13/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

79


31994L0025


L 164/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 94/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 юни 1994 година

за сближаване на законoвите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателните съдове с развлекателна цел

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора (3),

като имат предвид, че вътрешният пазар представлява пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на продукти, хора, услуги и капитали;

като имат предвид, че в различните държави-членки законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с характеристиките за безопасност на плавателните съдове с развлекателна цел се различават по обхват и съдържание; като имат предвид, че тези различия са в състояние да създадат бариери пред търговията и неравноправни условия за конкуренция в рамките на вътрешния пазар;

като имат предвид, че хармонизирането на националното законодателство е единственият начин, по който могат да бъдат отстранени тези бариери пред свободната търговия; като имат предвид, че тази цел не може по задоволителен начин да бъде постигната от отделните държави-членки; като имат предвид, че настоящата директива определя изискванията, имащи жизненоважно значение за свободата на движение на плавателните съдове с развлекателна цел;

като имат предвид, че настоящата директива се отнася само до плавателните съдове с развлекателна цел с минимална дължина на корпуса 2,5 m и максимална дължина 24 m, в съответствие със стандартите ISO;

като имат предвид, че отстраняването на техническите бариери в областта на плавателните съдове с развлекателна цел и техните компоненти, в случай че те не могат да бъдат отстранени чрез взаимно признаване на съответствието между всички държави-членки, трябва да бъде в съответствие с новия подход, изложен в Резолюцията на Съвета от 7 май 1985 г. (4), която изисква дефиниране на съществените изисквания за безопасност и други аспекти, които имат важно значение за общото благосъстояние; като имат предвид, че член 100а, параграф 3 постановява, че в своите предложения, отнасящи се до здравето, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, Комисията ще съществените изисквания съставляват критериите, на които трябва да съответстват плавателните съдове с развлекателна цел, частично завършените съдове и техните компоненти, независимо дали са сглобени или разглобени;

като имат предвид следователно, че настоящата директива определя само съществените изисквания; като имат предвид, че е необходимо да бъдат въведени хармонизирани европейски стандарти за плавателните съдове с развлекателна цел и техните компоненти, посочени в приложение II, с оглед да се улесни задачата по доказване на съответствието със съществените изисквания; като имат предвид, че хармонизираните европейски стандарти са разработени от частни органи и трябва да запазят своя незадължителен характер; като имат предвид, че за тази цел Европейският комитет по стандартизация (CEN) и Европейският комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec) са признатите органи, компетентни да въвеждат хармонизирани стандарти, които следват общите насоки за сътрудничество между Комисията и тези два органа, подписани на 13 ноември 1984 г.; като имат предвид, че по смисъла на настоящата директива хармонизираният стандарт е техническа спецификация (европейски стандарт или документ за хармонизация), одобрен от единия или от другия комитет, или и от двата, по искане на Комисията в съответствие с Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за определяне на процедурата за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (5) и в съответствие с общите насоки, посочени по-горе;

като имат предвид, че поради естеството на рисковете, произтичащи от използването на плавателните съдове с развлекателна цел и техните компоненти, е необходимо да се установят процедури за оценка на съответствието с основните изисквания на директивата; като имат предвид, че тези процедури трябва да бъдат разработени с оглед равнището на риска, произтичащ от плавателните съдове с развлекателна цел и техните компоненти; като имат предвид следователно, че всяка категория на съответствие трябва да бъде допълнена от подходяща процедура или избор между няколко еквивалентни процедури; като имат предвид, че възприетите процедури са в съответствие с Решение 93/465/ЕИО на Съвета от22 юли 1993 г. относно модулите за различните фази на процедурите за оценка на съответствието и правилата за поставяне и използване на знака за съответствие на ЕО, предназначени за директивите по техническата хармонизация (6);

като имат предвид, че Съветът е определил реда за поставяне на маркировката на ЕО от производителя или неговия упълномощен представител в рамките на Общността; като имат предвид, че тази маркировка означава, че плавателните съдове с развлекателна цел и техните компоненти съответстват на всички основни изисквания и процедури за оценка, определени от законодателството на Общността за съответния продукт;

като имат предвид, че е подходящо държавите-членки, както е предвидено в член 100а, параграф 5 от Договора, да могат да предприемат допълнителни мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара и пускането в експлоатация на плавателни съдове с развлекателна цел или техни съставни компоненти в случаите, когато те представляват специфичен риск за безопасността на хората и когато е приложимо, домашните животни или собствеността, при условие че тези мерки не са предмет на процедура на контрол от страна на Общността;

като имат предвид, че адресатите на всяко решение, взето по силата на настоящата директива, трябва да бъдат запознати с основанията за това решение и начините на обжалване, които им се предоставят;

като имат предвид, че е необходимо да се предвидят преходни разпоредби, позволяващи плавателните съдове с развлекателна цел и техните компоненти, произведени в съответствие с националното законодателство в сила към датата на приемане на настоящата директива, да бъдат пускани на пазара и в експлоатация;

като имат предвид, че настоящата директива не съдържа разпоредби, насочени към ограничаване на използването на плавателните съдове с развлекателна цел, след като те са пуснати в експлоатация;

като имат предвид, че изработването на плавателни съдове с развлекателна цел може да има въздействие върху околната среда в смисъл, че е възможно отделянето на замърсяващи вещества от тях; като имат предвид, че следователно е необходимо да се включат разпоредби за опазване на околната среда в настоящата директива, доколкото тези разпоредби засягат изработката на плавателни съдове с развлекателна цел от гледна точка на тяхното пряко въздействие върху околната среда;

като имат предвид, че разпоредбите на настоящата директива не бива да засягат правото на държавите-членки да постановят, в съответствие с Договора, такива изисквания, които те считат за необходими, относно навигацията в определени води с цел опазване на околната среда, състоянието на водните пътища и гарантиране на безопасността на водните пътища, при условие че това не води до изискване плавателните съдове с развлекателна цел да се видоизменят по начин, който не е посочен в настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за плавателните съдове с развлекателна цел, частично завършените плавателни съдове и компонентите, посочени в приложение II, независимо дали са сглобени или разглобени.

2.   „Плавателен съд с развлекателна цел“ означава плавателен съд от всеки тип, независимо от начина на задвижване, с дължина на корпуса от 2,5 до 24 m, измерена в съответствие със съответните хармонизирани стандарти за спортни и развлекателни цели. Независимо от факта, че същият съд може да бъде използван за чартърен превоз, за развлечение или за обучение, той попада в приложното поле на настоящата директива, когато бъде предложен на пазара за развлекателни цели.

3.   Следните плавателни съдове се изключват от обхвата на настоящата директива:

а)

плавателни съдове, предназначени единствено за състезания, включително гребни състезателни съдове и гребни плавателни съдове за обучение, обозначени като такива от производителя;

б)

канута и каяци, гондоли и съдове с педали;

в)

сърфове с платна;

г)

сърфове с двигател, лични плавателни средства и други подобни плавателни съдове с двигател;

д)

оригинали и отделни точни копия на исторически плавателни съдове, конструирани преди 1950 г., изработени предимно с оригинални материали и обозначени като такива от производителя;

е)

експериментални плавателни съдове, при условие че впоследствие те няма да бъдат предлагани на пазара на Общността;

ж)

плавателни съдове, конструирани за собствена употреба, при условие че впоследствие те няма да бъдат предлагани на пазара на Общността в срок от пет години;

з)

плавателни съдове с екипаж, предназначени да превозват пътници с търговски цели, без да се нарушават разпоредбите на параграф 2 и по-специално онези, дефинирани в Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за определяне на техническите изисквания за плавателни съдове за вътрешни водни пътища (7), независимо от броя на пътниците;

и)

подводници;

й)

плавателни съдове на въздушна възглавница;

к)

плавателни съдове с подводни криле.

Член 2

Пускане на пазара и в експлоатация

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че продуктите, посочени в член 1, параграф 1, ще бъдат пускани на пазара и в експлоатация в съответствие с тяхното предназначение при правилна изработка и поддръжка, само ако не застрашават безопасността и здравето на хората, собствеността или околната среда.

2.   Разпоредбите на настоящата директива не възпрепятстват държавите-членки да приемат, в съответствие с Договора, разпоредби относно навигацията в определени води с цел опазване на околната среда, състоянието на водните пътища и гарантиране на безопасността на водните пътища, при условие че това не води до изискване плавателните съдове с развлекателна цел да се видоизменят по начин, който не е посочен в настоящата директива.

Член 3

Съществени изисквания

Продуктите, посочени в член 1, параграф 1, следва да отговарят на съществените изисквания за безопасност, здраве, опазване на околната среда и защита на потребителите, посочени в приложение I.

Член 4

Свободно движение на продуктите, посочени в член 1, параграф 1

1.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват на тяхна територия пускането на пазара или в експлоатация на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, носещи маркировката СЕ, посочена в приложение IV, която указва тяхното съответствие с всички разпоредби на настоящата директива, включително съответствие с процедурите, посочени в глава II.

2.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на частично завършени плавателни съдове, когато производителят или негов упълномощен представител, установен на територията на Общността, или лицето, отговорно за пускането на пазара, заяви, съгласно приложение IIIА, че те ще бъдат завършени от други лица.

3.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и в експлоатация на компонентите, посочени в приложение II и носещи СЕ маркировката, посочена в приложение IV, която указва тяхното съответствие със съответните съществени изисквания, когато тези компоненти са предназначени да бъдат вложени в плавателни съдове с развлекателна цел, в съответствие с посочената в приложение IIIБ декларация на производителя, негов упълномощен представител, установен на територията на Общността или в случай на внос от трета страна, на всяко лице, което пуска тези компоненти на пазара на Общността.

4.   На търговски панаири, изложби, демонстрации и т.н. държавите-членки се задължават да не създават никакви пречки при представянето на продуктите, упоменати в член 1, параграф 1, и несъответстващи на изискванията на настоящата директива, при условие че видима маркировка указва, че тези продукти не могат да бъдат пускани на пазара или в експлоатация, докато не бъдат приведени в съответствие.

5.   Когато продуктите, посочени в член 1, параграф 1, са предмет на други директиви, относно други аспекти, но отнасящи се също до поставянето на СЕ маркировката, последната следва да указва, че въпросните продукти отговарят също така и на разпоредбите на тези директиви. В случаите когато една или повече от тези директиви позволяват на производителя временно да избира кои разпоредби да приложи, маркировката СЕ ще указва, че продуктът отговаря на изискванията само на онези директиви, които е приложил производителят. В този случай изискванията на тези директиви така, както са публикувани в Официален вестник на Европейските общности, трябва да бъдат посочени в документите, информационните листове или инструкциите, придружаващи тези продукти.

Член 5

Държавите-членки ще приемат по презумпция съответствието със съществените изисквания, посочени в член 3, на продуктите, посочени в член 1, параграф 1 и отговарящи на съответните национални стандарти, приети в съответствие с хармонизираните стандарти, позоваванията на които са публикувани в Официален вестник на Европейските общности; държавите-членки публикуват позоваванията на такива национални стандарти.

Член 6

1.   В случай че някоя от държавите-членки или Комисията прецени, че хармонизираните стандарти, посочени в член 5, не отговарят напълно на съществените изисквания, посочени в член 3, Комисията или държавата-членка ще уведомят комитета, създаден по силата на Директива 83/189/ЕИО за своите основания. Комитетът изготвя спешно становище.

Комисията информира държавите-членки, в зависимост от становището на комитета, дали съответните стандартите ще бъдат заличени в публикациите, посочени в член 5.

2.   Комисията може да приеме всички необходими мерки, с цел да гарантира, че настоящата директива се прилага на практика по идентичен начин в изпълнение на параграф 3.

3.   Комисията се подпомага от постоянен комитет, съставен от представители, назначени от държавите-членки, и председателстван от представител на Комисията.

Постоянният комитет изготвя свой процедурен правилник.

Представителят на Комисията представя пред комитета проект на мерките, които трябва да бъдат предприети. Комитетът изготвя становище по проекта в срока, определен от председателя в зависимост от неотложността на проблема, при необходимост чрез гласуване.

Становището се записва в протокола; в допълнение, всяка държава-членка има право да поиска записване на нейната позиция в протокола.

Комисията взема в най-висока степен предвид становището на комитета. Тя информира комитета за начина, по който неговото становище е взето предвид.

4.   Постоянният комитет има право, в допълнение, да разглежда всеки въпрос, отнасящ се до прилагането на настоящата директива и поставен на дневен ред от неговия председател, както по инициатива на председателя, така и по молба на всяка от държавите-членки.

Член 7

Предпазна клауза

1.   Ако някоя от държавите-членки констатира, че плавателните съдове с развлекателна цел или компонентите, посочени в приложение II и носещи маркировката СЕ, посочена в приложение IV, когато са коректно конструирани, инсталирани, поддържани или използвани в съответствие с тяхното предназначение, могат да застрашат безопасността и здравето на хората, собствеността или околната среда, тя предприема всички необходими временни мерки за изтеглянето им от пазара или забраната им, както и за ограничаване на продажбите или пускането им в експлоатация.

Държавата-членка информира незабавно Комисията за предприетите мерки, посочвайки основанията за взетото решение, по-специално когато несъответствието е резултат от:

а)

неспазване на основните изисквания, посочени в член 3;

б)

некоректно прилагане на стандартите, посочени в член 5, в случай че е заявено, че стандартите са били приложени;

в)

недостатъци в самите стандарти, посочени в член 5.

2.   Във възможно най-кратък срок Комисията започва консултации със заинтересованите страни. Когато след такива консултации Комисията установи, че:

мерките са оправдани, тя информира за това държавата-членка, която е подела инициативата, както и другите държави-членки; когато решението, посочено в параграф 1, се основава на констатирани недостатъци в самите стандарти, Комисията, след консултации със заинтересованите страни, внася въпроса за обсъждане в комитета, упоменат в член 6, параграф 1, в срок от два месеца, ако държавата-членка, взела това решение, възнамерява да го поддържа и смята да започне процедурата, посочена в член 6, параграф 1,

мерките са неоправдани, тя информира за това държавата-членка, която е подела инициативата, както и производителя или неговия упълномощен представител, установен на територията на Общността.

3.   Държавата-членка, под чиято юрисдикция се намира физическото или юридическото лице, поставило маркировката СЕ, предприема необходимите мерки, когато несъответстващ на изискванията компонент, посочен в приложение II, или плавателен съд носят този знак; държавата-членка информира за това Комисията и останалите държави-членки.

4.   Комисията гарантира, че държавите-членки получават текуща информация за напредъка и резултатите от тази процедура.

ГЛАВА II

Оценка на съответствието

Член 8

Преди да започне производство или продажбата на пазара на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, прилагат следните процедури за плавателните съдове, проектирани съгласно категории А, B, C и D, така, както е посочено в раздел 1 от приложение I.

1.

За категории А и Б:

за плавателните съдове с дължина на корпуса по-малка от 12 m: вътрешен производствен контрол плюс тестове (модул Аа), посочен в приложение VI,

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 12 m до 24 m: типово изпитване на ЕС (модул Б), посочен в приложение VII, допълнен с модул В (съответствие на типа), посочен в приложение VIII, или всеки от следните модули: Б + Г или Б + Е, или Ж, или З.

2.

За категория В:

а)

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 2,5 m до 12 m:

когато хармонизираните стандарти съгласно раздели 3.2 и 3.3 от приложение I са в съответствие: вътрешен производствен контрол (модул А), посочен в приложение V,

когато хармонизираните стандарти съгласно раздели 3.2 и 3.3 от приложение I не са в съответствие: вътрешен производствен контрол плюс тестове (модул Аа), посочен в приложение VI.

б)

за плавателни съдове с дължина на корпуса от 12 m до 24 m: изпитвания тип ЕО (модул Б), посочени в приложение VII, последвани от модул В (съответствие на типа), посочен в приложение VIII, или от всеки от следните модули Б + Г или Б + Е, или Ж, или З.

3.

За категория Г:

За плавателни съдове с дължина на корпуса от 2,5 m до 24 m: вътрешен производствен контрол (модул А), посочен в приложение V.

4.

За компонентите, посочени в приложение II: всеки от следните модули: Б + В или Б + Г, или Б + Е, или Ж, или З.

Член 9

Нотифицирани органи

1.   Държавите-членки нотифицират Комисията и останалите държави-членки за органите, които са определили по изпълнение на задачите, свързани с процедурите по оценка на съответствието, посочени в член 8, както и за функциите, възложени на тези органи, и за идентификационните номера, дадени им предварително от Комисията.

Комисията публикува списък на нотифицираните органи заедно с дадените им идентификационни номера и функциите, за които са били нотифицирани, в Официален вестник на Европейските общности. Тя осигурява актуализирането на тези списъци.

2.   Държавите-членки прилагат критериите, посочени в приложение ХIV, при оценката на органите, които да бъдат определени при тази нотификация. Органите, които отговарят на критериите за оценка, залегнали в съответните хармонизирани стандарти, се считат по презумпция за изпълнили тези критерии.

3.   Всяка държава-членка може да оттегли одобрението си от такъв орган, ако той е вече създаден, при условие че последният вече не удовлетворява критериите, посочени в приложение ХIV. Тя информира Комисията и останалите държави-членки за действията, които възнамерява да предприеме.

ГЛАВА III

Маркировка СЕ

Член 10

1.   Плавателните съдове с развлекателна цел и компонентите, посочени в приложение II, за които се приема, че отговарят на основните изисквания съгласно член 3, трябва да носят маркировката за съответствие СЕ при пускането им на пазара.

2.   Маркировката за съответствие СЕ, както е показан в приложение IV, трябва да бъде поставен на видно място върху плавателните съдове с развлекателна цел, както и върху компонентите, упоменати в приложение II и/или върху тяхната опаковка, и да бъде четлив и незаличим, както е посочено в точка 2.2 от приложение I.

Маркировката за съответствие СЕ трябва да бъде придружена от идентификационния номер на нотифицирания орган, носещ отговорност за прилагането на процедурите, посочени в приложения VI, IХ, Х, ХI и ХII.

3.   Поставянето на означения или надписи върху плавателните съдове, които могат да подведат трети страни относно значението или формата на СЕ маркировката, е забранено. Всякакви други означения могат да бъдат поставяни върху плавателните съдове с развлекателна цел или техните компоненти, посочени в приложение II, и/или тяхната опаковка, при условие че чрез това не се ограничава ясното различаване и четливостта на маркировката СЕ.

4.   При спазване на разпоредбите на член 7:

а)

когато някоя от държавите-членки установи, че маркировката СЕ е била поставена неправилно, производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, се задължава да вземе марки за отстраняване на нарушението при условията, определени от държавата-членка;

б)

когато неспазването на изискванията за съответствие продължава, държавата-членка предприема всички необходими мерки, за да ограничи или забрани пускането на пазара на продукта, който е под въпрос, или гарантира, че той е изтеглен от пазара в съответствие с процедурата, посочена в член 7.

ГЛАВА IV

Заключителни разпоредби

Член 11

Подробна обосновка ще придружава всяко решение, взето по силата на настоящата директива и водещо до ограничаване на пускането на пазара и в експлоатация на продуктите, посочени в член 1, параграф 1. Засегнатата страна ще бъде във възможно най-кратък срок уведомена за решението, както и за начините за отстраняване на причините за това, предвидени от действащите в съответната държава-членка закони, и за сроковете, в които решението може да се обжалва.

Член 12

Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира наличността на всички данни, свързани с вземането на решения, произтичащи от прилагането на настоящата директива.

Член 13

1.   Държавите-членки приемат и публикуват необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, , за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 16 декември 1995 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби от 16 юни 1996 г.

Постоянният комитет, посочен в член 6, параграф 3, може да поеме функциите си от датата на влизане в сила на настоящата директива. Държавите-членки могат да предприемат мерките, посочени в член 9, от тази дата.

Когато държавите-членки приемат разпоредбите, посочени в първа алинея, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Държавите-членки разрешават пускането на пазара и в експлоатация на продуктите съгласно член 1, параграф 1, които отговарят на изискванията, валидни на тяхна територия, към датата на приемане на настоящата директива за период от четири години от тази дата.

Член 14

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 15

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 1994 година.

За Европейския парламент

Председател

E. KLEPSCH

За Съвета

Председател

Y. PAPANTONIOU


(1)  ОВ C 123, 15.5.1992 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 313, 30.11.1992 г., стр. 38.

(3)  Становище на Европейския парламент от 16 ноември 1992 г. (ОВ С 337, 21.12.1992 г., стр. 17); Обща позиция на Съвета от 16 декември 1993 г. (ОВ C 137, 19.5.1994 г., стр. 1); Решение на Европейския парламент от 9 март 1994 г. (ОВ C 91, 28.3.1994 г.).

(4)  ОВ C 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 88/182/ЕИО (ОВ L 81, 26.3.1988 г., стр. 75).

(6)  ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 301, 28.10.1982 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ С РАЗВЛЕКАТЕЛНА ЦЕЛ

1.   ПРОЕКТНИ КАТЕГОРИИ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ

Проектни категории

Сила на вятъра

(скала на Бофор)

Значителна височина на вълните

(Н ⅓, в метри)

А —

„Океански“

над 8

над 4

В —

„Дълбоководен“

до 8 включително

до 4 включително

С —

„Каботажен“

до 6 включително

до 2 включително

D —

„Плитководен“

до 4 включително

до 0,5 включително

Определения:

А.

ОКЕАНСКИ: Проектиран за продължителни плавания в условия, при които силата на вятъра може да надхвърли 8 (по скалата на Бофор), а височината на вълните да бъде значителна — 4 и повече метра, поради което плавателните съдове трябва да бъдат оборудвани с всичко необходимо.

Б.

ДЪЛБОКОВОДЕН: Проектиран за плавания в крайбрежни води в условия, при които силата на вятъра може да достигне до 8 включително, а височината на вълните да бъде значителна — до 4 m включително.

В.

КАБОТАЖЕН: Проектиран за плавания в крайбрежни води, открити заливи, устия, езера и реки в условия, при които силата на вятъра може да достигне до 6 включително, а височината на вълните да бъде значителна — до 2 m включително.

Г.

ПЛИТКОВОДЕН: Проектиран за плавания в малки езера, реки и канали в условия, при които силата на вятъра може да достигне до 4 включително, а височината на вълните да достигне до 0,5 m включително.

Плавателните съдове във всяка категория трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че да са устойчиви при тези параметри от гледна точка на стабилност, плаваемост и други съответни основни изисквания, изброени в приложение I, и да имат добри характеристики по отношение на управляемост и маневреност.

2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Плавателните съдове с развлекателна цел и компонентите, изброени в приложение II, трябва да съответстват на съществените изисквания, в случай че се прилагат към тях.

2.1.   Идентификация на корпуса

Върху всеки плавателен съд трябва да бъде маркиран идентификационен корпусен номер, включващ следната информация:

код на производителя,

страна на производство,

уникален сериен номер,

година на производство,

година на модела.

Съответният хармонизиран стандарт дава подробна информация за тези изисквания.

2.2.   Табелка на производителя

Всеки плавателен съд трябва да носи прикрепена върху корпуса, отделно от означението на идентификационния корпусен номер, табелка, съдържаща следната информация:

име на производителя,

маркировка СЕ (виж приложение IV),

проектна категория на плавателния съд съгласно раздел 1,

препоръчвания от производителя максимален товар съгласно раздел 3.6,

препоръчвания от производителя максимален брой пътници, които плавателният съд може да превозва при плаване.

2.3.   Защита срещу падане зад борда и средства за качване на борда

В зависимост от проектната категория всеки плавателен съд трябва да бъде проектиран така, че да сведе до минимум риска от падане зад борда и да улеснява връщането на борда.

2.4.   Видимост от рулевата рубка

При моторните плавателни съдове рулевата рубка трябва да осигури на кормчията при нормални условия (скорост и товар) добра всеобхватна видимост.

2.5.   Наръчник на потребителя

Всеки плавателен съд трябва да бъде снабден с Наръчник на потребителя на един от официалните езици на Общността или на други езици, определени от държавата-членка, на чийто пазар е пуснат продуктът в съответствие с Договора. В наръчника трябва да бъде отделено специално внимание на рисковете от пожар и нахлуване на вода, както и на информацията, посочена в раздели 2.2, 3.6 и 4. Трябва да бъде упомената и водоизместимостта на плавателния съд в килограми без товар.

3.   ЦЯЛОСТЕН ВИД И СТРУКТУРНИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Структура

Изборът и комбинирането на материали и тяхното сглобяване трябва да гарантира, че плавателният съд е достатъчно устойчив във всяко отношение. Специално внимание трябва да бъде отделено на проектната категория съгласно раздел 1 и на препоръчвания от производителя максимален товар съгласно раздел 3.6.

3.2.   Устойчивост и запасна височина

Плавателният съд трябва да бъде достатъчно устойчив и да има достатъчна запасна височина от гледна точка на проектната категория съгласно раздел 1 и на препоръчвания от производителя максимален товар съгласно раздел 3.6.

3.3.   Плаваемост и непотопяемост

Конструкцията на плавателния съд трябва да осигурява плавателни характеристики, отговарящи на проектната категория съгласно раздел 1.1 и на препоръчвания от производителя максимален товар съгласно раздел 3.6. Всеки предназначен за превоз на хора многокорпусен плавателен съд трябва да бъде проектиран така, че да има достатъчно висока плаваемост и да остане на повърхността в преобърнато положение.

Плавателни съдове с дължина под шест метра, които лесно се пълнят с вода при използване в съответната проектна категория, трябва да бъдат оборудвани с подходящи средства за гарантиране на плаваемост, когато са застрашени от нахлуване на вода.

3.4.   Отвори в корпуса, палубата и надстройката

Отворите в корпуса, палубата/ите и надстройката не бива да нарушават структурния интегритет на плавателния съд или устойчивостта на атмосферни въздействия, когато са затворени.

Люкове, корабни светлини, врати или капаци трябва да бъдат устойчиви на вероятното налягане, което водните маси могат да упражнят върху тях в тяхното специфично положение, а палубата трябва бъде укрепена така, че да издържи тежестта на движещите се върху нея хора.

Шлюзовете на корпуса, които позволяват всмукване или източване на вода от корпуса и се намират под ватерлинията, обозначаваща препоръчваното от производителя максимално тегло съгласно раздел 3.6, трябва да бъдат оборудвани с клапанни устройства, разположени на леснодостъпно място.

3.5.   Нахлуване на вода

Всички плавателни съдове трябва да бъдат проектирани така, че да бъде сведен до минимум рискът от потъване.

При необходимост особено внимание трябва да се обърне на:

каютите и шахтите, в които трябва да има условия за самооттичане на водата или наличие на приспособления за източване на водата от вътрешните помещения на плавателния съд,

вентилационни отверстия,

източване на водата чрез помпи или други средства.

3.6.   Препоръчван от производителя максимален товар

Препоръчваният от производителя максимален товар (гориво, вода, провизии, различно оборудване и пътници (в килограми), за който е проектиран плавателният съд така, както е обозначено върху табелката на производителя, трябва да бъде определен съгласно проектната категория (раздел 1), устойчивостта и запасната височина (раздел 3.2) и плаваемостта (раздел 3.3).

3.7.   Местоположение на спасителните салове

На всички плавателни съдове от категории А и В, както и плавателните съдове от категории С и D с дължина над шест метра, трябва да бъде предвидено място за прикрепване на спасителни салове с достатъчна площ, за да са в състояние да превозят броя лица, за които е проектиран плавателният съд съгласно препоръките на производителя. Местоположението на спасителните салове трябва да бъде леснодостъпно по всяко време.

3.8.   Евакуация

Всеки плавателен съд с дължина над 12 метра, предназначен за превоз на хора, трябва да бъде оборудван с надеждни средства за евакуация в случай на преобръщане.

Всеки плавателен съд, предназначен за превоз на хора, трябва да бъде оборудван с надеждни средства за евакуация в случай на пожар.

3.9.   Закотвяне, акостиране и използване на теглич

Всички плавателни съдове предвид тяхната проектна категория и техните характеристики трябва да бъдат оборудвани с един или повече укрепени пункта или с приспособления, позволяващи безопасно спускане на котва, акостиране и използване на теглич за товари.

4.   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЯЕМОСТ И МАНЕВРЕНОСТ

Производителят гарантира, че характеристиките по отношение на управляемост и маневреност на плавателните съдове са в съответствие с характеристиките на най-мощния двигател, за който е проектиран и конструиран плавателният съд. При морските плавателни съдове с развлекателна цел максималната мощност на двигателя трябва да бъде обявена в Наръчника на потребителя и да бъде в съответствие с хармонизирания стандарт.

5.   ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕТО НА ДВИГАТЕЛЯ

5.1.   Двигатели и моторни отделения

5.1.1.   Бордови двигател

Всички монтирани на борда двигатели трябва да бъдат поставени в преграден отсек отделно от обитаемите помещения и да бъдат инсталирани така, че да сведат до минимум риска от пожари или разпространение на пожари, а също така вредните въздействия от токсични изгорели газове, топлина, шум или вибрации в обитаемите помещения.

Частите и принадлежностите на двигателя, изискващи редовен преглед и/или сервиз, трябва да бъдат леснодостъпни.

Изолационните материали в отсека, в който е инсталиран двигателят, трябва да бъдат незапалими.

5.1.2.   Вентилация

Моторното отделение трябва да се вентилира. Опасният достъп на вода до моторното отделение през всички възможни отвори трябва да бъде предотвратен.

5.1.3.   Външни части на двигателя

Освен ако двигателят не е покрит или не е поставен в предпазен кожух, външните подвижни или нагрети части, които могат да причинят наранявания на хора, трябва да бъдат ефикасно обезопасени.

5.1.4.   Стартиране на извънбордови двигатели

Всички плавателни съдове с извънбордови двигатели трябва да бъдат оборудвани с устройство, което да предотврати стартирането на двигателя на скорост, с изключение на:

а)

двигатели, които произвеждат по-малко от 500 нютона (N) при статично оттласкване;

б)

двигатели, в които е вградена клапа, която ограничава оттласкването до 500 нютона в момента на стартирането

5.2.   Горивна система

5.2.1.   Общи положения

Съоръженията и инсталациите за зареждане, съхранение, вентилиране и доставка на гориво трябва да бъдат проектирани и монтирани така, че да сведат до минимум риска от пожар и експлозия.

5.2.2.   Резервоари за гориво

Резервоарите за гориво, кабелите и маркучите трябва да бъдат обезопасени и отделени или защитени от всеки източник на висока температура. Материалът, от който са изработени резервоарите, и технологията на изработване трябва да са в съответствие с техния капацитет и вида на горивото. Всички отсеци, в които са разположени резервоари с гориво, трябва да се проветряват.

Течните горива с точка на възпламеняване под 55 °C трябва да се съхраняват в резервоари, които не са вградени в корпуса и са:

а)

изолирани от моторното отделение и от други пожароопасни източници;

б)

отделени от обитаемите помещения.

Течните горива с точка на възпламеняване равна на или надвишаваща 55 °C могат да бъдат съхранявани във вградени в корпуса резервоари.

5.3.   Електрическа система

Електрическата система трябва да бъде проектирана и инсталирана така, че да осигури надлежно функциониране на оборудването в условията на нормална експлоатация и да сведе до минимум риска от пожар и токов удар.

Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на защитни механизми срещу претоварване и късо съединение на всички електрически вериги с изключение на стартера на двигателя, който се захранва с батерии.

Необходимо е да се осигури вентилация, за да се предотврати концентрацията на газове, емитирани от батериите. Батериите трябва да бъдат надеждно обезопасени и защитени срещу нахлуването на вода.

5.4.   Щурвална уредба

5.4.1.   Общи положения

Щурвалната уредба трябва да бъде проектирана, конструирана и инсталирана така, че да осигури трансмисията на двигателното натоварване при проектните условия на експлоатация.

5.4.2.   Експлоатация при извънредни обстоятелства

Платноходите и едномоторните плавателни съдове с монтиран на борда двигател със система за дистанционно управление на руля трябва да бъдат оборудвани с механизъм за управление на плавателния съд при ниска скорост в случай на извънредни обстоятелства.

5.5.   Газова система

Системите за подаване на газ за домакински нужди трябва да бъдат от паровсмукателен тип и да бъдат проектирани и инсталирани така, че да се избегнат течовете и рискът от експлозии и да позволяват тестване за течове. Материалите и компонентите трябва да бъдат подходящи за конкретния тип газ и да са устойчиви на трусовете и въздействията, характерни за морската среда.

Всеки уред трябва да има вентил за угасяване на пламъка от всички дюзи. Всеки газов уред трябва да бъде свързан с отделно разклонение на разпределителната система, като всеки уред трябва до се контролира от отделен вентил. Необходимо е да се осигури подходяща вентилация, за да се предотврати опасността, възникваща при течове и отделени при горенето газове.

На борда на плавателните съдове с постоянно инсталирана газова система трябва да има предпазни кутии за всички газови цилиндри. Предпазните кутии трябва да бъдат поставени извън обитаемите от хора помещения с достъп единствено отвън и възможност за вентилация в посока навън, така че да става проветряване в случай на изтичане на газ. Всички постояннодействащи газови системи трябва да преминат изпитвания след инсталацията

5.6.   Противопожарна охрана

5.6.1.   Общи положения

Типът на инсталираното оборудване и вътрешното разпределение на плавателния съд трябва да отчитат риска от пожар и разпространение на огъня. Специално внимание трябва да се обърне на средата около устройствата с открит пламък, нагрети повърхности или двигатели и спомагателни машини, преливници за петрол и течни горива, необезопасени петролопроводи, както и да се предотврати монтирането на електрически инсталации над нагрети машинни повърхности.

5.6.2.   Противопожарно оборудване

Всеки плавателен съд трябва да бъде снабден с противопожарно оборудване, съответстващо на опасността от пожар. Предпазният кожух на бензиновите двигатели трябва да бъде обезопасен чрез система за гасене на пожари, при която се избягва необходимостта да се отвори кожухът в случай на пожар. Там, където са в наличност, преносимите пожарогасители трябва да бъдат леснодостъпни, като един от тях да е поставен така, че да е подръка на екипажа, управляващ плавателния съд.

5.7.   Навигационни светлини

Навигационните светлини, там, където са инсталирани, трябва да са в съответствие с регламентираните от Colreg 1972 и CEVNI изисквания.

5.8.   Предотвратяване на замърсяването

Плавателните съдове трябва да бъдат конструирани така, че да предотвратят инцидентното изтичане на замърсители (петрол, гориво и др.) в околната среда.

Плавателните съдове, които имат тоалетни, трябва да са снабдени с:

а)

резервоар за събиране на отпадъци; или

б)

да се осигури поставянето на такива резервоари за временно ползване, в случай че изхвърлянето на човешки отпадъци в дадената зона е ограничено.

Нещо повече, върху всички тръбопроводи за човешки отпадъци по протежение на корпуса трябва да бъдат монтирани клапани с възможност за пломбиране.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОМПОНЕНТИ

1.   Стартер със защитен механизъм за бордови и кърмови двигатели.

2.   Защитно устройство при стартиране на извънбордови двигател.

3.   Щурвал, механизми за щурвалната уредба и кабели за монтаж.

4.   Резервоари за гориво и маркучи за гориво.

5.   Готови за монтаж люкове и корабни светлини.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ НА НЕГОВИЯ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА, ИЛИ НА ЛИЦЕТО, ОТГОВОРНО ЗА ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА

(член 4, параграфи 2 и 3)

а)

Декларацията на производителя или на неговия упълномощен представител на територията на Общността, упомената в член 4, параграф 2 (частично завършени плавателни съдове), трябва да съдържа следното:

името и адреса на производителя,

името и адреса на представителя на производителя на територията на Общността или при необходимост, на лицето, отговорно за пускането на пазара,

описание на частично завършения плавателен съд,

заявление, че частично завършеният плавателен съд ще бъде завършен от други и че той съответства на основните изисквания, приложими на конкретния етап на изработка.

б)

Декларацията на производителя, на неговия упълномощен представител на територията на Общността или на лицето, отговорно за пускането на пазара, упомената в член 4, параграф 3 (компоненти), трябва да съдържа следното:

името и адреса на производителя,

името и адреса на представителя на производителя на територията на Общността или при необходимост, на лицето, отговорно за пускането на пазара,

описание на компонента,

заявление, че компонентът съответства на отнасящите се до него основни изисквания.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МАРКИРОВКА СЕ

СЕ маркировката за съответствие на ЕО трябва да се състои от инициалите „СЕ“ и да има следната форма:

Image

Ако размерите на знака се намалят или увеличат, пропорциите в калибрирания образец, показан по-горе, трябва да бъдат спазени.

Различните елементи на маркировката СЕ трябва да имат почти същите вертикални размери, тоест не по-малко от 5 mm.

Маркировката СЕ се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, ако той се е намесил в контрола на производството.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

(Модул А)

1.   Производителят или неговият упълномощен представител на територията на Общността, изпълняващ задълженията, посочени в точка 2, гарантира и декларира, че продуктите, за които става дума, удовлетворяват изискванията на приложимата към тях директива. Производителят или неговият упълномощен представител на територията на Общността поставят маркировката СЕ върху всяка стока и изготвят писмена декларация за съответствие (виж приложение ХV).

2.   Производителят изготвя техническата документация, описана в параграф 3, като той или неговият упълномощен представител на територията на Общността я съхранява най-малко 10 години след производството на последния продукт от този вид и я предоставя на съответните национални органи за проверка.

В случай че нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени на територията на Общността, отговорността да спази задължението за съхранение на техническата документация за проверка е на лицето, натоварено да продава продукта на пазара на Общността.

3.   Техническата документация позволява да се извърши оценка на съответствието с изискванията на директивата. Доколкото това е необходимо за извършването на тази оценка, тя обхваща проектирането, производството и експлоатацията на продукта (виж приложение ХIII).

4.   Производителят или неговият упълномощен представител съхраняват копие от декларацията за съответствие заедно с техническата документация.

5.   Производителят предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес осигурява съответствието на продуктите с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията на приложимата към тях директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ ПЛЮС ИЗПИТВАНИЯ

(Модул Аа, опция 1)

Този модул се състои от модул А, посочен в приложение V, плюс следните допълнителни изисквания:

От самия производител или от негово име върху един или повече плавателни съдове, взети като образци на продукцията, ще бъдат извършени следните изпитвания, еквивалентни изчисления или контрол:

изпитвания за устойчивост съгласно точка 3.2 от съществените изисквания,

изпитвания за плавателни характеристики съгласно точка 3.3 от основните изисквания.

Разпоредби, общи и за двата варианта.

Изпитванията, изчисленията или контролът се извършват на отговорност на нотифицирания орган, избран от производителя. Производителят поставя идентификационния номер на нотифицирания орган върху продукта в хода на производството, като отговорността се носи от нотифицирания орган.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА ЕО

(Модул Б)

1.   Нотифицираният орган констатира и удостоверява, че примерният образец от проектираното производство отговаря на разпоредбите на директивата, приложима към него.

2.   Молба за изпитвания тип ЕО ще бъде депозирана от производителя или от неговия упълномощен представител на територията на Общността до нотифициран орган по негов избор.

Молбата включва:

името и адреса на производителя, и ако молбата е депозирана от негов упълномощен представител, в допълнение неговото име и адрес,

писмена декларация, че същата молба не е депозирана и при друг нотифициран орган,

техническата документация, описана в точка 3.

Заявителят предоставя на разположение на нотифицирания орган примерен образец от проектираното производство, наричан по-долу „прототип“ (1).

Нотифицираният орган може да изиска и допълнителен брой образци, ако това е необходимо, за да изпълни програмата за изпитвания.

3.   Техническата документация позволява да се извърши оценка на съответствието с изискванията на директивата. Доколкото това е необходимо за извършването на тази оценка, тя обхваща проектирането, производството и експлоатацията на продукта (виж приложение ХIII).

Нотифицираният орган следва:

4.1.   да прегледа техническата документация, да провери дали прототипът е изработен в съответствие с техническата документация и да посочи елементите, които са били проектирани съгласно съответните разпоредби на стандартите, посочени в член 5, както и компонентите, които са били проектирани, без да се спазват разпоредбите на съответните стандарти;

4.2.   да извърши или да е извършил необходимите изпитвания и тестове, за да установи дали в случай че не са приложени стандартите съгласно член 5, решенията, възприети от производителя, отговарят на основните изисквания на директивата;

4.3.   да извърши или да е извършил необходимите изпитвания и тестове, за да установи дали в случай, че производителят е избрал да приложи тези стандарти, те действително са приложени;

4.4.   да постигне съгласие с кандидата относно мястото, където ще се извършват необходимите изпитвания и тестове.

5.   Когато прототипът отговаря на разпоредбите на директивата, нотифицираният орган издава на кандидата сертификат за извършени изпитвания тип ЕО. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от извършените изпитвания, условията на валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения прототип.

Списък със съдържанието на техническата документация ще бъде приложен към сертификата, като копие ще се съхранява при нотифицирания орган.

Ако на производителя бъде отказана сертификация на продукта, нотифицираният орган трябва да представи подробна обосновка на своя отказ.

6.   Заявителят информира нотифицирания орган, че е изготвил техническата документация, свързана със сертификата за извършени изпитвания тип ЕО на всички модификации на одобрения продукт, които трябва да бъдат допълнително одобрени, когато такива изменения могат да засегнат съответствието с основните изисквания или предписаните условия за използването на продукта. Допълнителното одобрение се дава под формата на приложение към оригиналния сертификат за извършени изпитвания тип ЕО.

7.   Всеки нотифициран орган предоставя на останалите нотифицирани органи съответната информация относно издадените и отказаните сертификати и приложения за извършени изпитвания тип ЕО.

8.   Останалите нотифицирани органи могат да получат копия от сертификатите за изпитвания тип ЕО и/или приложенията към тях. Приложенията към сертификатите се предоставят на разположение на останалите нотифицирани органи.

9.   Производителят или неговият упълномощен представител на територията на Общността съхраняват заедно с техническата документация и копия на сертификатите за изпитвания тип ЕО и техните приложения за период най-малко 10 години след производството на последния продукт от този вид.

В случай че нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени на територията на Общността, отговорността да спази задължението за съхранение на техническата документация е на лицето, натоварено да продава продукта на пазара на Общността.


(1)  Един прототип може да обхваща няколко версии на продукта, при условие че различията между отделните версии не засягат нивото на безопасност и останалите изисквания, засягащи функционирането на продукта.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЪОВЕТСТВИЕ ПО ТИП

(Модул В)

1.   Производителят или неговият упълномощен представител на територията на Общността гарантира и декларира, че продукцията е идентична с прототипа, описан в сертификата за извършени изпитвания тип ЕО, и отговаря на изискванията на приложимата към нея директива. Производителят поставя СЕ маркировка на всеки продукт и изготвя писмена декларация за съответствие (виж приложение ХV).

2.   Производителят предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че процесът на производство осигурява съответствието на произведените продукти с прототипа, описан в сертификата за извършени изпитвания тип ЕО, и отговаря на изискванията на приложимата към тях директива.

3.   Производителят или неговият упълномощен представител на територията на Общността съхранява копие на декларацията за съответствие за период най-малко 10 години след производството на последния продукт от този вид.

В случай че нито производителят, нито неговият упълномощен представител са установени на територията на Общността, отговорността да спази задължението за съхранение на техническата документация е на лицето, натоварено да продава продукта на пазара на Общността (виж приложение ХIII).


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

(Модул Г)

1.   Производител, който е изпълнил задълженията си по точка 2, гарантира и декларира, че конкретните продукти са в съответствие с прототипа, описан в сертификата за извършени изпитвания тип ЕО, и отговарят на изискванията на приложимата към тях директива. Производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, поставя СЕ маркировка върху всеки продукт и подготвя писмена декларация за съответствие (виж приложение ХV). Маркировката СЕ е придружен от идентификационния номер на нотифицирания орган, носещ отговорност за контрола съгласно точка 4.

2.   Производителят привежда в действие одобрена система за качество на производството, инспекция на крайния продукт и тестване, така, както е посочено в параграф 3, и е обект на контрол съгласно точка 4.

3.   Система за качество

3.1.   Производителят депозира молба за оценка на въведената от него система за осигуряване на качеството за конкретните продукти пред нотифициран орган по негов избор.

Молбата включва:

необходимата информация за категоризиране на бъдещия продукт,

документация относно системата за качество,

при необходимост, техническа документация за одобрения тип (виж приложение ХIII) и копие от сертификата за извършени изпитвания на типа ЕО.

3.2.   Системата за качество трябва да гарантира съответствие на продуктите с прототипа, описан в сертификата за изпитване на типа ЕО и с изискванията на съответната директива.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приложени от производителя, трябва да бъдат документирани по систематичен и точен начин под формата на писмени протоколи, процедури и инструкции. Документацията относно системата за качество трябва да позволява последователно изпълнение на програмите, плановете, ръководствата и протоколите за качество.

Тя трябва да съдържа по-специално точно описание на:

целите по отношение на качеството и организационните структури, отговорности и правомощия при управлението с оглед качеството на продукта,

технологията на производството, качествения контрол и методите за осигуряване на качеството, процесите и системните действия, които ще бъдат използвани,

изпитванията и тестовете, които ще бъдат извършени преди, по време на и след производството, и честотата, с която те ще бъдат извършвани,

протоколите за качество като доклади от инспекции и данни от изпитванията, данни за калибровката, доклади за квалификацията на заетия персонал и други,

средствата за контрол върху изпълнението на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата за качество.

3.3.   Нотифицираният орган трябва да направи оценка на системата за качество, за да определи дали тя удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той приема, че съществува съответствие с тези изисквания по презумпция, ако по отношение на качеството са въведени съответните хармонизирани стандарти.

В инспекционния екип трябва да бъде включен най-малко един член с опит при оценка на съответната технология, използвана при производството на продукта. Процедурата по оценяване трябва да включва инспекционни посещения в производствените помещения на производителя.

Производителят ще бъде уведомен за решението. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от извършените изпитвания и обосновано решение от оценката.

3.4.   Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система за качество, и да я поддържа така, че тя да запази своята същност и ефикасност.

Производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, предоставя на нотифицирания орган, одобрил системата за качество, информация относно всяко планирано обновление на системата за качество.

Нотифицираният орган извършва оценка на предложените нововъведения и решава дали обновената система за качество все още отговаря на изискванията, посочени в параграф 3.2, и дали е необходима повторна оценка.

Производителят ще бъде уведомен за решението. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от извършените изпитвания и обосновано решение от оценката.

4.   Надзор, за който носи отговорност нотифицираният орган

4.1.   Целта на надзора е да се гарантира, че производителят съвестно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.   Производителят разрешава на нотифицирания орган достъп с цел инспекция до помещенията за производство, контрол и тестване и до складовете и предоставя цялата необходима информация, и по-специално:

документация относно системата за качество,

протоколи за качеството, като доклади от инспекции и данни от изпитванията, данни за калибровката, доклади за квалификацията на заетия персонал и др.

„Нотифицираният орган периодично извършва одит, за да се увери, че производителят поддръжа и прилага системите за качество, и предоставя докладите от одита на производителя.“

4.4.   Нотифицираният орган може да извършва инспекции без предизвестие. При тези посещения нотифицираният орган може да извършва или да поиска да бъдат извършени при необходимост тестове за проверка на нормалното функциониране на системата за качество. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад с оценката от посещението и в случай че са извършени тестове, доклад с резултатите от извършените тестове.

5.   Производителят съхранява за период най-малко 10 години след производството на последния продукт от този вид и предоставя на разположение на националните органи:

документацията, описана в точка 3.1, втора алинея, второ тире,

нововъведенията, описани в точка 3.4, втора алинея,

решенията и докладите, изготвени от нотифицирания орган, посочени в точка 3.4, последна алинея, точка 4.3 и точка 4.4.

6.   Всеки нотифициран орган предоставя на останалите нотифицирани органи съответната информация за издадените и отказаните разрешения относно системата за качество.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТА

(Модул Е)

1.   Този модул определя процедурата, чрез която производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, проверява и удостоверява, че продуктите — предмет на разпоредбите на точка 3, са в съответствие с прототипа, описан в сертификата за извършени изпитвания тип ЕО, и удовлетворяват изискванията на директивата, която се отнася до тях.

2.   Производителят предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес осигурява съответствие на продуктите с прототипа, описан в сертификата за извършени изпитвания тип ЕО, и удовлетворява изискванията на директивата, която се отнася до тях. Производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, поставя СЕ маркировката върху всеки продукт и изготвя писмена декларация за съответствие (виж приложение ХV).

Нотифицираният орган извършва всички необходими изпитвания и тестове, с цел да установи съответствието на продукта с изискванията на директивата или чрез изпитвания и тестове върху всеки продукт — така, както е посочено в точка 4, или чрез изпитвания и тестове на продуктите на статистически принцип — така, както е посочено в точка 5, според избора на производителя.

3а.   Производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, съхранява копие от декларацията за съответствие за период най-малко 10 години след производството на последния продукт от този вид.

4.   Проверка за съответствие чрез изпитвания и тестове върху всеки продукт

4.1.   Всички продукти се изпитват поотделно, като се извършват необходимите тестове, посочени в съответния/те стандарт/и съгласно член 5, или еквивалентни тестове, с цел да се установи съответствието с прототипа, описан в сертификата за извършени изпитвания тип ЕО и с изискванията на директивата, която се отнася до тях.

4.2.   Нотифицираният орган поставя или иска да бъде поставен неговият идентификационен номер върху всеки одобрен продукт и изготвя писмен сертификат за съответствие въз основа на извършените тестове.

4.3.   Производителят или неговият упълномощен представител осигурява предоставянето при поискване на сертификата за съответствие, издаден от нотифицирания орган.

5.   Статистическа проверка

5.1.   Производителят представя своите продукти под формата на еднородни партиди и предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес осигурява еднотипност на всяка произведена партида.

5.2.   Всички продукти трябва да бъдат представени за проверка на съответствието под формата на еднородни партиди. Мострите от всяка партида се изпробват поотделно, като се извършват необходимите тестове, посочени в съответния/те стандарт/и съгласно член 5, или еквивалентни тестове, с цел да се установи съответствие с изискванията на директивата, която се отнася до тях, и да се определи дали съответната партида ще бъде приета или отхвърлена.

5.3.   Статистическата процедура включва следните елементи:

приложения статистически метод,

план за вземане на образците със съответните функционални характеристики.

5.4.   В случай че партидите са приети, нотифицираният орган поставя или иска да бъде поставен неговият идентификационен номер върху всеки продукт и изготвя писмен сертификат за съответствие въз основа на извършените тестове. Всички продукти от дадена партида могат да бъдат пуснати на пазара с изключение на мострите, за които е установено, че не са в съответствие.

Ако партидата е отхвърлена, нотифицираният орган или компетентният орган предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят пускането на пазара на тази партида. В случай на често бракуване на партиди нотифицираният орган може да отмени статистическата проверка за съответствие.

В случай че отговорността се поема от нотифицирания орган, производителят може да постави неговия идентификационен номер в хода на производствения процес.

5.5.   Производителят или неговият упълномощен представител трябва да е в състояние да представи на нотифицирания орган сертификатите за съответствие при поискване.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

ЕДИНИЧНА ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Модул Ж)

1.   Този модул определя процедурата, чрез която производителят гарантира и декларира, че посоченият продукт, за който е издаден сертификат съгласно точка 2, е в съответствие с изискванията на директивата, която се отнася до него. Производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, поставя СЕ маркировката върху всеки продукт и изготвя писмена декларация за съответствие (виж приложение ХV).

2.   Нотифицираният орган изпитва индивидуалния продукт и извършва необходимите тестове, посочени в съответния/те стандарт/и съгласно член 5, или еквивалентни тестове, с цел да се установи съответствието с изискванията на директивата, която се отнася до него.

Нотифицираният орган поставя или иска да бъде поставен неговият идентификационен номер върху всеки одобрен продукт и подготвя писмен сертификат за съответствие въз основа на извършените тестове.

3.   Целта на техническата документация е да позволи оценка на съответствието с изискванията на директивата и да даде представа за проекта, производствения процес и функционирането на продукта (виж приложение ХIII).


ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

ЦЯЛОСТЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

(Модул З)

1.   Този модул определя процедурата, чрез която производителят, изпълнил задълженията си по параграф 2, гарантира и декларира, че конкретните продукти са в съответствие с изискванията на приложимата към тях директива. Производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, поставя маркировката СЕ върху всеки продукт и подготвя писмена декларация за съответствие (виж приложение ХV). Маркировката СЕ се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, носещ отговорност за контрола съгласно точка 4.

2.   Производителят привежда в действие одобрена система за качество при проектирането, производството, инспекцията и тестването на крайния продукт съгласно точка 3, и е обект на контрол съгласно точка 4.

3.   Система за качество

3.1.   Производителят депозира молба за оценка на въведената от него система за осигуряване на качеството пред нотифициран орган.

Молбата включва:

необходимата информация за категоризиране на бъдещия продукт,

документация относно системата за качество,

3.2.   Системата за качество трябва да гарантира съответствие на продуктите с изискванията на съответната директива.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приложени от производителя, трябва да бъдат документирани по систематичен и акуратен начин под формата на писмени протоколи, процедури и инструкции. Документацията относно системата за качество трябва да дава обща представа за политиката по отношение на качеството и процедурите, като програми, планове, ръководства и протоколиране на качеството.

Тя трябва да съдържа по-специално точно описание на:

целите по отношение на качеството и организационните структури, отговорности и правомощия при управлението с оглед проектирането и качеството на продукта,

техническите спецификации по отношение на дизайна, включително стандартите, които ще бъдат приложени, както и средствата, които ще бъдат използвани, за да бъдат удовлетворени изискванията на директивата, в случай че не се прилагат напълно стандартите, посочени в член 5,

методи за контрол при проектирането, процеси и системни действия при проектиране на продукти, които принадлежат към една и съща категория,

технологията на производството, качествения контрол и методите за осигуряване на качеството, процесите и системните действия, които ще бъдат използвани,

изпитванията и тестовете, които ще бъдат извършени преди, по време на и след производството, и честотата, с която ще се бъдат извършвани,

протоколите за качество, като доклади от инспекции и данни от изпитванията, данни за калибровката, доклади за квалификацията на заетия персонал и други,

средствата за контрол върху изпълнението на изискваното качество на проекта и продукта и ефективното функциониране на системата за качество.

3.3.   Нотифицираният орган трябва да направи оценка на системата за качество, за да определи дали тя удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той приема, че съществува съответствие с тези изисквания по презумпция, ако по отношение на качеството е въведен съответният хармонизиран стандарт (ЕN 29001).

В инспекционния екип като оценител трябва да бъде включен най-малко един член с опит при оценка на съответната технология, използвана при производството на продукта. Процедурата по оценяване трябва да включва инспекционни посещения в производствените помещения на производителя.

Производителят ще бъде уведомен за решението. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от извършените изпитвания и обосновано решение от оценката.

3.4.   Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система за качество, и да я поддържа така, че тя да запази своята същност и ефикасност.

Производителят или неговият упълномощен представител, установен на територията на Общността, предоставя на нотифицирания орган, одобрил системата за качество, информация относно всяко планирано обновление на системата за качество.

Нотифицираният орган извършва оценка на предложените промени и решава дали обновената система за качество все още отговаря на изискванията, посочени в параграф 3.2, или е необходима повторна оценка.

Производителят ще бъде уведомен за решението. Нотификацията трябва да съдържа заключенията от извършените изпитвания и обосновано решение от оценката.

4.   Надзор на ЕО, за който носи отговорност нотифицираният орган

4.1.   Целта на надзора е да се гарантира, че производителят съвестно изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.   Производителят разрешава на нотифицирания орган достъп с цел инспекция до помещенията за проектиране, производство, контрол и тестване и до складовете и предоставя цялата необходима информация, и по-специално:

документация относно системата за качество,

протоколи за качеството като предвиждане въз основа на частта от системата за качество, определена за идейния проект като резултати от анализи, изчисления, тестове и др.

протоколи за качеството като предвиждане въз основа на частта от системата за качество, определена за производствата като доклади от инспекции и база данни от тестове, база данни от калиброване, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

4.3.   Нотифицираният орган периодично извършва одити, за да гарантира, че производителят поддържа и прилага системата за качество и предоставя доклад за одита на производителя.

4.4.   Нотифицираният орган може да извършва инспекции без предизвестие. При тези посещения нотифицираният орган може да извършва или да поиска да бъдат извършени при необходимост тестове за проверка на нормалното функциониране на системата за качество. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад с оценката от посещението и в случай че са извършени тестове, доклад с резултатите от извършените тестове.

5.   Производителят съхранява за период най-малко 10 години след производството на последния продукт от този вид и предоставя на разположение на националните органи:

документацията, описана в точка 3.1, втора алинея, второ тире,

нововъведенията, описани в точка 3.4, втора алинея,

решенията и докладите, изготвени от нотифицирания орган, посочени в точка 3.4, последна алинея, точка 4.3 и точка 4.4.

6.   Всеки нотифициран орган предоставя на останалите нотифицирани органи съответната информация, касаеща издадените и отказаните разрешения относно системата за качество.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЯНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Техническата документация, посочена в приложения V, VII, VIII, IХ и ХI, трябва да обхваща цялата необходима информация, както и описание на средствата, използвани от производителя, за да гарантира, че компонентите или плавателният съд съответстват на основните изисквания, отнасящи се до тях.

Техническата документация дава представа за проекта, производствения процес и функционирането на продукта и улеснява оценката на съответствието с изискванията на настоящата директива.

Доколкото е необходимо за оценката, документацията съдържа:

общо описание на типа,

идеен проект, технологични чертежи и скици на компонентите, сглобки, ел. инсталации и т.н.,

описания и пояснения, необходими за разчитането на горепосочените чертежи и скици, както и за изясняване на начина на функциониране на продукта,

списък на стандартите, посочени в член 5, приложени цялостно или частично, и описания на възприетите от производителя решения, с цел да бъдат изпълнени основните изисквания, когато не са приложени стандартите, посочени в член 5,

резултати от направените по проекта изчисления, извършените тестове и други,

протоколи от тестовете или изчисления, особено що се отнася до устойчивостта съгласно точка 3.2 от основните изисквания и до плаваемостта съгласно точка 3.3 от основните изисквания.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIV

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ, С КОИТО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ ПРИ НОТИФИКАЦИЯТА НА ОРГАНИ

1.   Органът, неговият директор и персоналът, носещ отговорност за извършване на тестовете за проверка на съответствието, не бива да са идентични с проектанта, производителя, доставчика или инсталационния техник, що се отнася до плавателния съд или неговите компоненти, които са предмет на инспекция, нито с упълномощените представители на някоя от тези страни. Те не бива да участват нито пряко, нито като упълномощени представители в проектирането, конструирането, маркетинга или поддръжката на горепосочените продукти. Това не изключва възможността за размяна на техническа информация между производителя и самия орган.

2.   Органът и неговият персонал извършват тестовете за проверка на съответствието при най-висока степен на професионална обективност и техническа компетентност и следва да бъдат свободни от всякакъв натиск или подтик, особено финансов, който би могъл да окаже влияние върху техните оценки или върху резултатите от инспекцията, особено от страна на лица или групи от лица, които са заинтересовани от резултатите от проверката за съответствие.

3.   Органът следва да има на разположение необходимия персонал и необходимото оборудване, за да изпълни професионално административните и техническите задачи, свързани с проверката за съответствие; той следва да има достъп до оборудването, необходимо за специални проверки.

4.   Персоналът, носещ отговорност за инспекциите, следва да има:

висока техническа и професионална квалификация,

достатъчни познания върху изискванията за тестовете, които извършва, и съответния опит с такива тестове,

квалификация да подготвя сертификати, протоколи и доклади за удостоверяване извършването на тестовете.

5.   Обективността на персонала, извършващ инспекциите, трябва да бъде гарантирана. Неговото възнаграждение не бива да зависи от броя на извършените тестове или от резултатите от тези тестове.

6.   Органът се застрахова за отговорност срещу нанесени щети, освен ако отговорността се поема от държавата в съответствие с националното законодателство или държавата-членка носи пряка отговорност за извършването на тестовете.

7.   Персоналът на органа се задължава да съблюдава професионалната тайна относно всяка информация, получена в хода на изпълнението на задачите (освен пред компетентните административни органи на държавата, в която се извършват тези дейности), свързани с изпълнението на директивата или на разпоредбите на националния закон, чрез който тя е въведена.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХV

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1.   Писмена декларация за съответствие с разпоредбите на директивата трябва винаги да придружава:

плавателния съд с развлекателна цел и да бъде прикрепена към Наръчника на потребителя (приложение I, точка 2.5),

компонентите, изброени в приложение II.

2.   Писмената декларация за съответствие трябва да включва следното (1):

името и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител, установен на територията на Общността (2),

описание на плавателния съд с развлекателна цел (3) или на компонента (3),

позовавания на използваните съответни хармонизирани стандарти или данни за спецификациите, във връзка с които се декларира съответствие,

ако е необходимо, позоваване на сертификата за извършени изпитвания тип ЕО, издаден от нотифицирания орган,

ако е необходимо, името и адреса на нотифицирания орган,

лични данни за лицето, упълномощено да постави подписа си от името на производителя или неговия упълномощен представител, установен на територията на Общността.


(1)  и да бъде изготвена на езика/езиците, както е предвидено в точка 2.5 от приложение I.

(2)  Търговско наименование и пълен адрес; упълномощеният представител трябва да даде и търговското наименование и адреса на производителя.

(3)  Описание на модела, типа и серийния номер на продукта, ако е необходимо.