03/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

254


31993D0510


L 238/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 септември 1993 година

за изменение на Решение 93/197/ЕИО на Комисията относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за отглеждане и разплод

(93/510/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (1), последно изменена с Директива 92/36/ЕИО (2), и по-специално член 15, буква а) и член 16 от нея,

като има предвид, че Решение 93/197/ЕИО на Комисията (3) регламентира ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за вноса на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за отглеждане и разплод;

като има предвид, че в съответствие с настоящото решение, въпросните еднокопитни животни могат да се внасят в Общността, само ако за определен период са били отглеждани в стопанства под ветеринарен надзор в третата страна-износител; като има предвид, че на практика са възниквали трудности поради изискването целият период да бъде прекаран в третата страна-износител;

като има предвид, че е необходимо да се уточни, че прекарването на целия период в третата страна-износител не е необходимо, ако еднокопитни животните животни се внасят пряко от Общността; като има предвид, че следователно е необходимо да се внесат съответните изменения в Решение 93/197/ЕИО;

като има предвид, че предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 93/197/ЕИО се изменя, както следва:

В буква г) от раздел III от сертификати А, Б, В, Г и Д текстът в скобите се заменя от следния текст: „или от рождението, ако животното е на възраст под три месеца, или от въвеждането, ако животното се внася директно от Европейската общност по време на предходния тримесечен период“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 септември 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 16.