03/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

96


31993D0070


L 025/34

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 1992 година

относно кодифициране на съобщението „Анимо“

(93/70/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), последно изменена с Директива 92/65/ЕИО (2), и по-специално член 20, параграф 3 от нея;

като има предвид, че за да осигури функционирането на мрежата, Комисията е приела Решение 91/637/ЕИО от 3 декември 1991 г. относно установяване на образец на съобщение, което следва да се предава чрез компютризираната мрежа „Анимо“ (3);

като има предвид, че е необходимо, за да се гарантира бързо разбиране на съобщението „Анимо“ и да се защити ефикасно здравето на животните, да се определи кодът, които следва да се използва при стоките, предвидени в точка 4 от приложението към Решение 91/637/ЕИО;

като има предвид, че присъствието на някои видове живи животни и продукти в кодифицирането, предвидено в настоящото решение не предполага адресиране на съобщение посредством компютризираната мрежа „Анимо“;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Кодовете за използване за стоките, посочени в точка 4, първо тире от приложението към Решение 91/637/ЕИО, са определени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1992 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 343, 13.12.1991 г., стр. 46.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИМЕНА И НОМЕРА НА СТОКИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА СЪОБЩЕНИЕТО „АНИМО“

ЕДНОКОПИТНИ (1) (код по КН: 0101)

Регистрирани …

21.01.01.09

Коне за разплод и доотглеждане …

21.01.01.01

Коне за клане …

21.01.01.02

Коне при временно приемане …

21.01.01.10

Други еднокопитни …

21.01.09

ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК (код по КН: 0102)

Телета най-малко на 15 дни …

21.02.01

Животни от рода на едрия рогат добитък за разплод …

21.02.02

Животни от рода на едрия рогат добитък за доотглеждане …

21.02.04

Животни от рода на едрия рогат добитък за клане …

21.02.03

Други животни от рода на едрия рогат добитък …

21.02.09

ОВЦЕ И КОЗИ (Код по КН 0104)

Овце за разплод …

21.03.02

Овце за угояване …

21.03.01

Овце за клане …

21.03.03

Кози за разплод …

21.04.02

Кози за угояване …

21.04.01

Кози за клане …

21.04.03

ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА СВИНЕТЕ (код по КН: 0103)

животни от рода на свинете за разплод …

21.05.02

животни от рода на свинете за доотглеждане …

21.05.01

животни от рода на свинете за клане …

21.05.03

ДОМАШНИ ПТИЦИ (2) (код по КН: 0105 или 0106)

Еднодневни пилета (20 единици и повече) …

22.01.09

Птици за доотглеждане и птици за разплод (20 единици и повече) …

22.02.09

Птици за попълване на дивечовите запаси (20 единици и повече) …

22.04.09

Птици, когато партидата е под 20 единици …

22.09.09

Птици за клане …

22.03.09

ЖИВИ РИБИ (3) (код по КН: 0301)

Видове податливи риби …

23.04.01.09

Други видове риби …

23.04.02

РАКООБРАЗНИ (3) (код по КН: 0306)

Видове податливи ракообразни …

23.04.03.09

Други видове ракообразни …

23.04.04

МЕКОТЕЛИ (3) (код по КН: 0307)

Видове податливи мекотели …

23.04.05.09

Други видове мекотели …

23.04.06

ХАЙВЕР ИЛИ ГАМЕТИ ОТ ЖИВИ РИБИ (3) (код по КН: 0301)

Хайвер или гамети от податливи видове …

23.06.01

Хайвер или гамети от други видове …

23.06.09

ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ (код по КН: 0407 00 11 или 0407 00 19)

Яйца за люпене, когато партидата е под 20 единици …

41.01.01

Яйца за люпене, когато партидата е равна или по-голяма от 20 единици …

41.01.02

СПЕРМА — ЯЙЦЕКЛЕТКИ — ЕМБРИОНИ (код по КН: 0511)

Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък …

46.01.01

Сперма от животни от рода на свинете …

46.01.02

Сперма от други видове:

 

Еднокопитни …

46.01.09.01

Овце …

46.01.09.02

Кози …

46.01.09.03

Други (4)

46.01.09.99

Яйцеклетки от животни от рода на едрия рогат добитък …

46.02.01

Яйцеклетки от други видове:

 

Свине …

46.02.09.01

Коне …

46.02.09.02

Овце …

46.02.09.03

Кози …

46.02.09.04

Други (4)

46.02.09.99

Ембриони от животни от рода на едрия рогат добитък …

46.03.01

Ембриони от други видове:

 

Свине …

46.03.09.01

Еднокопитни …

46.03.09.02

Овце …

46.03.09.03

Кози …

46.03.09.04

Други (4)

46.03.09.99

ДРУГИ БОЗАЙНИЦИ (5) (код по КН: 0106)

Примати

11.01

—   

Чифтокопитни:

Преживни

Кухороги …

11.03.01.01

Вилороги антилопи …

11.03.01.02

Жирафи …

11.03.01.03

Елени …

11.03.01.04

Други преживни …

11.03.01.05

Камили

Камили и лами …

11.03.02

От рода на свинете

Хипопотами …

11.03.03.01

Семейство свине …

11.03.03.03

Други животни от рода на свинете …

11.03.03.02

—   

Нечифтокопитни:

Носорози …

11.04.01

Тапири …

11.04.02

Сиреноподобни

11.05

Hiracoidae

11.06

—   

Proboscidae (хоботести):

Африкански слон …

11.07.01

Азиатски слон …

11.07.02

—   

Tubulidentata:

Aardvarks …

11.08.01

—   

Хищници:

Котки (Felidae)

Котки (6)

11.09.01

Други от семейство котки …

11.09.02

Canidae (вълци, кучета и др.)

Кучета (6)

11.09.03

Други от семейство кучета …

11.09.04

Други хищници

Семейство хиени …

11.09.05

Виверови …

11.09.06

Порови …

11.09.07

Енотоподобни …

11.09.08

Мечкоподобни …

11.09.09

—   

Перконоги:

Семейство тюленови …

11.10.01

Ушати тюлени …

11.10.03

Моржове …

11.10.02

Китоподобни

11.11

—   

Гризачи:

Caviidae

11.12.01.01

Други хистрикоморфи …

11.12.01.99

Плъхове и мишки …

11.12.02

Други миоморфи …

11.12.02.99

Семейство белки …

11.12.03

—   

Семейство зайци:

Зайци за развъждане …

11.12.04.01

Други зайци …

11.12.04.02

Диви зайци …

11.12.04.03

Безопашат заек (Ochotonidae) …

11.12.04.04

Pholidota

11.13

Edentata

11.14

Прилепи

11.15

Семейство насекомоядни

11.16

Dermoptera

11.17

Семейство двуутробни

11.18

Еднопроходни

11.19

ДРУГИ ПТИЦИ (5) (код по КН: 0106)

Семейство патици

12.16

Безноги амфибии

12.06

Безкрили птици

12.23

Козодойни

12.07

Касларии

12.24

Разред Дъждосвирцоподобни

12.13

Разред щъркелоподобни

12.17

Coliiformes

12.05

Разред гълъбоподобни

12.11

Разред синявицоподобни

12.03

Разред кукувицоподобни

12.09

Разред соколоподобни

12.15

Разред кокошоподобни

12.14

Разред гмуркачоподобни

12.21

Разред жерави

12.12

Разред врабчоподобни

12.01

Разред пеликаноподобни

12.18

Разред кълвачоподобни

12.02

Разред гмурецоподобни

12.20

Разред буревестникоподобни

12.19

Семейство папагали

12.10

Семейство нандови птици

12.25

Семейство пингвини

12.27

Совоподобни

12.08

Struthioniformes

12.26

Tinamiformes

12.22

Trogoniformes

12.04

ВЛЕЧУГИ (5) (код по КН: 0106)

Семейство гущери

13.01

Семейство змии

13.02

Семейство крокодили

13.04

—   

Костенурки:

Семейство костенурки …

13.03.01

Други видове костенурки …

13.03.99

АМФИБИИ (5) (код по КН: 0106)

—   

Безопашати:

Семейство водни жаби …

14.01.01

Други видове жаби …

14.01.99

Опашати амфибии

14.02

Други амфибии

14.03

ДРУГИ ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ (5) (код по КН: 0106) …

19.01

БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ (5) (код по КН: 0106)

—   

Насекоми:

Пчела-майка …

24.01.01

Пчели …

24.01.02

Копринени буби …

24.01.03

Други насекоми …

24.01.99

Други безгръбначни животни

24.02

ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ (7) (код по КН: 0511)

Необработени вещества с висока степен на опасност …

49.01

Обработени вещества с висока степен на опасност …

49.02

Необработени вещества с ниска степен на опасност …

49.03

Обработени вещества с ниска степен на опасност …

49.04

ЖЛЕЗИ И ОРГАНИ (8) (код по КН: 0510)

Предназначени за фармацевтичната индустрия за преработване …

48.07.01


(1)  Еднокопитни (включително зебри), магарета или животните в резултат на тяхното кръстосване.

(2)  Кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, полски яребици.

(3)  По отношение на болестите от списъците I и II на приложение А към Директива 91/67/ЕИО на Съвета.

(4)  Да се уточни дали се отнася за стоки:

а)

от и за одобрени организации, институти или центрове;

б)

за зоологическа градина.

(5)  Да се уточни дали се отнася до животни:

а)

за отглеждане;

б)

от и към одобрени организации, институти или центрове;

в)

към зоологическа градина;

г)

придружаващи циркове или панаирни представления.

(6)  Да се уточни дали се отнася до животни:

а)

по-малки от 3 месеца;

б)

на 3 месеца и повече.

(7)  Според определението на член 2, параграф 1 от Директива 90/667/ЕИО на Съвета.

(8)  Предвидени в Решение 92/183/ЕИО на Комисията, член 1, буква а).