19/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

60


31996F1023(01)


C 313/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


АКТ НА СЪВЕТА

от 27 септември 1996 година

за съставянето на протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности

(96/С 313/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член К.3., параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че за да се постигнат целите на Европейския съюз държавите-членки гледат на борбата с престъпността, която нарушава финансовите интереси на Европейските общности, като въпрос от общ интерес, който попада в сътрудничеството по дял VI от Договора;

като има предвид, че чрез своя акт от 26 юли 1995 г. Съветът състави като първо споразумение Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, която е предназначена по-специално за борба с измамите, които нарушават тези интереси;

като има предвид, че като втора стъпка тази конвенция е необходимо да бъде допълнена с протокол, насочен по-специално срещу действия на корупция, която включва национални служители и служители на Общността или има вероятност да нарушат финансовите интереси на Европейските общности;

РЕШИ, че протоколът, чийто текст е приложен в приложението, и който е подписан днес от представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, е изготвен с настоящото;

ПРЕПОРЪЧВА той да се приеме от държавите-членки в съответствие с техните съответни конституционни изисквания.

Съставено в Брюксел на 27 септември 1996 година.

За Съвета

Председател

M. LOWRY