03/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

106


31995R1517


L 147/51

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1517/95 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 1995 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1766/92 относно режима на внос и износ на комбинирани фуражи на основата на зърнени култури и за изменение на Регламент (ЕО) № 1162/95 относно определяне на специални подробни правила за прилагането на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и ориза

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), изменен с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и с Регламент (ЕО) № 3290/94 (2), и по-специално членове 10, параграф 4, член 11, параграф 4, член 13, параграф 4 и член 16, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1418/76 на Съвета от 21 юни 1976 г. относно общата организация на пазара на ориз (3), изменен с Регламент (ЕО) № 3290/94, и по-специално член 13, параграф 4, член 14, параграф 16 и член 17 от него,

като има предвид, че в зависимост от състава готовият фураж за животни под код по КН 2309 попада в обхвата на Регламент (ЕИО) № 1766/92 или на Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (4), изменен с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и с Регламент (ЕО) № 3290/94; като има предвид, че в случая на тези продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) 1766/92, таксите върху вноса се заменят с вносни мита от 1 юли 1995 г.;

като има предвид, че член 9 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 изисква представянето на вносна лицензия или износна лицензия за продуктите, изброени в член 1 на този регламент, включително заготовките на типовете, използвани за храни за животни;

като има предвид, че член 13 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 предвижда предоставяне на възстановяване при износ на продуктите, изброени в приложение А към този регламент; като има предвид, че основната цел на възстановяването е да се компенсира разликата между цените на основните продукти в Общността и цените на световния пазар; като има предвид, че трябва да се определят общите правила за отпускане на това възстановяване;

като има предвид, че за целите на изплащане на възстановяването се отчитат само онези продукти, чиито количества са инкорпорирани в комбинираните фуражи и техните свойства са действително представителни за субстанцията на въпросния фураж на основата на зърнени култури, т.е. зърнени култури, зърнено брашно и полуфабрикати от смилане и обработка на зърнени култури, с изключение на други продукти, чието включване във фуражите е допълнително или е в незначително количество;

като има предвид, че размерът на възстановяването, свързано с тези зърнени продукти следва да отчита разликата в цените на световния пазар и в Европейската общност за основните зърнени култури, напр. царевица, пшеница и ечемик;

като има предвид, че адаптирането на предварително фиксираното възстановяване отчита факторите, на които се основава възстановяването; като има предвид, че това привеждане в съответствие следва да отчита съдържанието на зърнените продукти;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1913/69 на Комисията от 29 септември 1969 г. относно предоставянето и предварителното фиксиране на възстановяванията при износ за комбинираните фуражи на основата на зърнени култури (5), изменен с Регламент (ЕО) № 1707/94 (6) и Регламент (ЕИО) № 1619/93 на Комисията от 25 юни 1993 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на режима, приложим към фуражите на основата на зърнени култури (7), следва да се отменят от 1 юли 1995 г.; като има предвид, че настоящият регламент съдържа разпоредбите на тези регламенти и ги адаптира към настоящата ситуация на пазара и към изпълнението на споразуменията, сключени в рамките на Уругвайския кръг на многостранни търговски преговори;

като има предвид, че тъй като член 5, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 891/89 на Комисията (8), изменен с Регламент (ЕО) № 1043/95, е включен в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1162/95 на Комисията от 23 май 1995 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагането на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и ориза (9), този регламент следва да бъде изменен с цел да се позволи издаването на лицензии в съответствие с член 9 от Регламент (ЕИО) № 1766/92;

като има предвид, че Управителният комитет по зърнени култури не е предоставил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

Възстановявания

Член 1

1.   Възстановяванията при износ за продукти, попадащи под код по КН 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 и 2309 90 53 и изброени в приложение А към Регламент (ЕИО) № 1766/92, оттук нататък наричани „комбинирани фуражи на основата на зърнени култури“, се фиксират в съответствие с настоящия регламент.

2.   Комбинираните фуражи на основата на зърнени култури се класифицират по кодовете по КН в приложение I.

Член 2

1.   През даден месец възстановяването при износ, което може да се предостави за комбинирани фуражи на основата на зърнени култури, се определя за тон от всяка зърнена култура, съдържаща се в комбинираните фуражи на основата на зърнени култури, като се отчитат следните критерии:

а)

средният размер на възстановяването, предоставено през предходния месец, за най-често използваните основни зърнени култури, коригиран на базата на увеличението за текущия месец;

б)

средният размер на вносните мита за най-често използваните основни зърнени култури;

в)

възможности и условия за продажба на въпросните продукти на световния пазар;

г)

необходимостта да се избегнат смущения на пазара на Общността;

д)

икономическите аспекти на износа.

2.   Възстановяването се определя поне веднъж на месец.

Член 3

1.   При необходимост възстановяването се коригира съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 1162/95. Коригирането се осъществява чрез увеличение или намаление на възстановяването със сумата, произтичаща от корекциите по параграфи 1 и 2 на член 12 от Регламент (ЕО) № 1162/95 за тон зърнен продукт, инкорпориран в комбинирания фураж. При необходимост възстановяването може да се адаптира с оглед на цената на сухото мляко за съответния месец на износ.

Определя се коригиращ фактор за този продукт, за да отчита размерът на помощта за сухото мляко, което се използва като храна за животни в течение на месеца на износ.

2.   За целите на прилагане на член 13, параграф 8 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 количеството нула не се счита за възстановяване и следователно адаптирането, посочено в член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1162/95 не се прилага.

Член 4

1.   Износителят уведомява компетентните органи не по-късно от момента, когато са извършени митническите формалности за общия състав на фуражи на основата на зърнени култури, с посочване на процента на всеки тип съдържащ се продукт по позиция от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ и точното количество царевица и други зърнени култури.

2.   Държавите-членки предприемат всички мерки, необходими за осигуряване на точността на декларацията.

Член 5

Държавите-членки съобщават на Комисията ежедневно преди 15 ч. (брюкселско време) за количествата комбинирани фуражи на основата на зърнени култури, за които са подадени заявления за получаване на лицензии.

При това съобщаване трябва да се прави ясна разлика между заявления с възстановяване при износ или такси върху износа и заявления без възстановяване.

Съобщението освен това уточнява максималното количество зърнени култури, съдържащи се в комбинираните фуражи, както е посочено в заявленията за износните лицензии.

ДЯЛ II

Клауза за санкция при недостиг

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

1.   Когато за един или повече продукти са изпълнени условията, посочени в член 16 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 и в член 17 от Регламент (ЕИО) № 1418/76, Комисията може да предприеме следните мерки:

а)

прилагане на такса върху износа. Тази такса се определя от Комисията веднъж седмично. Размерът може да варира в зависимост от местоназначението;

б)

цялостно или частично спиране на издаването на износни лицензии;

в)

цялостно или частично отхвърляне на висящите заявления за лицензии.

2.   Таксата върху износа, посочена в параграф 1, буква а) е тази, приложима в деня, когато са приключени митническите формалности.

Въпреки това, по искане на заявителя, представено едновременно със заявлението за лицензия, таксата върху износа, приложима в деня на представяне на заявлението за лицензия се прилага към операцията по износа, която следва да се извърши през срока на валидност на лицензията.

3.   Комисията уведомява държавите-членки за своето решение и го публикува.

Член 7

За целите на изчисляване на възстановяването, съдържанието на млечни продукти в комбинираните фуражи на основата на зърнени култури може да се определи, като се умножи съдържанието на лактоза във всеки тон продукт по 2.

Член 8

Когато за прилагането на настоящия регламент към вноса или износа следва да се определи съдържанието на нишесте или лактоза, се определят аналитичните методи за нишесте съгласно процедурите по член 23 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 и за лактоза съгласно процедурата по член 30 от Регламент (ЕИО) № 804/68.

Член 9

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1162/95 се замества със следното:

„2.   Чрез дерогация от член 13а от Регламент (ЕИО) № 3719/88 за продукти, попадащи под кодове по КН 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 и 2309 90 53, съдържащи по-малко от 50 тегловни процента млечни продукти, заявленията за износна лицензия трябва да съдържат:

в клетка 15, описанието на продукта и осемцифрения му код; в случай на продукти, попадащи в два или повече съседни подраздела, износителят може да посочи 11-цифрената номенклатура за възстановяване,

в клетка 16, препратката „2309“,

в клетки 17 и 18, количеството комбинирани фуражи, което трябва да се изнесе,

в клетка 20, съдържанието на зърнени продукти, които трябва да се инкорпорират в комбинираните фуражи, ако това е известно, като се прави разлика между царевица и другите зърнени култури; в противен случай, ако се използва възможността, посочена по-горе, за да се направи бележка в клетка 15, скобата, посочваща количеството царевица и другите инкорпорирани зърнени култури.

Данните, включени в заявленията, се отразяват в износните лицензии.“

Член 10

Регламенти (ЕИО) № 1913/69 и (ЕИО) № 1619/93 се отменят. Въпреки това те продължават да се прилагат за лицензии, издадени преди 1 юли 1995 г.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Регламентът се прилага към сертификати, издавани от 1 юли 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 1995 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 105.

(3)  ОВ L 166, 25.6.1976 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 246, 30.9.1969 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 180, 14.7.1994 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 155, 26.6.1993 г., стр. 24.

(8)  ОВ L 94, 7.4.1989 г., стр. 13.

(9)  ОВ L 106, 11.5.1995 г. стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Код по КН

Описание на стоките

2309

Заготовки от видове, използвани за храна на животни:

ex 2309 10

— Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно:

 

— — Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от № 1702 30 51 до 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечни продукти:

 

— — — Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин:

 

— — — — Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте:

2309 10 11

— — — — — Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 13

— — — — — Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти

 

— — — — Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 30 % скорбяла или нишесте:

2309 10 31

— — — — — Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 33

— — — — — С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

 

— — — — С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30 %:

2309 10 51

— — — — — Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 53

— — — — — С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

ex 2309 90

— —Други:

 

— — — Други:

 

— — — Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от № 1702 30 51 до 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечни продукти:

 

— — — — Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин:

 

— — — — — Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте:

2309 90 31

— — — — — — Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 90 33

— — — — — — Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти

 

— — — — — С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 10 % но по-малко от 30 % млечни продукти:

2309 90 41

— — — — — — Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 90 43

— — — — — — С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

 

— — — — — С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30 %:

2309 90 51

— — — — — — Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 90 53

— — — — — — С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %