03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

257


31993R1108


L 113/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 1108/93 НА СЪВЕТА

от 4 май 1993 година

за определяне на някои разпоредби за прилагането на двустранните споразумения за селското стопанство между Общността, от една страна, и Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че Общността е подписала двустранни споразумения относно определени селскостопански договорености под формата на размяна на писма с Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Швейцария в Опорто на 2 май 1992 г.;

като има предвид, че тези споразумения са били подписани заедно със Споразумението за Европейското икономическо пространство между Европейската икономическа общност, Европейската общност за въглища и стомана и техните държави-членки, от една страна, и страните-членуващи в Европейската асоциация за свободна търговия, от друга страна, по-долу нататък наричано „Споразумението за ЕИП“; като има предвид, че целта на всички страни е била да се гарантира, че споразумението за ЕИП и двустранните споразумения за селското стопанство са влезли в сила по същото време;

като има предвид, че в резултат от решението на Швейцарската конфедерация да не ратифицира споразумението за ЕИП, споразумения под формата на размяна на писма са подписани на 17 март 1993 г. между Общността, от една страна, и Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия, и Швеция, от друга страна, с цел да се приложат Двустранните споразумения за селско стопанство, подписани на 2 май 1992 г. с тези държави от 15 април 1993 г. и до момента, когато споразумението за ЕИП влезе в сила; като има предвид, че споразуменията от 17 март 1993 г. също предвиждат с изключение на случаите, когато Договарящите се страни решат друго, тези временни споразумения изтичат на 1 януари 1994 г., ако споразумението за ЕИП не влезе в сила на тази дата;

като има предвид, че с Решение от 15 март 1993 г. (1) Съветът одобри посочените споразумения;

като има предвид, че следва да бъдат определени условията за прилагането на различни разпоредби на тези споразумения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По отношение на селскостопанските продукти, изброени в приложение II към Договора и обхванати от правилата на общата организация на пазара, условията за прилагане на двустранните споразумения за селско стопанство, подписани на 2 май 1992 г. в Опорто между Европейската икономическа общност, от една страна, и Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция от друга страна следва да се приемат съгласно процедурата, определена в член 30 на Регламент (ЕИО) 804/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (2) в съответните членове на другите регламенти относно общата организация на пазарите. Когато прилагането на споразуменията налага тясно сътрудничество с подписващите държави, Комисията може да предприеме всички необходими мерки за гарантиране на това сътрудничество.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент се прилага от 15 април 1993 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 1993 година.

За Съвета

Председател

J. TRØJBORG


(1)  ОВ L 109, 1.5.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) 2071/92 (ОВ L 215, 30 7.1992 г., стр. 1).