03/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

45


31993R1848


L 168/35

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1848/93 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 1993 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета относно сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. за сертификатите за специфичен характер на селскостопанските и хранителните продукти (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че за обезпечаване на еднаквото прилагане на Регламент (ЕИО) № 2082/92, следва да бъдат въведени стриктни срокове за процедура по регистрацията;

като има предвид различията в законодателните системи в държавите-членки, подаването на заявление за възражение по смисъла на член 8 от Регламент (ЕИО) № 2082/92 от група хора, обединени от общи интереси, може да бъде допуснато;

като има предвид, че за да може Комисията да определи символа на Общността и обозначението, предвидени съответно в членове 12 и 15 от Регламент (ЕИО) № 2082/92, следва да бъде събрана необходимата информация за извършването на оценка;

като има предвид, че тези разпоредби представляват нова система на Общността в отговор на исканията на потребителите за информация, отнасяща се до специфични традиционни продукти; като има предвид, че е от първостепенно значение да се обясни на обществеността значението на символа на Общността и обозначението, без това да премахва необходимостта производителите и/или преработвателите да рекламират съответните си продукти;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 2082/92 не се противопоставя на съществуването на национални системи за сертифициране на селскостопанските и хранителните продукти; като има предвид, че употребата, където е подходящо, на националния символ заедно със символа на Общността, следва да бъде разрешено при етикетирането, представянето и рекламирането на такива продукти;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Регулаторния комитет по сертификатите за специфичен характер,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Шестмесечният период, предвиден в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2082/92, започва да тече от датата на публикацията в Официален вестник на Европейските общности съгласно член 8, параграф 1, втора алинея от посоцения регламент.

2.   Шестмесечният период се състои от:

период от пет месеца, през който всяко физическо или юридическо лице, което има правен интерес от регистрацията, може да се противопостави на планираната регистрация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2082/92, и

период от един месец или по-дълъг период, доколкото периодът, предвиден в параграф 1, се спазва, предоставен на компетентните органи на държавите-членки за препращането на това противопоставяне до Комисията.

Член 2

При изпращането от компетентните органи на държавата-членка, в рамките на предвидения срок, на:

заявленията за възражения по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2082/92, и

заявленията за възражения и становищата по смисъла на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2082/92,

се взима под внимание или датата на изпращане, като пощенското клеймо се приема за дата на изпращане, или датата на получаване, когато документите са предадени на Комисията, директно или по телекс или по факс.

Член 3

Когато национално право разглежда група хора без правосубектност като юридическо лице, на тази група хора се разрешава да се запознае със заявлението по смисъла и при условията на член 8, параграф 2 на Регламент (ЕИО) № 2082/92 и да подаде възражение по смисъла и при условията на член 8, параграф 3 на посоцения регламент.

Член 4

1.   Символът на Общността, посочен в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2082/92 и обозначението, посочено в член 15 от същия регламент, се определят възможно най-бързо в съответствие с процедурата, предвидена в член 19 на посоцения регламент.

2.   За период от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията предприема необходимите стъпки за информиране на обществото за значението на символа на Общността и на обозначението. Тези стъпки не трябва да бъдат под формата на помощ за производителите и/или преработвателите.

Член 5

Разрешава се едновременното използване на символа на Общността и на национални символи за селскостопански и хранителни продукти, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕИО) № 2082/92 и на националните изисквания, отнасящи се за тези селскостопански и хранителни продукти.

Член 6

След регистрацията по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2082/92, компетентните органи обезпечават възможността на всяко лице да се запознае със спецификациите за селскостопанския или хранителен продукт, който е регистриран по този начин.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на 26 юли 1993 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 9.