07/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

233


31996L0035


L 145/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 96/35/ЕО НА СЪВЕТА

от 3 юни 1996 година

относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по безопасността на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 75 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора (3),

като има предвид, че в продължение на няколко години количествата на превозваните опасни товари в национален и международен мащаб са нараснали значително, което увеличава и риска от транспортни произшествия;

като има предвид, че някои от произшествията при превоза на опасни товари се причиняват от недостатъчно познаване на свързаните с този вид превоз рискове;

като има предвид, че в контекста на завършване на единния пазар по отношение на транспорта е необходимо да се приемат мерки за подобряване предотвратяването на свързаните с този вид превоз рискове;

като има предвид, че Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравословното състояние на работниците на работното им място (4) не предвижда мерки за предотвратяване на рисковете, свързани с превоза на опасни товари;

като има предвид, че следва да се изисква предприятия за превоз и предприятия, извършващи свързаните с този превоз товаро-разтоварни дейности, да спазват правилата за предотвратяване на рисковете, свързани с превоза на опасни товари, независимо дали се отнася за автомобилния, железопътния или вътрешния воден транспорт на опасни товари; като има предвид, че за целта трябва да се предвиди назначаването на консултанти по безопасност за превоз на опасни товари, които са получили необходимото професионално обучение;

като има предвид, че професионалното обучение на такива консултанти по безопасност трябва да цели познаването на основните законови, подзаконови и административни разпоредби, приложими за тези видове превоз;

като има предвид, че държавите-членки трябва да установят обща минимална рамка за професионално обучение, доказана с успешно полагане на изпит;

като има предвид, че държавите-членки трябва да издават сертификати по образец на Общността, които да удостоверяват за професионалната квалификация на консултантите така, че притежателите на такива сертификати да могат да упражняват своята дейност на територията на Общността;

като има предвид, че професионалната квалификация на консултантите по безопасност ще спомогне за подобряване на качеството на услугите, които предлагат в интерес на потребителите; като има предвид, че такава професионална квалификация ще спомогне също така за намаляване риска от произшествия, които могат да причинят необратими щети на околната среда и сериозни увреждания на други хора, които биха могли да влязат в контакт с опасни товари,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Държавите-членки приемат необходимите мерки в съответствие с изискванията на настоящата директива, за да гарантират, че най-късно до 31 декември 1999 г., всяко предприятие, чиито дейности включват автомобилен, железопътен или вътрешноводен транспорт или свързаните с него товаро-разтоварни дейности на опасни товари, назначава един или няколко консултанти по безопасност за превоз на опасни товари, които спомагат за предотвратяване на свързаните с тези дейности рискове по отношение на хората, имуществото и околната среда.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

а)

„предприятие“ означава всяко физическо лице, всяко юридическо лице със или без стопанска цел, всяко сдружение или група лица със или без стопанска цел, които нямат правосубектност, или всеки официален орган, който има такава или е подчинен на орган, който има правосубектност, и извършва превоз, товаро-разтоварни дейности на опасни товари;

б)

„консултант по безопасност на превоз на опасни товари“, наричан по-долу „консултант“ означава всяко лице, назначено от управителя на предприятие, чиято роля е да изпълнява задачите и функциите, определени в член 4, и което притежава сертификат за обучение, предвидено в член 5;

в)

„опасни товари“ означава товарите, определени като такива в приложение А към Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на превоза по шосе на опасни товари (5);

г)

„дейности“ означава автомобилния, железопътния или вътрешния воден транспорт на опасни товари, с изключение на националните вътрешноводни пътища, които не са свързани с вътрешноводните пътища на други държави-членки, или свързаните с този превоз товаро-разтоварни дейности.

Член 3

Освобождаване

Държавите-членки могат да предвидят настоящата директива да не се прилага по отношение на предприятия:

а)

дейностите на които се отнасят за превоз на опасни товари, които принадлежат на въоръжените сили или са под тяхна отговорност;

б)

дейностите, на които се отнасят за количества на превозвана единица по-малки от тези, определени в маргинали 10010 и 10011 на приложение Б към Директива 94/55/ЕО; или

в)

основните или допълнителните дейности, които не са превоз или свързаните с него товаро-разтоварни дейности на опасни товари, но които нередовно извършват национален превоз или свързаните с него товаро-разтоварни дейности на опасни товари, които представляват минимална опасност или риск от замърсяване.

Член 4

Роля и назначаване на консултанта

1.   Под отговорността на управителя на предприятието, консултантът има за основна задача с всички подходящи средства и действия, в рамките на съответните дейности на предприятието, да улеснява осъществяването на тези дейности в съответствие с приложимите правила и по най-безопасния възможен начин. Той изпълнява задълженията, посочени в приложение I, свързани с дейностите на предприятието.

2.   Консултантът може да бъде също и управител на предприятието, лице с други задължения в предприятието или лице, което не е пряко наето от предприятието, при условие, че това лице е в състояние да изпълнява задълженията на консултант.

3.   Всяко заинтересовано предприятие, при поискване уведомява компетентните органи или определения за целта орган от всяка държава-членка относно самоличността на своя консултант.

Член 5

Сертификат за обучение

1.   Консултантът трябва да притежава сертификат професионално обучение по образец на Общността, наричан по-долу „сертификатът“, валидно за съответния вид или видове превоз. Този сертификат се издава от компетентните органи или определения за целта орган от всяка държава-членка.

2.   За да получи сертификат, кандидатът трябва да премине обучение и да положи изпит, одобрен от компетентните органи на държавата-членка.

3.   Основна цел на обучението е да предостави достатъчни познания на кандидата за рисковете, свързани с превоза на опасни товари, относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приложими към съответните видове превоз, както и относно задълженията, посочени в приложение I.

4.   Изпитът включва най-малко темите, посочени в приложение II.

5.   Сертификътът се издава във формата, установена в приложение III.

6.   Сертификатът се признава от всички държави-членки.

Член 6

Валидност на сертификата

Сертификатът е валиден за срок от пет години. Срокът на валидност се продължава автоматично за пет години, ако през последната година преди изтичането му неговият притежател е посещавал опреснителни курсови или е положил изпит, което и в двата случая трябва да бъде одобрено от компетентните органи.

Член 7

Докладване на произшествия

Когато дадено произшествие засяга лица, имущество или околна среда, или причинява щети на имущество или на околната среда по време на превоз, товаро-разтоварителни дейности, осъществявани от засегнатото предприятие, консултантът, след събиране на съответната информация, изготвя доклад за произшествието до ръководството на предприятието или до местен орган на публичната власт, по целесъобразност.

Този доклад не заменя докладите на ръководството на предприятието, които може да се изискват в държавите-членки съгласно което и да е друго международно, общностно или национално законодателство.

Член 8

Привеждане в съответствие на директивата

Измененията, необходими за привеждането в съответствие на настоящата директива с научно-техническия прогрес в областите, обхванати от нейното приложно поле, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 9.

Член 9

1.   Комисията се подпомага от Комитет за превоз на опасни товари, създаден съгласно член 9 от Директива 94/55/ЕО, наричан по-долу „Комитетът“, който се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията.

2.   Представителят на Комисията внася в Комитета проект на мерките, които да бъдат приети. Комитетът се произнася със становище по проекта в срок, който председателят определя съобразно неотложността на случая. Становището се приема с мнозинството, определено в член 148, параграф 2 от Договора за приемането на решения, които Съветът трябва да вземе по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки се преброяват съгласно постановеното в този член. Председателят не участва в гласуването.

3.

а)

Комисията приема предвижданите мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета;

б)

ако предвижданите мерки не са в съответствие със становището на Комитета или Комитетът не се произнася със становище, Комисията незабавно внася в Съвета предложение относно предвижданите мерки. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство.

Ако, в тримесечен срок, считано от сезирането на Съвета, последният не се е произнесъл, Комисията приема предложените мерки.

Член 10

Настоящата директива не засяга разпоредбите относно безопасността и здравословното състояние на работниците на работното им място, установени с Директива 89/391/ЕИО и отделните директиви по прилагането ѝ.

Член 11

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат такива разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното си право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 3 юни 1996 година.

За Съвета

Председател

T. TREU


(1)  ОВ C 185, 17.7.1991 г., стр. 5, и ОВ C 233, 11.9.1992 г., стр. 5.

(2)  Становище от 27.11.1991 (ОВ С 40, 17.2.1992 г., стр. 46).

(3)  Становище на Европейския парламент от 15.5.1992 г. (ОВ C 150, 15.6.1992 г., стр. 332), Обща позиция на Съвета от 6.10.1995 г. (ОВ C 297, 10.11.1995 г., стр. 13) и Решение на Европейския парламент от 17.1.1996 г. (ОВ C 32, 5.2.1996 г., стр. 49).

(4)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

Консултантът, по-специално, има следните общи задължения:

мониторинг за спазване на правилата относно превоза на опасни товари,

консултиране на предприятието относно превоза на опасни товари,

изготвяне на годишен доклад до ръководството на предприятието или до местен орган на публичната власт, по целесъобразност, относно дейностите на предприятието по превоза на опасни товари. Такива доклади се съхраняват в продължение на пет години и се предоставят на националните органи при поискване.

Задълженията на консултанта включват също мониторинг на следните практики и процедури по отношение на дейностите на предприятието:

процедурите за спазване на правилата относно идентификацията на превозваните опасни товари,

практиката на предприятието за съобразяване със специфични изисквания във връзка с превозването на опасни товари при закупуването на превозни средства,

процедурите за проверка на съоръжение, използвано във връзка с превоз, товаро-разтоварни дейности на опасни товари,

подходящо обучение на служителите в предприятието и воденето на отчет за такова обучение,

въвеждането на подходящи процедури за спешно реагиране в случай на произшествие или инцидент, които могат да засегнат безопасността по време на превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари,

разследване и, по целесъобразност, изготвяне на доклади относно сериозни произшествия, инциденти или сериозни нарушения, отбелязани през време на превоза или товаро-разтоварителните дейности на опасни товари,

въвеждане на подходящи мерки за избягване на повторни произшествия, инциденти или сериозни нарушения,

съобразяването с правните предписания и специфичните изисквания, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители или трети страни,

проверка доколко работниците, участващи в превоза или в товаро-разтоварните дейности на опасни товари, разполагат с подробни оперативни процедури и инструкции,

въвеждането на мерки за по-добро познаване на рисковете, свързани с превоза или товаро-разтоварните дейности на опасни товари,

въвеждането на процедури за проверка с цел гарантиране на наличността в превозното средство на документите и съоръженията за безопасност, които трябва да съпътстват превоза, както и на съответствието на такива документи и съоръжения с правните норми,

въвеждането на процедури за проверка на съответствието с разпоредбите, уреждащи товаро-разтоварните дейности.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Теми, посочени в член 5, параграф 4

Необходимите познания за придобиване на сертификат трябва да включват най-малко следното:

I.

Основни мерки за превенция и безопасност:

познаване на видовете последствия, които могат да бъдат причинени от произшествие с опасни товари,

познаване на основните причини за произшествия.

II.

Разпоредби, свързани с начина на превоз, използвани в националното право, стандарти на Общността, международни конвенции и споразумения, отнасящи се до следното:

1.

класификация на опасни товари:

процедура за класифициране на разтвори и смеси,

структура на описване на веществата,

класове опасни товари и принципи за класифициране,

вид на превозваните опасни вещества и предмети,

техните физически, химически и токсикологични характеристики;

2.

общи изисквания за опаковане, включително резервоари, контейнери и др.:

видове опаковка, подреждане и маркировка,

изисквания за опаковка и предписания за тестване на опаковката,

състояние на опаковката и периодични проверки;

3.

маркиране и етикетиране на опасността:

маркиране на опасността върху етикети,

поставяне и премахване на етикети,

сигнализация и етикетиране;

4.

справки в транспортните документи:

информация в транспортните документи,

декларация на експедитора за съответствие;

5.

начина на доставки и ограничения при превоз:

максимално допустим товар,

превоз на непакетирани товари,

превоз на непакетирани товари в големи контейнери,

превоз с контейнери,

превоз в закрепени и подвижни цистерни;

6.

превоз на пътници;

7.

забрани и предпазни мерки, отнасящи се до смесени товари;

8.

разделяне на веществата;

9.

предели на преносимите количества и на освободените количества;

10.

манипулиране и складиране:

товарене и разтоварване,

складиране и сортиране;

11.

почистване и/или обезгазяване преди товарене и след разтоварване;

12.

екипаж: професионално обучение;

13.

документи на превозното средство:

превозен документ,

писмени инструкции,

сертификат за одобрение на превозното средство,

сертификат за правоспособност на водача на превозното средство,

атестация за обучение за извършване на превоз по вътрешноводни пътища,

копия от документи за нарушения,

други документи;

14.

инструкции за безопасност: въвеждане на инструкциите и съоръжения за предпазване на водача на превозното средство;

15.

задължения за наблюдение: паркиране;

16.

правилата и ограниченията за движение по пътищата и навигация;

17.

оперативно и случайно разтоварване на замърсители;

18.

изисквания относно оборудването за превоз.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТА, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 5

Сертификат на ЕО — за обучение като консултант по безопасност за превоза на опасни товари

Image