03/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

10


31993R2825


L 258/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2825/93 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 1993 година

за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета във връзка с определянето и предоставянето на коригирани възстановявания по отношение на зърнени култури, изнасяни под формата на някои спиртни напитки

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), изменен с Регламент (ЕИО) № 2193/93 (2), и по-специално член 13, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3813/92 на Съвета от 28 декември 1992 г. относно отчетната единица и конверсионните курсове, които следва да се прилагат за целите на общата селскостопанска политика (3), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че член 13, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 предвижда, че, доколкото е необходимо да се вземат под внимание специфичните характеристики на производство на някои спиртни напитки, получавани от зърнени култури, критериите за предоставяне на възстановяване при износ могат да се адаптират за конкретната ситуация; като има предвид, че би изглеждало необходимо да се предвиди такава корекция за някои спиртни напитки, когато, от една страна, цената на зърнените култури в момента на износа не е свързана с цената на зърнените култури в момента на производството и, от друга, крайният продукт се получава от смес от многобройни продукти, така че е невъзможно да се проследи идентичността на зърнените култури, които са включени в крайния продукт за износ, още повече че въпросните спиртни напитки освен това са предмет на задължително отлежаване в продължение на поне три години;

като има предвид, че затруднения от подобно естество се срещат по-специално по отношение на шотландското уиски, ирландското уиски и испанското уиски;

като има предвид, че обичайният режим на възстановяване при износ следва да се прилага, доколкото е възможно, на еднаква основа; като има предвид, че възстановяването следва да се изплаща за зърнени култури, отговарящи на условията, предвидени в член 9, параграф 2 от Договора, пропорционално на изнесените количества спиртни напитки; като има предвид, че за тази цел количествата на такива дестилирани зърнени култури следва да се умножат с общ, фиксиран коефициент, изчислен на базата на националните статистически данни, представени от съответните държави-членки; като има предвид, че използването на съотношението между общите количества съответни спиртни напитки, които са били изнесени, и общите количества, които са били продадени, изглежда, че предлага справедлива и проста база; като има предвид, че е необходимо да се дефинира какво означава „общо изнесени количества“ и „общо търгувани количества“; като има предвид, че с цел определяне на количествата дестилирани зърнени култури и на коефициента следва да се изключат количествата, които са предмет на режим на активно усъвършенстване;

като има предвид, че е необходимо да се предвиди коригиране на коефициента, по-специално, за да се предотврати възможността възстановяването да послужи за необичайно увеличаване на складовите наличности;

като има предвид, че член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 предвижда възможност за диференциране на сумата за възстановяване според местоназначението; като има предвид, че следователно следва да се предвидят обективни критерии, които да доведат до премахване на възстановяването за някои местоназначения;

като има предвид, че следва да се посочи денят за определяне на приложимия размер на възстановяване; като има предвид, че този ден следва да бъде свързан преди всичко с момента на поставяне на зърнените култури под контрол и за дестилираните впоследствие количества — с всеки фискален период на дестилиране; като има предвид, че преди изплащане на сумата за възстановяване трябва да се представи доказателство под формата на декларация, че зърнените култури са били дестилирани; като има предвид, че такава декларация трябва да съдържа необходимата информация за изчисляване на сумите за възстановяване; като има предвид, че първият ден от всеки фискален период на дестилиране може да бъде също така правопораждащ факт за земеделския конверсионен курс съгласно член 6 от Регламент (ЕИО) № 3813/92;

като има предвид, че за целите на настоящия регламент е необходимо да се констатира, че продуктите са напуснали Общността и в някои случаи да се посочи също така и тяхното местоназначение; като има предвид, че поради това е необходимо да се използва определението на износ, посочено в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4), и да се използва доказателството, предвидено в Регламент (ЕИО) № 3665/87 на Комисията от 27 ноември 1987 г. относно определянето на общи подробни правила за прилагане на режима за възстановявания при износ на селскостопански продукти (5), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1708/93 (6);

като има предвид, че за да се установи коефициентът, следва задължително да се представи доказателство, че количествата спиртни напитки са били изнесени; като има предвид, че е целесъобразно да се предвиди, че член 2 от Регламент (ЕИО) № 754/76 на Съвета от 25 март 1976 г. относно митническото третиране, приложимо за стоки, върнати на митническата територия на Общността (7), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1147/86 (8), се прилага за стоки, които се връщат на територията на Общността, ако отговарят на специални условия;

като има предвид, че от държавите-членки следва да се изисква да предоставят необходимата информация на Комисията;

като има предвид, че за да се гарантира приемственост в системата за възстановявания при износ на въпросните продукти, настоящият регламент следва да се прилага от 1 юли 1993 г., с изключение на новите разпоредби, свързани с декларирането и контрола, както и някои проценти и коефициенти, въведени от настоящия регламент;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент установява подробни правила за определяне и предоставяне на възстановяването при износ на зърнени култури, изнасяни под формата на спиртни напитки, посочени в член 13, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 1766/92, за които задължителното отлежаване в продължение на поне три години е част от производствения процес.

2.   С изключение на предвиденото в член 6, параграф 1, Регламент (ЕИО) № 3035/80 на Съвета (9) не се прилага за спиртните напитки, посочени в параграф 1.

Член 2

Възстановяванията, посочени в член 1, могат да се предоставят за зърнени култури, които отговарят на условията, установени в член 9, параграф 2 от Договора и използвани за производство на спиртни напитки с код по КН 2208 30 91 и 2208 30 99, произведени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (10).

Член 3

За целите на настоящия регламент:

а)

„определен период на дестилиране“ означава период, който съответства на дестилационния период, договорен между бенефициента и митническите власти или други компетентни органи за целите на проверките на акцизите (фискален период);

б)

„общо изнесени количества“ означава количествата спиртни напитки, отговарящи на условията на член 9, параграф 2 от Договора, изнесени до местоназначение, за което се прилага възстановяването. Доказателството, което трябва да се представи, е посочено в член 13 от настоящия регламент;

в)

„общо търгувани количества“ означава количествата спиртни напитки, отговарящи на условията на член 9, параграф 2 от Договора, които са били окончателно изпратени от производствените или складовите съоръжения с оглед продажбата им за човешка консумация;

г)

„поставени под контрол“ означава поставянето под режим на митнически контрол или под административен контрол, предлагащ еквивалентни гаранции, на зърнени култури, предназначени за производство на спиртни напитки, посочени в член 2.

Член 4

1.   Количествата зърнени култури, които отговарят на изискванията за възстановяване при износ, са количествата, поставени под контрол и дестилирани от лицата, които имат право на възстановяване за определен период на дестилиране, претеглени с коефициент, който се определя ежегодно за всяка съответна държава-членка и е приложим за всички съответни страни, имащи право на това; коефициентът изразява средното съотношение между общо изнесените количества и общо търгуваните количествата на въпросните спиртни напитки, въз основа на тенденцията, отбелязана в тези количества по време на броя години, отговарящ на средния период на отлежаване на въпросната спиртна напитка.

За да се определят количествата дестилирани зърнени култури и коефициентът, се изключват количествата, които са били предмет на режим на активно усъвършенстване.

2.   Когато се изчислява коефициентът, също се вземат под внимание и отклоненията в складовата наличност на една от въпросните спиртни напитки.

3.   Коефициентът може да се различава според използваните зърнени култури.

4.   Компетентните органи редовно проверяват действително изнесения обем и обема на складовите наличности.

Член 5

Коефициентът, посочен в член 4, параграф 1, се определя преди 1 юли всяка година.

Той се прилага от 1 юли до 30 юни следващата година.

Коефициентът се определя в съответствие с предоставената от държавите-членки информация за периода от 1 януари до 31 декември на годините, предшестващи годината на определянето му.

Член 6

1.   Размерът на възстановяването е този, който е определен съгласно член 4 от Регламент (ЕИО) № 3035/80.

2.   Размерът на възстановяването и земеделският конверсионен курс са приложимите в деня, в който зърнените култури се поставят под контрол.

Въпреки това, по отношение на количествата, дестилирани през всеки един от фискалните периоди на дестилиране след периода, в който зърнените култури са били поставени под контрол, приложими са размерите, валидни на пръвия ден на всеки въпросен фискален период на дестилиране.

Член 7

1.   Ако ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари диктуват това, възстановяването за определени местоназначения се премахва.

2.   Ако възстановяването се премахне, съгласно параграф 1, или пък ако се въведе отново, коефициентът, посочен в член 4, параграф 1, се намалява или увеличава според случая, пропорционално на съотношението между количествата, изнесени предишната година по местоназначения, за които възстановяването е премахнато или възстановено, и общото изнесените количества през тази година.

Член 8

За целите на настоящия регламент зърнените култури могат да се заменят с малц.

В този случай коефициентът за конверсия на малца в ечемик е 1,30.

Когато обаче малцът, поставен под контрол, е зелен малц, с влагосъдържание между 43 % и 47 %, коефициентът за конверсия на зелен малц в малц с влагосъдържание 7 % е 0,57.

Член 9

1.   Само дестилатори, установени в Общността, имат право на възстановяване.

2.   Преди началото на всеки фискален период на дестилиране дестилаторът подава до компетентните органи декларация с всички подробности, необходими за определяне на възстановяването, и по-специално:

а)

описание на зърнените култури или малца в съответствие с номенклатурата на Общата митническа тарифа, с разбивка на хомогенни партиди, когато е необходимо;

б)

нетното тегло на продуктите и влагосъдържанието, в разбивката за всяка партида, посочена в буква а);

в)

потвърждение, че зърнените култури отговарят на условията, установени в член 9, параграф 2 на Договора;

г)

мястото на складиране и дестилиране.

По време на фискалния период на дестилиране декларацията може да се актуализира в процеса на извършване на дестилирането, за да се вземат предвид по-големите или по-малки действително дестилирани количества.

3.   След всеки фискален период на дестилиране дестилаторът подава пред компетентните органи декларация, наричана по-долу „декларация за дестилиране“, в която потвърждава, че е дестилирал по време на въпросния период на дестилиране зърнените култури, посочени в декларацията, посочена в параграф 2, за да произведе една от въпросните спиртни напитки; той посочва количеството получени дестилирани продукти. Тази декларация се заверява от органите, провеждащи поставянето под контрол.

4.   Възстановяването се изплаща, след като се представи доказателство, че зърнените култури са поставени под контрол и са дестилирани.

5.   Теглото на зърнените култури, което се взема под внимание при изчисляване на плащането, е нетното тегло, ако влагосъдържанието не надвишава 15 %. Ако влагосъдържанието на използваните зърнени култури надхвърля 15 %, но не е повече от 16 %, теглото, което се взема под внимание е нетното тегло, намалено с 1 %. Ако влагосъдържанието на използваните зърнени култури надхвърля 16 %, но не е повече от 17 %, нетното тегло се намалява с 2 %. Ако влагосъдържанието на използваните зърнени култури надхвърля 17 %, намалението се извършва с два процента за всяка стотна влага над 15 %.

Теглото на малца, без зеления малц, както е посочено в член 8, което се взема предвид при изчисляване на възстановяване, е нетното тегло, ако влагосъдържанието не надхвърля 7 %. Ако влагосъдържанието на използвания малц надхвърля 7 %, но не е повече от 8 %, теглото, което трябва да се вземе предвид, е нетното тегло, намалено с 1 %. Ако влагосъдържанието на използвания малц надхвърля 8 %, намалението се извършва с две стотни за всяка стотна влага над 7 %.

Референтният метод на Общността за определяне влагосъдържанието в зърнените култури и малцът, предназначени за производство на спиртни напитки, посочени в настоящия регламент, е методът, посочен в приложение II към Регламент (ЕИО) № 1908/84 на Комисията (11).

Член 10

Държавите-членки вземат необходимите мерки за проверяване на точността на декларациите, посочени в член 9, и на онези, свързани с физическия контрол на зърнените култури, дестилационния процес и използването на получения дестилиран продукт.

Член 11

1.   Страничните продукти от преработката са освободени от контрол, ако се установи, че не надхвърлят количеството на обичайно получаваните странични продукти.

2.   Не се предоставя възстановяване, когато зърнените култури или малцът не са с добро и задоволително търговско качество.

Член 12

1.   Възстановяването се изплаща от държавата-членка, в която са приети декларациите, посочени в член 9.

2.   Възстановяването се изплаща само след писмено заявление от страна на търговеца. Държавите-членки могат да определят специален формуляр, който да се използва за случая.

3.   Освен в случай на непреодолима сила, необходимите документи за предоставяне на възстановяване трябва да се подадат в срок от 12 месеца от деня, в който органите, провеждащи поставянето под контрол, са приели декларацията за дестилиране, в противен случай се губи правото на възстановяване.

Член 13

1.   За целите на член 4 се представя доказателство, че количествата спиртни напитки, отговарящи на условията, формулирани в член 9, параграф 2 от Договора, са изнесени.

2.   Приложимото доказателство е доказателството, предвидено в Регламент (ЕИО) № 3665/87.

3.   По смисъла на настоящия регламент „износ“ означава:

износ по смисъла на членове 161 и 162 от Регламент (ЕИО) № 2913/92

и

доставките по местоназначения, посочени в член 34 от Регламент (ЕИО) № 3665/87.

4.   Продуктите, складирани в продоволствен склад, одобрен съгласно член 38 на Регламент (ЕИО) № 3665/87, също се считат за изнесени. Когато продуктите се складират в такива складове, членове 38 и 41 от гореспоменатия регламент се прилагат mutatis mutandis.

Член 14

1.   Спиртните напитки се считат за изнесени в деня, в който са приключили митническите формалности по износа.

2.   Декларацията, подадена след приключване на митническите формалности, трябва да съдържа:

а)

описание на съответните спиртни напитки съгласно комбинираната номенклатура;

б)

количествата на изнасяните спиртни напитки, изразени в литри чист алкохол;

в)

описание или друго пояснение за състава на спиртните напитки, така че да може да се определи видът на използваните зърнени култури;

г)

държавите-членки, в които са произведени.

3.   За целите на параграф 2, буква в), ако спиртната напитка е получена от различни видове зърнени култури и е резултат от последвало смесване, достатъчно е това да се посочи в декларацията.

Член 15

1.   За да се счита дадено количество от някаква спиртна напитка за изнесено, трябва да се представи доказателството, посочено в член 13, пред определените органи в рамките на шест месеца от датата, на която са приключили митническите формалности по износа.

2.   Ако в рамките на предписания срок не бъде представено доказателство, въпреки усърдието на износителя да го получи в рамките на този срок, може да се предостави удължаване на срока с не повече от шест месеца.

Въпреки това, ако се представи доказателство след срока, което би позволило операцията по износа да се включи в износа, извършен през същата календарна година, операцията по въпросния износ се обединява с износа, извършен през следващата календарна година.

Член 16

1.   Когато се прилага режимът на Общността за транзит, напитките, посочени в член 13, параграф 1, се поставят под процедура на Общността за външен транзит.

2.   За целите на Регламент (ЕИО) № 754/76, спиртните напитки, посочени в член 13, параграф 1, се считат за стоки, по отношение на които са приключили необходимите митнически формалности за предоставяне на възстановявания при износ. Такива напитки не могат да се пускат в свободно обращение освен ако не се възстанови сумата, съответстваща на възстановенето при износ.

Член 17

Когато се прилага член 7, също трябва да се предостави доказателство, че въпросните спиртни напитки са достигнали местоназначението си, за което е било определено възстановяването.

В такъв случай доказателството за внос в трета страна, за която се прилага възстановяването, е доказателството, предвидено в членове 17 и 18 от Регламент (ЕИО) № 3665/87.

Член 18

1.   Съответните държави-членки информират Комисията за имената и адресите на органите, компетентни да прилагат настоящия регламент.

2.   Съответните държави-членки предоставят на Комисията следната информация преди 16 юли всяка година:

а)

количествата зърнени култури и малц, отговарящи на условията на член 9, параграф 2 от Договора и дестилирани в периода от 1 януари до 31 декември през предходната година, в разбивка в съответствие с комбинираната номенклатура;

б)

количествата зърнени култури и малц в разбивка в съответствие с комбинираната номенклатура, които са били предмет на режим на активно усъвършенстване по време на същкия период;

в)

количествата спртни напитки, които са предмет на член 2, в разбивка в съответствие с категориите, посочени в член 19, включително изнесените количества и количествата, търгувани по време на същия период;

г)

количествата спртни напитки, произведени съгласно режима на активно усъвършенстване и изнесени в трети страни по време на същия период, в разбивка в съответствие с категориите, посочени в член 19;

д)

количествата спртни напитки на склад към 31 декември от предходната година и количествата, произведени през този период.

3.   Съответните държави-членки предоставят на Комисията информацията, посочена в букви а) до г) за всяко календарно тримесечие преди 16 октомври, 16 януари и 16 април, ако разполагат с такава.

Член 19

По смисъла на член 18:

а)

„уиски от зърно“ означава уиски, произведено от малц и зърнени култури;

б)

„малцово уиски“ означава уиски, произведено изключително от малц;

в)

„ирландско уиски, категория А“ означава уиски, произведено от малц и зърнени култури, като съдържанието на малц е не по-малко от 30 %;

г)

„ирландско уиски, категория Б“ означава уиски, произведено от ечемик и малц, като съдържанието на малц е по-малко от 30 %;

д)

процентите на различните видове зърнени култури, използвани за производство на спиртни напитки, посочени в член 14, параграф 3, се определя въз основа на общото количество различни видове зърнени култури, използвани за производството на спиртните напитки, посочени в член 2.

Член 20

Разпоредбите на член 1,член 4, параграф 1 и член 10 от Регламент (ЕИО) № 1842/81 на Комисията (12) остават приложими между 1 юли 1993 г. и датата на прилагане на член 8, член 9, параграфи 2, 3 и 5 и член 10 от настоящия регламент.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 юли 1993 г. с изключение на член 8, член 9, параграфи 2, 3 и 5 и член 10, които се прилагат от първия фискален период на дестилиране след влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 196, 5.8.1993 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 387, 31.12.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 351, 14.12.1987 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 77.

(7)  ОВ L 89, 2.4.1976 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 105, 22.4.1986 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 323, 29.11.1980 г., стр. 27.

(10)  ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 178, 5.7.1984 г., стр. 22.

(12)  ОВ L 183, 4.7.1981 г., стр. 10.