13/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

214


31994L0068


L 354/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 94/68/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 1994 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/318/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно системите на чистачките и устройствата за миене на предното стъкло на моторните превозни средства

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договорът за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (1), последно изменена с Директива 93/81/ЕИО на Комисията (2), и по-специално член 13, параграф 2 от нея,

като взе предвид Директива 78/318/ЕИО на Съвета от 21 декември 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно системите на чистачките и устройствата за миене на моторни превозни средства (3), и по-специално член 5 от нея,

като има предвид, че Директива 78/318/ЕИО е една от отделните директиви на процедурата за типово одобрение на ЕИО, установена с Директива 70/156/ЕИО; като има предвид, следователно, че разпоредбите, предвидени в Директива 70/156/ЕИО, отнасящи се до системите, компонентите и обособените технически възли на превозно средство, се прилагат за настоящата директива;

като има предвид, по-специално, че член 3, параграф 4 и член 4, параграф 3 от Директива 70/156/ЕИО, изискват всяка отделна директива да има прикрепен към нея информационен документ, включващ релевантните точки от приложение I към настоящата директива, а също така и сертификат за типово одобрение, изготвено на базата на приложение VI към нея, с цел това типово одобрение да може да бъде компютъризирано;

като има предвид, че Директива 77/649/ЕИО на Съвета от 27 септември 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно зрителното поле на водачите на моторни превозни средства (4), последно изменена с Директива 90/630/ЕИО на Комисията (5), установяваща процедурата за определяне на различни характеристики на превозни средства, които трябва да се поддържат;

като има предвид, че в светлината на техническия прогрес е възможно да се приведе в съответствие Директива 78/318/ЕИО, с цел да се доближат спецификациите и процедурите по изпитването по-близо до действителните условия за функциониране на тези системи;

като има предвид, че разпоредбите на настоящата директива са в съответствие със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес, създаден с Директива 70/156/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 78/318/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 1 изразът между скобите „както е дефинирано в приложение I към Директива 70/156/ЕИО“ се заменя с израза „както е дефинирано в приложение II А към Директива 70/156/ЕИО“.

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в първото тире думите „приложения I до V“ се заменят със „съответните приложения“;

б)

във второто и третото тире думите „по смисъла на член 9а от Директива 70/156/ЕИО“ се заменят с „по смисъла на член 2 от Директива 70/156/ЕИО“.

3.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

в първото тире думите „приложения I до V“ се заменят със „съответните приложения“;

ii)

във второто тире думите „по смисъла на член 9а от Директива 70/156/ЕИО“ се заменят с „по смисъла на член 2 от Директива 70/156/ЕИО“;

б)

в параграф 2 думите „по смисъла на член 9а от Директива 70/156/ЕИО“ се заменят с „по смисъла на член 2 от Директива 70/156/ЕИО“.

4.

В член 4, точка „2.2“ се заменя с точка „2.1“.

5.

В член 5 думите „приложения I до VII“ се заменят с „приложенията“.

6.

Списъкът на приложенията и приложения I, II, VI и VII се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Считано от 1 юли 1995 г., държавите-членки на основания, отнасящи се до системите на чистачки и устройства за миене на предното стъкло, не могат:

да отказват, по отношение на даден тип моторно превозно средство или на даден тип система на чистачки и устройства за миене на предното стъкло, да предоставят типово одобрение на ЕИО или национално типово одобрение, или

да забраняват регистрирането, продажбата или пускането в движение на превозни средства, или продажбата или пускането в експлоатация на системи на чистачки и устройства за миене на предното стъкло,

ако системите на чистачки и устройства за миене на предното стъкло са в съответствие с изискванията на Директива 78/318/ЕИО, изменена с настоящата директива.

2.   Считано от 1 януари 1996 г. държавите-членки:

не предоставят повече типово одобрение на ЕИО, и

могат да откажат да предоставят национално типово одобрение,

за даден тип превозно средство на основания, отнасящи се до системите на чистачки и устройства за миене на предното стъкло, и за даден тип система на чистачки и устройство за миене на предното стъкло, ако изискванията на Директива 78/318/ЕИО, изменена с настоящата директива, не са изпълнени.

3.   Независимо от параграф 2 по-горе, за целите на резервните части, държавите-членки продължават да предоставят типово одобрение на ЕИО на системи на чистачки и устройства за миене на предното стъкло в съответствие с първоначалната версия на Директива 78/318/ЕИО, при условие че такива системи за миене на предното стъкло:

са предназначени да бъдат монтирани на превозни средства, които са вече в движение, и

съответстват на изискванията на тази директива, които са били приложими при първото регистриране на превозните средства.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 юли 1995 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваването на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 16 декември 1994 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 264, 23.10.1993 г., стр. 49.

(3)  ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 49.

(4)  ОВ L 267, 19.10.1977 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 341, 6.12.1990 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   В списъка на приложенията:

звездичките след заглавията на приложения I до V и свързаните с тях бележки под линия се заличават,

заглавието на приложение I се изменя както следва:

„Приложно поле, дефиниции, заявления за типово одобрение на ЕИО, предоставяне на типово одобрение на ЕИО, спецификации, процедура за изпитване, маркировки, модификации на типовите одобрения, съответствие на производството“,

заглавието на приложение VI се изменя както следва:„Информационен документ (превозно средство)“,

заглавието на приложение VII се изменя както следва:„Информационен документ (обособен технически възел)“, и

в края на списъка, се добавя следният текст:

„Приложение VIII: Сертификат за типово одобрение (превозно средство)

Приложение IХ: Сертификат за типово одобрение (обособен технически възел)“.

2.   Приложение I се изменя, както следва:

Заглавието се изменя, както следва:

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ДЕФИНИЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, СПЕЦИФИКАЦИИ, ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ, МАРКИРОВКИ, МОДИФИКАЦИИ НА ТИПОВИТЕ ОДОБРЕНИЯ, СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“,

Точка (2.1.) се заличава,

Точки 2.2 до 2.4 се преномерират съответно 2.1 до 2.3,

Точка 2.1.2 (предишна точка 2.2.2) се изменя, както следва:

2.1.2   формата и размерите на предното стъкло и неговите закрепвания, когато е възможно да засегнат зрителните полета, обхванати от приложение IV;“,

Точка 2.5 се заличава,

Точки 2.6 и 2.7 се преномерират на 2.4 и 2.5 и думите „облегалка на седалката“ се заменят с „торс“,

Точки 2.8 до 2.21 се преномерират съответно на 2.6 до 2.19,

Точка 2.18 (предишна точка 2.20) се изменя, както следва:

„2.18.   Дюза

„Дюза“ означава устройство, което служи за насочване на течността на устройството за миене на предното стъкло към предното стъкло.“,

Точка 3.1.1 се изменя, както следва:

3.1.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕИО съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО на тип превозно средство по отношение на неговите системи на чистачки и устройство за миене на предното стъкло, се подава от производителя.“,

Точка 3.1.2 се изменя, както следва:

3.1.2   Образец на информационен документ е даден в приложение VI.“,

Точки 3.1.2.1 до 3.1.2.3 включително се заличават.Точка 3.1.2.4 се преномерира на 3.1.3,

Точка 3.2.1 се изменя, както следва:

3.2.1   Заявление за типово одобрение на ЕИО съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО на тип система на устройство за миене на предното стъкло като обособен технически възел, се подава от производителя.“,

Точка 3.2.2 се изменя, както следва:

3.2.2   Образец на информационен документ е даден в приложение VII.“,

Точка 3.2.2.1 се заличава.Точка 3.2.2.2 се преномерира на 3.2.3 и се изменя, както следва:

3.2.3   Един екземпляр от типа на системата, която трябва да бъде одобрена, се представя на техническата служба, провеждаща изпитанията за типово одобрение. Техническата служба може, ако е необходимо, да поиска допълнителен екземпляр. Екземплярите трябва да носят по ясно четлив и незаличим начин търговското наименование на заявителя или знак и идентификация на типа.“,

Точка 4 се изменя, както следва:„4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО“,

Точка (4.1) се изменя, както следва:

4.1.   Ако съответните изисквания са изпълнени, типово одобрение на ЕИО съгласно член 4, параграф 3 и член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО, се предоставя.“,

Точка (4.2) се заличава,

Точки 4.3, 4.3.1 и 4.3.2 се преномерират на 4.2, 4.2.1 и 4.2.2 и се изменят, и се четат:

4.2.   Образец на сертификат за типово одобрение на ЕИО е даден в:

4.2.1.

Приложение VIII за заявленията, упоменати в 3.1;

4.2.2.

Приложение IХ за заявленията, упоменати в 3.2.“,

Точка (4.4) се преномерира на 4.3 и се изменя, както следва:

4.3.   Номер на типово одобрение в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО се дава на всеки одобрен тип превозно средство или система на устройство за миене на предното стъкло. Една и съща държава-членка не може да дава същия номер на друг тип превозно средство или система на устройство за миене.“,

Точки (4.4) до (4.8) се заличават,

Точка 5.1.4 се изменя, както следва:

5.1.4.   честотите, упоменати в точка 5.1.3, се постигат, както е посочено в точки 6.1.1 до 6.1.6 и 6.1.8.“,

Точка 5.1.7 се изменя, както следва:

5.1.7.   Системата трябва да може да издържи на блокиране на двигателя в продължение на 15 секунди. Разрешено е използване на автоматични устройства за защита на мрежата, при условие че за възможна пренастройка не се изисква действие по управлението, различно от управлението на чистачката на предното стъкло. Процедурата и условията на изпитването са описани в точка 6.1.7.“,

Точка 5.1.9.1 се изменя, както следва:

5.1.9.1   Когато са подложени на относителна скорост на въздуха, равна на 80 % от максималната скорост на превозното средство, но не надвишаваща 160 км/ч, системите на чистачките на предното стъкло, функциониращи при максимална честота, следва да продължат да почистват поле, както е уточнено в 5.1.2.1, със същата ефикасност и при същите условия, като определените в точка 6.1.10.2.“,

Следното се добавя към точка 5.1.10:

„Това изискване не се прилага за устройства, които, когато са паркирани, са в поле на предното стъкло, което е скрито от погледа от части на превозното средство (като капак, арматурно табло и т.н. …).“,

Точка 5.2.2 се изменя, както следва:

5.2.2.   Функционирането на системата на устройството за миене на предното стъкло не следва да бъде неблагоприятно засегнато от излагането на температурните цикли, предписани в точки 6.2.3 и 6.2.4.“,

Следната нова точка 6.1.10.2 се добавя след точка 6.1.10.1:

6.1.10.2   Когато външната повърхност на предното стъкло е била подготвена, както е описано в точки 6.1.8 и 6.1.9, устройството за измиване на предното стъкло може да се използва при всички изпитвания.“,

Второто изречение на точка 6.2.3.1 се изменя, както следва:

„След това системата се поставя при температура на околната среда 20 ± 2o С, докато ледът се разтопи напълно, но в никакъв случай за повече от четири часа.“,

Второто изречение на точка 6.2.5.1 се изменя, както следва:

„При неподвижно превозно средство и без значително въздействие на вятъра, дюзата или дюзите на устройството за миене, ако са регулируеми, се насочват към целевата зона на външната повърхност на предното стъкло.“

Точки (7), (8) и (9) се изменят т, и се четат:

„7.   МАРКИРОВКИ

7.1.   Всяка система на устройство за миене на предното стъкло, съответстваща на типа, одобрен съгласно настоящата директива като обособен технически възел, следва да носи знак за типово одобрение на ЕИО.

7.2.   Този знак се състои от правоъгълник, който обгражда буквата „д“, последвана от отличителния номер или букви на държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение:

1.

за Германия,

2.

за Франция,

3.

за Италия,

4.

за Нидерландия,

6.

за Белгия,

9

за Испания,

11

за Обединеното Кралство,

13

за Люксембург,

18

за Дания,

21

за Португалия,

23

за Гърция,

IRL

за Ирландия.

Също така, в близост до правоъгълника трябва да е обозначен „номерът на основното одобрение“, който се съдържа в точка 4 на номера на типовото одобрение, посочен в приложение VII към Директива 70/156/ЕИО, предшестван от двете цифри, които посочват поредния номер на последното съществено техническо изменение към Директива 78/318/EИО към датата, на която е издадено типовото одобрение на ЕИО. Поредният номер в настоящата директива е 00.

7.3.   Знакът за типовото одобрение на ЕИО трябва да е положен върху контейнера за течността на устройството за миене на предното стъкло по такъв начин, че да е незаличим и ясно четлив, дори ако устройството е монтирано към превозното средство.

7.4.   Пример на знак за типово одобрение на ЕИО е показан в допълнението.

8.   МОДИФИКАЦИИ НА ТИПА И МОДИФИКАЦИИ НА ТИПОВИТЕ ОДОБРЕНИЯ

8.1.   В случай на модификации на типа, одобрен съгласно настоящата директива, разпоредбите от член 5 на Директива 70/156/ЕИО се прилагат.

9.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

9.1.   Трябва да се вземат мерки за осигуряване съответствието на производството в съответствие с разпоредбите, установени в член 10 от Директива 70/156/ЕИО.“,

Точки (10) до (12) се заличават,

Следното ново допълнение се добавя:

„Допълнение

Образец на знак за типово одобрение на ЕИО

Image

Системата на устройството за миене на предното стъкло, носеща знака за типово одобрение на ЕИО по-горе, е устройство, което е било одобрено в Испания (е 9) под основен номер на одобрение 0148 на базата на настоящата директива. Използваните цифри са само примерни.“,

3.   Приложение II се изменя, както следва:

„Приложение III към Директива 77/649/ЕИО на Съвета е приложимо.“,

Бележка под линия (1) се заличава,

4.   Приложения VI и VII се заличавати се заменят със следните приложения VI и VII:

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информационен документ № …

съгласно приложение I към Директива 70/156/ЕИО относно типовото одобрение на ЕИО за превозно средство по отношение на системите на чистачките и устройството за миене (Директива 78/318/ЕИО на Съвета, последно изменена с Директива 94/68/ЕО)

Следната информация, ако е приложимо, трябва да бъде предоставена в три екземпляра и да включва списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат предоставени в подходящ мащаб и с достатъчно подробности, във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват достатъчно подробности.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли имат електронни устройства за управление, трябва да се предостави информация за експлоатационните им характеристики.

0.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общо търговско описание(я):

Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство (b):

0.3.1.   Местоположение на маркировката:

0.4.   Категория на превозното средство (c):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

1.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА КОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

2.   ТЕГЛА И РАЗМЕРИ (e) (в кг и мм)

2.6.   Тегло на превозното средство с каросерията в работно състояние или тегло на шасито с кабина, ако производителят не е монтирал каросерията (включително охладителна течност, масла, горива, инструменти, резервна гума и водач) (о) (макс. и мин. за всяка версия):

3.   ДВИГАТЕЛ (q)

3.2.1.8.   Максимална ефективна мощност (t): … при кВ … мин-1

Електрическа система

3.2.5.1.   Номинално напрежение: … V, поз.)отр. земя (1)

Генератор

3.2.5.2.1.   Тип:

3.2.5.2.2.   Номинална изходна мощност: … VА

4.   ТРАНСМИСИЯ (v)

4.7.   Максимална скорост на превозното средство и предавката, при която се постига (в км/ч) (w):

9.   КАРОСЕРИЯ

9.4.1.   Достатъчно подробни данни, даващи възможност бързо да се идентифицират първичните референтни маркировки и да се контролира положението, което заемат едни спрямо други и спрямо точката R:

Предно стъкло

Номерата на точките и бележките под линия, използвани в настоящия информационен документ, съответстват на онези, фигуриращи в приложение I към Директива 70/156/ЕИО.

Точките, които не са релевантни за целите на настоящата директива, са пропуснати.

9.5.1.2.   Метод на монтиране:

9.5.1.4.   Номер(а) на одобрението:

Чистачка(и) на предното стъкло

9.6.1.   Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи):

Устройство за миене на предното стъкло

9.7.1.   Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи) или, ако е одобрено като обособен технически възел, номер на типовото одобрение:

Размразяване и предпазване от изпотяване

9.8.2.   Максимална консумация на електричество: … кW

Вътрешни принадлежности

Седалки

Координати или чертеж на точката R (х)

9.10.3.5.1.   Седалка на водача:

Проектен ъгъл на облегалката на седалката

9.10.3.6.1.   Седалка на водача:

Обхват на регулиране на седалката

9.10.3.7.1.   Седалка на водача:

Отоплителни системи за пътническото купе

9.10.5.3.   Максимална консумация на електричество: … кW

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информационен документ № …

относно типовото одобрение на ЕИО на обособен технически възел на системите за миене на предното стъкло (Директива 78/318/ЕИО на Съвета, последно изменена с Директива 94/68/ЕО)

Следната информация, ако е приложимо, трябва да бъде предоставена в три екземпляра и да включва списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат предоставени в подходящ мащаб и с достатъчно подробности, във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват достатъчно подробности.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли имат електронни устройства за управление, трябва да се предостави информация за експлоатационните им характеристики.

0.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общо търговско описание(-я):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.7.   При компоненти и обособени технически възли, местоположение и метод на полагане на маркировката за одобрение на ЕИО:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

1.   ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1.1.   Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи), идентифициращи онези компоненти, които могат да бъдат монтирани в рамките на отсека на двигателя.

1.2.   Ограничения за използване и условия за монтиране.

5.   Следните две нови приложения VIII и IХ се добавят:

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ОБРАЗЕЦ

Image

типово одобрениеНенужното се (1)

разширяване на типово одобрение (1)

отказ за издаване на типово одобрение (1)

оттегляне на типово одобрение (1)

на тип превозно средство/компонент/обособен технически възел (2) във връзка с Директива 78/38/ЕИО, последно изменена с Директива 94/68/ЕО.

Номер на типовото одобрение:

Основания за разширяване:

Раздел I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общо(и) търговско(и) описание(я):

Начини на идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство/компонента/обособения технически възел (1)  (3):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

0.4.   Категория на превозното средство (4):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.7.   В случая на компоненти и обособени технически възли, местоположение и метод на полагане на знака за типово одобрение ЕИО:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

Раздел II

1.   Допълнителна информация (когато е приложимо): виж допълнението.

2.   Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитанията:

3.   Дата на протокола за изпитанието:

4.   Номер на протокола за изпитанието:

5.   Забележки (ако има такива): виж допълнението.

6.   Място:

7.   Дата:

8.   Подпис:

9.   Прилага се номерът на информационното досие, представено на одобряващия орган, което може да се получи при поискване.

Допълнение

към сертификата за типово одобрение на ЕИО №.…

относно типовото одобрение на превозно средство по отношение на Директива 78/318/ЕИО, последно изменена с Директива.…

1.   Допълнителна информация

1.1.   Чистачка — брой четки:

Устройство за миене

метод на функциониране:

знак за типово одобрение (когато е приложимо):

5.   Забележки:

(например: валидно и за двата типа превозни средства с ляво и дясно кормилно управление)

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ОБРАЗЕЦ

Image

типово одобрение (5)

разширяване на типово одобрение (5)

отказ за издаване на типово одобрение (5)

оттегляне на типово одобрение (5)

на тип превозно средство/компонент/обособен технически възел (5) във връзка с Директива 78/38/ЕИО, последно изменена с Директива 94/68/ЕО.

Номер на типовото одобрение:

Основания за разширяване:

Раздел I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип и общо(и) търговско(и) описание(я):

Начини на идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство/компонента/обособения технически възел (5)  (6):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

0.4.   Категория на превозното средство (7):

0.5.   Име и адрес на производителя:

0.7.   В случая на компоненти и обособени технически възли, местоположение и метод на полагане на знака за типово одобрение ЕИО:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) заводи):

Раздел II

1.   Допълнителна информация (когато е приложимо): виж допълнението.

2.   Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитанията:

3.   Дата на протокола за изпитанието:

4.   Номер на протокола за изпитанието:

5.   Забележки (ако има такива): виж допълнението.

6.   Място:

7.   Дата:

8.   Подпис:

9.   Прилага се номерът на информационното досие, представено на одобряващия орган, което може да се получи при поискване.

Допълнение

към сертификата за типово одобрение на ЕИО №…

относно типово одобрения отделен технически възел на системи за устройство за миене на предното стъкло по отношение на Директива 78/318/ЕИО, последно изменена с Директива 94/68/ЕО

1.   Допълнителна информация

1.1.   Ограничения на използване и условия за монтиране:

5.   Забележки:


(1)  Ненужното се зачерква.

(2)  Ненужното се зачерква

(3)  Ако начините на идентификация на типа съдържат характеристики, които не са релевантни за описанието на типовете превозни средства, компоненти или обособени технически възли, обхванати от настоящото сертификат за типово одобрение, такива характеристики следва да бъдат представени в документацията чрез символа:

„?“ (например АВС??123??).

(4)  Както е дефинирано в приложение IIА към Директива 70/156/ЕИО.

(5)  Ненужното се зачерква.

(6)  Ако начините на идентификация на типа съдържат характеристики, които не са релевантни за описанието на типовете превозни средства, компоненти или обособени технически възли, обхванати от настоящият сертификат за типово одобрение, такива характеристики следва да бъдат представени в документацията чрез символа:

„?“ (например АВС??123??).

(7)  Както е дефинирано в приложение IIА към Директива 70/156/ЕИО.