01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

162


31995D0320


L 188/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 1995 година

за създаване на Научен комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации на химически агенти

(95/320/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че общите правила относно безопасността, хигиената и здравословните условия на труд трябва да позволяват адекватна защита за здравето на работниците на работно място в рамките на Общността;

като има предвид, че изработването и изменението на общите правила, относно безопасността, хигиената и здравословните условия на труд изискват научна оценка на риска на работното място и на мерките, които трябва да бъдат приложени, за да се осигури защитата срещу тези рискове;

като има предвид, че такава оценка изисква участието на високо квалифицирани научни лица във всички области, свързани с безопасността, хигиената и здравословните условия на труд;

като има предвид, че при приемането на Директива 88/642/ЕИО на Съвета (1), която измени Директива 80/1107/ЕИО (2) за защитата на работниците срещу рискове, свързани с излагането им на химически, физически и биологични агенти по време на работа, Съветът призова Комисията да създаде научен комитет, които да отговаря за оценката на наличните научни данни, необходими за определяне на норми на пределно допустими концентрации;

като има предвид, че Комисията приветства молбата на Съвета и от 1990 година се консултира неофициално с група от научни експерти по професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации;

като има предвид, че в своето съобщение за програма, относно безопасността, хигиената и здравословните условия на труд по време на работа, Комисията е включила сред целите за следващите пет години разработването на превантивни мерки във връзка с химическите агенти;

като има предвид, че е важно за Комисията да получи безпристрастни научни становища на висококвалифицирани лица, за да се провежда настоящето непрекъснато проучване;

като има предвид, че към Комисията следва да бъде създаден с тази цел научен комитет с консултативни функции,

РЕШИ:

Член 1

Към Комисията се създава Научен комитет (наричан за краткост по нататък „Комитетът“), за да проучва въздействието на химическите агенти върху здравето на работниците по време на работа.

Член 2

1.   Задачата на Комитета е да осигурява Комисията със становища по заявка на последната по всички въпроси, свързани с токсикологичната проверка на химикалите за тяхното въздействие върху здравето на работниците.

И по-специално, Комитетът дава мнение при определянето на Професионалните експозиционни норми на пределно допустими концентрации (ПЕНПДК), въз основа на научни данни и, там където е подходящо, предлага норми, които могат да включват:

средно претеглена във времето за осем часа (СПВ),

кратковременни норми (допустими норми на концентрация (КВ/ДНК),

пределно допустими норми на биологична концентрация.

ПЕНПДК могат да бъдат допълвани, по целесъобразност, по нататък с други стойности.

Комитетът консултира при всяко абсорбиране на дадена субстанция по други пътища (през кожата и/или лигавицата), което е вероятно да се случи.

2.   Всяка препоръка се подкрепя и обяснява от информация за основните данни, описание на критичното въздействие, използваните техники за екстраполация и всички данни за вероятните рискове за човешкото здраве. Възможността за наблюдение на въздействието при всяка предложена норма на пределно допустима концентрация/и също се отбелязва.

3.   Комитетът следи за всички приложими научни фактори, свързани с определянето на ПЕНПДК, и прави препоръки в помощ на Комисията при определяне на приоритетите.

4.   Комитетът извършва и други такива действия, свързани с токсикологичната оценка на химическите агенти, по искане на Комисията.

Член 3

1.   Комитетът се състои от не повече от 21 члена, привлечени от всички държави-членки и отразяващи целия обхват на научна квалификация, необходима за изпълнение на задълженията по член 2, включващи по-специално, химия, токсикология, епидемиология, професионална медицина и хигиена на труда, и обща компетенции при определяне на ПЕНПДК.

2.   Комисията назначава членовете на Комитета след консултации със съответната държава-членка, като отчита нуждата да се гарантира, че са обхванати различните конкретни области.

3.   Комитетът избира измежду членовете си председател и двама заместник-председатели за период от три години. Те се избират с мнозинство от две-трети от присъстващите членове.

4.   Мандатът на членовете на Комитета е три години. Техните назначения могат да бъдат подновявани. След изтичане на тригодишния срок, членовете на Комитета остават на същата длъжност докато бъдат сменени или техните назначения подновени.

В случай на оставка или смърт на член на Комитета през периода на неговото назначение, Комисията назначава нов член на Комитета в съответствие с параграф 2.

Член 4

Комисията публикува за информация списъка на членовете в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

1.   Комитетът може да сформира работни групи измежду своите членове със съгласието на представителите на Комисията.

2.   Задължението на работната група е да докладва пред Комитета по посочените от него теми.

Член 6

1.   Заседанията на Комитета се провеждат, по принцип, четири пъти в годината.

2.   Представителите на Комисията могат да канят за участие в заседанията отделни лица с конкретна експертна квалификация по темата, която се проучва.

3.   Службите на Комисията действат като секретариат на Комитета и работните групи.

4.   Представителите на Комисията участват в заседанията на Комитета и работните групи.

Член 7

Комитетът и неговите работни групи по правило заседават в седалището на Комисията, когато са свикани от последната. При изключителни обстоятелства, обаче, и когато е необходимо с оглед на научните изисквания, заседанията могат да се провеждат на други места освен в седалището на Комисията, когато бъдат свикани от последната.

Член 8

1.   Разискванията в Комитета са свързани с молбата за становище, отправена от представителите на Комисията.

Представителите на Комисията при отправяне на молбата за становище към Комитета могат да определят срока, в който трябва да бъда даде становището.

2.   Комитетът полага всички усилия да направи своите препоръки въз основа на консенсус. Обсъжданията в Комитетът не се подлагат на гласуване.

3.   Когато изискваното становище е предмет на единодушно съгласие между членовете на Комитета, последните установяват общите заключения. При отсъствието на единодушно съгласие, различните позиции по време на разискванията се вписват в доклад, съставен под ръководството на представителите на Комисията.

4.   Без да се засяга член 9, параграф 1, Комисията публикува становищата на Комитета.

Член 9

Без да се накърняват разпоредбите на член 214 от Договора, членовете на Комитета са задължени да не разгласяват информация, която им става известна в резултат на работата в Комитета, когато Комисията ги информира, че поисканото становище е свързано с материал от поверителен характер.

В такива случаи единствено членовете на Комитета и представители на Комисията присъстват на заседанието.

Съставено в Брюксел на 12 юли 1995 година.

За Комисията

Pádraig FLYNN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 356, 24.12.1988, стр. 74.

(2)  ОВ L 327, 3.12.1980, стр. 8.