13/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

142


31995L0016


L 213/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 95/16/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 29 юни 1995 година

за сближаване законодателствата на държавите-членки относно асансьорите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100 а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като действат в съответствие с процедурата, отбелязана в член 189б от Договора (3), в светлината на съвместно изготвения текст, одобрен от Помирителния комитет на 17 май 1995 г.,

като имат предвид, че държавите-членки носят отговорност в рамките на своите територии за опазване на здравето и сигурността на гражданите;

като имат предвид параграфи 65 и 68 от Бялата книга относно завършване изграждането на вътрешния пазар, одобрена от Европейския съвет през юни 1985 г., където се отбелязва един нов подход по сближаването на законодателствата;

като имат предвид, че Директива 84/529/ЕИО на Съвета от 17 септември 1984 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на задвижваните по електричен, хидравличен и маслено-електричен начин асансьори (4) не гарантира свободата на движение на всички видове асансьорна техника; като имат предвид несъответствията между обвързващите клаузи на различните национални системи за видовете асансьори, които не са предмет на Директива 84/529/ЕИО и които съставляват бариери пред търговията вътре в Общността; като имат предвид, че националните законодателства в областта на асансьорите следва да бъдат хармонизирани;

като имат предвид, че Директива 84/528/ЕИО на Съвета от 17 септември 1984 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързано с общите разпоредби за асансьорните и механично управлявани съоръжения (5), служи за рамкова директива на две специфични директиви, а именно Директива 84/529/ЕИО и Директива 86/663/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързано със самозадвижващите се индустриални машини (6), отменена от Директива 91/368/ЕИО на Съвета от 20 юни 1991 г., и внасяща изменения в Директива 89/392/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на машините (7);

като имат предвид, че на 8 юни 1995 г. Комисията прие Препоръка № 95/216/ЕО (8) към държавите-членки относно подобряване безопасността на съществуващите асансьори;

като имат предвид, че съществените изисквания на настоящата директива ще гарантират желаното равнище на безопасност, само в случай че процедурите за подходяща оценка на съответствието, избрани от разпоредбите на Директива 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. за модулите на различните фази на процедурите за оценяване на съответствието, както и правилата за нанасяне и използване на маркировка „СЕ“ за съответствие, които са предназначени да бъдат използвани в директивите за техническа хармонизация (9), гарантират посоченото съответствие;

като имат предвид, че маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанасяна върху асансьорите по начин, осигуряващ добра видимост или върху определени предпазни устройства на асансьорите, които отговарят на съществени изисквания във връзка със здравето и безопасността от настоящата директива, за да може да се осигури тяхното участие на пазара;

като имат предвид, че настоящата директива определя само общите и съществени изисквания по отношение на здравето и безопасността; като имат предвид, че, за да се помогне на производителите да постигнат съответствие с тези съществени изисквания, е желателно да се разполага с хармонизирани на европейско равнище стандарти относно предотвратяването на рисковете, произтичащи от дизайна и инсталацията на асансьорите и също така, за да се позволи съответствието със съществените изисквания да бъде проверявано; като имат предвид, че подобни стандарти са изготвени на европейско равнище от частни правни органи и техният необвързващ статут трябва да бъде поддържан; като имат предвид, че за тази цел Европейският комитет за стандартизация (CEN) и Европейският комитет по стандартизация в електротехниката (Cenelec) са признати за компетентните органи, приемащи хармонизирани стандарти в съответствие с общите насоки за сътрудничество между Комисията, CEN и Cenelec, подписани на 13 ноември 1984; като имат предвид, че хармонизиран стандарт, по смисъла на настоящата директива, е техническата спецификация, приета от Европейския комитет за стандартизация (CEN) и/или Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (Cenelec) на база нареждане от Комисията в съответствие с Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983, определяща процедура за осигуряване на информация в областта на техническите стандарти и регламентите (10) и в съответствие с гореспоменатите общи насоки;

като имат предвид, че трябва да се изготви разпоредба относно преходните договорености, която да позволи на производителите/монтажниците да пускат на пазара асансьори, произведени преди датата на изпълнение на настоящата директива;

като имат предвид, че настоящата директива е предназначена да покрива рисковете, предизвикани от асансьорите и поемани от техните ползватели и от обитаващите строителните съоръжения лица; като имат предвид, че в тази връзка настоящата директива следва да се счита за директива по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки в областта на строителните продукти (11);

като имат предвид, че на 20 декември 1994 г. беше постигнато споразумение относно начина на действие между Европейския парламент, Съвета и Комисията, относно мерките по изпълнението на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора за създаване на ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

Обхват, пускане на пазара и свободно движение

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за асансьори, които обслужват постоянно сгради и строителни съоръжения. Тя се прилага също за предпазни устройства, използвани за подобни асансьори, отбелязани в приложение IV.

2.   За целите на настоящата директива „асансьор“ означава съоръжение, обслужващо специфични нива и разполагащо с кабина, движеща се с водачи, които са закрепени неподвижно и с наклон под ъгъл не по-голям от 15 градуса към хоризонтала, както и с цел транспортиране на:

лица,

лица и стоки,

само на стоки, ако кабината е достъпна, т.е. когато едно лице може да влезе в нея без трудности и тя е снабдена с контролни механизми, разположени вътре в нея, или в обсега на лице, намиращо се вътре.

Асансьорите, които се движат по установен курс, дори в случаите, когато те не се придвижват с неподвижно закрепени водачи, попадат в обхвата на настоящата директива (като например ножични асансьори).

3.   Директивата не се прилага за:

въжени железници, в т.ч. въжени железници за транспортиране на лица,

асансьори, които са специално проектирани и конструирани за военни и полицейски цели,

минни подемници,

сценични подемници,

асансьори, монтирани в средства за транспорт,

асансьори, свързани с машини и съоръжения, и предназначени специално за достъп до работни места,

зъбни рейки и пиньони,

подемници, предназначени за повдигане на лица или на лица и стоки.

4.   По смисъла на настоящата директива:

„производител/монтажник на асансьор“ означава физическо или юридическо лице, което носи отговорността за проектирането, производството, монтажа и пускането на пазара на асансьора, нанася маркировката „CE“ и изготвя декларацията на ЕО за съответствие,

„пускане на асансьор на пазара“ настъпва, когато производителят/монтажникът първи направи така, че асансьорът да се използва от потребителя,

„предпазно устройство“ означава компонент, така както същият е отбелязан в приложение IV,

„производител на предпазни устройства“ означава физическото или юридическото лице, което носи отговорността за проектирането и производството на предпазните устройства, нанася маркировката „CE“ и изготвя декларацията на ЕО за съответствие,

„асансьор-модел“ означава представителен асансьор, чиято техническа документация указва начина, по който ще се изпълняват съществените изисквания относно безопасността за асансьорите в съответствие с асансьора модел, дефинирани от обективни параметри. Асансьорът модел използва идентични предпазни устройства.

Всички разрешени варианти между асансьора модел и асансьорите, съставляващи част от асансьорите, които произлизат от асансьора модел, следва да бъдат ясно конкретизирани (с максимум и минимум стойности) в техническата документация.

Позволено е посредством изчисления и/или на база проектна документация да се демонстрира сходството при редица съоръжения, така че да бъдат удовлетворени изискванията за безопасност.

5.   Там където, по отношение на асансьорите, рисковете, отбелязани в настоящата директива, са изцяло или частично предвидени от специфични директиви, настоящата директива не се прилага или спира да се прилага за случаи със сходни асансьори и сходни рискове, произтичащи от прилагането на тези специфични директиви.

Член 2

1.   Държавите-членки предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че:

асансьорите, които са предмет на настоящата директива, могат да бъдат пускани на пазара и въвеждани в експлоатация единствено в случай че не застрашават здравето и сигурността на лицата или, там където е уместно, сигурността на вещите, когато те са подходящо монтирани и технически поддържани и се използват за отредената им цел.

предпазните устройства, които са предмет на настоящата директива, могат да бъдат пускани на пазара и въвеждани в експлоатация единствено в случай че не застрашават здравето и сигурността на лицата или там където е уместно, сигурността на вещите, когато са подходящо монтирани и технически поддържани и се използват за отредената им цел.

2.   Държавите-членки предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, от една страна, че лицето, носещо отговорността за работа в сградата или строителното съоръжение и монтажникът на асансьора са във връзка помежду си относно информационното осигуряване на данни за правилното функциониране и безопасното използване на асансьора, а от друга страна, те вземат необходимите мерки, за да гарантират последното.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че шахтите, предназначени за асансьорите, не съдържат никакви тръбопроводи, кабели или инсталации, различни от онези, които са необходими за експлоатацията и техническата безопасност на асансьора.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, разпоредбите на настоящата директива не засягат правомощията на държавите-членки да регламентират в съответствие с Договора сходни изисквания, които те считат за необходими, така че да бъде осигурена защитата на лицата, когато тези асансьори бъдат въведени в експлоатация или използвани, при условие че това не означава асансьорите да се модифицират по начин, който не е предвиден в директивата.

5.   На търговски панаири, изложения или демонстрационни прояви, по-специално, държавите-членки не препятстват показването на асансьори или предпазни устройства, които не са в съответствие с разпоредбите на Общността, които са в сила, при условие че разпознаваем знак ясно указва, че подобни асансьори или предпазни устройства не са съответстващи или не са в продажба до момента, до който не бъдат приведени в съответствие със стандартите от производителите на асансьори, от производителя на предпазни устройства или оторизиран представител на последния, установен в рамките на Общността. По време на демонстрационните прояви следва да бъдат предприемани подходящи мерки за техническа безопасност, които да гарантират защитата на лицата.

Член 3

Асансьорите, които са предмет на настоящата директива, следва да удовлетворяват съществените изисквания по отношение на здравето и безопасността, отбелязани в приложение I.

Предпазните устройства, които са предмет на настоящата директива, следва да удовлетворяват съществените изисквания по отношение на здравето и безопасността, отбелязани в приложение I, или да предоставят възможността асансьорите, в които те са монтирани, да отговарят на посочените съществени изисквания.

Член 4

1.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или пречат на пускането на пазара или въвеждането в експлоатация на тяхна територия на асансьори и/или предпазни устройства, които спазват настоящата директива.

2.   Държавите- членки не могат да забраняват, ограничават или пречат на пускането на пазара на предпазни компоненти, за които, на основание на декларация на производителя или на негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, съществува намерение те да бъдат включени в монтажа на асансьор, който е предмет на настоящата директива.

Член 5

1.   Държавите-членки следва да считат асансьорите и предпазните устройства с нанесена маркировка „CE“ и придружени от декларация на ЕО за съответствие, отбелязана в приложение II, за съответ стващи на всички разпоредби от настоящата директива, включително за съответстващи на процедурите за оценяване на съответствие, отбелязани в глава II.

В отсъствие на хармонизирани стандарти държавите-членки следва да предприемат всякакви мерки, които те считат за необходими, за да обърнат внимание на засегнатите страни за съществуващите национални технически стандарти, които са считани за важни или за адекватни на точното изпълнение на изискванията за здраве и техническа безопасност, отбелязано в приложение I.

2.   Там, където национален стандарт, който транспонира хармонизиран стандарт и за който препратката е била публикувана в Официален вестник на Европейските общности, има за свой предмет едно или повече съществено изискване за здраве и безопасност:

конструираните в съответствие с този стандарт асансьори се считат за спазващи съответните съществени изисквания.

или

конструираните в съответствие с този стандарт предпазни устройства се считат за подходящи да предоставят възможност за асансьора, на който те са правилно монтирани, да спази съответните съществени изисквания.

Държавите-членки публикуват препратките на националните стандарти, които транспонират хармонизираните стандарти.

3.   Държавите-членки гарантират, че са взети подходящи мерки, за да се даде възможност и на двете страни от асансьорната индустрия да упражняват влияние на национално равнище върху процеса на подготовка и мониторинг на хармонизираните стандарти.

Член 6

1.   Там, където държава-членка или Комисията считат, че хармонизираните стандарти, отбелязани в член 5, параграф 2, не удовлетворяват изцяло съществените изисквания, посочени в член 3, Комисията или засегнатата държава-членка отнасят въпроса до комитета, създаден по силата на Директива 83/189/ЕИО, като обосновават причините за това. Комитетът своевременно се произнася със становище по въпроса.

След получаване на становището на Комитета Комисията следва да информира държавите-членки, дали съществува необходимост или не да се оттеглят тези стандарти от публикуваната информация, отбелязана в член 5, параграф 2.

2.   Комисията може да приеме всякаква подходяща мярка с оглед гарантирането на практическото приложение по унифициран начин на настоящата директива в съответствие с процедурата, отбелязана в параграф 3.

3.   Комисията се подпомага от постоянен комитет, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

Постоянният комитет изготвя свой собствен процедурен правилник.

Представителят на Комисията представя на постоянния комитет проект за мерките, които ще бъдат взети. Комитетът дава становище относно проекта в рамките на срока, който председателят трябва да определи съобразно спешността на въпроса и ,ако е необходимо, гласува становището.

Становището се записва в протоколите като в допълнение всяка държава- членка има правото да изиска позицията и да бъде заведена в протоколите.

Комисията следва да отчита в максимална степен даденото становище от постоянния комитет. Тя следва да информира този комитет за начина, по който нейното становище е било взето предвид.

4.   Постоянният комитет може по-нататък да разглежда всеки един въпрос относно приложението на настоящата директива и повдигнат от неговия председател или по инициатива на последния, или по искане на държава-членка.

Член 7

1.   Там, където държава-членка констатира, че за един асансьор или предпазно устройство, носещи маркировка „CE“ и използвани по предназначение, има данни, че застрашават безопасността на лицата и, където е уместно, на вещите, тя взема всички подходящи мерки да ги изтегли от пазара, да постави под възбрана пускането им на пазара или въвеждането им в експлоатация, или да ограничи тяхното свободно движение.

Държавата-членка незабавно информира Комисията за всякакви мерки от подобен характер, посочвайки причините за това свое решение, и по-специално дали несъответствието в стандартите се дължи на:

а)

неуспеха да се удовлетворят съществените изисквания, отбелязани в член 3;

б)

неправилно прилагане на стандартите, отбелязани в член 5, параграф 2;

в)

недостатъци в самите стандарти, указани в член 5, параграф 2.

2.   Комисията встъпва в консултации със засегнатите страни във възможно най-кратки срокове. Там където, след подобна консултация, Комисията установи, че:

мерките са оправдани, тя следва да информира държавата-членка, която е предприела инициативата и другите държави-членки; там, където решението, отбелязано в параграф 1, е базирано на недостатъци в стандартите, Комисията след консултации със засегнатите страни, отнася въпроса в комитета, посочен в член 6, параграф 1, ако държавата-членка, която е взела решението, възнамерява да го поддържа, и следва да инициира процедура, отбелязана в член 6, параграф 1,

мерките са неоправдани, тя следва незабавно да информира държавата-членка, която е предприела инициативата, както и производителя/монтажника на асансьора, производителя на предпазните устройства или оторизирания представител на последния, който е установен в рамките на Общността.

3.   Там, където асансьор или предпазно устройство, които не съответстват на техническите стандарти, носят маркировка „CE“, компетентната държава-членка предприема подходящи действия срещу този, който е положил маркировката, и информира надлежно Комисията и останалите държави-членки.

4.   Комисията гарантира, че държавите-членки биват информирани относно напредъка и резултата от процедурата.

ГЛАВА II

Процедура за оценяване на съответствието

Член 8

1.   Преди да бъдат пуснати на пазара предпазните устройства, отбелязани в приложение IV, производителят на предпазни устройства или негов оторизиран представител, установен в Общността, трябва:

а)

i)

или да представи модела на предпазното устройство за проверка на типа на ЕО в съответствие с приложение V, както и за производствени проверки от нотифициращия орган в съответствие с приложение XI;

ii)

или да представи модела на предпазното устройство за проверка на типа на ЕО в съответствие с приложение V, както и да задейства система за окачествяване в съответствие с приложение VIII за проверки на производството;

iii)

или да задейства система за пълно окачествяване в съответствие с приложение IX;

б)

полага маркировка „CE“ на всяко от предпазните устройства и изготвя декларация за съответствие, съдържаща информацията, отбелязана в приложение II, отчитайки спецификациите, посочени в използваното приложение (приложения VIII, IX или XI според случая);

в)

съхранява копие от декларацията за съответствие за срок от десет години, считано от датата, на която предпазното устройство е било произведено за последно.

2.   Преди да бъде пуснат на пазара, един асансьор следва да е преминал една от следните процедури:

i)

или в случай, че е бил проектиран, в съответствие с разпоредбите, един асансьор, който е преминал през типова проверка на ЕО, както е отбелязано в приложение IV, следва да бъде построен, монтиран и подложен на изпитания чрез прилагане на:

окончателна инспекция, отбелязана в приложение VI, или

система за оценка на качеството, отбелязана в приложение XII, или

система за оценка на качеството, отбелязана в приложение XIV.

Процедурите, касаещи етапите на проекта и конструирането, от една страна, а от друга страна, етапите на монтаж и изпитания, могат да бъдат осъществени за един и същи асансьор;

ii)

или в случай, че асансьорът е бил проектиран в съответствие с асансьор модел, преминал процедура на проверка на типа на ЕО, както е отбелязано в приложение V, тогава този асансьор следва да бъде построен, монтиран и тестван чрез прилагане на:

окончателна инспекция, отбелязана в приложение VI, или

система за оценка на качеството, отбелязана в приложение XII, или

система за оценка на качеството, отбелязана в приложение XIV;

iii)

или, ако съоръжението е било проектирано в съответствие с изискванията за асансьор, за който е приложена система за оценка на качеството съгласно приложение XIII, допълнено с преглед на проектната документация, ако този асансьор не е изцяло в съответствие с хармонизираните стандарти, то следва той да бъде монтиран, изграден и изпитан чрез допълнително прилагане на:

окончателна инспекция, отбелязана в приложение VI, или

система за оценка на качеството, отбелязана в приложение XII, или

система за оценка на качеството, отбелязана в приложение XIV;

iv)

или след преминаване през процедура за проверка на монтажното съоръжение, отбелязана в приложение X от страна на нотифициращ орган;

v)

или след като асансьорът е бил предмет на система за оценка на качеството в съответствие с приложение XIII, допълнено от проверка на проекта, ако съоръжението не е изцяло в съответствие с хармонизираните стандарти.

В случаите, отбелязани по-горе в i), ii). и iii),. лицето, носещо отговорността по изготвянето на проекта, трябва да осигури за лицето, осъществяващо изграждането, монтажа и изпитанията цялата необходима документация и информация за последния, за да може той да работи в условията на абсолютна безопасност.

3.   Във всички случаи, отбелязани в параграф 2:

производителят/монтажникът следва да нанесе маркировката „CE“ върху асансьора и да изготви декларация за съответствие, съдържаща информацията, посочена в приложение II, отчитайки спецификациите, предоставени в използваното приложение (приложения VI, X, XII, XIII или XIV според конкретния случай),

производителят/монтажникът следва да съхранява копие от декларацията за съответствие за срок от 10 години от датата на пускане на асансьора на пазара,

Комисията, държавите-членки и другите нотифициращи органи могат, чрез искане, да получат от производителя/монтажника копие от декларацията за съответствие и докладите от изпитанията за окончателната инспекция.

4.

а)

Там, където асансьорите или предпазните компоненти са предмет на други директиви, отнасящи се до други аспекти, и които освен това осигуряват информация за полагане на маркировка „CE“, последните следва да указват, че за асансьора или за предпазното устройство също така се предполага да бъдат съобразени с разпоредбите на тези други директиви.

б)

Там, където една или повече директиви позволяват на производителя, по време на преходен период, да избира договореностите, които ще се прилагат, маркировката „CE“ следва да указва съответствие само с прилаганите от монтажника на асансьора или от производителя на предпазните устройства директиви. В този случай подробности от прилаганите директиви, така както те са публикувани в Официален вестник на Европейските общности, трябва да бъдат записвани в документите, обявленията и инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи асансьора или предпазните устройства.

5.   Там, където нито производителят/монтажникът на асансьора, нито производителят на предпазни устройства, нито негов оторизиран представител, установен в Общността, не се е съобразил със задълженията си по предходните параграфи, тези задължения се прехвърлят върху този, който пуска на пазара на Общността асансьора или предпазните устройства. Същите задължения важат и за всеки, който произвежда асансьори или предпазни устройства за собствено потребление.

Член 9

1.   Държавите-членки следва да нотифицират Комисията и останалите държави-членки за органите, които те са назначили да извършват процедурите, отбелязани в член 8, заедно със специфичните задачи и процедурите за преглед, заради които тези органи са били назначени, както и за идентификационните номера, които са им дадени предварително от Комисията.

Комисията публикува за сведение в Официален вестник на Европейските общности списък с имената на нотифициращите органи и техните идентификационни номера и задачите, заради които те са били нотифицирани. Комисията следва да се погрижи за това списъкът да се актуализира редовно.

2.   Държавите-членки следва да прилагат критериите, отбелязани в приложение VII, при оценката на нотифициращите органи. Предполага се, че изпълнението на критериите от страна на органите, отбелязани в съответните хармонизирани стандарти, съответства на изпълнението на критериите, отбелязани в приложение VII.

3.   Държава-членка, която е нотифицирала орган, трябва да оттегли своята нотификация, ако има доказателства, че органът не изпълнява вече критериите, отбелязани в приложение VII. Тя незабавно информира Комисията и останалите държави-членки за това свое действие.

ГЛАВА III

Маркировка „CE“

Член 10

1.   Маркировката „CE“ съдържа инициалите CE. Приложение III определя модела, който ще се използва.

2.   Маркировката „CE“ се полага върху всяка асансьорна кабина отчетливо и видимо в съответствие с раздел 5 на приложение I, както и върху всяко от предпазните устройства, отбелязани в приложение IV, или там където това не е възможно, върху етикет, който е трайно прикрепен към предпазното устройство.

3.   Забранено е полагането на маркировка върху асансьорите или предпазните устройства, за която съществува вероятност да подведе трети страни по отношение на смисъла и формата на маркировката „CE“. Може да се полага всякаква друга маркировка върху асансьорите или предпазните устройства, при условие че тя не пречи на видимостта и разчитането на маркировката „CE“.

4.   Без да се засягат разпоредбите на член 7:

а)

там, където държава–членка установи, че маркировката „CE“ е положена некоректно, производителят/монтажникът на асансьора, производителят на предпазното устройство или неговият оторизиран представител, установен в рамките на Общността, се задължават да приведат продукта в съответствие по отношение на разпоредбите относно маркировката „CE“ и с оглед ненарушаване на условията, поставени от държавата- членка;

б)

в случай, че несъответствието се запази, държавата-членка трябва да предприеме необходимите мерки да ограничи или забрани пускането на пазара на въпросното предпазно устройство или да гарантира, че същото ще бъде изтеглено от пазара, както и да забрани използването на асансьора и да информира държавите-членки в съответствие с процедурите, отбелязани в член 7, параграф 4.

ГЛАВА IV

Заключителни разпоредби

Член 11

Всяко решение, взето в съответствие с настоящата директива, което ограничава:

пускането на пазара и/или въвеждането в експлоатация и/или използването на асансьор,

пускането на пазара и/или въвеждането в експлоатация на предпазно устройство,

следва да съдържа точното основание, на което то се базира. Подобно решение е нотифицирано във възможно най-кратки срокове пред засегнатата страна, която същевременно уведомява относно законовите средства, валидни за нея по силата на законодателството в съответната държава-членка, както и за сроковете, които са в сила за тези законови средства.

Член 12

Комисията предприема необходимите мерки, за да получи информация относно всички съответстващи и налични решения, свързани с изпълнението на настоящата директива.

Член 13

Директива 84/528/ЕИО и Директива 84/529/ЕИО се отменят от 1 юли 1999 г.

Член 14

Във връзка с аспектите, касаещи инсталацията на асансьорите, настоящата директива е директива по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО.

Член 15

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 1 януари 1997 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Държавите-членки прилагат тези мерки в сила от 1 юли 1997 г.

2.   До 30 юни 1999 г. държавите- членки разрешават:

пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на асансьорите,

пускането на пазара и въвеждането в експлоатация на предпазни устройства,

които спазват разпоредбите, в сила на техните територии на датата, на която настоящата директива е приета.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 16

Не по-късно от 30 юни 2002 Комисията след консултации с комитета, съгласно член 6, параграф 3 и на база докладите, изготвени от държавите-членки, преразглежда функционирането на процедурите, отбелязани в настоящата директива, и ако е необходимо, внася предложения за подходящи поправки.

Член 17

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 1995 година.

За Европейския парламент

Председател

K.HÄNSCH

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ С 62, 11.3.1992 г., стр. 4. и

ОВ С 180, 2.7.1993 г., стр. 11.

(2)  ОВ С 287, 4.11.1992 г., стр. 2.

(3)  Становище на Европейския парламент от 29 октомври 1992 г. (ОВ С 305, 23.11.1992 г., стр. 114), Обща позиция на Съвета от 16 юни 1994 г. (ОВ С 232, 20.8.1994 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 28 септември 1994 г. (ОВ С 305, 31.10.1994 г., стр. 48).

(4)  ОВ L 300, 19.11.1984, стр. 86. Директива, последно изменена с Директива 90/486/ЕИО (ОВ L 270, 2.10.1990 г., стр. 21).

(5)  ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 72. Директива последно изменена с Директива 88/665/ЕИО (ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 42).

(6)  ОВ L 384, 31.12.1986 г., стр. 12.

(7)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 16.

(8)  ОВ L 134, 20.6.1995 г., стр. 37.

(9)  ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 23.

(10)  ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 94/10/ЕО на Съвета и Европейския парламент (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 30).

(11)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДИЗАЙНА И КОНСТРУКЦИЯТА НА АСАНСЬОРИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.   Задълженията, произтичащи от съществените изисквания за опазване на здравето и безопасността на пътниците, се прилагат единствено в случаите където асансьорът или предпазното устройство са предмет на въпросния риск, когато те се използват по предназначение от монтажника на асансьора или от производителя на предпазни устройства.

2.   Съществените изисквания за опазване на здравето и безопасността, съдържащи се в директивата, са задължителни. При сегашното състояние на модерните технологии, обаче, целите които те поставят могат да бъдат непостижими. При подобни случаи и по възможност в максимално висока степен асансьорът или предпазните устройства следва да бъдат проектирани и изграждани по начин, който да приближава тези цели.

3.   Производителят на предпазни устройства и монтажника, който инсталира асансьора, имат задължението да оценяват рисковете, за да могат да идентифицират онези, които се отнасят до техните продукти. В този смисъл те следва да проектират и конструират своите изделия, отчитайки оценката на рисковете.

4.   В съответствие с член 14, съществените изисквания, описани в Директива 89/106/ЕИО, които не са включени в настоящата директива, се прилагат за асансьорите.

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Прилагане на Директива 89/392/ЕИО, изменена от Директиви 91/368/ЕИО, 92/44/ЕИО и 93/68/ЕИО.

Там където съществува съответен риск, който не се разглежда от настоящото приложение, се прилагат съществените изисквания по отношение опазване на здравето и безопасността, описани в приложение I на Директива 89/392/ЕИО. Същественото изискване в раздел 1.1.2. от приложение I към Директива 89/392/ЕИО се прилага във всички случаи.

1.2.   Асансьорна кабина

Асансьорната кабина трябва да бъде проектирана и конструирана така че да предлага пространство и здравина съответстващи на максималния брой на лицата и на стандартния товар на асансьора, заложени като показатели от монтажника.

При асансьорите, предназначени за транспорт на лица и там, където размерите на асансьора позволяват, кабината трябва да бъде проектирана и конструирана по такъв начин, че нейните структурни характеристики да не пречат или възпрепятстват достъпа и използването и от инвалиди. По този начин ще бъдат позволени всякакви подходящи приспособявания, които имат предназначението да улеснят използването на кабината от инвалиди.

1.3.   Средства за окачване и помощни средства.

Средствата за окачване и/или тези в помощ на асансьорната кабина, нейните допълващи механизми и частите от асансьорни терминали трябва да бъдат подбирани и проектирани така че да бъде гарантирано подходящото равнище на обща безопасност и да се свежда до минимум риска от падане на кабината, като се отчитат условията на използване, материалите за изработка и производствените условия.

Там където в асансьорната кабина за окачване се използват въжета или вериги, е необходимо да има поне два независими кабела или вериги, всеки със своя собствена система за закотвяне. Подобни въжета и вериги не бива да имат свръзки или съединителни приспособления, с изключение на местата където е необходимо да има фиксиране или оформяне на скоби.

1.4.   Контрол върху натоварването (включва превишаване на скоростта)

1.4.1.   Нужно е асансьорите така да бъдат проектирани, конструирани и инсталирани, че да се пречи на нормалното стартиране на кабината, когато стандартния товар бъде превишен.

1.4.2.   Асансьорите трябва да бъдат снабдени с датчик, който да контролира превишаването на скоростта.

Тези изисквания не се прилагат за асансьорите, при които проектът на движещата система пречи на превишаването на скоростта.

1.4.3.   Необходимо е бързите асансьори да бъдат съоръжени с устройство за контрол на скоростта, както и с устройство, което да я ограничава.

1.4.4.   Асансьорите, задвижвани със скрипец чрез триене, трябва да бъдат проектирани така че да се гарантира стабилност на силата на сцепление, с която се действа върху макарите.

1.5.   Машина.

1.5.1.   Всички асансьори за превоз на пътници трябва да разполагат със собствена, индивидуална асансьорна машина. Това изискване не се прилага за асансьорите, при които противотежестите се заменят от втора кабина.

1.5.2.   Монтажникът на асансьора трябва да гарантира, че до асансьорната машина и свързаните с нея приспособления на асансьора няма достъп, освен в случаите за поддръжка и при аварии.

1.6.   Контрол.

1.6.1.   Контролът на асансьорите, предназначени за ползване от инвалиди без придружител, трябва да се предвижда и осъществява подобаващо.

1.6.2.   Функциите на контрола следва да бъдат указвани ясно.

1.6.3.   Схемите за сигнална връзка на група асансьори трябва да са общи или да бъдат свързани помежду си.

1.6.4.   Електрическото оборудване трябва да бъде така инсталирано и свързано, че:

да няма възможност за объркване с веригите, които нямат пряка връзка с асансьора,

електрическото захранване да може да се включи при режим на товарене,

движенията на асансьора да зависят от електрическите приспособления за безопасност в отделна електрическа верига на безопасност.

пробив в електрическата инсталация да не бъде причина за възникване на рискова ситуация.

2.   РИСКОВЕ ЗА ЛИЦА ИЗВЪН АСАНСЬОРНАТА КАБИНА

2.1.   Асансьорът трябва да бъде проектиран и конструиран така че да има гаранции, че пространството, в което кабината се придвижва, е недостъпно, освен при поддръжка и аварии. Нормалното ползване на асансьора трябва да бъде направено невъзможно, преди лицето да влезе в кабината.

2.2.   Асансьорът трябва да бъде проектиран и конструиран така че, когато кабината се намира в едно от своите крайни положения да се предотвратява риска от сблъсък.

Тази цел ще бъде постигната чрез осигуряване на свободно пространство или заслон отвъд крайните положения.

В специфични случаи, обаче, когато се предоставя възможността на държавите-членки да дават предварително одобрение, по-специално в съществуващите сгради, където е невъзможно това решение да се изпълни, могат да се осигуряват други подходящи средства, за да се избегне риска.

2.3.   Площадките при входа и изхода на асансьорната кабина трябва да разполагат с врати, снабдени с подходящо механично съпротивление, за да се изпълнят предвидените за ползване условия.

Приспособление за вътрешно заключване трябва да предотвратява при нормалното функциониране:

стартиране движението на кабината, независимо дали то е активирано умишлено или не, освен ако вратите на площадките не са заключени или затворени.

отварянето на вратата на кабината при площадката, докато асансьорът все още е в движение и извън предписаната зона за влизане и излизане от асансьора.

Всички движения, обаче, свързани с влизане и излизане от асансьорната кабина при отворени врати на площадките, следва да бъдат разрешени при условие че се контролира скоростта в хоризонтала.

3.   РИСКОВЕ ЗА ЛИЦАТА В АСАНСЬОРНАТА КАБИНА

3.1.   Асансьорните кабини следва да бъдат със стени в цял размер и плътно прилепнали подове и тавани. Изключения се допускат за вентилационните отвори. Асансьорните кабини трябва да разполагат и с врати в цял размер. Тези врати трябва да бъдат проектирани и инсталирани по начин, който да не позволява на асансьорната кабина да се движи. Изключение се прави, когато пътниците слизат от нея, както е отбелязано в трети подпараграф на раздел 2.3., освен ако вратите не са затворени, и кабината спира, ако вратите са отворят.

Вратите на кабината трябва да остават затворени и заключени, ако асансьорът спре между две спирки, на местата, където съществува риск от падане между асансьора и шахтата или там където такава шахта липсва.

3.2.   В случаите на прекъсване на електрическото захранване или недействие на компоненти, асансьорът трябва да разполага с приспособления, които да попречат на свободното падане или на неконтролираното движение на кабината нагоре.

Приспособленията, пречещи на свободното падане на кабината, трябва да функционират независимо от средствата за нейното окачване.

Това приспособление трябва да може да спира кабината при разчетената тежест и при максималната скорост за движение, както е предвидена от монтажника на асансьора. Всяко едно спиране, причинено от това приспособление, не бива да предизвиква забавяне на скоростта, която да е опасна за пътниците в асансьора, независимо какво обуславя товара.

3.3.   Буферите трябва да бъдат инсталирани между дъното на шахтата и пода на асансьорната кабина.

В този случай свободното пространство, отбелязано в раздел 3.2., трябва да бъде измерено в положение, когато буферите са изцяло компресирани.

Това изискване не се прилага за асансьори, при които кабината, навлиза в свободното пространство, отбелязано в раздел 2.2., поради начина на проектиране на движещата система.

3.4.   Асансьорите трябва така да се проектират и конструират, че да бъде възможно те да бъдат привеждани в движение, дори когато приспособлението, отбелязано в раздел 3.2., не е функциониращо.

4.   ДРУГИ РИСКОВЕ

4.1.   Вратите при площадките и вратите на кабината или двете врати заедно, там където те са моторизирани, следва да са съоръжени с приспособление, което да предпазва от риск да има сблъсък при движението им.

4.2.   Вратите при площадките, там където те са предвидени да усилят защитата на сградата при евентуален пожар, включително тези врати, съдържащи части от стъкло, следва да бъдат подходящо устойчиви на пожари по отношение на тяхната цялост и свойства във връзка с изолацията (задържане на пламъци) и отдаване на топлина (топлинно излъчване).

4.3.   Противотежестите трябва така да се инсталират, че да се избягва риска от сблъсък с кабината или падане върху кабината.

4.4.   Асансьорите трябва да съоръжени със средства, които да позволяват на заседнали в тях пътници да бъдат освободени или евакуирани.

4.5.   Кабините следва да бъдат монтирани с двупосочни средства за комуникация, позволяващи поддържане на постоянен контакт с аварийните служби.

4.6.   Асансьорите трябва така да са проектирани и конструирани, че когато температурата в асансьорната кабина превиши максимума, който е предвиден от производителите/монтажниците, те да довършват започнатото движение, но да откажат нови команди.

4.7.   Асансьорните кабини трябва така да са проектирани и конструирани, че да гарантират в достатъчна степен вентилация за пътниците, дори в условия на продължително блокиране на системата.

4.8.   Необходимо е кабината да бъде добре осветена, когато се ползва или когато вратата е отворена; необходимо е да бъде осигурено и аварийно осветление.

4.9.   Средствата за комуникация, отбелязани в раздел 4.5. и аварийното осветление, отбелязано в раздел 4.8. трябва да бъдат проектирани и конструирани така че те да могат да функционират дори в отсъствие на нормално енергийно захранване. Периодът на тяхното функциониране трябва да е достатъчно дълъг, за да позволи нормалното протичане на процедурата по спасяване на пътници при аварии.

4.10.   Контролните вериги на асансьорите, които биха могли да се използват при възникнали пожари трябва да са проектирани и произведени по начин, че да предотвратяват спирането на асансьорите на определени нива и да позволяват приоритетен контрол върху асансьора от спасителните екипи при аварии.

5.   МАРКИРАНЕ

5.1.   В допълнение на минималния брой реквизити, които се изискват по отношение на всяка една асансьорна машина в съответствие с раздел 1.7.3. от приложение I към Директива 89/392/ЕИО, всяка асансьорна кабина задължително трябва да разполага с лесно забележима пластина, която да указва ясно допустимия товар в килограми и максималния брой пътници, които кабината може да превозва.

5.2.   Когато асансьорът е разчетен да позволи на лицата, заседнали в него да избягат от кабината без външна помощ, тогава инструкциите трябва да са ясно изписани и поставени на видно място в кабината.

6.   ИнструкЦии за ползванЕ.

6.1.   Предпазните устройства, отбелязани в приложение IV, следва да бъдат придружени от наръчник с инструкции, изготвен на официалния език на държавата-членка, откъдето е монтажника на асансьора или на друг език на Общността, който монтажника е приел, така че:

монтажа,

свързването,

приспособяването, и

поддръжката,

да могат да бъдат осъществени ефективно, безопасно и сигурно.

6.2.   Всеки асансьор трябва да се придружава от документация, изготвена на официалния език/езици на Общността, които могат да бъдат определени с съответствие с Договора от държавата- членка, в която асансьорът е бил инсталиран. Документацията следва да разполага поне с:

наръчник с инструкции, съдържащ плановете и диаграмите, необходими за нормално ползване на асансьорната машина, и свързани с поддръжката, инспекцията, ремонта, периодичните проверки и аварийните операции, отбелязани в раздел 4.4.,

дневник, в който може да се отбелязват извършваните ремонти и там където е уместно извършените периодичните проверки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.   Съдържание на декларацията на ЕО за съответствие за предпазните устройства (1)

Декларацията на ЕО за съответствие за предпазните устройства следва да съдържа следната информация:

име и точен адрес на производителя на предпазни устройства (2)

там където е подходящо, името и точния адрес на негов оторизиран представител, установен в Общността (2),

описание на предпазното устройство, подробности за типа или серията и серийния номер (в случай, че има такива),

предпазната функция на устройството, ако същата не личи от описанието,

годината на производство на предпазното устройство,

всички съответстващи разпоредби, които предпазното устройство спазва,

там където е подходящо, препратка за използваните хармонизирани стандарти,

там където е подходящо име, точен адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган, който е извършил типовия преглед на ЕО в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), точки I). и II),

там където е подходящо препратка към сертификата за типов преглед на ЕО, издаден от нотифициращия орган,

там където е подходящо име, точен адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган, който е извършил производствените проверки в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), точка II),

там където е подходящо име, точен адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган, който е осъществил проверка на системата за оценка на качеството, прилагана от производителя в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), точка III),

идентификация на упълномощената да действа от името на производителя на предпазни устройства страна по договор или на неговия оторизиран представител, установен в рамките на Общността.

Б.   Съдържание на декларацията за съответствие на ЕО за инсталирани асансьори (3)

Декларацията на ЕО за съответствие на инсталираните асансьори трябва да съдържа следната информация:

име и точен адрес на производителя/монтажника на асансьора (4)

описание на асансьора, подробности за типа или серията и серийния номер и точния адрес, на който асансьорът е бил инсталиран,

годината, в която асансьорът е бил инсталиран,

всички съответстващи разпоредби, които асансьорът спазва,

там където е подходящо, препратка за използваните хармонизирани стандарти,

там където е подходящо име, точен адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган, който е извършил типовия преглед на ЕО на асансьор-модел в съответствие с член 8, параграф 2, буква а), точки I) и II),

там където е подходящо препратка към сертификата за типов преглед на ЕО,

там където е подходящо име, точен адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган, който е извършил проверката на асансьора в съответствие с член 8, параграф 2, точка IV),

там където е подходящо име, точен адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган, който е осъществил окончателната инспекция на асансьора в съответствие с първи абзац на член 8, параграф 2, буква а), точки I)., II) и III),

там където е подходящо име, точен адрес и идентификационен номер на нотифициращия орган, който е осъществил инспекция на системата за оценка на качеството, прилагана от производителя) монтажника на асансьора в съответствие с втори и трети абзац на член 8, параграф 2, буква а), точки I)., II)., III). и V),

идентификация на упълномощената да действа от името на производителя) монтажник на асансьора страна по договор,


(1)  Декларацията трябва да бъде изготвена на същия език, на който е изготвен и наръчника с инструкции, отбелязан в приложение I, раздел 6.1. Същата може да бъде отпечатана на пишеща машина или на компютър.

(2)  Името на компанията и точен адрес. В случая с оторизиран представител, се посочва също името на компанията и адреса на производителя на предпазни устройства.

(3)  Тази декларация трябва да се изготви на същия език, на който е изготвен и наръчника с инструкции, отбелязан в приложение I, раздел 6.1. Същата може да бъде отпечатана на пишеща машина или на компютър.

(4)  Името на компанията и точен адрес.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАРКИРОВКА „СЕ“ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Маркировката „СЕ“ за съответствие се състои от инициалите „СЕ“ приемащи следната форма:

Image

Ако маркировката „СЕ“ е умалена или уголемена, пропорциите, предложени в горната графика, следва да бъдат спазени.

Различните компоненти на маркировката „СЕ“ трябва да имат принципно същите вертикални размери, които не бива да са по-малки от 5 мм. Минималният размер може да се колебае за предпазни устройства от малък мащаб.

Маркировката „СЕ“ трябва да спази идентификационния номер на нотифицирания орган, който работи с:

процедурите, отбелязани в член 8, параграф 1, буква a), точки II) и III).,

процедурите, отбелязани в член 8, параграф 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА, ОТБЕЛЯЗАНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1

1.   Приспособления за заключване вратите на асансьорните кабини при площадките.

2.   Приспособления, предпазващи от падания, отбелязани в раздел 3.2. на приложение I, които предпазват кабината от падане или неконтролирани движения нагоре.

3.   Приспособления, които ограничават превишаване на скоростта.

(а)

енергийно-акумулиращи удара абсорбатори:

или нелинеарни,

или с демпфериращи възвращателни движения.

б)

енергийно-разсейващи удара абсорбатори.

5.   Предпазни приспособления, монтирани към жакове на хидравлични електрически вериги, когато същите се ползват като приспособления, предпазващи от пропадания.

6.   Електрически предпазни приспособления под формата на безопасни ключове, съдържащи електронни компоненти.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТИПОВ ПРЕГЛЕД В РАМКИТЕ НА ЕО

(модул Б)

А.   Типов преглед в рамките на ЕО на предпазни устройства

1.   Типовият преглед в рамките на ЕО е процедурата, при която един нотифициран орган утвърждава и сертифицира, че представителен спесимен на предпазно устройство позволява на асансьора, към който компонента е правилно монтиран, да удовлетвори съответните изисквания на директивата.

2.   Молбата за типов преглед в рамките на ЕО трябва да се внесе от производителя на предпазното устройство или от негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, при нотифициращ орган, избран от него.

Молбата трябва да съдържа:

името и точния адрес на производителя на предпазното устройство и на неговия оторизиран представител, ако молбата е изготвена от последния, както и мястото,където предпазното устройство е произведено,

писмена декларация, че същата молба не е била внесена при друг нотифициран орган,

техническо досие,

представителен спесимен на предпазното устройство или подробности за мястото, където то би могло да бъде подложено на преглед. Нотифицираният орган може да изготвя аргументирани искания относно допълнителни спесимени.

3.   Техническото досие трябва да позволи оценяване на съответствието и адекватността на предпазното устройство, за да даде възможност на асансьора, към който то е правилно монтирано, да отговори на разпоредбите на директивата.

За целите на оценяване на съответствието, техническото досие трябва да съдържа следното:

общо описание на предпазното устройство, в т.ч. неговата зона на използване (по-специално възможни ограничения на скоростта, товар и захранване) и условията (по-специално експлозивни среди и излагане на елементите),

проект и производствени технически чертежи и диаграми,

съществено изискване/изисквания взети под внимание и средствата, които са възприети, за да бъдат тези изисквания удовлетворени (напр. хармонизиран стандарт),

резултати от всички изпитания или изчисления, които са осъществени от производителя или които са му били възложени,

копие от инструкциите за монтаж на предпазното устройство,

предприетите на производствения етап мерки, за да се гарантира, че серийно произведените предпазни устройства съответстват като стандарт на устройството, за което се провежда прегледа.

4.   Нотифициращият орган трябва:

да прегледа техническото досие, за да прецени до каква степен то отговоря на пожеланите цели,

да прегледа предпазното устройство, за да провери адекватността му по отношение на техническото досие,

да осъществи или да е осъществил подходящи проверки и изпитания, които са необходими, за да се проконтролира дали приетите решения от производителя на предпазни устройства отговарят на изискванията на директивата като позволяват на устройството да изпълни своето предназначение, когато същото е правилно монтирано към асансьора.

5.   Ако представителният спесимен на предпазното устройство спазва разпоредбите на директивата, която е приложима за него, нотифициращият орган трябва да издаде сертификат за типов преглед в рамките на ЕО на този, който е внесъл молбата. Сертификатът съдържа името и точния адрес на производителя на предпазното устройство, заключенията от проверките, условията на валидност на сертификата и реквизитите, които са необходими, за да се идентифицира одобрения тип.

Комисията, държавите-членки и другите нотифициращи органи могат да получат копие от сертификата и при основателна молба, копие от техническото досие и докладите от прегледите, проведените изпитания и изчисления. Ако нотифициращият орган откаже да издаде сертификат за типов преглед в рамките на ЕО на производителя, то тогава той следва да обоснове в детайли причините за своя отказ. Трябва да се изготви разпоредба за процедура по обжалване.

6.   Производителят на предпазно устройство или негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, трябва да информира нотифициращия орган за всякакви промени, дори и несъществени, които той е направил или възнамерява да направи спрямо одобреното предпазно устройство, в. т.ч. нови допълнения или варианти, които не са конкретизирани в оригинала на техническото досие (Виж първия абзац на раздел 3. Нотифициращият орган трябва да направи преглед на промените и да информира вносителя на молбата дали сертификата на типовия преглед в рамките на ЕО остава валиден (1).

7.   Всеки нотифициращ орган трябва да комуникира следната информация с държавите-членки, касаеща:

издадените сертификати за типов преглед в рамките на ЕО,

изтеглените от обръщение сертификати за типов преглед в рамките на ЕО.

Всеки нотифициращ орган трябва също така да комуникира с другите нотифициращи органи информацията, касаеща сертификатите за типов преглед в рамките на ЕО, които той е изтеглил от обръщение.

8.   Сертификатите за типов преглед в рамките на ЕО, досиетата и преписките, свързани с процедурите, касаещи типовия преглед в рамките на ЕО, следва да бъдат изготвяни на официалния език на държавата- членка, в която нотифициращия орган е бил установен, или на език, който този орган е приел.

9.   Производителят на предпазно устройство или неговият оторизиран представител трябва да съхраняват копия от техническата документация на сертификатите, издадени за типов преглед в рамките на ЕО и техните допълнения, за срок от десет години след като предпазното устройство е било за последно произведено.

В случаите когато нито производителят на предпазното устройство, нито неговият оторизиран представител произхождат от Общността, задължението да се съхранява техническата документация е на лицето, което пуска предпазното устройство на пазара на Общността.

Б.   Типов преглед на асансьори в рамките на ЕО.

1.   Типовият преглед в рамките на ЕО е процедура, при която един нотифициращ орган утвърждава и сертифицира, че асансьорът-модел или асансьор, за който няма разпоредба относно допълнения или варианти, удовлетворяват изискванията на директивата.

2.   Молбата за типов преглед в рамките на ЕО следва да бъде внесена от производителя/монтажника на асансьора при нотифициращия орган, който той самия е избрал.

Молбата трябва да съдържа:

името и точния адрес на производителя) монтажника на асансьора,

писмена декларация, че същата молба не е била внесена при друг нотифициращ орган,

техническо досие,

подробности за мястото, където асансьорът-модел може да бъде подложен на преглед. Асансьорът-модел внесен за преглед трябва да съдържа терминалните части и да може да обслужва поне три нива (върхово, междинно и дънно).

3.   Техническото досие трябва да позволи оценяване на съответствието на асансьора с разпоредбите на директивата и разбиране на проекта и функционирането на асансьора.

За целите на оценяването на съответствието, техническото досие трябва да съдържа следното:

общо описание на представителния модел на асансьора. Техническото досие трябва ясно да посочва всички възможни допълнения към представителния модел на асансьора, който се подлага на преглед (вж. член 1, параграф 4),

проект и производствени технически чертежи или диаграми,

съществени изисквания, взети под внимание и средствата, които са възприети, за да бъдат тези изисквания удовлетворени (напр. хармонизиран стандарт),

резултати от всички изпитания или изчисления, които са осъществени от производителя)

монтажника или които са му били възложени той да изпълни,

копие от наръчника с инструкции за монтаж на асансьора,

предприетите на производствения етап мерки, за да се гарантира, че един серийно произведен асансьор съответства на разпоредбите на директивата.

4.   Нотифициращият орган трябва:

да прегледа техническото досие, за да прецени до каква степен то отговоря на пожеланите цели,

да прегледа представителния модел на асансьора, за да провери дали той е бил произведен в съответствие с техническото досие,

да осъществи или да е осъществил подходящи проверки и изпитания, които са необходими, за да се проконтролира дали приетите решения от производителя/монтажника на асансьора отговарят на изискванията на директивата и позволяват асансьора да изпълни тези изисквания.

5.   Ако асансьорът спазва разпоредбите на директивата, които са приложими за него, нотифициращият орган следва да издаде на кандидата сертификат за типов преглед в рамките на ЕО. Сертификатът трябва да съдържа името и точния адрес на производителя/монтажника на асансьора, заключенията от проверката, условията на валидност на сертификата и реквизитите, които са необходими, за да се идентифицира одобрения тип.

Комисията, държавите-членки и другите нотифициращи органи могат да получат копие от сертификата и при основателна молба, копие от техническото досие и докладите от прегледите, проведените изпитания и изчисления.

Ако нотифициращият орган откаже да издаде сертификат за типов преглед в рамките на ЕО на производителя, то тогава той следва да обоснове в детайли причините за своя отказ. Трябва да се изготви разпоредба за процедура по обжалване.

6.   Монтажникът на асансьора трябва да информира нотифициращия орган за всякакви промени, дори и несъществени, които той е направил или възнамерява да направи спрямо одобрения асансьор, в. т.ч. за нови допълнения или варианти, които не са конкретизирани в оригинала на техническото досие (Вж. първия абзац на раздел 3. Нотифициращият орган трябва да направи преглед на промените и да информира кандидата затова дали сертификата от типовия преглед в рамките на ЕО остава валиден (2).

7.   Всеки нотифициращ орган трябва да комуникира следната информация с държавите-членки, касаеща:

издадените сертификати за типов преглед в рамките на ЕО,

изтеглените от обръщение сертификати за типов преглед в рамките на ЕО.

Освен това всеки нотифициращ орган трябва да комуникира с другите нотифициращи органи информацията, касаеща сертификатите за типов преглед в рамките на ЕО, които той е изтеглил от обръщение.

8.   Сертификатите за типов преглед в рамките на ЕО, досиетата и преписките, свързани с процедурите, касаещи типовия преглед в рамките на ЕО, следва да бъдат изготвяни на официалния език на държавата- членка, в която нотифициращия орган е бил установен, или на език, който този орган е приел.

9.   Производителят/монтажникът на асансьора трябва да съхраняват копия от техническата документация на сертификатите, издадени за типов преглед в рамките на ЕО и техните допълнения, за срок от десет години след като последният асансьор е бил произведен в съответствие с представителния асансьор-модел.


(1)  Ако нотифициращият орган счете за необходимо, той може да издаде допълнение към оригинала на сертификата за типов преглед на ЕО, или да помоли кандидата да представи нова молба.

(2)  Ако нотифициращият орган счете за необходимо, той може или да издаде допълнение към оригинала на сертификата за типов преглед на ЕО, или да помоли кандидата да представи нова молба.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОКОНЧАТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ

1.   Окончателната инспекция е процедурата, при която производителят/монтажникът на асансьора, който изпълнява задълженията, посочени в раздел 2 гарантира и декларира, че асансьорът, който е пуснат на пазара, изпълнява директивата. Монтажникът нанася маркировката „СЕ“ в кабината на всеки асансьор и изготвя декларация на ЕО за съответствие.

2.   Производителят/монтажникът следва да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че асансьорът, който е пуснат на пазара е в съответствие с асансьора–модел, описан в сертификата за типов преглед на ЕО, и отговаря на съществените изисквания за опазване на здравето и безопасността, приложими за него.

3.   Производителят/монтажникът на асансьора съхранява копие от декларацията на ЕО за съответствие и сертификата от окончателната инспекция, отбелязани в раздел 6, за срок от десет години след датата, на която асансьорът е пуснат на пазара.

4.   Нотифициращият орган, избран от производителя/монтажника на асансьора следва да извърши инспекцията или да е осъществил инспекцията на асансьора, за който се очаква да бъде пуснат на пазара. Подходящите изпитания и проверките, определени от приложимия) приложимите стандарт/стандарти, отбелязани в член 5, или еквивалентните изпитания следва да се осъществяват, за да се гарантира съответствието на асансьора с конкретните изисквания на директивата.

Тези проверки и изпитания, по-специално, обхващат:

а)

преглед на документацията за проверка дали асансьора съответства на представителния асансьор- модел, одобрен съобразно приложение V. Б;

б)

функциониране на асансьора при празен режим и при максимум натоварване, за да се гарантира правилната инсталация на предпазните приспособления и тяхното функциониране (блокиращи стопове, заключващи приспособления и др.)

функциониране на асансьора при празен режим и при максимум натоварване, за да се гарантира правилната инсталация на предпазните приспособления в случай че захранването спре,

статично изпитание с натоварване 1,25 пъти повече от номинала на товара.

Номиналното натоварване следва да съвпада с отбелязаното в приложение I, раздел 5.

След тези изпитания, нотифициращият орган трябва да осъществи проверка, затова че не е настъпило изкривяване или влошаване, което би могло да наруши използването на асансьора.

5.   Нотифициращият орган трябва да получи следните документи:

плана на завършения асансьор,

плановете и диаграмите, нужни за окончателната инспекция, по- специално диаграмите на контролните вериги,

копие от наръчника с инструкции, отбелязан в приложение I, раздел 6.2.

Нотифициращият орган може да не изисква подробни планове или точна информация, която не е нужна при проверката на съответствието на асансьора, който ще бъде пуснат на пазара, с асансьора- модел, описан в декларацията за типов преглед на ЕО.

6.   Ако асансьорът удовлетворява разпоредбите на директивата, нотифициращият орган следва да положи или да е положил неговия идентификационен номер до Маркировката „СЕ“, в съответствие с изискванията на приложение III, и да изготви сертификат от окончателната инспекция, в който да бъдат споменати извършените проверки и проведените изпитания.

Нотифициращият орган следва да попълни кореспондиращите страници в дневника, отбелязан в приложение I, раздел 6.2.

Ако нотифициращият орган откаже да издаде сертификат за окончателна инспекция, той трябва да цитира подробно причините за отказа, както и да препоръча средствата, при които може да бъде постигнато приемане. В случаите, когато производителят/монтажникът на асансьора повторно кандидатстват за окончателна инспекция, молбата се подава при същия нотифициращ орган.

7.   Сертификатът за окончателна инспекция, досиетата и преписките, свързани с процедурите по приемане следва да се изготвят на един от официалните езици на държавата- членка, където нотифициращият орган е установен или на език, който този орган е приел.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МИНИМАЛЕН БРОЙ КРИТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРИ НОТИФИКАЦИЯТА НА ОРГАНИТЕ

1.   Органът, неговият директор и екипът, които носят отговорностите да извършват контролните операции могат да не са проектантът, строителят, доставчикът или производителят на предпазни устройства или монтажникът на асансьорите, които те инспектират, нито пък оторизирания представител на някоя от тези страни. По подобен начин, органът, неговият директор и екипът, с отговорности по надзора на системите за оценка на качество, отбелязани в член 8 на директивата, могат да не бъдат проектантът, строителят, доставчикът или производителят на предпазни устройства или монтажникът на асансьорите, които те инспектират, нито пък оторизиран представител на някоя от тези страни. Те не могат да участват нито пряко, нито като оторизирани представители при дизайна, конструкцията, маркетинга или поддръжката на предпазните устройства или при инсталацията на асансьорите. Това не изключва възможността да има обмен на техническа информация между производителя на предпазни устройства или монтажника на асансьора и органа.

2.   Органът и неговият екип следва да осъществяват операциите, свързани с инспекцията и надзора при най-висока степен на професионализъм и технически компетентности. Те трябва да са свободни от всякакъв вид натиск и въздействие, най-вече финансов, което би могло да повлияе на тяхната преценка или на резултатите от инспекцията, особено въздействие от лица или групи лица, които имат интереси от резултатите, регистрирани от инспекцията или надзора.

3.   Органът трябва да има на разположение необходимия екип и да разполага с необходимите помощни средства, които да му помогнат да извърши точно техническите и административни задачи, свързани с инспекцията или с надзора. Той освен това трябва да има достъп до оборудването, изисквано за специален контрол и проверки.

4.   Персоналът, носещ отговорността за инспекциите, трябва да притежава:

солидно техническо и професионално образование,

удовлетворителни познания относно изискванията за изпитанията, които ще се осъществяват и съответен натрупан опит с подобен род изпитания,

способности да изготвя сертификати, досиета и доклади, които се изискват с оглед удостоверяване, че изпитанията са били извършени.

5.   Обективността на персонала, извършващ инспекцията трябва да бъде гарантирана. Неговото възнаграждение не трябва да зависи от броя на извършените изпитания или от резултатите, постигнати при подобни изпитания.

6.   Органът трябва да извади застраховка „Отговорност“, освен ако неговата отговорност не е поета от държавата-членка в съответствие с националното законодателство, или пък самата държавата-членка не е пряко отговорна за изпитанията.

7.   Персоналът на този орган следва да спазва професионална тайна с оглед на цялата получена от извършване на изпитанията информация (освен по отношение на компетентните административни власти в държавата, където дейността на органа се осъществява) при условията на настоящата директива или на коя и да е разпоредба на национално законодателство, която я привежда в сила.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

УВЕРЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА

(модул Е)

1.   Уверението за качеството на продукта е процедурата, при която производителят на предпазни устройства, който отговаря на условията, отбелязани в раздел 2, гарантира и декларира, че предпазните устройства са в съответствие с типа, така както той е описан в сертификата за типов преглед на ЕО и удовлетворява изискванията на директивата, които се прилагат за него. Производителят гарантира и декларира, че предпазното устройство ще осигури възможност на асансьора, към който то е правилно монтирано, да изпълни разпоредбите на директивата.

Производителят на предпазното устройство или негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всяко едно от предпазните устройства и да изготви декларация на ЕО за съответствие. Маркировката „СЕ“ трябва да бъде придружена от идентификационния номер на нотифициращия орган, с отговорности за контрола, така както е отбелязано в раздел 4.

2.   Производителят трябва да прилага одобрена система за оценка на качеството за окончателна инспекция на предпазното устройство и изпитание, така както е отбелязано в раздел 3, и трябва да бъде предмет на контрол, според записаното в раздел 4.

3.   Система за уверение в постигнато качество

3.1.   Производителят на предпазното устройство трябва да внесе молба за оценяване на неговата система за качество на предпазните устройства, при нотифициращ орган, избран от него.

Молбата трябва да съдържа:

цялостна информация за предвидените за оценка на качеството предпазни устройства,

документацията, описваща системата за качество на продукта,

техническата документация на одобрените предпазни устройства и копие от сертификатите за типов преглед в рамките на ЕО.

3.2.   Всяко едно от предпазните устройства следва да бъде подложено на преглед според системата за оценка на качеството. Трябва да бъдат направени подходящите изпитания, съответстващи на стандартите, отбелязани в член 5, или да бъдат проведени еквивалентни изпитания, за да се гарантира съответствието на предпазното устройство с конкретните изисквания на директивата.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя на предпазни устройства, следва да бъдат документирани по един систематичен и подреден начин под формата на писмено изложени мерки, процедури и инструкции. Тази документация на системата за оценка на качеството трябва да осигури общо разбиране на програмите за качество, плановете, наръчниците и записите.

По-специално, тази документация трябва да съдържа адекватно описание на:

а)

целите на качеството;

б)

организационната структура, отговорностите и правомощията на мениджмънта във връзка с качеството на предпазното устройство;

в)

прегледите и изпитанията, които ще бъдат осъществявани след производството;

г)

средствата за проверка на ефективното функциониране на системата за оценка на качеството;

д)

записи на качеството, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитанията, данни от калибрирането, доклади относно квалификацията на персонала, зает с оценката на качеството и т.н.

3.3.   Нотифициращият орган трябва да даде преценка на системата за оценка на качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. Той трябва да предположи съответствието с тези изисквания по отношение на системата за оценка на качеството, която осъществява съответния хармонизиран стандарт (1).

Екипът за одит трябва да има поне един член с опит в оценката на съответната асансьорна технология. Процедурата по оценяването трябва да обхваща посещение до сградите, където производителят на предпазни устройства осъществява производствена дейност.

Решението следва да бъде нотифицирано до производителя на предпазни устройства. Нотификацията трябва да съдържа заключението от прегледа и обосновка на решението във връзка с оценката.

3.4.   Производителят на предпазни устройства трябва да предприеме действия да се освободи от задължения, произтичащи от системата за оценка на качеството, когато получи одобрение и да гарантира, че то се поддържа по един подходящ и ефективен начин.

Производителят на предпазни устройства или негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, трябва да информира редовно нотифициращия орган, одобрил системата за оценка на качеството, за всяко предвиждано актуализиране или обновление на тази система.

Нотифициращият орган трябва да оцени предложените модификации и да реши дали модифицираната система за оценка на качеството продължава да удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. или е необходимо да има повторно оценяване.

Органът трябва да уведоми производителя за своето решение. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от прегледа и обосновка на решението относно оценяването.

4.   Надзор в рамките на отговорностите на нотифициращия орган.

4.1.   Целта на надзора е да се постигне уверение, че производителят на предпазни устройства надлежно изпълнява задълженията си, произтичащи от одобрената система за оценка на качеството.

4.2.   Заради целите на проверка, производителят трябва да позволи на нотифициращия орган достъп до местата за инспекция, изпитания и складиране и да му осигури изцяло необходимата информация, по- специално:

документацията относно системата за оценка на качеството,

техническата документация,

записи с информация за качеството, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитания, данни за калибриране, доклади относно квалификацията на персонала, който носи отговорности за качеството и т.н.

4.3.   Необходимо е нотифициращият орган периодично да осъществява одити, за да гарантира, че производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата за оценка на качеството. Органът следва да осигури и доклад за одита за производителя на предпазни устройства.

4.4.   В допълнение, нотифициращият орган може да предприема неочаквани визити до производителя на предпазни устройства.

По време на тези визити органът може да осъществява изпитания или да е осъществил изпитания, за да провери правилното функциониране на системата за оценка на качеството, там където е необходимо.Той е длъжен да осигури за производителя на предпазни устройства доклад за резултатите от своето посещение, а в случай, че е било направено изпитание, да му представи и доклад, съдържащ резултатите от това изпитание.

5.   Производителят трябва за срок от 10 години след производството на последното предпазно устройство да пази на разположение на националните власти:

документацията, отбелязана в трети абзац на втори параграф на раздел 3.1.,

актуализирането, отбелязано във втори параграф на раздел 3.4.,

решенията и докладите на нотифициращия орган, които са отбелязани в заключителния параграф на раздел 3.4. и на Раздели 4.3 и 4.4.

6.   Всеки нотифициращ орган трябва да придвижва до останалите нотифициращи органи съответната информация, касаеща издадените и изтеглени от обръщение одобрения на системата за оценка на качеството.


(1)  Този хармонизиран стандарт ще бъде EN 29003, допълнен където е необходимо, за да се отчетат специфичните характеристики на предпазните устройства.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО

(модул З)

1.   Цялостната оценка на качеството е процедурата, при която производителят на предпазно устройство, който отговаря на задълженията произтичащи от раздел 2, гарантира и декларира, че предпазните устройства удовлетворяват изискванията на директивата, които се прилагат за тях, както и че предпазното устройство ще позволи на асансьора, към който то е правилно монтирано, да изпълни изискванията на директивата.

Производителят или негов оторизиран представител, установен в Общността, следва да положи маркировка „СЕ“ към всяко едно от предпазните устройства и да изготви декларация на ЕО за съответствие. Маркировката „СЕ“ трябва да бъде придружена от идентификационния номер на нотифициращия орган, с отговорности за контрола, така както е отбелязано в раздел 4.

2.   Производителят трябва да работи с одобрената система за качество във връзка с проекта, производството и окончателната инспекция на предпазните устройства и изпитанията, така както е отбелязано в раздел 3. Той трябва да бъде предмет на контрол според разпоредбите на раздел 4.

3.   СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО

3.1.   Производителят трябва да внесе молба за оценяване на неговата система за качество при нотифициращ орган. Молбата трябва да съдържа:

цялостна информация за предпазните устройства,

документацията, описваща системата за оценка на качеството.

3.2.   Системата за оценка на качеството трябва да гарантира съответствието на предпазните устройства с изискванията на директивата, които се прилагат за тези устройства, и да прави възможно асансьорите, към които предпазните устройства са монтирани правилно, да удовлетворяват тези изисквания.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, следва да бъдат документирани по един систематичен и подреден начин под формата на писмено изложени мерки, процедури и инструкции. Тази документация на системата за оценка на качеството трябва да осигури общо разбиране на политиките за качество и процедурите като напр. програмите, плановете, наръчниците и записите.

По-специално, тази документация трябва да съдържа адекватно описание на:

целите на качеството и на организационната структура, отговорностите и правомощията на мениджмънта във връзка с дизайна и качеството на предпазните устройства;

техническите спецификации на дизайна, включително стандартите, които ще се прилагат, а там където отбелязаните в член 5 стандарти няма да се прилагат изцяло, средствата, които ще бъдат използвани, за да се гарантира, че са изпълнени съществените изисквания от директивата, които се прилагат за предпазните устройства;

контрола върху дизайна и способите за проверка на дизайна, процесите и систематичните действия, които ще бъдат извършвани, когато се проектират предпазните средства;

кореспондиращото производство, контролът върху качеството и способите за оценка на качеството, както и процесите и систематичните действия, които ще бъдат използвани;

прегледите и изпитанията, които ще бъдат провеждани преди, по време на и след производството, както и честотата, с която те ще се провеждат,

записите на оцененото качество, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитанията, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала, зает с оценката на качеството и т.н.

средствата за мониторинг върху постигнатото във връзка с качеството на дизайна и качеството на продукта и ефективното функциониране на системата за оценка на качеството.

3.3.   Нотифициращият орган трябва да прецени системата за оценка на качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. Той трябва да предположи съответствието с тези изисквания по отношение на системата за оценка на качеството, която осъществява съответния хармонизиран стандарт (1).

Екипът за одит трябва да има поне един член с опит в оценката на засегнатата асансьорна технология. Процедурата по оценяването трябва да обхваща посещение до сградите, където производителят осъществява производствена дейност.

Решението следва да бъде нотифицирано до производителя на предпазните устройства. Нотификацията трябва да съдържа заключението от прегледа и обосновка на решението във връзка с оценката.

3.4.   Производителят на предпазни устройства трябва да предприеме действия да се освободи от задължения, произтичащи от системата за оценка на качеството, когато получи одобрение и да гарантира, че то ще се поддържа по един подходящ и ефективен начин.

Производителят на предпазни устройства или негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, трябва да информира редовно нотифициращия орган, одобрил системата за оценка на качеството, за всяко предвиждано актуализиране или обновление на тази система.

Нотифициращият орган трябва да оцени предложените модификации и да реши дали модифицираната система за оценка на качеството продължава да удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2., или е необходимо да има повторно оценяване.

Органът трябва да уведоми производителя за своето решение. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от прегледа и обосновка на решението относно оценяването.

4.   Надзор в рамките на отговорностите на нотифициращия орган.

4.1.   Целта на надзора е да се постигне уверението, че производителят на предпазни устройства надлежно изпълнява задълженията си, произтичащи от одобрената система за оценка на качеството.

4.2.   Производителят на предпазни устройства трябва да позволи на нотифициращия орган достъп до местата за изготвяне на проекти, производство, инспекция, изпитания и складиране и да му осигури изцяло необходимата информация, по-специално:

документацията относно системата за оценка на качеството,

записите от оценката на качеството, осигурени за тази част от оценката, която се отнася до дизайна, като напр. анализи, изчисления, изпитания и др.,

записи с информация за качеството, отнасящи се до тази част от оценката, която касае производството като напр. доклади от инспекции и данни от изпитания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на засегнатия персонал и т.н.

4.3.   Необходимо е нотифициращият орган периодично да осъществява одити, за да гарантира, че производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата за оценка на качеството. Органът следва да осигури и доклад за одита за производителя на предпазни устройства.

4.4.   В допълнение, нотифициращият орган може да предприема неочаквани визити до производителя на предпазни устройства. По време на тези визити органът може да осъществява изпитания или да е осъществил изпитания, за да провери правилното функциониране на системата за оценка на качеството, там където е необходимо. Той е длъжен да осигури за производителя на предпазни устройства доклад за резултатите от своето посещение, а в случай, че е било направено изпитание, да му представи и доклад, съдържащ резултатите от него.

5.   Производителят на предпазни устройства или негов оторизиран представител трябва за срок от 10 години след производството на последното предпазно устройство да пази на разположение на националните власти:

документацията, отбелязана във втори абзац на втори параграф на раздел 3.1.,

актуализирането, отбелязано във втори параграф на раздел 3.4.,

решенията и докладите на нотифициращия орган, които са отбелязани в заключителния параграф на раздел 3.4. и на Раздели 4.3 и 4.4.

Там където няма установен в рамките на Общността производител на предпазни устройства или негов оторизиран представител, задължението да се съхранява наличната техническа документация е за лицето, което пуска на пазара на Общността предпазното устройство.

6.   Всеки нотифициращ орган трябва да придвижва до останалите нотифициращи органи съответната информация, касаеща издадените и изтеглени от обръщение одобрения на системата за оценка на качеството.

7.   Досиетата и преписките, свързани с процедурите по цялостната оценка на качеството, трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на държаватачленка, в която е установен нотифициращият орган или на език, който този органи е нриел.


(1)  Този хармонизиран стандарт ще бъде EN 29 001, допълнен, там където е необходимо, за да се отчетат специфичните характеристики на предпазните устройства.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ПРОВЕРКА НА ИЗДЕЛИЕТО

(модул Ж)

1.   Проверката на изделието е процедурата, при която производителят) монтажникът на асансьора гарантира и декларира, че асансьорът, който пуска на пазара и за който има придобит сертификат за съответствие, отбелязан в раздел 4, отговаря на изискванията на директивата. Монтажникът на асансьора полага маркировка „СЕ“ върху кабината на асансьора и изготвя декларация на ЕО за съответствие.

2.   Монтажникът на асансьора кандидатства пред нотифициращ орган по негов избор за проверка и утвърждаване на изделието.

Молбата трябва да съдържа:

име и точен адрес на производителя/монтажника на асансьора и мястото на инсталация на асансьора,

писмена декларация, удостоверяваща, че подобна молба за проверка на изделието не е била внесена при друг нотифицириащ орган,

техническо досие.

3.   Целта на техническото досие е да позволи съответствието на асансьора спрямо изискванията, посочени в директивата, да бъде оценено, както и да бъдат разбрани дизайна, инсталацията и функционирането на асансьора.

Във връзка с оценяването на съответствието, техническото досие следва да съдържа следното:

общо описание на асансьора,

технически чертежи, графики и диаграми на дизайна и производството,

въпросните съществени изисквания и решението, което е било взето, за да бъдат те изпълнени (т.е. хармонизираният стандарт),

резултатите от всички изпитания или проведените изчисления от страна производителя) монтажника или тези, които са му били възложени,

копие от инструкциите за ползване на асансьора,

копие от сертификатите за типов преглед на ЕО на използваните предпазни устройства.

4.   Нотифициращият орган трябва да прегледа техническото досие и асансьора и да проведе подходящите изпитания, според съответния стандарт или стандарти, отбелязани в член 5 на директивата, или да проведе еквивалентни изпитания, за да бъде гарантирано съответствието на асансьора с конкретните изисквания на настоящата директива.

Ако асансьорът отговаря на изискванията на настоящата директива, нотифициращият орган следва да нанесе или да направи така че да бъде нанесен неговия идентификационен номер в близост до маркировката „СЕ“ в съответствие с приложение III. Той трябва да изготви сертификат за съответствие във връзка с проведените изпитания.

Нотифициращият орган следва да попълни кореспондиращите страници в дневника, отбелязан в раздел 6.2. на приложение I.

Ако нотифициращият орган откаже да издаде сертификат за съответствие, той трябва да посочи в подробности причините за този свой отказ и да укаже как съответствието може да бъде постигнато. Когато монтажникът на асансьора кандидатства отново за проверка на изделието, той е длъжен да се отнесе към същия нотифициращ орган.

5.   Сертификатът за съответствие, досиетата и преписките, свързани с проверката на изделието, трябва да бъдат изготвени на официален език на държавата-членка, в която нотифициращия орган е установен, или на език, който органът е приел.

6.   Производителят/монтажникът на асансьорът съхранява заедно с техническото досие копие от сертификата за съответствие за срок от 10 години, считано от датата, на която асансьорът е бил пуснат на пазара.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

(модул В)

1.   Съответствие с типа е процедурата, при която производителят на предпазни устройства или негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, гарантира и декларира, че предпазните устройства са в съответствие с типа, който е описан в сертификата за типов преглед на ЕО, както и че тези устройства удовлетворяват изискванията на директивата, които се прилагат за тях, и при правилен монтаж към асансьора предпазните устройства позволяват той да изпълнява съществените изисквания за здраве и безопасност, посочени в настоящата директива.

Производителят на предпазни устройства или негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, следва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всяко едно предпазно устройство и да изготви декларация на ЕО за съответствие.

2.   Производителят на предпазни устройства трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес позволява съответствие на произвежданите предпазни устройства с типа, описан в сертификата за типов преглед на ЕО, както и с изискванията на директивата, които се прилагат за тях.

3.   Производителят на предпазни устройства или негов оторизиран представител, установен в рамките на Общността, трябва да пази копие от декларацията на ЕО за съответствие за срок от 10 години след като и последното предпазно устройство е било произведено.

Там където няма установен в рамките на Общността производител на предпазни устройства или негов оторизиран представител, задължението да се съхранява наличната техническа документация е за лицето, което пуска на пазара на Общността предпазното устройство.

4.   Нотифициращият орган, избран от производителя трябва да провежда или да е провел проверки на предпазните устройства през случайни интервали. Една подходяща мостра на завършено предпазно устройство, взета на място от нотифициращия орган, трябва да бъде подложена на преглед според стандарта или стандартите, отбелязани в член 5. Или трябва да бъдат проведени еквивалентни изпитания за проверка на съответствието на продукцията спрямо съответните изисквания на директивата. В такива случаи, когато едно или повече от едно от проверените предпазни устройства не съответстват, нотифициращият орган е длъжен да предприеме подходящи мерки.

Точките, които ще се вземат под внимание, когато се прави проверката на предпазните устройства, ще се определят със съвместно споразумение между всички нотифициращи органи, с отговорности за тази процедура, като се отчитат съществените характеристики на предпазните устройства, отбелязани в приложение IV.

На отговорност на нотифициращия орган, производителят трябва да нанесе този идентификационен номер на органа по време на производствения процес.

5.   Досиетата и преписките, свързани с процедурите за случайни проверки, отбелязани в раздел 4, трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на държавата-членка, в която е установен нотифициращия орган, или на език, който този орган е приел.


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

УВЕРЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА ЗА АСАНСЬОРИТЕ

(модул Д)

1.   Уверение за качество на продукта за асансьорите е процедурата, при която производителят/монтажникът на асансьора който отговаря на изискванията, посочени в раздел 2, гарантира и декларира, че асансьорите са в съответствие с типа, описан в сертификата за типов преглед на ЕО, както и че тези асансьори удовлетворяват изискванията на директивата, които се прилагат за тях.

Монтажникът на асансьори следва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки асансьор и да изготви декларация на ЕО за съответствие. Маркировката „СЕ“ трябва да бъде придружена от идентификационния номер на нотифициращия орган, носещ отговорностите за контрола, така както е отбелязано в раздел 4.

2.   Производителят/монтажникът на асансьора трябва да кандидатства с одобрената система за оценка на качеството за окончателна инспекция на асансьора и изпитания, както е посочено в раздел 3. Той трябва да бъде подложен и на контрол според предвиденото в раздел 4.

3.   Система за уверение в постигнато качество.

3.1.   Монтажникът н асансьора трябва да внесе молба за оценяване на неговата система за качество на асансьорите, при нотифициращ орган, избран от него.

Молбата трябва да съдържа:

цялостна информация за асансьорите,

документацията, описваща системата за качество,

техническата документация на одобрените асансьори и копие от сертификатите за типов преглед в рамките на ЕО.

3.2.   Всеки един от асансьорите следва да бъде подложен на преглед според системата за оценка на качеството. Трябва да бъдат направени подходящите изпитания, съответстващи на стандартите, отбелязани в член 5, или да бъдат проведени еквивалентни изпитания, за да се гарантира съответствието на асансьорите с посочените изисквания в директивата.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя) монтажника на асансьор, следва да бъдат документирани по един систематичен и подреден начин под формата на писмено изложени мерки, процедури и инструкции. Тази документация на системата за оценка на качеството трябва да осигури общо разбиране на програмите за качество, плановете, наръчниците и записите, удостоверяващи качеството.

По-специално, тази документация трябва да съдържа адекватно описание на:

а)

целите на качеството;

б)

организационната структура, отговорностите и правомощията на мениджмънта във връзка с качеството на асансьора;

в)

прегледите и изпитанията, които ще бъдат осъществявани преди пускането на пазара, включително поне изпитанията, отбелязани в приложение VI, 4, буква (б);

г)

средствата за проверка на ефективното функциониране на системата за оценка на качеството;

д)

записи за удостоверяване на качеството, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитанията,данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала, зает с оценката на качеството и т.н.

3.3.   Нотифициращият орган трябва да прецени системата за оценка на качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. Той трябва да предположи съответствието с тези изисквания по отношение на системата за оценка на качеството, която осъществява съответния хармонизиран стандарт (1).

Екипът за одит трябва да има поне един член с опит в оценката на засегнатата асансьорна технология. Процедурата по оценяването трябва да обхваща посещение до сградите, където монтажника на асансьори осъществява производствена дейност и посещение до мястото на инсталация на съоръжението.

Решението следва да бъде нотифицирано до монтажника на асансьори. Нотификацията трябва да съдържа заключението от прегледа и обосновка на решението във връзка с оценката.

3.4.   Монтажникът на асансьори трябва да предприеме действия да се освободи от задължения, произтичащи от системата за оценка на качеството, когато получи одобрение и да гарантира, че то се поддържа по един подходящ и ефективен начин.

Монтажникът на асансьори трябва да информира редовно нотифициращия орган, одобрил системата за оценка на качеството, за всяко предвиждано актуализиране или обновление на тази система.

Нотифициращият орган трябва да оцени предложените модификации и да реши дали модифицираната система за оценка на качеството продължава да удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. или е необходимо да има повторно оценяване.

Органът трябва да уведоми производителя/монтажника за своето решение. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от прегледа и обосновка на решението относно оценяването.

4.   Надзор в рамките на отговорностите на нотифициращия орган.

4.1.   Целта на надзора е да се постигне уверението, че монтажникът на асансьора надлежно изпълнява задълженията си, произтичащи от одобрената система за оценка на качеството.

4.2.   Заради целите на инспекция, производителят трябва да позволи на нотифициращия орган достъп до местата за инспекция, изпитания и складиране на продукция и да му осигури изцяло необходимата информация, по- специално:

документацията относно системата за оценка на качеството,

техническата документация,

записи с информация за качеството, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на засегнатия персонал и т.н.

4.3.   Необходимо е нотифициращият орган периодично да осъществява одити, за да гарантира, че монтажникът на асансьора поддържа и прилага системата за оценка на качеството. Органът следва да осигури и доклад за одита за монтажника.

4.4.   В допълнение, нотифициращият орган може да предприема неочаквани визити до монтажника на асансьора.

По време на тези визити органът може да осъществява изпитания или да е осъществил изпитания, за да провери правилното функциониране на системата за оценка на качеството, там където е необходимо. Той е длъжен да осигури за монтажника на асансьора доклад за резултатите от своето посещение, а в случай, че е било направено изпитание, да му представи и доклад, съдържащ резултатите от това изпитание.

5.   Производителят/монтажникът на асансьора трябва за срок от 10 години, след производството на последния асансьор, да пази на разположение на националните власти:

документацията, отбелязана в трети абзац на втори параграф на раздел 3.1.,

актуализирането, отбелязано във втори параграф на раздел 3.4.,

решенията и докладите на нотифициращия орган, които са отбелязани в заключителния параграф на раздел 3.4. и на раздели 4.3 и 4.4.

6.   Всеки нотифициращ орган трябва да придвижва до останалите нотифициращи органи съответната информация, касаеща издадените и изтеглени от обръщение одобрения на системата за оценка на качеството.


(1)  Този хармонизиран стандарт ще бъде EN 29003, допълнен където е необходимо, за да се отчетат специфичните характеристики на предпазните устройства.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ПРИ АСАНСЬОРИТЕ

(модул З)

1.   Цялостната оценка на качеството е процедурата, при която производителят/монтажникът на асансьори, който отговаря на задълженията, произтичащи от раздел 2, гарантира и декларира, че асансьорите удовлетворяват изискванията на директивата, които се прилагат за тях.

Монтажникът на асансьора следва да нанесе маркировка „СЕ“ върху всеки асансьор и да изготви декларация на ЕО за съответствие. Маркировката „СЕ“ трябва да бъде придружена от идентификационния номер на нотифициращия орган, с отговорности за контрола, така както е отбелязано в раздел 4.

2.   Монтажникът на асансьора трябва да работи с одобрената система за качество във връзка с проекта, производството, монтажа, инсталацията и окончателната инспекция на асансьорите и изпитанията, така както е отбелязано в раздел 3. Той трябва да бъде предмет на контрол според разпоредбите на раздел 4.

3.   Система за оценка на качеството

3.1.   Монтажникът на асансьори трябва да внесе молба за оценяване на неговата система за качество при нотифициращ орган.

Молбата трябва да съдържа:

цялостна информация за асансьорите, по-специално, информацията, която помага да се разбере връзката между дизайна и функционирането на асансьора и позволява съответствието с изискванията на директивата да бъде оценено.

документацията, описваща системата за качество.

3.2.   Системата за оценка на качеството трябва да гарантира съответствието на асансьорите с изискванията на директивата, които се прилагат за тях.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от монтажника на асансьора, следва да бъдат документирани по един систематичен и подреден начин под формата на писмено изложени мерки, процедури и инструкции. Тази документация на системата за оценка на качеството трябва да осигури общо разбиране на процедурите като напр. програмите, плановете, наръчниците и записите за качество.

По-специално, тази документация трябва да съдържа адекватно описание на:

а) целите на качеството и на организационната структура, отговорностите и правомощията на мениджмънта във връзка с дизайна и качеството на асансьорите;

б) техническите спесификации на дизайна, включително стандартите, които ще се прилагат, а там където отбелязаните в член 5 стандарти няма да се прилагат изцяло, средствата, които ще бъдат използвани, за да се гарантира, че са изпълнени съществените изисквания от директивата, които се прилагат за асансьорите;

в) контрола върху дизайна и способите за проверка на дизайна, процесите и систематичните действия, които ще бъдат извършвани, когато се проектират асансьорите;

г) прегледите и изпитанията, които ще бъдат проведени след приемане на материалите, компонентите и преди монтажа,

д) кореспондиращия монтаж, инсталация и способите за контрол на качеството, както и процесите и систематичните действия, които ще бъдат използвани;

е) прегледите и изпитанията, които ще бъдат провеждани преди (инспекция на условията за инсталация: шахти, разполагане на машинария и др.), по време на инсталацията и след нея (включително поне изпитанията, отбелязани в приложение VI, раздел 4, буква (б))

ж) записите на оцененото качество, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитанията, данни от калибрирането, доклади относно квалификацията на персонала, зает с оценката на качеството и т.н.

з) средствата за мониторинг върху постигнатото във връзка с качеството на дизайна и качеството на инсталацията, както и ефективното функциониране на системата за оценка на качеството.

3.3.   Инспекция на дизайна.

Когато дизайнът не съответства изцяло на хармонизираните стандарти, нотифициращият орган трябва да утвърди дали дизайна съответства на разпоредбите на директивата и, ако това е така, да издаде „сертификат на ЕО за преглед на дизайна“ на монтажника. В сертификата се вписват ограниченията за неговата валидност и се посочват изискваните подробности за идентификация на одобрения дизайн.

3.4.   Оценяване на системата за качество.

Нотифициращият орган трябва да даде преценка на системата за оценка на качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. Той трябва да предположи съответствието с тези изисквания по отношение на системата за оценка на качеството, която осъществява съответния хармонизиран стандарт (1).

Екипът за одит трябва да има поне един член с опит в оценката на засегнатата асансьорна технология. Процедурата по оценяването трябва да обхваща посещение до сградите, където производителят осъществява производствена дейност и посещение до мястото за инсталация на съоръжението.

Решението следва да бъде нотифицирано до монтажника на асансьорите. Нотификацията трябва да съдържа заключението от прегледа и обосновка на решението във връзка с оценката.

3.5.   Монтажникът на асансьори трябва да предприеме действия да се освободи от задължения, произтичащи от системата за оценка на качеството, когато е получил одобрение и да гарантира, че то се поддържа по един подходящ и ефективен начин.

Монтажникът на асансьори трябва да информира редовно нотифициращия орган, одобрил системата за оценка на качеството, за всяко предвиждано актуализиране или обновление на тази система.

Нотифициращият орган трябва да оцени предложените модификации и да реши дали модифицираната система за оценка на качеството продължава да удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2., или е необходимо да има повторно оценяване.

Органът трябва да уведоми монтажника за своето решение. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от прегледа и обосновка на решението относно оценяването.

4.   Надзор в рамките на отговорностите на нотифициращия орган.

4.1.   Целта на надзора е да се постигне уверението, че монтажникът на асансьори надлежно изпълнява задълженията си, произтичащи от одобрената система за оценка на качеството.

4.2.   Монтажникът на асансьори трябва да позволи на нотифициращия орган достъп до местата за изготвяне на проекти, производство, монтаж, инсталация, инспекция, изпитания и складиране и да му осигури изцяло необходимата информация, по-специално:

документацията относно системата за оценка на качеството,

записите от оценката на качеството, осигурени за тази част от оценката, която се отнася до дизайна, като напр. анализи, изчисления, изпитания и др.,

записи с информация за качеството, отнасящи се до тази част от оценката, която касае приемането на доставките и инсталацията като напр. доклади от инспекции и данни от изпитания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на засегнатия персонал и т.н.

4.3.   Необходимо е нотифициращият орган периодично да осъществява одити, за да гарантира, че монтажникът на асансьори поддържа и прилага системата за оценка на качеството. Органът следва да осигури и доклад за одита за монтажника.

4.4.   В допълнение, нотифициращият орган може да предприема неочаквани визити до производствените халета на монтажника или до местата, където се осъществява монтажа. По време на тези визити органът може да осъществява изпитания или да е осъществил изпитания, за да провери правилното функциониране на системата за оценка на качеството, там където това е необходимо. Той е длъжен да осигури за монтажника на асансьори доклад за резултатите от своето посещение, а в случай, че е било направено изпитание, да му представи и доклад, съдържащ резултатите от него.

5.   Монтажникът на асансьори трябва за срок от 10 години след като последния асансьор е бил пуснат на пазара, да пази на разположение на националните власти:

документацията, отбелязана във втори абзац на втори параграф на раздел 3.1.,

актуализирането, отбелязано във втори параграф на раздел 3.5.,

решенията и докладите на нотифициращия орган, които са отбелязани в заключителния параграф на раздел 3.5. и на раздели 4.3 и 4.4.

Там където няма установен в рамките на Общността монтажник на асансьори задължението е за нотифициращия орган.

6.   Всеки нотифициращ орган трябва да придвижва до останалите нотифициращи органи съответната информация, касаеща издадените и изтеглени от обръщение одобрения на системата за оценка на качеството.

7.   Досиетата и преписките, свързани с процедурите по цялостната оценка на качеството, трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на държавата- членка, в която е установен нотифициращия орган или на език, който този орган е приел.


(1)  Този хармонизиран стандарт ще бъде EN 29001, допълнен, там където е необходимо, за да се отчетат специфичните характеристики на асансьорите


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

УВЕРЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА

(модул Г)

1.   Уверението за качеството на продукта е процедурата, при която монтажникът на асансьори, който изпълнява задълженията, предвидени в раздел 2, гарантира и декларира, че асансьорите удовлетворяват изискванията на директивата, които се прилагат за тях. Монтажникът трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки асансьор и да изготви декларация на ЕО за съответствие. Маркировката „СЕ“ трябва да бъде придружена от идентификационния символ на нотифициращия орган, с отговорности за контрола, така както е отбелязано в раздел 4.

2.   Монтажникът трябва да прилага одобрена система за оценка на качеството за производството, инсталацията,окончателната инспекция на асансьора и изпитанията, така както е отбелязано в раздел 3, и трябва да бъде предмет на контрол според записаното в раздел 4.

3.   Система за уверение в постигнато качество.

3.1.   Монтажникът на асансьора следва да внесе молба за оценяване на неговата система за качество при нотифициращ орган, избран от него.

Молбата трябва да съдържа:

цялостна информация за асансьорите,

документацията, описваща системата за качество,

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за типов преглед в рамките на ЕО.

3.2.   Системата за оценка на качеството трябва да гарантира съответствието на асансьорите с изискванията на директивата, които се прилагат за тях.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от монтажника на асансьора, следва да бъдат документирани по един систематичен и подреден начин под формата на писмено изложени мерки, процедури и инструкции. Тази документация на системата за оценка на качеството трябва да позволи последователно тълкуване на програмите за качество, плановете, наръчниците и записите.

По-специално, тази документация трябва да съдържа адекватно описание на:

а) целите на качеството; организационната структура, отговорностите и правомощията на мениджмънта във връзка с качеството на асансьорите;

б) производството, способите за контрол на качеството и оценка на качеството, процесите, систематичните действия, които ще бъдат провеждани;

в) прегледите и изпитанията, които ще бъдат осъществявани преди, по време на и след инсталацията на съоръжението (1);

г) записи на качеството, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитанията, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала, зает с оценката на качеството и т.н.

д) средствата за мониторинг върху постигнатото, съобразно изискванията, качество на асансьорите и ефективното действие на системата за оценка на качеството.

3.3.   Нотифициращият орган трябва да даде преценка на системата за оценка на качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. Той трябва да предположи съответствието с тези изисквания по отношение на системата за оценка на качеството, която осъществява съответния хармонизиран стандарт (2).

Екипът за одит трябва да има поне един член с опит в оценката на засегнатата асансьорна технология. Процедурата по оценяването трябва да обхваща посещение до сградите, където монтажника на асансьори осъществява производствената си дейност.

Решението следва да бъде нотифицирано до монтажника. Нотификацията трябва да съдържа заключението от прегледа и обосновка на решението във връзка с оценката.

3.4.   Монтажникът на асансьори трябва да предприеме действия да се освободи от задължения, произтичащи от системата за оценка на качеството, когато е получил одобрение и да гарантира, че то се поддържа по един подходящ и ефективен начин.

Монтажникът трябва да информира редовно нотифициращия орган, одобрил системата за оценка на качеството, за всяко предвиждано актуализиране или обновление на тази система.

Нотифициращият орган трябва да оцени предложените модификации и да реши дали модифицираната система за оценка на качеството продължава да удовлетворява изискванията, отбелязани в раздел 3.2. или е необходимо да има повторно оценяване.

Органът трябва да уведоми монтажника за своето решение. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от прегледа и обосновка на решението относно оценяването.

4.   Надзор в рамките на отговорностите на нотифициращия орган.

4.1.   Целта на надзора е да се постигне уверението, че монтажникът на асансьори надлежно изпълнява задълженията си, произтичащи от одобрената система за оценка на качеството.

4.2.   Заради целите на проверка, производителят трябва да позволи на нотифициращия орган достъп до местата за производство, инспекция, монтаж, инсталация, изпитания и складиране и да му осигури изцяло необходимата информация и по-специално:

документацията относно системата за оценка на качеството,

записи с информация за качеството, като напр. доклади от инспекции и данни от изпитания, данни за калибриране, доклади относно квалификацията на засегнатия персонал и т.н.

4.3.   Необходимо е нотифициращият орган периодично да осъществява одити, за да гарантира, че монтажникът на асансьори поддържа и прилага системата за оценка на качеството. Органът следва да осигури и доклад за одита за монтажника на асансьори.

4.4.   В допълнение, нотифициращият орган може да предприема неочаквани визити до монтажника. По време на тези визити органът може да осъществява изпитания или да е осъществил изпитания, за да провери правилното функциониране на системата за оценка на качеството, ако това е необходимо.Той е длъжен да осигури за монтажника на асансьори доклад за резултатите от своето посещение, а в случай, че е било направено изпитание, да му представи и доклад, съдържащ резултатите от това изпитание.

5.   Производителят трябва за срок от 10 години след като и последния асансьор е бил произведен да съхранява на разположение на националните власти:

документацията, отбелязана във втори параграф на раздел 3.1.,

актуализирането, отбелязан във втори параграф на раздел 3.4.,

решенията и докладите на нотифициращия орган, които са отбелязани в заключителния параграф на раздел 3.4. и на раздели 4.3 и 4.4.

6.   Всеки нотифициращ орган трябва да придвижва до останалите нотифициращи органи съответната информация, касаеща издадените и изтеглени от обръщение одобрения на системата за оценка на качеството.

7.   Документацията и преписките, свързани с процедурите за уверение в качеството на продукцията се изготвят на официален език на държавата- членка, в която е установен нотифициращия орган или на език, който този орган е приел.


(1)  Тези изпитания включват най-малко изпитанията, отбелязани в приложение VI, раздел 4, буква (б).

(2)  Този хармонизиран стандарт ще бъде EN 29002, допълван където е необходимо, с оглед на това да се отчете специфичното естество на асансьорите.