01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

107


31993D0350


L 144/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юни 1993 година

за изменение на Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Първоинстанционен съд на Европейските общности

(93/350/Евратом, ЕОВС, ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 32г от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 168а от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 140а от него,

като взе предвид Протокола относно Устава на Съда на Европейската общност за въглища и стомана, подписан в Париж на 18 април 1951 г.,

като взе предвид искането на Съда,

като взе предвид становището на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че създаването на Първоинстанционен съд към Съда с Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом (2) има за цел със създаването на втори съд, по-специално по отношение на искове, изискващи внимателно проучване на сложни факти, да подобри съдебната защита на индивидуални интереси и да поддържа качеството и ефективността на съдебния контрол в правния ред на Общността, като дава възможност на Съда да съсредоточи дейностите си върху основната задача да осигурява еднакво тълкуване на правото на Общността;

като има предвид, че със същата цел е уместно, като се отчете досегашният опит, да се разшири компетентността, прехвърлена на Първоинстанционния съд да разглежда и решава като първа инстанция определени категории искове, предявени от физически или юридически лица;

като има предвид, че Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом следва впоследствие да се измени,

РЕШИ:

Член 1

Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Първоинстанционният съд упражнява на първа инстанция компетентността, предоставена на Съда от Договорите за създаване на Общностите и от актове, приети при тяхното изпълнение, освен ако не е предвидено друго в акт за създаване на орган, уреден от правото на Общността:

а)

при спорове, посочени в член 179 от Договора за ЕИО и член 152 от Договора за ЕОАЕ;

б)

при искове, предявени от физически или юридически лица, съгласно член 33, втори параграф, член 35, член 40, първи и втори параграф и член 42 от Договора за ЕОВС;

в)

при искове, предявени от физически или юридически лица, съгласно член 173, втори параграф, член 175, трети параграф и членове 178 и 181 от Договора за ЕИО;

г)

при искове, предявени от физически или юридически лица, съгласно член 146, втори параграф, член 148, трети параграф и членове 151 и 153 от Договора за ЕОАЕ.“

2.

Член 3, параграфи 2 и 3 се заличават;

3.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Освен предвиденото по-долу, членове 34, 36, 39, 44 и 92 от Договора за ЕОВС, членове 172, 174, 176, 184—187 и 192 от Договора за ЕИО и членове 49, 83, 144б, 147, 149, 156—159 и 164 от Договора за ЕОАЕ се прилагат за Първоинстанционния съд.“

Член 2

В Протокола относно Устава на Съда на Европейската общност за въглища и стомана, изменен с Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом, член 53, втори параграф, се заменя със следното:

„Чрез дерогация от член 44 от Договора решения на Първоинстанционния съд, обявяващи общо решение или обща препоръка за невалидни, влизат в сила едва след изтичане на срока, посочен в член 49, първи параграф от настоящия устав, а ако в този период е внесена жалба — от датата на отхвърляне на жалбата, без да се накърнява обаче правото на страна да подаде молба до Съда съгласно член 39, втори и трети параграф от Договора, за прекратяване действията на акта, който е обявен за нищожен или за предписването на друга временна мярка.“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от втория месец след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности; по отношение обаче на искове, предявени от физически или юридически лица съгласно член 33, втори параграф, член 35 и член 40, първи и втори параграфи от Договора за ЕОВС и засягащи актове, свързани с прилагането на член 74 на този Договор по отношение на искове, предявени от физически или юридически лица, съгласно член 173, втори параграф, член 175, трети параграф и член 178 от Договора за ЕИО и свързани с мерки за защита на търговията по смисъла на член 113 от посочения Договора в случай на дъмпинг и субсидии, влизането в сила на решението се отлага, като датата на влизане в сила се определя с единодушно решение на Съвета.

Разпоредбите, свързани с искове, предявени съгласно член 42 от Договора за ЕОВС, член 181 от Договора за ЕИО или член 153 от Договора за ЕОАЕ се прилагат единствено по отношение на договори, сключени след влизането в сила на настоящото решение.

Член 4

Дела, попадащи в обхвата на член 3 от Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом, изменен с настоящото решение, които са заведени в Съда към датата, на която настоящото решение влиза в сила, но по които предварителният доклад, предвиден в член 44, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда все още не е представен, се отнасят към Първоинстанционния съд.

Съставено в Люксембург на 8 юни 1993 година.

За Съвета

Председател

N. HELVEG PETERSEN


(1)  ОВ С 241, 21.9.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 319, 25.11.1988 г., стр. 1. Поправена версия, публикувана в ОВ С 215, 21.8.1989 г., стр. 1.