04/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

209


31994R1627


L 171/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1627/94 НА СЪВЕТА

от 27 юни 1994 година

относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора създаване на Европейската общност и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че по силата на член 9 от Регламент (ЕО) № 3690/93 на Съвета от 20 декември 1992 г. за установяване на система на Общността относно правилата за минималните сведения, които трябва да съдържат лицензиите за риболов (4), задължение е на Съвета да определи общите разпоредби относно специалните разрешителни за риболов за риболовните кораби от Европейския съюз, както и за корабите под флага на трета страна и които оперират в риболовните зони на Общността;

като има предвид, че съгласно членове 4 и 8 от Регламент (ЕИО) № 3760/92 на Съвета от 20 декември 1992 г. за установяване на система на Общността за рибарството и аквакултурите (5), Съветът може да реши да определи условия за достъп на риболовните кораби на Общността до водите и до ресурсите, за които може да се изискват специални разрешителни за риболов;

като има предвид правото на Съвета да решава, за всеки отделен случай, за най-подходящото определение за риболовна зона като уточни, евентуално и количеството или количествата улов, зоните и/или риболовните кораби, с цел установяване на режим за издаване на специални разрешителни за съответната риболовна зона;

като има предвид въпреки това, че все още не е установена необходимостта на настоящия етап да бъдат предвидени специални разрешителни за риболов също и за малките кораби ловуващи изключително само в териториалните води на държавата-членка, е възможно евентуалното изготвяне на правилник за риболова с други средства;

като има предвид необходимостта в рамките на споразуменията за риболов между Европейската общност и трети страни да бъде изискван лиценз за риболов придружен от специални разрешителни за риболов за корабите плаващи под флага на трети страни и опериращи в риболовните зони на Европейската общност;

като има предвид нуждата от установяване на процедури на европейско равнище, съобразно които всяка държава-членка да издава и контролира специални разрешителни за риболов за корабите плаващи под неин флаг и тези, съобразно които Комисията издава и контролира лицензите допълнени от специални разрешителни за риболов валидни за корабите плаващи под флага на трети страни и опериращи в риболовните зони на Общността;

като има предвид необходимостта Комисията да може да гарантира спазването на общностното законодателство по отношение специалните разрешителни за риболов за държавите-членки;

като има предвид, че за осигуряване на съгласувана политика за опазване и стопанисване на ресурсите е необходимо изготвянето на процедури за предаване на информацията съдържаща се в националните разрешителни за риболов;

като има предвид възможността за прилагане на санкциите предвидени в член 31, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (6), включително и възможността за временно или окончателно отнемане на лицензия за риболов, която може да способства за подобряване на нормативната уредба в областта на експлоатацията на ресурсите; като има предвид, че в този смисъл е важно компетентните органи на една държава-членка на флага да могат да започнат процедури за временно или окончателно отнемане специални разрешителни за риболов чрез административно решение;

като има предвид необходимостта за тази цел да бъдат определени редът и условията за процедурата по предаване на информацията на равнище държави-членки, между компетентните органи по контрола на риболовните дейности и компетентните органи на държавите-членки на Общността отговорни за преследването на нарушенията;

като има предвид, че за осигуряване на контрола на дейностите по риболова подчинен на издаване на специални разрешителни за риболов следва да бъдат установени общи правила за сътрудничество между компетентните органи при издаването и управлението на тези разрешения и компетентните органи отговорни за контрола на риболовните дейностите;

като има предвид необходимостта от прилагане на разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕИО) № 3760/92 и на член 37 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно поверителността на сведенията събирани в рамките на настоящия регламент; като има предвид, че за тази цел държавите-членки и Комисията трябва да вземат подходящите мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент установява общите разпоредби относно:

а)

издаването на специални разрешителни за риболов за дейностите на риболовни кораби от Общността, подчинени на общностните мерки за условията за достъп до водите и до ресурсите и определени съобразно членове 4 и 8 от Регламент (ЕИО) № 3760/92. Всеки път, когато Съветът взема решение относно тези условия за достъп, той оценява целесъобразността от издаване на специалните разрешителни за риболов;

б)

лицензиите за риболов и специалните разрешителни за риболов, които се изискват за риболовните кораби, плаващи под флага на трети страни и извършващи дейността си в зоните за риболов на Общността в рамките на споразумение, сключено между Общността и тези страни;

в)

процедурите за предаване на информацията, съдържаща се в националните разрешителни за риболов.

2.   Корабите, плаващи под флага на държава-членка, с обща дължина по-малка от 10 метра и които извършват дейност изключително само в териториалните води на тази държавна-членка, са освободени от задължението да имат специално разрешително за риболов.

Член 2

1.   За нуждите на настоящия регламент да се разбира под термините:

а)

„специално разрешително за риболов“ е разрешително предшестващо дейността по риболова, издадено за кораб на страна от Общността, което допълва лицензията за риболов и дава правото на кораба да извършва дейността си за определен период от време, в определена зона и на определено място за риболов, съобразно мерките определени от Съвета;

б)

„лицензия за риболов и специално разрешително за риболов за кораб, плаващ под флага на трета страна“, е удостоверение, издавано от Комисията на Европейската общност, съдържащо минималната информация за идентификацията, техническите характеристики и оборудването на даден кораб, допълнено от предварително разрешение, което позволява на този кораб да упражнява своята дейност в риболовна зона на Общността в съответствие с конкретните разпоредби от общностното законодателство и съобразно споразумението за риболов, сключено със заинтересованата страна.

2.   Държавите-членки могат да изберат и друго наименование при условие че от него изрично става ясно, че се касае за разрешително по смисъла на настоящия регламент.

Член 3

1.   Специалното разрешително за риболов, издадено в съответствие с разпоредбите на член 7, трябва да съдържа най-малко сведенията, предвидени в приложение I.

2.   Лицензията за риболов и специалното разрешително за риболов, изисквани за риболовните кораби, плаващи под флага на трети страни, трябва да съдържат най-малко сведенията, предвидени в приложение II.

Член 4

1.   Държавата-членка издава и контролира специалните разрешителни за риболов за корабите, плаващи под неин флаг, съобразно разпоредбите на общностното законодателство, включително и мерките, предвидени в член 11 от Регламент (ЕИО) № 3760/92.

2.   Комисията издава и контролира, от името на Европейската общност, лицензиите и специалните разрешителни за риболов на корабите, плаващи под флага на трети страни, съобразно разпоредбите на общностното законодателство и тези в споразуменията за риболов, сключени между въпросните страни или приети в рамките на конкретни споразумения.

Член 5

1.   Държавата-членка на флага не може да издаде специални разрешителни за риболов, ако въпросният кораб не разполага с лицензия за риболов, получена съобразно Регламент (ЕИО) № 3690/93 или ако лицензът му е временно или окончателно отнет по силата на член 5 от този регламент.

2.   Специалното разрешително за риболов се обезсилва, когато лицензията за риболов, издадена за кораба, е окончателно отнета, и се преустановява временно, когато лицензията е отнета временно.

Член 6

1.   Единствено корабите, посочени в член 1, букви а) и б), разполагащи с валидно разрешително, имат правото, при условията изложени в тези разрешителни, да извършват риболовна дейност, да съхраняват на борда си и да трансбордират риби от ресурс или от група ресурси, определени в разрешителното, с изключение на разпоредбите за изключения относно страничен улов, решени от Съвета за всеки отделен случай.

2.   Всяко специално разрешително е валидно само за един риболовен кораб.

3.   Риболовните кораби имат правото да притежават няколко различни специални разрешителни за риболов.

Риболовни кораби от Общността, опериращи в общностните риболовни зони и в открито море

Член 7

1.   Държавата-членка на флага идентифицира корабите, които могат да извършват риболовна дейност при условията за достъп, посочени в член 1, буква а). Тя проверява дали тези кораби отговарят на условията, определени от Съвета и предава съответната информация на Комисията.

2.   Комисията проучва информациите, предадени от държавата-членка, проверява тяхното съответствие с разпоредбите на общностното законодателство и с решенията, взети по силата на член 13, и уведомява държавата-членка за констатациите си до десет работни дни.

Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство по предложението на Комисията и може да приеме евентуално и друг срок, в рамките на приложението на режима за издаване на специални разрешителни за риболов.

3.   Държавата-членка на флага може да издаде специално разрешително за риболов след получаване на констатацията на Комисията или след изтичане на срока, предвиден в параграф 2.

4.   С цел да гарантира спазването на общностните мерки в областта на опазването и управлението на ресурсите съобразно членове 4 и 8 от Регламент (ЕИО) № 3760/92, държавата-членка взема подходящите мерки, включително и промяна или временно прекратяване на специалното разрешително за риболов, като информира Комисията за това.

Член 8

1.   В случай че държавата-членка на флага е приела, по силата на член 9 от Регламент (ЕИО) № 3760/92, под формата на национално разрешително за риболов, национални разпоредби за индивидуално разпределение между корабите на възможностите за риболов предвидени съобразно член 8 от регламента, тя предоставя ежегодно на Комисията информациите за корабите, получили правото, по тези разпоредби, да упражняват дейност в определена риболовна зона.

2.   Ако по силата на член 10 от Регламент (ЕИО) № 3760/92, държавите-членки са установили специфични национални режими за издаване на разрешителни, те предоставят всяка година на Комисията списъка с информациите, съставляващи част от сведенията в съответните молби за издаване на разрешителни, които отговарят на общите данни за дейността по риболова свързани с тях.

Риболовни кораби, плаващи под флага на трети страни и извършващи дейността си в риболовните зони на Общността

Член 9

1.   Съгласно мерките за опазване и стопанисване на ресурсите, определени от Съвета и валидни за риболовни кораби, плаващи под флага на трети страни, компетентните органи на тези страни предават на Комисията молбите за издаване на лицензии и специални разрешителни за риболов за корабите, плаващи под техен флаг и които могат да извършват дейност в риболовните зони на Общността в рамките на възможностите за риболов, определени от Общността за тези страни.

2.   Комисията разглежда молбите, визирани в параграф 1, и издава лицензии и специални разрешителни за риболов съобразно мерките, определени от Съвета и разпоредбите на споразумението, сключено със заинтересованата страна, или приети в рамките на това споразумение.

3.   Комисията уведомява компетентните контролни органи, определени от държавите-членки, за издадените лицензии за риболов и специалните разрешителни за риболов.

Член 10

1.   Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за всяко нарушение, установено от кораб, плаващ под флага на трета страна.

2.   След съобщението, визирано в параграф 1, Комисията може да отнеме временно или окончателно лицензията за риболов и специалното разрешително за риболов, издадени на въпросния кораб съобразно разпоредбите на член 9, и може също да не издава повече нова лицензия за риболов и специално разрешително за този кораб. Решението на Комисията се довежда до знанието на третата страна, под чийто флаг плава този кораб.

3.   Комисията уведомява незабавно компетентните контролни органи на заинтересованите държави-членки за решението, които е взела по силата на параграф 2.

Общи разпоредби

Член 11

1. Държавата-членка на флага попълва документа или документите, визирани в член 6 от Регламент (ЕО) № 3690/93 с цел въвеждане на всички данни за специалните разрешителни за риболов, издадени от нея за кораби, плаващи под флага на трети страни съгласно член 7 от настоящия регламент, ако тези данни не са представени по силата на Регламент (ЕО) № 109/94 на Комисията от 19 януари 1994 г. относно регистъра на Общността за риболовните кораби (7), с цел да повиши ефективността на сътрудничеството, предвидено в член 14.

Член 12

Държавите-членки посочват компетентните органи, упълномощени да издават специалните разрешителни за риболов, предвидени в член 7, и определят подходящи мерки за осигуряване ефективността на режима. Те уведомяват останалите държави-членки и Комисията за наименованията и адресите на тези органи. Държавите-членки информират Комисията за взетите мерки най-късно до шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент и, в случай на изменения, във възможно най-кратки срокове.

Член 13

1.   Вследствие уведомлението, извършено съобразно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 или съобразно разпоредбите, предвидени в нормативната уредба за прилагане на режима за международна инспекция, компетентните органи на държавата-членка на флага започват, ако е целесъобразно и съобразно своето национално законодателство, необходимите процедури, които водят, в зависимост от сериозността на извършеното нарушение, до:

парични глоби;

изземване на оборудването и на забранения улов;

поставяне под възбрана на риболовния кораб;

временно задържане на риболовния кораб;

временното прекратяване на специалното разрешително за риболов;

отнемане на специалното разрешително за риболов,

като взема предвид евентуалните санкции, наложени от компетентните органи, установили нарушението.

2.   Подробните правила за прилагане на параграф 1 се приемат от Комисията по процедурата, предвидена в член 18 от Регламент (ЕИО) № 3760/92, включително за да позволи на държавите-членки на Европейската общност да приложат въпросния параграф в условия на справедливост и прозрачност.

Член 14

1.   Държавите-членки на флага и държавите-членки, отговорни за контрола в морските води част от националните им територии или в тяхната юрисдикция, сътрудничат с цел да гарантират спазването на условията, посочени в специалните разрешителни за риболов.

2.   За тази цел държавата-членка на флага трябва да уведоми държавата-членка, отговорна за извършването на контрола:

а)

в момента на издаване на специални разрешителни за корабите, които могат да извършват дейност във въпросните морски води, за данните относно тези разрешителни;

б)

по време на риболовната кампания, незабавно, по искане от страна на държавата-членка, отговорна за извършването на контрола, за валидността на специалното разрешително за риболов за кораб, извършващ своята дейност във въпросните води, както и по своя инициатива, за специалните разрешителни за риболов, чийто срок е изтекъл.

3.   По искане на Комисията или на държавата-членка, отговорна за извършването на контрола, държавата-членка, под чийто флаг плават заинтересованите кораби, предава незабавно на Комисията информациите, визирани в параграф 2, точка б).

Член 15

Член 13 от Регламент (ЕИО) № 3760/92 и член 37 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 се прилагат за сведенията, получени по силата на настоящия регламент.

Член 16

Подробни правила за прилагане на разпоредбите на членове 7, 8 и 10 се приемат съобразно процедурата, предвидена в член 18 от Регламент (ЕИО) № 3760/92.

Член 17

Съветът се произнася най-късно до 31 декември 1994 г. относно разпоредбите, предложени от Комисията за прилагането на режима на издаване на специални разрешителни за риболов за корабите, плаващи под флага на държава-членка и извършващи дейността си във водите на трети страни в рамките на споразумение за риболов между Европейската общност и тези страни, като държи сметка за правните последствия от приложението на този режим върху законодателството на държавите-членки.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден от публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 януари 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 1994 година.

За Съвета

Председател

C. SIMITIS


(1)  ОВ С 310, 16.11.1993 г., стр. 13.

(2)  ОВ С 20, 24.1.1994 г., стр. 540.

(3)  ОВ С 34, 2.2.1994 г., стр. 73.

(4)  ОВ L 341, 31.12.1993 г., стр. 93.

(5)  ОВ L 389, 31.12.1992 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 19, 22.1.1994 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА РИБОЛОВ, ИЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 7 И 9

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ СВЕДЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ ЛИЦЕНЗИИТЕ ЗА РИБОЛОВ И СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА РИБОЛОВ, ИЗДАДЕНИ ЗА КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПОД ФЛАГА НА ТРЕТИ СТРАНИ

Image

Image