12/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

223


31996D0282


L 107/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 април 1996 година

относно реорганизацията на Съвместния изследователски център

(96/282/Евратом)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 8 и 131, параграф 2 от него,

като взе предвид становището на Управителния съвет на Съвместния изследователски център,

като има предвид, че Съвместният изследователски център (СИЦ) съгласно Решение 85/593/Евратом на Комисията от 20 ноември 1985 г. относно реорганизирането на Съвместния център за изследвания (1), последно изменен с Решение 93/95/Евратом (2) и с Решение 94/809/Евратом (3), се сдоби със структура, която е подходяща за възложените му задачи;

като има предвид, че структурата се променя, когато Комисията счете това за необходимо, с цел да бъде осигурена оптимална ефикасност на дейностите на СИЦ и пълно съответствие на последния с приоритетите на Комисията;

като има предвид, че Комисията е решила на 16 януари 1996 г. СИЦ да стане независима Генерална дирекция на Комисията, с цел да му повери необходимата независимост на управлението за правилното изпълнение на неговите задачи;

като има предвид, че Решение 85/593/Евратом с неговите изменения следва да бъдат отменени с настоящото решение,

РЕШИ:

Член 1

Съвместният изследователски център, наричан по-долу „СИЦ“, се състои от предприятия, създадени от Комисията за изпълнението на програмите за изследвания на Общността и другите задачи, поверени му от Комисията.

Член 2

Органите на СИЦ са:

генерален директор,

управителен съвет,

научен комитет,

Член 3

СИЦ е поставен под ръководството на генералния директор, назначен от Комисията. Генералният директор и част от службите на негово пряко подчинение се намират в Брюксел.

Генералният директор взима всички необходими мерки за ефикасното функциониране на СИЦ в рамките на регламентите в сила и на предоставената му власт.

В съответствие с описаните по-долу процедури, генералният директор:

подготвя проектопрограми за различните области от дейността на СИЦ, като посочва финансовите им аспекти, които да се представят на Комисията,

установява стратегия за СИЦ, най-вече що се отнася до конкурентните дейности, и взима подходящите мерки, за да осигури тяхното изпълнение,

преговаря и сключва договори за изследвания с трети страни,

отговаря за изпълнението на програмите и за финансовото управление,

определя вътрешната организация на СИЦ, като взема предвид по-специално изискванията на бюджета,

в рамките на предоставените му правомощия упражнява правомощията, които са дадени на назначаващата власт от Правилника за длъжностните лица и на властта, упълномощена да сключва договори по Условията за работа на другите служители.

Член 4

1.   Създава се управителен съвет на СИЦ. Той се състои от следните членове:

a)

висш представител от всяка държава-членка, назначен от Комисията въз основа на предложените кандидати от властите на въпросната държава;

б)

председател, избран от представителите на държавите-членки, посочени в буква а).

Всички членове се назначават за три години, а мандатът им подлежи на подновяване.

2.   Управителният съвет подпомага генералния директор и дава становища, които представя на Комисията, по въпроси, свързани с:

ролята на СИЦ в рамките на стратегията за изследвания и технологично развитие на Общността,

научно-техническото и финансово управление на СИЦ и изпълнението на възложените му задачи.

Що се отнася до въпросите, поверени на генералния директор от Комисията, и във връзка с всички въпроси, които се отнасят в частност до управителния съвет, генералният директор изисква становището на управителния съвет по неговите предложения преди те да бъдат приложени.

Предварителното становище на управителния съвет е необходимо за всеки въпрос, представен за решаване от Комисията.

Управителният съвет се занимава по-специално с:

i)

предложенията за изпълнение на специфични програми от СИЦ, както и предложенията за други нови задачи, които да бъдат възложени на СИЦ;

ii)

подготовката на многогодишното стратегическо планиране, обхващащо всички дейности на СИЦ, и всяка година, не по-късно от 31 декември, съответния годишен работен план, посочващ целите на всяка работна програма за следващата година, и включващ кратко описание на програмата с ключови дати, научни позовавания и прогнозни разходи;

iii)

продължаването на специфичните програми за изследвания и технологично развитие на СИЦ:

тяхното изпълнение, като се обръща особено внимание на съответствието им с нуждите на Общността,

кохерентността на тяхното развитие със специфичните програми за непряко действие съгласно рамковите програми; за тази цел управителният съвет ще организира веднъж годишно обмен на възгледи със съответните програмни комитети,

някои евентуални техни приспособявания;

iv)

продължаването на отношенията с другите служби на Комисията и с трети страни, основани на принципа клиент/предприемач;

v)

стратегията за конкурентните дейности на СИЦ и тяхното продължаване;

vi)

формулирането на предложения за годишният бюджет на СИЦ и мониторинга на неговото изпълнение;

vii)

организацията на СИЦ,

финансовото му управление,

важните инвестиции,

изпълнението на изследователските му дейности,

оценяването от последния чрез „групи за посещение“, състоящи се от независими експерти и следването на техните препоръки;

viii)

политиката за персонала с особен акцент върху:

формулирането на предложения, отнасящи се до политиката за персонала на СИЦ,

аспектите, свързани с мобилността на персонала и обмен на научен и технически персонал с публични и частни органи в държавите-членки;

ix)

назначаването и продължаването или прекратяването на функциите на висшия персонал на СИЦ.

3.   Управителният съвет дава становища въз основа на мнозинството, изисквано по член 118, параграф 2 от Договора за Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ), като гласовете са претеглени в съответствие с тази разпоредба. Председателят не гласува.

Комисията взима предвид предимно становищата, дадени от управителния съвет. При липса на становище от управителния съвет за предложение от генералния директор въпросът се отнася до Комисията, която взема решение по него. Управителният съвет бива информиран за решението на Комисията. Съветът незабавно бива информиран ако решението не съответства със становището на управителния съвет. Той също така бива информиран за основанията на решението.

Ако Комисията не приема становище, дадено от управителния съвет по въпроси, изискващи решение от Комисията, прилагането на мерки свързани с такива въпроси се отлага с един месец; през този месец тези въпроси трябва да бъдат отнесени отново до управителния съвет и се изисква ново становище. При получаване на това становище или в края на въпросния месец, Комисията взема окончателно решение и информира управителния съвет за това. Ако Комисията не е в състояние да приеме становището на управителния съвет, тя незабавно информира Съвета за решението си и за основанията за това решение. Комисията държи управителния съвет в течение за решения си, свързани със СИЦ по отношение на всички въпроси, за които управителният съвет е дал становище.

Управителният съвет може посредством Комисията да представя служебно становища на Съвета и на Европейския парламент по всички въпроси, свързани със СИЦ.

4.   Управителният съвет представя забележките си по годишния управленски доклад, изготвен от генералния директор. Тези забележки, заедно с годишния управленски доклад, одобрен от Комисията, се изпращат на Съвета и на Европейския парламент.

Управителният съвет съветва генералния директор по отношение на организацията за оценката на изпълнените от СИЦ задачи във връзка както с научните и технически резултати, така и с административното и финансово управление на Центъра; той дава също съвети относно избора на независими експерти, поканени да участват в тази оценка. Управителният съвет представя собствените си коментари по резултатите от тези оценки.

5.   Управителният съвет се събира поне четири пъти годишно.

Управителният съвет изготвя свой процедурен правилник, включително и правила, отнасящи се до организацията на неговата работа.

СИЦ осигурява секретариата на управителния съвет и му предоставя всяка информация, от която може да има нужда.

Член 5

Научен комитет на СИЦ е съставен, за да подпомага генералния директор.

Една втора от научния комитет се състои от членове, избрани от генералния директор измежду ръководителите на основните единици или на проекти и висшия научен персонал, а другата половина се състои от представители на научния и технически персонал, избрани от персонала.

Научният комитет редовно е консултиран от генералния директор по всички въпроси от научно и техническо естество, свързани с дейностите на СИЦ. В тази връзка той взима по-специално участие в подготовката на проектопрограмите.

Член 6

1.   Като взема предвид общата политика, приета от Съвета и от Европейския парламент, и въз основа на общите насоки, дадени от Комисията, генералният директор подготвя проектопрограмите за областите на дейност на СИЦ.

2.   Управителният съвет се консултира по проектопрограмите.

3.   Комисията проучва проектопрограмите в светлината на общите политики на Общността и взима предвид бюджетното положение на последната. Тя приема предложения съгласно разпоредбите на Договора и ги представя на Съвета.

Член 7

1.   Генералният директор е отговорен за правилното изпълнение на възложените на СИЦ проектопрограми. Той насочва със своите решения дейностите на институтите и службите, и по-специално избира измежду алтернативните методи за изпълнението на целите на програмите.

2.   Той предоставя на Комисията цялата информация, от която тя се нуждае за изготвянето на докладите, изисквани по член 11 от Договора за Евратом.

3.   Генералният директор гарантира, ако е необходимо, че последователните програми са правилно координирани и взаимно свързани по време на изпълнението и подготовката, като отчита по-специално научната и индустриална инфраструктура на СИЦ. Генералният директор подготвя преразглеждане на програмите, което се осъществява на всеки две години.

Член 8

1.   Всяка година главният директор прави оценка за разходите, необходими за изпълнението на програмите, за да даде възможност да се изготви съответната част от предварителния проектобюджет на Общностите. Тази оценка включва прогноза за приходите и разходите по отношение на извършената работа от СИЦ по отношение на конкурентните дейности.

Разпоредбите на член 6 се прилагат mutatis mutandis за подготвянето на предварителните проектобюджети за изследователските дейности.

2.   Генералният директор одобрява разходите на СИЦ; той подписва платежните нареждания и разписки; той сключва договори и разрешава трансферите на средства.

3.   Генералният директор представя на Комисията в края на финансовата година отчет за приходите и разходите за тази финансова година.

4.   Комисията назначава длъжностно лице, което да отговаря за контрола на ангажиментите и одобрението на разходите, както и за контрола на приходите.

5.   Комисията назначава счетоводител, който да отговаря за плащането на разходите и за получаването на приходите, както и за боравенето със средства и ценни книжа, за чието опазване е отговорен.

Член 9

1.   В рамките на делегираните му правомощия, генералният директор има такива правомощия над персонала, които са му дадени от назначаващата власт.

2.   Въпреки това по отношение на длъжностните лица и другите служители от категория А1 и А2 правомощията, предвидени в членове 29, 49, 50 и 51 и дял VI на правилника за длъжностните лица, се упражняват от Комисията по предложението на генералния директор.

3.   Генералният директор, от името на Комисията, предприема всички необходими мерки с цел да осигури сигурността на лицата и инсталациите, за които той е отговорен.

Член 10

Генералният директор може да прехвърля правомощията, които са му предоставени, на заместник генералния директор и на директорите.

Съставено в Брюксел на 10 април 1996 година.

За Комисията

Édith CRESSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 373, 31.12.1985 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 44.

(3)  ОВ L 330, 21.12.1994 г., стр. 64.