17/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

134


31993L0083


L 248/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 93/83/ЕИО НА СЪВЕТА

от 27 септември 1993 година

относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 57, параграф 2 и член 66 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

(1)

като има предвид, че целите на Общността, установени в Договора, включват изграждането на все по-тесен съюз между народите на Европа, поощряването на по-тесни отношения между страните, принадлежащи към Общността и осигуряването на икономически и социален напредък на страните от Общността чрез общи действия за премахване на преградите, които разделят Европа;

(2)

като има предвид, че за тази цел Договорът предвижда създаването на общ пазар и пространство без вътрешни граници; като има предвид, че мерките за постигане на това включват премахването на препятствията пред свободното движение на услуги и създаването на система, непозволяваща деформирането на конкуренцията в общия пазар; като има предвид, че за тази цел Съветът може да приема директиви за координиране на разпоредбите, установени със закон, подзаконов нормативен акт или административни разпоредби в държавите-членки относно предприемането и упражняването на дейности от самонаети лица;

(3)

като има предвид, че трансграничните предавания в Общността, в частност чрез спътник и кабел, са едни от най-важните начини за постигане на тези цели на Общността, които са същевременно политически, икономически, социални, културни и правни;

(4)

като има предвид, че Съветът вече е приел Директива 89/552/ЕИО от 3 октомври 1989 г. относно съгласуването на някои разпоредби, установени в действащи законови, подзаконови и административни актове на държавите-членки относно извършването на телевизионна дейности (4) която съдържа разпоредби за насърчаване на разпространението и производството на европейски телевизионни програми, рекламата и спонсорството, закрилата на непълнолетни и правото на отговор;

(5)

като има предвид, че въпреки това, постигането на тези цели с оглед на трансграничното спътниково излъчване и кабелното препредаване на програми от други държави-членки е понастоящем все още възпрепятствано от редица различия между националните норми на авторско право и от известна правна несигурност; като има предвид, че това означава носителите на права да са изложени на заплахата техните произведения да бъдат използвани без заплащане или еднолични носители на изключителни права в различни държави-членки да блокират използването на техните права; като има предвид, че правната несигурност, в частност представлява непосредствено препятствие за свободното разпространение на програми в Общността;

(6)

като има предвид, че понастоящем за целите на авторското право се прави разлика между публично съобщаване чрез директно излъчващ спътник и публично съобщаване чрез комуникационен спътник; като има предвид, че откакто е възможно и достъпно понастоящем индивидуално приемане на двата вида спътници вече не съществува основание за подобно различно правно тълкуване;

(7)

като има предвид, че свободното излъчване на програми се възпрепятства по-нататък от съществуващата понастоящем правна несигурност дали предаването чрез спътник, чиито сигнали могат да се приемат пряко, засяга само правата на излъчващата страна или на всички приемащи страни заедно; като има предвид, че поради сходното третиране на комуникационните спътници и директно излъчващите спътници за целите на авторското право, тази правна несигурност засяга днес почти всички програми, излъчвани в Общността чрез спътник;

(8)

като има предвид по-нататък, че правната сигурност, която е предварително условие за свободното разпространение на предавания в Общността, липсва, когато трансгранично предадени програми се въвеждат и препредават чрез кабелни разпределителни мрежи;

(9)

като има предвид, че развитието на практиката за придобиване на права на договорна основа чрез разрешаване, представлява значителен принос за създаването на желаната европейска аудио-визуална зона; като се има предвид, че трябва да се осигури продължаването на такива договорни съглашения и тяхното гладко прилагане на практика трябва да бъде поощрявано навсякъде, където е възможно;

(10)

като има предвид, че сегашните кабелни оператори в частност не могат да са сигурни, че са придобили действително всички програмни права, обхванати от подобна договореност;

(11)

като има предвид най-после, че не всички контрагенти в различните държави-членки са обвързани със задължения по един и същ начин, което да не им позволява да откажат без основателна причина преговарянето за придобиване на необходимите права за кабелно разпространение или да провалят такива преговори;

(12)

като има предвид, че поради това правната рамка за създаването на единна аудио-визуална зона, установена с Директива 89/552/ЕИО, трябва следователно да бъде допълнена по отношение на авторското право;

(13)

като има предвид, че поради това трябва да се сложи край на съществуващите различия в държавите-членки по отношение на предаването на програми чрез комуникационен спътник, така че главният разграничителен признак в Общността да бъде дали произведенията или други защитени обекти се съобщават на публиката; като има предвид, че това ще осигури еднаквото третиране на доставчиците на трансгранично излъчване независимо от това дали използват спътник за директно излъчване или телекомуникационен спътник;

(14)

като има предвид, че правната сигурност относно правата, които трябва да се придобият, която пречи на трансграничното спътниково излъчване, трябва да бъде преодоляна чрез определяне на понятието публично съобщаване чрез спътник за цялата Общност; като има предвид, че това определение трябва едновременно да уточнява къде се извършва действието по съобщаването; като има предвид, че такова определение е необходимо, за да се избегне кумулативното прилагане на няколко национални закона към едно и също излъчване; като има предвид, че публичното съобщаване чрез спътник може да се разглежда като състояло се само когато и в държавата-членка, където носещите сигнали на програмата са били въведени под контрола и отговорността на излъчващата организация в непрекъснат съобщителен контур, водещ до и от спътника към земята; като има предвид, че текущите технически процедури, свързани с програмно носещите сигнали не трябва да се разглеждат като прекъсвания на съобщителния контур;

(15)

като има предвид, че придобиването на договорна основа на изключителни права за излъчване следва да е съобразено с всяко законодателство относно авторското право и сродните му права в държавата-членка, в която се осъществява публично съобщаване чрез спътник;

(16)

като има предвид, че принципът на свободата на договаряне, върху който се основава настоящата директива, ще осигури по-нататъшното ограничаване на тези права, особено що се касае до някои технически средства за предаване или до някои езикови версии;

(17)

като има предвид, че при определяне размера на плащането за придобити права, страните следва да имат предвид всички аспекти на предаването, като действителната аудитория, потенциална аудитория и езиковата версия;

(18)

като има предвид, че прилагането на съдържащия се в настоящата директива принцип на страната по произход би могло да създаде проблем с оглед съществуващи договори; като има предвид, че настоящата директива трябва да предвиди, където е необходимо, петгодишен период за привеждане на съществуващите договори в съответствие с нея; като има предвид, че поради това посоченият принцип на страна по произход не трябва да се прилага към съществуващи договори, които изтичат преди 1 януари 2000 г.; като има предвид, че ако към тази дата страните все още са обвързани с договор, те трябва да имат право да предоговарят неговите условия;

(19)

като има предвид, че съществуващите международни договори за съвместна продукция трябва да се тълкуват в светлината на икономическите цели и обхвата, които страните по тях са имали предвид към момента на подписването им; като има предвид, че често в миналото международните договори за съвместна продукция не са посочвали изрично и конкретно публичното съобщаване чрез спътник като обособена форма на използване; като има предвид, че заложеното разбиране в много съществуващи международни договори за съвместна продукция приема, че правата върху съвместния продукт се упражняват поотделно и независимо от всеки съпродуцент, като правото на използване се разпределя помежду им според териториалните граници; като има предвид, че като общо правило, когато публично съобщаване чрез спътник, разрешено от един от съпродуцентите, би било в ущърб на правото на използване на друг съпродуцент, тълкуването на подобен съществуващ договор обикновено предполага, че вторият съпродуцент би трябвало да даде своето съгласие към разрешението, дадено от първия съпродуцент за публичното съобщаване чрез спътник; като има предвид, че изключителните езикови права на втория съпродуцент ще бъдат накърнени, ако езиковата версия или версиите на публичното съобщаване чрез спътник, в това число озвучените или субтитрираните версии съвпадат с езика или езиците, масово разбирани на територията, определена по договора с втория съпродуцент; като има предвид, че понятието за изключителни права трябва да се разбира в по-широк смисъл, когато публичното съобщаване чрез спътник има за обект произведение, което се състои само от изображения без диалог или надписи; като има предвид, че е необходимо ясно правило за случаите, когато международният договор за съвместна продукция не регулира изрично разпределянето на правата в конкретния случай на публично съобщаване чрез спътник по смисъла на настоящата директива;

(20)

като има предвид, че при определени условия публичните съобщения чрез спътник от страни, които не членуват в Общността, ще се приемат за осъществени в държава-членка на Общността;

(21)

като има предвид, че е необходимо да бъде осигурена закрила на автори, изпълнители, продуценти на звукозаписи и излъчващи организации във всички държави-членки и тази закрила да не зависи от система за законови лицензи; като има предвид, че само по този начин е възможно да се предотврати деформирането на конкуренцията като резултат от различията в равнището на закрила в общия пазар;

(22)

като има предвид, че появата на нови технологии вероятно ще повлияе върху качеството и количеството на използването на произведения и други обекти;

(23)

като има предвид, че в светлината на тези процеси равнището на закрила, предвидено по силата на настоящата директива за всички носители на права, обхванати от нея, трябва да продължи да се обсъжда;

(24)

като има предвид, че предвидената в настоящата директива хармонизация на законодателството предполага хармонизация на разпоредбите, осигуряващи високо равнище на закрила на автори, изпълнители, продуценти на звукозаписи и излъчващи организации; като има предвид, че тази хармонизация не би следвало да позволи на дадена излъчваща организация да се възползва от различията в равнищата на закрила, като пребазира някои дейности във вреда на аудио-визуалните продукции;

(25)

като има предвид, че предвидената закрила на сродните права трябва да бъде приравнена към закрилата, съдържаща се в Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 г. относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост (5) за целите на публичното съобщаване чрез спътник; като има предвид, че това в частност ще осигури изпълнителите и продуцентите на звукозаписи да бъдат гарантирани с подходящо възнаграждение за публичното съобщаване чрез спътник на техните изпълнения или звукозаписи;

(26)

като има предвид, че разпоредбите на член 4 не ограничават държавите-членки да разширят презумпцията по член 2, параграф 5 от Директива 92/100/ЕИО относно изключителните права, посочени в член 4; като има предвид, освен това, че разпоредбите на член 4 не ограничават държавите-членки да предвидят оборима презумпция за разрешаване на използването по отношение на изключителните права на изпълнителите, посочени в този член, доколкото такава презумпция е съвместима с Международната конвенция за закрила на изпълнители, продуценти на звукозаписи и излъчващи организации;

(27)

като има предвид, че кабелното препредаване на програми от други държави-членки е действие, което е предмет на авторско право и според конкретния случай, на сродни права; като има предвид, че поради това кабелният оператор трябва да получи разрешение от всеки носител на права за всяка част от препредаваната програма; като има предвид, че по силата на настоящата директива разрешенията трябва да се предоставят чрез договор, освен ако не е предвидено временно изключение в случай на съществуващите схеми на законови лицензи;

(28)

като има предвид, че за да се осигури гладко прилагане на договорните клаузи, като се избегне поставянето им под въпрос в резултат на намесата на непредставлявани носители на права върху отделни части от програмата, трябва да бъдат предвидени разпореждания чрез задължението да се прибягва към услугите на организация за колективно управление на права за изключително колективно упражняване на правото на разрешение, доколкото това се налага от особеностите на кабелното препредаване; като има предвид, че правото на разрешение като такова остава ненакърнено и само упражняването на това право е в известна степен регулирано, така че правото на разрешаване на кабелното препредаване продължава да подлежи на предоставяне; като има предвид, че настоящата директива не засяга упражняването на неимуществени права;

(29)

като има предвид, че изключението, предвидено в член 10 следва да не ограничава избора на носителите на права да прехвърлят правата си на организация за колективно управление на права и по този начин да имат непосредствен дял от възнаграждението, платено от кабелния оператор за кабелно препредаване;

(30)

като има предвид, че договорните споразумения относно разрешаването на кабелно препредаване трябва да се поощряват с допълнителни мерки; като има предвид, че страната, която иска да сключи генерално споразумение, трябва да бъде задължена да представи колективни предложения за споразумение; като има предвид, по-нататък, че всяка от страните има право по всяко време да поиска съдействието на безпристрастни посредници, чиято задача е да подпомагат преговорите и които могат да правят свои предложения; като има предвид, че всякакви подобни предложения и всякакви отправени им възражения трябва да се представят на заинтересованите страни в съответствие с приложимите правила за представяне на правни документи, в частност предвидените в съществуващите международни конвенции; като има предвид, накрая, че е необходимо да се гарантира, че преговорите няма да бъдат блокирани без сериозно основание или едноличните носители на права да не бъдат възпрепятствани да участват в тях; като има предвид, че нито една от тези мерки за поощряване придобиването на права не поставя под въпрос договорното естество на придобиването на права за кабелно предаване;

(31)

като има предвид, че за определен преходен период на държавите-членки трябва да се разреши да запазят съществуващите органи, които са компетентни на своя територия по случаите, в които правото за кабелно препредаване на програми за публично известяване е било неоснователно отказано или предложено при неприемливи условия на дадена излъчваща организация; като има предвид, че се разбира, че правото на заинтересованите страни да бъдат изслушани от съответния орган трябва да бъде гарантирано и че съществуването на този орган не трябва да препятства нормалния достъп на заинтересованите страни до съда;

(32)

като има предвид, че не е необходимо все пак да се прилагат правилата на Общността за регулиране на случаите, чиито последици се разпростират може би с някои незначителни от търговска гледна точка изключения само вътре в границите на една-единствена държава-членка;

(33)

като има предвид, че следва да бъдат установени минимални правила за създаването и гарантирането на свободно и непрекъснато трансгранично излъчване чрез спътник и едновременно, непроменено кабелно препредаване на програми, излъчени от други държави-членки на предимно договорна основа;

(34)

като има предвид, че настоящата директива не трябва да накърнява по-нататъшната хармонизация в областта на авторското право и сродните му права, както и колективното управление на такива права; като има предвид, че възможността държавите-членки да регулират дейностите на организациите за колективно управление на права не трябва да накърнява свободата на договаряне чрез преговори на правата, предвидени в настоящата директива, при условие, че тези преговори се провеждат в съответствие с общите или специалните национални норми в областта на закона за конкуренцията или злоупотреба с монополно положение;

(35)

като има предвид, че трябва поради това държавите-членки да допълнят общите разпоредби, необходими за постигане на целите на настоящата директива чрез предприемане на законодателни и административни мерки във вътрешното си право, при условие че тези мерки не противоречат на целите на настоящата директива и са съвместими със законодателството на Общността;

(36)

като има предвид, че настоящата директива не засяга приложимостта на правилата за конкуренцията съгласно членове 85 и 86 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Определения

1.   За целите на настоящата директива „спътник“ означава всеки спътник, използващ честотни ленти, които според законите за телекомуникациите са запазени за излъчване на сигнали, предназначени за приемане от публиката или запазени за затворени съобщения от точка до точка. В последния случай обаче обстоятелствата, при които се осъществява индивидуалното приемане на сигнала, трябва да сравними с тези, които се прилагат в първия случай.

2.

а)

По смисъла на настоящата директива „публично съобщаване чрез спътник“ означава действието по въвеждане под контрола и отговорността на излъчващата организация на сигнали носители на програма, предназначени за приемане от публиката в непрекъснат съобщителен контур, водещ до и от спътника към земята;

б)

Публичното съобщаване чрез спътник се смята за състояло се единствено в държавата-членка, в която под контрола и отговорността на излъчващата организация, сигналите-носители на програма са въведени в непрекъснат съобщителен контур, водещ до спътника и от него към земята;

в)

Ако сигналите-носители на програма са кодирани, публичното съобщаване чрез спътник се смята за осъществено, ако средствата за декодиране на предаването са предоставени на публиката от излъчващата организация или с нейно съгласие;

г)

Ако публичното съобщаване чрез спътник се е състояло в страна, която не членува в Общността и която не предвижда равнището на закрила, предвидено в глава II;

i)

ако сигналите-носители на програма са предадени към спътника от съоръжение за възходяща връзка, разположено в държава-членка, приема се, че публичното съобщаване чрез спътник се е състояло в тази държава-членка и че правата, предвидени в глава II, могат да бъдат упражнени против лицето, използващо съоръжението за възходяща свръзка; или

ii)

ако няма използване на съоръжение за възходяща връзка, разположена в държава-членка, но публичното съобщаване чрез спътник е било възложено от излъчваща организация със седалище в държава-членка, приема се, че предаването се е състояло в държавата-членка, в която е главното седалище на излъчващата организация в Общността и че правата, предвидени в глава II, могат да бъдат упражнени срещу излъчващата организация.

3.   По смисъла на настоящата директива „кабелно препредаване“ означава едновременното, непромененото и несъкратено препредаване чрез кабел или свръхчестотна система на първоначално предаване от друга държава-членка по жичен или безжичен път, включително чрез спътник, на телевизионни или радиопрограми, предназначени за приемането им от публиката.

4.   По смисъла на настоящата директива „организация за колективно управление на права“ означава организация, която управлява или администрира авторски или сродни права като изключителна нейна дейност или като една от основните и дейности.

5.   По смисъла на настоящата директива, главният режисьор на кинематографично или аудио-визуално произведение се смята за негов автор или за един от неговите автори. Държавите-членки могат да определят и други лица като съавтори.

ГЛАВА II

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЧРЕЗ СПЪТНИК

Член 2

Право на излъчване

Държавите-членки предоставят на автора изключително право да разрешава публичното съобщаване чрез спътник на защитените от авторско право произведения съобразно разпоредбите в тази глава.

Член 3

Придобиване на права за излъчване

1.   Държавите-членки предвиждат разрешението, посочено в член 2, да се придобива само чрез договор.

2.   Държава-членка може да предвиди, че действието на колективен договор между организация за колективно управление на права и излъчваща организация относно дадена категория произведения може да се разпростира и върху носители на права от същата категория, които не се представляват от организацията за колективно управление на права, при условие че:

публичното съобщаване чрез спътник съвпада с наземно предаване на същата излъчваща организация, и

непредставляваният носител на права разполага с възможност по всяко време да прекрати разпространяването на колективния договор върху неговите произведения и да упражни правата си индивидуално или колективно.

3.   Параграф 2 не се отнася до кинематографични произведения, включително такива, създадени по аналогичен начин.

4.   В случаите, когато правото на държава-членка предвижда разпростирането на колективен договор в съответствие с разпоредбите на параграф 2, тази държава-членка е длъжна да информира Комисията кои излъчващи организации имат право да се възползват от този закон. Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейските общности (серия С).

Член 4

Права на изпълнители, продуценти на звукозаписи и излъчващи организации

1.   За целите на публичното съобщаване чрез спътник, правата на изпълнители, продуценти на звукозаписи и излъчващи организации се закрилят съгласно разпоредбите на членове 6, 7, 8 и 10 от Директива 92/100/ЕИО.

2.   За целите на параграф 1 „излъчване по безжичен път“ в Директива 92/100/ЕИО включва и публичното съобщаване чрез спътник.

3.   По отношение на упражняването на правата, посочени в параграф 1, се прилагат член 2, параграф 7 и член 12 от Директива 92/100/ЕИО.

Член 5

Отношение между авторско право и сродни права

Закрилата на сродните права по настоящата директива не накърнява и по никакъв начин не засяга закрилата от авторското право.

Член 6

Минимална закрила

1.   Държавите-членки могат да предвидят по-широк обхват на закрила за носителите на сродни права от изискващата се по член 8 от Директива 92/100/ЕИО.

2.   При прилагане на параграф 1 държавите-членки съблюдават определенията, съдържащи се в член 1, параграфи 1 и 2.

Член 7

Преходни разпоредби

1.   С оглед своевременното прилагане на правата, посочени в член 4, параграф 1 от настоящата директива, се прилагат член 13, параграфи 1, 2, 6 и 7 от Директива 92/100/ЕИО. Член 13, параграфи 4 и 5 от Директива 92/100/ЕИО се прилагат mutatis mutandis.

2.   Договори относно използването на произведения и други обекти, които са в сила към датата, посочена в член 14, параграф 1, попадат под разпоредбите на член 1, параграф 2, членове 2 и 3 от 1 януари 2000 г., ако сроковете им изтичат след тази дата.

3.   Когато международен договор за съвместна продукция, сключен преди посочената в член 14, параграф 1 дата между съпродуцент от държава-членка и един или повече съпродуценти от други държави-членки, или трети страни, изрично предвижда система за разделяне на правата на ползване между съпродуцентите по географски принцип чрез всички средства за публично съобщаване, без да прави разлика между разпоредбите, които се прилагат към публично съобщаване чрез спътник и разпоредбите, които се прилагат към другите начини на съобщаване и когато публичното съобщаване чрез спътник на съвместната продукция би накърнило изключителните права, особено езиковите на един от съпродуцентите или негови правоприемници за дадена територия, разрешението от страна на един от съпродуцентите или неговите правоприемници за публично съобщаване чрез сателит може да стане само с предварителното съгласие на носителя на такива изключителни права, независимо дали е съпродуцент или правоприемник.

ГЛАВА III

КАБЕЛНО ПРЕПРЕДАВАНЕ

Член 8

Право на кабелно препредаване

1.   Държавите-членки осигуряват при кабелното препредаване на тяхна територия на програми от други държави-членки да се прилага авторското право и сродни права и препредаването да се извършва на основата на индивидуални или колективни договори между собственици на авторско право, носители на сродни права и кабелни оператори.

2.   Независимо от параграф 1, държавите-членки могат да запазят до 31 декември 1997 г. системите за законни лицензи, които действат или са били изрично предвидени от националното законодателство към 31 юли 1991 г.

Член 9

Упражняване на правото на кабелно препредаване

1.   Държавите-членки гарантират, че собствениците на авторско право и носителите на сродни права могат да предоставят или отказват разрешение на кабелен оператор за кабелно препредаване само чрез организация за колективно управление на права.

2.   В случаите, когато носител на право не е прехвърлил управлението на своите права на организация за колективно управление на права, управляващата права от същата категория се приема за упълномощена да управлява и неговите права. В случаите, когато повече от една организация за колективно управление на права управлява права от същата категория, носителят на права е свободен да посочи коя от тях трябва да се приеме за оправомощена да управлява неговите права. Посоченият в настоящия параграф носител на права има същите права и задължения, произтичащи от договора между кабелния оператор и организацията за колективно управление на права, която се приема за оправомощена да управлява правата му, каквито имат носителите на права, упълномощили организация за колективно управление на права, и има правото да предявява тези права в рамките на период, определен от държавата-членка, който може да бъде по-кратък от три години от датата на кабелното препредаване, съдържащо негово произведение или друг обект.

3.   Държава-членка може да предвиди, че когато носител на права разреши първоначално излъчване на нейна територия на произведение или на друг обект, той се е съгласил да не упражнява правата си върху кабелното препредаване на индивидуална основа, а да ги упражнява в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Член 10

Упражняване на кабелно препредаване от излъчващи организации

Държавите-членки гарантират, че член 9 няма да се прилага към правата, упражнявани от излъчващи организации върху техни собствени предавания, независимо дали въпросните права са тяхна собственост или са им били прехвърлени от други собственици на авторско право и/или носители на сродни права.

Член 11

Посредници

1.   Когато не се постигне споразумение относно разрешение за кабелно препредаване на дадено предаване, държавите-членки осигуряват всяка страна да може да поиска съдействие от един или повече посредници.

2.   Задачата на посредниците е да съдействат при преговорите. Те могат също така да правят предложения на страните.

3.   Предполага се, че всички страни са приели посоченото в параграф 2 предложение, ако никоя от тях не направи възражение в срок от три месеца. Нотификацията за предложението и всякакви възражения по него се връчват на заинтересованите страни в съответствие с приложимите права, отнасящи се до връчването на правни документи.

4.   Посредниците се избират така, че тяхната независимост и безпристрастност да не могат да бъдат поставени под съмнение.

Член 12

Недопускане на недобросъвестност при преговори

1.   Държавите-членки гарантират със средствата на гражданското или административното право, че според конкретния случай страните добросъвестно щезапочнат да водят преговори относно разрешаване на кабелното препредаване и нямада ги провалят или възпрепятстват без сериозно основание.

2.   Държава-членка, която на датата, посочена в член 14, параграф 1, има орган на своя територия компетентен по случаи на безпричинен отказ или предлагане на неприемливи условия от излъчващата организация за придобиване на правото на кабелно препредаване на програма, предназначена за публика в тази държава-членка, може да запази този орган.

3.   Параграф 2 се прилага за преходен период от осем години от датата, посочена в член 14, параграф 1.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Колективно управление на права

Настоящата директива не засяга нормите на държавите-членки относно регулирането на дейността на организациите за колективно управление на права.

Член 14

Заключителни разпоредби

1.   Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1995 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Не по-късно от 1 януари 2000 г. Комисията представя пред Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за прилагането на настоящата директива и, ако е необходимо, прави допълнителни предложения за адаптирането й към развитието на аудиовизуалния сектор.

Член 15

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 1993 година.

За Съвета

Председател

R. URBAIN


(1)  ОВ C 255, 1.10.1991 г., стр. 3 и

ОВ C 25, 28.1.1993 г., стр. 43.

(2)  ОВ C 305, 23.11.1992 г., стр. 129 и ОВ C 255, 20.9.1993 г.

(3)  ОВ C 98, 21.4.1992 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 346, 27.11.1992 г., стр. 61.