане на ПХБ, са изправени пред форсмажорна ситуация; като има предвид, че принципът за близост трябва да се тълкува гъвкаво, за да не пречи на европейската солидарност; като има предвид, че в допълнение трябва да се изградят инсталации в Общността за обезвреждането, обеззаразяването и складирането на ПХБ.

(8)

Като има предвид, че Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. за обезвреждането на отработените масла (10) предвижда 50 ppm за максимална граница на съдържание на ПХБ и ПХТ в преработените масла или маслата, използвани за горива.

(9)

Като има предвид, че Директива 91/339/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г., която изменя Директива 76/769/ЕИО за единадесети път (11), забранява или ограничава маркетинга на определени заместители на ПХБ, и като има предвид, че те също по тази причина трябва изцяло да се премахнат.

(10)

Като има предвид, че е важно да се знае какви количества ПХБ съществуват, за да се съобразят възможностите за обезвреждане с нуждите; като има предвид, че по тази причина е необходимо да се обозначат уредите, които съдържат ПХБ и да се направи списък на тези уреди; като има предвид, че тези списъци трябва редовно да се актуализират.

(11)

Като има предвид, че с оглед разходите и техническите опасности, свързани с описването на съоръженията, леко заразени с ПХБ, трябва да се използва един по-опростен опис; като има предвид, че в допълнение трябва да се включи разпоредба съоръженията, леко замърсени от ПХБ, да се обезвредят, след като станат неизползваеми, с оглед на малкия риск, който представляват за околната среда.

(12)

Като има предвид, че маркетингът на ПХБ е забранен и като има предвид, че отделянето на ПХБ от други вещества за нова употреба и доливането на трансформатори с ПХБ трябва да се забрани по тази причина; като има предвид обаче, че от гледна точка на сигурността поддържането на трансформатори може да се продължи, за да се запазят изолационните качества на ПХБ, които те съдържат.

(13)

Като има предвид, че предприятията, които извършват обезвреждането и/или обеззаразяването на ПХБ, трябва да имат разрешителни.

(14)

Като има предвид, че условията за обеззаразяване на съоръжения, които съдържат ПХБ, трябва да се определят, и като има предвид, че такива съоръжения трябва да се обозначат изрично.

(15)

Като има предвид, че определени технически задачи, необходими за прилагането на настоящата директива, трябва да се извършат от Комисията в съответствие с процедурата на комитета, посочена в член 18 от Директива 75/442/ЕИО.

(16)

Като има предвид, че броят на заводите за обезвреждане на ПХБ и обеззаразяване е малък и капацитетът им е ограничен и поради факта, че описаните обезвреждания и/или обеззаразявания трябва по тази причина да са правилно планирани; като има предвид още повече, че трябва да се очертаят насоки за събирането и последващото обезвреждане на неописаните съоръжения; като има предвид, че такива насоки могат, ако е необходимо, да използват съществуващи механизми относно отпадъците по принцип и не е нужно да се отчитат съвсем малките количества на ПХБ, които на практика не могат да се определят,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Целта на настоящата директива е да сближи законодателствата на държавите-членки по отношение на контролираното обезвреждане на ПХБ, обеззаразяването или обезвреждането на съоръжения, съдържащи ПХБ и/или обезвреждането на използвани ПХБ, за да се постигне тяхното пълно унищожение на основата на разпоредбите на настоящата директива.

Член 2

За целите на настоящата директива:

а)

ПХБ означава:

полихлорирани бифенили,

полихлорирани терфенили,

монометил-тетрахлоридфенилов метан, монометил-дихлоро-дифенилов метан, монометил-дибром-дифенилом метан,

всяка смес/съединение съдържащо някое от горепосочените вещества в концентрация, по-голяма от 0005 % от теглото му;

б)

„съоръжение, съдържащо ПХБ“ означава всяко съоръжение, което съдържа ПХБ или след като е съдържало ПХБ (например трансформатори, кондензатори, резервоари, съдържащи отпадъчни материали), не е било обеззаразено. Уред, който е от вида, съдържащ ПХБ, се счита, че съдържа ПХБ, освен ако не е разумно да се предположи обратното;

в)

„използвани ПХБ“ означава всеки ПХБ, който се е превърнал в отпадъци по смисъла на Директива 75/442/ЕИО;

г)

„притежател“ означава физическо или юридическо лице, което притежава ПХБ, използвани ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ;

д)

„обеззаразяване“ означава всяка операция, която дава възможност на уреда, материалите или флуидите, заразени с ПХБ, да се използват отново, рециклират или унищожат съгласно условия за сигурност, и които могат да включват подмяна, т.е. всички операции, при които ПХБ се подменят с подходящи флуиди без ПХБ;

е)

„обезвреждане“ означава операции D 8, D 9, D 10, D 12 (единствено на безопасно, дълбоко и подземно складиране в сухи скалисти формации и само за уреди, които съдържат ПХБ и използвани ПХБ, които не могат да бъдат обеззаразени), и D 15, предвидено в приложение II към Директива 75/442/ЕИО.

Член 3

Без да се засягат техните международни задължения, държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване използваните ПХБ да бъдат обезвреждани и ПХБ и уредите, съдържащи ПХБ, да бъдат обеззаразявани или обезвреждани възможно най-бързо. За уреди с ПХБ съдържание, които подлежат на опис в съответствие с член 4, параграф 1, обеззаразяването и/или обезвреждането се извършва не по-късно от 2010 г.

Член 4

1.   За да се съобразят с член 3, държавите-членки осигуряват описването в списъци на уреди с ПХБ обеми, по-големи от 5 dm3, и изпращат резюмета на такива списъци на Комисията не по-късно от три години след приемането на настоящата директива. В случаите на електрически кондензатори прагът от 5 dm3 се разбира като включващ всички отделни елементи на цялото устройство.

2.   Уред, по отношение на който е разумно да се предположи, че флуидите в него съдържат между 0,05 и 0,005 тегловни % на ПХБ, може да се впише, без да се дават данните, изисквани в параграф 3, трето и четвърто тире, и могат да се означат като „заразени с ПХБ < 0,05 %“. Те се обеззаразяват или обезвреждат съгласно член 9, параграф 2.

3.   Списъците съдържат следното:

име и адрес на притежателя,

място и описание на уреда/съоръжението,

количество ПХБ, съдържащо се в уреда,

дати и вид на третиране или подмяна, извършени или предстоящи,

дата, на която се декларират тези данни.

Ако държава-членка вече има подобен списък, не е необходим нов. Списъците редовно се актуализират.

4.   За да изпълнят параграф 1, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране притежателите на такива уреди да нотифицират компетентните власти за количествата, които имат, и за промените в това отношение.

5.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране всеки уред, който подлежи на описване съгласно параграф 1, да бъде означен. Подобно означение трябва също да има и на вратите на помещенията, където се намира такъв уред.

6.   Предприятията, в които се обезвреждат ПХБ, поддържат регистри за количеството, произхода, естеството и ПХБ-съдържанието на използвани ПХБ, които са им доставени. Те съобщават тази информация на компетентните власти. Справки с регистрите могат да се правят от местните власти и от обществеността. Предприятията също така издават на притежателите, които доставят използвани ПХБ, разписки, уточняващи естеството и количеството им.

7.   Държавите-членки гарантират компетентните власти да следят количествата, за които са уведомени.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 3 от Директива 75/442/ЕИО, държавите-членки забраняват отделянето на ПХБ от други вещества с цел повторното използване на ПХБ.

2.   Държавите-членки забраняват доливането на трансформатори с ПХБ.

3.   Докато се обеззаразят, изведат от употреба и/или обезвредят в съответствие с настоящата директива, поддържането на трансформатори, съдържащи ПХБ, може да продължи, само ако целта е да се гарантира съдържанието на ПХБ да е съобразено с техническите изисквания и спецификации относно изолационните качества и при условие че трансформаторите са в добро състояние за работа и не текат.

Член 6

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на използваните ПХБ и уредите, съдържащи ПХБ, които подлежат на описване съгласно член 4, параграф 1, незабавното им прехвърляне до предприятия, които са лицензирани съгласно член 8.

2.   Преди ПХБ, използваните ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ, да се поемат от лицензирано предприятие, се вземат всички предпазни мерки необходими за избягване на риск от запалване. За тази цел те се държат далеч от запалими продукти.

3.   Когато е разумно с оглед на практиката, уред, съдържащ ПХБ и който не подлежи на вписване в съответствие с член 4, параграф 1 и който е част от друго съоръжение, се отстранява и събира отделно при преустановяване на използването на последния, рециклирането му или обезвреждането му.

Член 7

Държавите-членки вземат необходимите мерки за забрана да се изгарят ПХБ и/или да бъдат използвани ПХБ на кораби.

Член 8

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране всички предприятия заети с обеззаразяване и/или обезвреждане на ПХБ, използвани ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ, да получават разрешителни в съответствие с член 9 от Директива 75/442/ЕИО.

2.   Когато за обезвреждане се използва изгаряне, се прилага Директива 94/67/ЕО на Съвета от 16 декември 1994 г. относно изгарянето на опасни отпадъци (12). Други начини за обезвреждане на ПХБ, използвани ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ, могат да се приемат, при условие че се постигат същите стандарти за сигурност на околната среда (в сравнение с изгарянето) и се изпълняват техническите изисквания, сочени като най-добрите възможни техники.

3.   Държавите-членки, поотделно или съвместно, предприемат необходимите мерки за развиване, ако е уместно, като вземат предвид член 4, параграф 3, буква а), ii) от Регламент (ЕИО) № 259/93 (13) и член 5, параграф 1 от Директива 75/442/ЕИО, на инсталации за обезвреждането, обеззаразяването и безопасното складиране на ПХБ, използваните ПХБ и/или уреди, съдържащи ПХБ.

Член 9

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки да гарантиране обеззаразяването на трансформатори, съдържащи над 0,05 тегловни % ПХБ при следните условия:

а)

целта на обеззаразяването трябва да бъде да се намали съдържанието на ПХБ на по-малко от 0,05 тегловни % и, ако е възможно, до не повече от 0,005 тегловни % ;

б)

заместващият флуид без ПХБ трябва да носи значително по-малък риск;

в)

смяната на флуида не бива да прави компромис с по-нататъшното унищожаване на ПХБ;

г)

означаването на трансформатора след обеззаразяването му трябва да се смени с означението, посочено в приложението към настоящата директива.

2.   Чрез дерогация от член 3, държавите-членки гарантират трансформаторите, чиито флуиди съдържат между 0,5 % и 0,005 тегловни % на ПХБ или се обеззаразяват съгласно условията, предвидени в параграф 1, букви б) - г), или се унищожават при изхабяване.

Член 10

Комисията, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 18 от Директива 75/442/ЕИО:

а)

определя примерни начини за измерванията с определяне на съдържанието на ПХБ в заразени материали. Измервания направени преди определянето на примерните начини остават в сила;

б)

може да определя технически стандарти за други начини на обезвреждане на ПХБ, описани във второто изречение на член 8, параграф 2;

в)

оставя на разположение списък на производствените имената на кондензатори, резистори и индукционни бобини, съдържащи ПХБ;

г)

ако е необходимо, определя единствено за целите на член 9, параграф 1, букви б) и в), други, по-малко опасни заместители на ПХБ.

Член 11

1.   Държавите-членки в срок от три години след приемането на настоящата директива правят:

планове за обеззаразяване и/или обезвреждане на описаните уреди и на ПХБ в тях,

насоки за събирането и последващото обезвреждане на уреди, които не са описани в съответствие с член 4, параграф 1, както е посочено в член 6, параграф 3.

2.   Държавите-членки незабавно информират Комисията за тези планове и насоки.

Член 12

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят на настоящата директива, не по-късно от 18 месеца след приемането ѝ и незабавно информират Комисията за тях.

2.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, те съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете от разпоредбите от националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията съобщава на другите държави-членки за тях.

Член 13

1.   Настоящата директива влиза в сила от датата на приемането ѝ и Директива 76/403/ЕИО се отменя от същата дата.

2.   От датата, посочена в параграф 1:

а)

позоваването в член 10, параграф 1 от Директива 87/101/ЕИО (14) на „ПХБ и ПХБ по смисъла на Директива 76/403/ЕИО“ се тълкува като позоваване на ПХБ по смисъла на настоящата директива;

б)

позоваването в член 10, параграф 2 от Директива 87/101/ЕИО на Директива 76/403/ЕИО се тълкува като позоваване на настоящата директива;

в)

позоваването в член 2, буква й) от Регламент (ЕИО) № 259/93 на член 6 от Директива 76/403/ЕИО се тълкува като позоваване на член 8 от настоящата директива.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 септември 1996 година.

За Съвета

Председател

I. YATES


(1)  ОВ С 319, 12.12.1988 г., стр. 57.

ОВ С 299, 20.11.1991 г., стр. 9.

(2)  ОВ С 139, 5.6.1989 г., стр. 1.

(3)  Становища на Европейския парламент от 17 май 1990 г. (ОВ С 149, 18.6.1990 г., стр. 150) и от 12 декември 1990 г. (ОВ С 19, 28.1.1991 г., стр. 83). Обща позиция на Съвета от 27 ноември 1995 г. (ОВ С 87, 25.3.1996 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 22 май 1996 г. (ОВ С 166, 10.6.1996 г., стр. 76).

(4)  ОВ L 108, 26.4.1976 г., стр. 41.

(5)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 94/60/ЕО (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 1).

(6)  ОВ С 122, 18.5.1990 г., стр. 2.

(7)  ОВ С 138, 17.5.1993 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Решение 94/3/ЕО на Комисията (ОВ L 5, 7.1.1994 г., стр. 15).

(9)  Среща на министрите на Комисиите от Осло и Париж от 21-22 септември 1992 г.

(10)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(11)  ОВ L 186, 12.7.1991 г., стр. 64.

(12)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 34.

(13)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, изменен с Решение 94/72/ЕО на Комисията (ОВ L 288, 9.11.1994 г., стр. 36).

(14)  ОВ L 42, 12.2.1987 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обозначаване на обеззаразени ПХБ-уреди

Всяка една отделна част от обеззаразения уред трябва да има ясно обозначение с неизтриваем и изпъкнал или гравиран знак, който включва следната информация и е на езика на страната, в която уредът се използва:

ОБЕЗЗАРАЗЕН ПХБ УРЕД

Флуидът, съдържащ ПХБ, е сменен

… с … (име на заместителя)

… на … (дата)

от … (предприятие)

Концентрация на ПХБ в

стар флуид … тегловни …%

нов флуид … тегловни %.