05/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

79


31994R1131


L 127/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1131/94 НА СЪВЕТА

от 16 май 1994 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност и по-специално член 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че представителите на правителствата на държавите-членки на срещата на държавните и правителствените ръководители при приемането на Решението от 29 октомври 1993 г. относно местоположението на седалищата на определени органи и служби на Европейските общности и Европол (4) приеха с общо съгласие декларация относно местоположението на седалището на Европейския център за развитие на професионалното обучение,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 337/75 от 10 февруари 1975 г. относно създаването на Европейски център за развитие на професионалното обучение (5) следва да се измени във връзка със седалището на Центъра,

като има предвид, че по аспектите на предложението относно персонала на Центъра следва да се вземе решение на по-късен етап; като има предвид, че настоящият регламент не определя предварително положението на персонала на Центъра,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1, третата алинея от Регламент (ЕИО) № 337/75 се заменя със следния текст:

„Центърът е организация с нестопанска цел. Седалището му е в Солун.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден от неговото публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 септември 1994 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 1994 година.

За Съвета

Председател

Th. PANGALOS


(1)  ОВ С 74, 12.3.1994 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 128, 9.5.1994 г.

(3)  Становище, представено на 27 април 1994 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ С 323, 30.11.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 39, 13.2.1975, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1946/93 (ОВ L 181, 23.7.1993 г., стр. 11).