03/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

228


31994R2257


L 245/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2257/94 НА КОМИСИЯТА

от 16 септември 1994 година

за определяне на стандартите за качество на бананите

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 404/93 на Съвета от 13 февруари 1993 г. относно общата организация на пазара на банани (1), изменен с Регламент (ЕО) № 3518/93 на Комисията (2), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че регламент (ЕИО) № 404/93 предвижда определяне на общи стандарти за качество за бананите, предназначени за консумация в прясно състояние, с изключение на хлебните банани; като има предвид, че целта на тези стандарти е да се гарантира снабдяването на пазара с еднородни продукти с добро качество, по-специално банани, добити в Общността, за които трябва да се положат усилия за подобряване на качеството;

като има предвид, че с оглед многообразието от сортове, продавани в Общността, както и от търговски практики, трябва да се определят минимални стандарти за незрели зелени банани, без с това да се засяга последващото въвеждане на стандарти, приложими на друг етап от търговията; като има предвид, че характеристиките и начинът на продажба на смокиновите банани изключват тези продукти от приложното поле на стандартите на Общността;

като има предвид, че държавите-членки производителки на банани понастоящем прилагат национални стандарти в рамките на своята територия на различни етапи от търговията с банани; като има предвид, че изглежда уместно, с оглед на преследваните цели, да се позволи продължаване на прилагането на съществуващите разпоредби по отношение на производството и единствено за етапите, следващи този на незрели зелени банани, при условие че тези разпоредби не противоречат на стандартите на Общността и не представляват препятствие пред свободното движение на банани в Общността;

като има предвид, че поради климатичните фактори, които затрудняват производствените условия в регионите на Общността: Мадейра, Азорските острови, Алгарве, Крит и Лакония, бананите не достигат изискваната минимална дължина; като има предвид, че в такива случаи бананите все още могат да се продават, но само като клас II;

като има предвид, че Управителният комитет за бананите не е дал становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартите за качество, прилагани за банани, включени в код по КН ex 0803, с изключение на хлебни банани, смокинови банани и банани, предназначени за преработка, са определени в приложение I.

Тези стандарти се прилагат за банани с произход от трети страни на етапа на пускането им в свободно обращение, за банани с произход от Общността на етапа на първото им разтоварване на пристанище в Общността и за банани, доставяни в прясно състояние на потребителите в производствения район на етапа на напускане на склада за опаковане.

Член 2

Стандартите, посочени в член 1, не засягат прилагането на националните разпоредби, приети за по-късен етап от търговията, които:

не препятстват свободното движение на банани с произход от трети страни или други региони на Общността и са в съответствие със стандартите, посочени в настоящия регламент,

и

които не противоречат на разпоредбите от настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 септември 1994 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 47, 25.2.1993, стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 22.12.1993, стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА БАНАНИТЕ

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Тези стандарти се прилагат за банани от сортовете (култивирани видове) от рода на Musa (AAA) spp., подгрупи Cavendish и Gros Michel, посочени в приложение II, предназначени за доставка в прясно състояние до потребителите, след подготовка и пакетиране. Не се включват Musa Paradisiaca, банани, предназначени за промишлена преработка и смокинови банани.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Тези стандарти определят изискванията за качество, на които трябва да отговарят неузрелите зелени банани, след подготовка и пакетиране.

A.   Минимални изисквания

Във всички класове, в зависимост от специалните разпоредби за всеки клас и допустимите отклонения, бананите трябва да бъдат:

зелени и неузрели,

цели,

твърди,

здрави; изключват се загниващи продукти или с видоизменения, които ги правят негодни за консумация,

чисти, на практика без видима чужда материя,

на практика без вредители,

на практика без поражения, причинени от вредители,

с цяла дръжка, без гънки, без поражения от гъбички или изсъхване,

с отстранен плодник,

без малформации или необичайно изкривяване на плодовете,

на практика без нарушения на целостта на обвивката,

на практика без поражения под влияние на ниски температури,

без необичайна външна влажност,

без необичаен мирис и/или вкус.

В допълнение, връзките и чепките (части от връзките) трябва да включват:

достатъчна листна част с нормално оцветяване, здрава и без гъбично заразяване,

добре отрязана листна част, неназъбена и неразкъсана, без части от дръжката.

Развитието и зрелостта на бананите трябва да бъдат такива, че да им позволяват:

да издържат на транспортиране и обработка,

и

да пристигат в добро състояние на местоназначението, за да могат да достигнат подходяща степен на зрялост.

Б.   Класификация

Бананите се класифицират в долу посочените три класа:

i)

клас „Екстра“

Бананите от този клас трябва да бъдат с превъзходно качество. Те трябва да имат характеристиките, типични за сорта и/или търговския тип.

Връхчетата не трябва да имат дефекти, с изключение на леки повърхностни видоизменения, непокриващи като цяло повече от 1 см2 от повърхността на плода, които не трябва да засягат външния вид на чепката или връзката, нейното качество, съхраняване и представянето в опаковката.

ii)

клас I

Бананите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да показват характеристиките, типични за сорта и/или търговския тип.

Въпреки това, допускат се следните незначителни дефекти на плодовете, при условие че те не засягат външния вид на всяка чепка или връзка, нейното качество, запазването на качеството или представянето в опаковката.

незначителни дефекти във формата,

незначителни дефекти на кората, дължащи се на претриване и други незначителни повърхностни дефекти, непокриващи като цяло повече от 2 см2 от повърхността на банана.

Леките дефекти в никакъв случай не трябва да засягат месестата част на плода.

iii)

клас II

Този клас включва банани, които не са класифицирани в по-високите класове, но отговарят на гореспоменатите минимални изисквания.

Следните дефекти на плода могат да бъдат допуснати, при условие че бананите запазват своите основни характеристики по отношение на качеството, запазване на качеството и представянето:

дефекти във формата,

дефекти по кората, дължащи се на претриване, ожулване или друга причина, при условие че общата засегната повърхност не надвишава повече от 4 см2 от повърхността на плода.

Тези дефекти в никакъв случай не могат да засягат месестата част на плода.

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя от:

дължината на ядивната месеста част на плода, изразена в сантиметри и измервана по изпъкналата страна от края на цвета до основата на дръжката,

степента, т.е. измерването в милиметри на дебелината на напречното сечение на плода между страничните части и средата, перпендикулярно на надлъжната ос.

Препоръчителният плод за измерване на дължината и степента е:

средният плод на външния ред на връзката,

плодът до разреза, разделящ връзката, на външния ред на чепката.

Минимално допустимата дължина е 14 см, а минимално допустимата степен е 27 мм.

Като изключение от последната алинея, банани, произведени в Мадейра, Азорските острови, Алгарве, Крит и Лакония, с дължина под 14 см, могат да се продават в Общността, но трябва да се класифицират в клас II.

IV.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Допустими отклонения по отношение на качеството и размера се позволяват във всяка опаковка за продукт, неотговарящ на изискванията на посочения клас.

A.   Допустими отклонения за качество

i)

клас „Екстра“

5 % от броя или теглото на бананите не отговарят на характеристиките за клас „Екстра“, но отговарят на тези за клас I или, по изключение, попадат в рамките на допустимите отклонения за такъв клас.

ii)

клас I

10 % от броя или теглото на бананите не отговарят на характеристиките за клас I, но отговарят на тези за клас II или, по изключение, попадат в рамките на допустимите отклонения за такъв клас.

iii)

клас II

10 % от броя или теглото на бананите не отговарят на характеристики за клас II, нито на минималните характеристики, с изключение на загнили плодове или с видоизменения, които ги правят негодни за консумация.

Б.   Допустими отклонения за размер

За всички класове 10 % от броя на бананите не отговарят на изискванията за размер до 1 см за минималната дължина от 14 см.

V.   ТЪРГОВСКИ ВИД

A.   Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да съдържа единствено банани с един и същ произход, сорт и/или търговски тип и качество.

Видимата част на съдържанието за всяка опаковка трябва да бъде представителна за цялото съдържание.

Б.   Опаковка

Бананите трябва да се пакетират по начин, гарантиращ подходящото запазване на продукцията.

Материалите, използвани при пакетиране, трябва да са нови, чисти и качествени, за да се избегне причиняването на външни или вътрешни видоизменения на продукцията. Използването на материали, по-конкретно на хартия и етикети с търговски обозначения, се позволява, при условие че печатането или етикетирането е извършено с нетоксично мастило или лепило.

Опаковките не трябва да съдържат никакви други чужди материи.

В.   Търговски вид

Бананите трябва да бъдат представени на връзки или чепки (части от връзки) най-малко от четири плода.

Допускат се чепки с не повече от два липсващи плода, при условие че дръжката е добре отрязана, а не откъсната, без повреждане на съседните плодове.

На ред може да се представя не повече от една чепка с три плода, имащи характеристики, еднакви с другите плодове от опаковката.

В районите на производство бананите могат да се продават в необрано състояние.

VI.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА

Всяка опаковка трябва да съдържа следните специфични подробности, надпис на едната страна с букви, изписани четливо и незаличимо, видими отдалеч:

A.   Идентификация

опаковчик и/или експедитор:

име и адрес или официално издаден или признат стандартен код.

Б.   Естество на продукта

думата „Банани“, ако съдържанието не се вижда отвън,

името на сорта или търговския тип.

В.   Произход на продукта

Трета страна на произход и, при продукция от Общността:

производствен район, и

национално, регионално или местно наименование (по желание).

Г.   Търговски характеристики

клас,

нетно тегло,

размер, изразен като минимална дължина и, евентуално, като максимална дължина.

Д.   Официален знак за контрол (по желание)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на основните групи, подгрупи и култивирани видове десертни банани, продавани в Общността

Група

Подгрупа

Основен култивиран вид

(непълен списък)

АА

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

АB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

ААА

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel (Big Mike)

Highgate

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

ААB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo