03/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

203


31992L0090


L 344/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/90/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 1992 година

за установяване на някои задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други изделия, както и условията и реда за тяхната регистрация

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. за мерките за защита срещу въвеждането в Общността на организми, вредни за растенията или растителните продукти, и срещу тяхното разпространение в Общността (1), последно изменена с Директива 92/10/ЕИО на Комисията (2), и по-специално член 6, параграф 7, четвърто тире и член 6, параграф 8,

като има предвид, че с оглед да се прилага общностният фитосанитарен режим спрямо Общността като пространство без вътрешни граници, следва да се подложат на фитосанитарни проверки общностните продукти, които могат да представляват риск в тази област, преди тяхното движение в Общността; като има предвид, че най-подходящото място за извършване на тези проверки е мястото на дейност на производителите, вписани в официален регистър;

като има предвид, че с оглед да се произвеждат растения, растителни продукти или други изделия, незаразени от вредителите, посочени в Директива 77/93/ЕИО, и да се осъществява подходящ контрол на тази продукция от държавите-членки, следва да се установят допълнителни правила във връзка с регистрацията на производителите и други лица за вписване в официален регистър, както и някои подробни задължения и в резултат — единни, на които трябва да се подчиняват производителите на растения, растителни продукти или други изделия;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Държавите-членки гарантират, че производителят, общият склад, центърът за експедиция, другото лице или вносителят, посочен съответно в член 6, параграф 4, трета алинея, в член 6, параграф 5, в член 10, параграф 3, второ тире или в член 12, параграф 6, втора алинея от Директива 77/93/ЕИО подават заявление за вписване в официален регистър до отговорните официални органи по смисъла на Директива 77/93/ЕИО съгласно съответната процедура за регистрация.

2.   Държавите-членки гарантират, че веднага след получаване на посоченото в параграф 1 заявление отговорните официални органи вписват това заявление в официален регистър на заявленията и проучват данните, които фигурират във формуляра на заявлението.

3.   Отговорните официални органи вписват всички производители, общи складове, центрове за експедиция, други лица или вносители по смисъла на параграф 1 в официалния регистър, посочен в същия този параграф, под индивидуален регистрационен номер, който дава възможност за тяхната идентификация, след като са установили, че производителят, общият склад, центърът за експедиция, другото лице или вносителят възнамерява да спазва задълженията, посочени в член 2, параграф 2, в член 2, параграф 3 и в член 3 и е в състояние да го направи.

4.   Ако предвиденото в параграф 2 проучване дава възможност да се заключи, че определените в член 2, параграф 2 задължения няма да бъдат спазвани, отговорните официални органи не вписват производителя, общия склад, центъра за експедиция, другото лице или вносителя във въпросния официален регистър по параграф 1 дотогава, докато не се изпълнят условията на параграф 3.

5.   Държавите-членки гарантират, че вписването е изменено или подновено според случая, ако производителят, общият склад, центърът за експедиция, другото лице или вносителят по смисъла на параграф 1 реши да осъществява дейности в допълнение към тези, за които е бил първоначално регистриран, или които ги заменят.

6.   Държавите-членки гарантират, че отговорните официални органи вземат необходимите мерки в случая, когато задълженията, предвидени в член 2, параграф 2 и според случая в член 2, параграф 3 и в член 3, вече не се спазват.

7.   Всяка мярка, приета по силата на параграф 6, се оттегля веднага, след като се установи, че производителят, общият склад, центърът за експедиция, другото лице или вносителят ще спазва занапред изискванията и условията, предвидени в настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки гарантират, че предвидената в член 1 процедура за вписване налага на производителя, общия склад, центъра за експедиция, другото лице или вносителя задълженията, установени в параграф 2, без да се засягат тези, посочени в параграф 3 и в член 3.

2.   Задълженията, посочени в параграф 1, наложени, без да се засягат вече предвидените в Директива 77/93/ЕИО задължения, са следните:

а)

да се поддържа осъвременен план на местата, на които растенията, растителните или други изделия се отглеждат, произвеждат, складират, съхраняват или използват от производителя, общия склад, центъра за експедиция, другото лице или вносителя, посочен в член 1, параграф 1 или на които те се намират;

б)

да се изготвят досиета, за да се държи на разположение на отговорните официални органи пълна информация за растенията, растителните продукти или други изделия:

закупени за съхранение на склад или засадени на място,

в процес на производство или

експедирани до трета страна,

и да се съхраняват в продължение най-малко на една година отнасящите се за тях документи;

в)

да се осигурява във всеки момент връзката с отговорните официални органи или да се назначи за целта друго лице, притежаващо технически опит в растениевъдството и неговите фитосанитарни аспекти;

г)

да се провеждат визуални наблюдения през вегетативния период винаги, когато това е необходимо, в подходящо време и в съответствие с основните насоки, дадени от отговорните официални органи;

д)

да се следи за това лицата, оправомощени да действат от името на съответните отговорни официални органи, да имат достъп до мястото, в частност, за да правят проверки и/или да вземат проби и за да преглеждат досиетата, посочени в буква б), и свързаните с тях документи;

е)

като цяло да се сътрудничи с отговорните официални органи.

3.   Могат да се определят други задължения от общ характер, спазвайки разпоредбите на националното право, за да се улесни оценката на фитосанитарната обстановка на мястото; тези задължения могат да вземат под внимание специфичните условия на производство и според случая на вноса и в частност на вида на културата, на нейното местонахождение, на нейната повърхност, нейното управление и на наличните персонал и оборудване.

Член 3

Регистрираният производител, общ склад, център за експедиция, друго лице или вносител се подчинява, при поискване от отговорните официални органи, на особени задължения във връзка с оценката или подобрението на фитосанитарната обстановка на мястото, както и запазването на естеството на материала, докато му бъде прикачен фитосанитарен паспорт в съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 77/93/ЕИО; тези особени задължения могат да включват специална проверка, вземане на проби, изолиране, отстраняване, третиране, унищожаване и маркиране (етикетиране) и всяко друго специално изискване, предвидено според случая в приложение IV, част А, раздел II или в приложение IV, част Б към Директива 77/93/ЕИО.

Член 4

Държавите-членки осигуряват спазването на задълженията, предвидени в член 2, параграф 2, като извършват периодичен преглед най-малко веднъж годишно на досиетата и свързаните с тях документи, описани в член 2, параграф 2, буква б).

Член 5

1.   Държавите-членки въвеждат в сила от датата, предвидена в член 3, параграф 1 от Директива 91/683/ЕИО на Съвета (3), законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за прилагането на настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, те съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията текста на всички разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 1992 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 26, 31.1.1977, стр. 20.

(2)  ОВ L 70, 17.3.1992, стр. 27.

(3)  ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 29.