03/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

69


31995R2898


L 304/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2898/95 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 1995 година

за контрола по спазване на стандартите за качество на бананите

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета от 13 февруари 1993 г. относно общата организация на пазара за банани (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 3290/94 (2), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че съгласно разпоредбите на членове 2 до 4 от Регламент (ЕИО) № 404/93, Регламент на Комисията (ЕО) № 2257/94 (3) определя стандарти за качество на бананите, доставяни в прясно състояние до потребителя; като има предвид, че тези стандарти за качество на бананите, внасяни от трети страни, се прилагат на етапа на пускане в свободно обращение за банани, произхождащи от Общността — на етапа на първото разтоварване в пристанище от Общността и за банани, доставяни в прясно състояние до потребителя в производствените райони — на етапа на напускане на склад за опаковане;

като има предвид, че трябва да се предприемат мерки за осигуряване еднаквото прилагане на стандартите, по-специално по отношение на проверките за съответствие;

като има предвид, че като се отчита естеството на силно малотраен продукт и на начините за търговска реализация и процедури по контрола, използвани в търговията, трябва да се предвиди, че проверките за съответствие трябва да се провеждат като общо правило на етапа, на който се прилагат стандартите за качество, в съответствие с разпоредбите на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2257/94;

като има предвид, че продукт, който е преминал проверките на този етап, се счита за съответстващ на стандартите; като има предвид, че тази оценка се изготвя въз основа на непредизвестени проверки, осъществени на по късен етап до етап „зреене на склад“;

като има предвид, че контролът за съответствие не трябва да бъде систематичен, а случаен, чрез оценяване на цялостна проба, произволно взета от партидата, избрана за проверка от компетентния орган и приета за представителна за партидата; като има предвид, че за целта подходящите разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2251/92 на Комисията от 29 юли 1992 г. относно проверките за качество на пресните плодове и зеленчуци (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 3148/94 (5), трябва да станат приложими, в контекста на практиката и опита, натрупани в този сектор;

като има предвид, че търговията с банани е обект на силна конкуренция; като има предвид, че съответните търговци сами са въвели строги процедури за контрол; като има предвид, че в резултат на това на предвидения етап не следва да подлежат на контрол търговците, които предоставят подходящи гаранции по отношение на персонала и съоръженията за обработка и които могат да гарантират, че бананите, които те продават в Общността, отговарят на стандартите на Общността; като има предвид, че това освобождаване от контрол трябва да се разреши от държавата-членка, на територията на която като общо правило трябва да се осъществи контролът; като има предвид, че това освобождаване следва да се отмени, когато правилата и условията, свързани с него, не се спазват;

като има предвид, че за да се осъществят проверките, съответните търговци трябва да предоставят информация на компетентните агенции;

като има предвид, че сертификатът за съответствие, издаван при приключване на проверките, не трябва да бъде документ, придружаващ бананите до крайния етап от търговията, а документ, който служи като доказателство за съответствието на бананите със стандартите на Общността до етапа „зреене на склад“, в съответствие с приложното поле на стандарта, което да се представя при поискване от компетентните органи; като има предвид, че трябва да се подчертае, че банани, неотговарящи на стандартите, определени в Регламент (ЕО) № 2257/94, не могат да бъдат предназначени за консумация в прясно състояние в Общността;

като има предвид, че Управителният комитет за бананите не е представил становище в рамките на периода, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите-членки извършват проверки в съответствие с настоящия регламент, за да удостоверят, че бананите, включени в код по КНex 0803, предназначени за доставяне в прясно състояние на потребителя, отговарят на стандартите за качество, определени в Регламент (ЕО) № 2257/94.

Член 2

Бананите, произведени в Общността, подлежат на проверка за съответствието им със стандартите за качество на Общността преди товаренето им в транспортни средства, с оглед продажба в прясно състояние. Такива проверки могат да бъдат извършвани в опаковъчния цех.

Банани, които се продават извън района на тяхното производство, са обект на непредизвестени проверки при първото им разтоварване на друго място в Общността.

Проверките, посочени в предходните алинеи, се извършват при резервата на член 7.

Член 3

Преди да бъдат пуснати в свободно обращение, бананите, внесени от трети страни, подлежат на проверка за съответствието им със стандартите за качество на Общността в държавата-членка по първото им разтоварване в Общността при резервата на член 7.

Член 4

1.   Проверката за съответствие се извършва в съответствие с член 2 и член 3, с изключение на параграф 7 от него, от Регламент (ЕИО) № 2251/92.

2.   За продуктите, които по технически причини не могат да бъдат проверявани за съответствие при първото им разтоварване в Общността, проверката се извършва в последствие, най-късно при пристигането им в склада за зреене и при всички случаи, по отношение на продукти, произведени в трети страни — преди пускането им в свободно обращение.

3.   При приключване на проверката за съответствие на стоките, за които е установено съответствие със стандарта, се издава сертификат, изготвен в съответствие с приложение I.

Сертификатът за извършена проверка, издаден за банани с произход от трети страни, се представя на митническите органи за пускане на тези продукти в свободно обращение в Общността.

4.   В случай на несъответствие се прилагат разпоредбите на член 3, параграф 9 и следващите от Регламент (ЕИО) № 2251/92.

5.   Когато компетентният орган не е извършил проверка на дадена стока, той поставя своя официален печат върху уведомлението, предвидено в член 5 или ако не направи това при продукти от внос, той своевременно информира митническите органи чрез всички други подходящи средства.

6.   Търговците осигуряват всички благоприятни условия, изисквани от компетентния орган, за извършване на проверките съгласно настоящия регламент.

Член 5

Заинтересованият търговец или негов представител, който не се ползва от освобождаването, предвидено в член 7, своевременно уведомява компетентната агенция за цялата информация, необходима за идентификацията на партидите, както и предоставя подробна информация за мястото и датата на пакетиране и експедиране на банани, произведени в Общността, планираното място и дата на разтоварване в Общността на банани от трети страни или от райони на производство в Общността и доставката в складове за зреене за банани, които не могат да бъдат проверени при първото им разтоварване в Общността.

Член 6

1.   Проверките за съответствие се провеждат от служби или агенции, определени от компетентните национални органи. Такива агенции трябва да представят подходящи гаранции за извършването на тези проверки, по-специално по отношение на оборудване, обучение и опит.

2.   Компетентните национални органи могат да делегират отговорността за извършване на проверки на частни организации, одобрени за тази цел, които да отговарят на следните условия:

a)

да имат инспектори, преминали курс на обучение, който се признава от компетентния орган;

б)

да имат оборудване и възможности, необходими за извършване на проверките и анализите, необходими за проверките; и

в)

да имат адекватни средства за предаване на информацията.

3.   Компетентните органи периодично проверяват извършването и ефективността на проверките. Те оттеглят одобрението си, когато констатират отклонения или нередности, които могат да засегнат правилното извършване на проверките или когато изискванията повече не се изпълняват.

Член 7

1.   Търговците, които продават банани, произведени в Общността или банани, внесени от трети страни, не подлежат на проверки за съответствие със стандартите за качество на етапите, установени в членове 2 и 3, когато те:

а)

имат персонал, който познава добре стандартите за качество и съоръженията за манипулиране и извършване на проверките;

б)

водят регистър на операциите, които извършват; и

в)

представят гаранции, че качеството на бананите, които продават, съответства на стандартите на Общността.

Търговците, освободени от контрол, получават сертификат за освобождаване в съответствие с образеца, показан в приложение II.

2.   Освобождаването от контрол се разрешава по молба на заинтересования търговец от службите или агенциите за контрол, определени от компетентните национални органи на държавата-членка производител, за банани, продавани в производствения район на Общността, или в държавата-членка, където се извършва разтоварването, за банани от Общността, продавани на други места в Общността и банани, внесени от трети страни. Освобождаването от контрол се разрешава за максимален период от три години и може да бъде подновявано. Такова освобождаване се прилага спрямо целия пазар на Общността за продуктите, разтоварени в държавата-членка, която разрешава освобождаването.

Тези служби или агенции оттеглят освобождаването, когато констатират отклонения или нередности, които могат да доведат до несъответствие на бананите със стандартите или когато условията, определени в параграф 1, повече не се изпълняват. Оттеглянето може да бъде както временно, така и постоянно, в зависимост от тежестта на констатираните нарушения.

Държавите-членки създават регистър на търговците на банани, освободени от проверки, дават им регистрационен номер и предприемат необходимите мерки за разпространяването на такава информация.

3.   Компетентните органи или агенции на държавите-членки периодично проверяват качеството на бананите, продавани от търговците, посочени в параграф 1 и съответствието с условията, посочени в него. Освободените търговци също осигуряват всички благоприятни условия за извършването на тези проверки.

Те уведомяват Комисията за списъка на търговците, на които е разрешено освобождаването, предвидено в този член, както и всяко оттегляне на освобождаване.

Член 8

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат непредизвестените проверки на място, извършвани на по-късен етап, до етапа „зреене на склад“.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 1996 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 1995 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 47, 25.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 105.

(3)  ОВ L 245, 20.9.1994 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 219, 4.8.1992 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 332, 22.12.1994 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сертификат за освобождаване от извършване на проверки за съответствие със стандартите за качество на бананите

Image