03/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

165


31992L0060


L 268/75

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/60/ЕИО НА СЪВЕТА

от 30 юни 1992 година

за изменение на Директива 90/425/ЕИО относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в рамките на Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че Общността следва да приеме мерки, предназначени за постепенното изграждане на вътрешния пазар в продължение на период, който изтича на 31 декември 1992 година;

като има предвид, че Директива 90/425/ЕИО на Съвета (3) предвижда повече да не бъдат извършвани ветеринарни проверки на вътрешните граници на Общността по отношение на определени живи животни и животински продукти;

като има предвид, че след приемането на Директива 90/425/ЕИО, Съветът установи принципите, регулиращи организацията на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от трети страни в Общността; като има предвид, че във връзка с това трябва да се вземат под внимание разпоредбите на Директива 70/675/ЕИО на Съвета от 10 декември 1990 г. за определяне на принципите относно организацията на ветеринарните проверки на продукти, въведени в Общността от трети страни (4) и Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за установяване на принципите относно организацията на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (5);

като има предвид, че съгласно член 21, четвърти параграф от Директива 90/452/ЕИО е уместно да се включат в обхвата на посочената директива, както и на Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (6), живите животни и продуктите от животински произход, които не са включени в обхвата на посочените две директиви;

като има предвид, че съгласно член 25 от Директива 90/425/ЕИО Съветът трябва да определи режима, приложим при изтичането на преходните разпоредби, определени в член 24; като има предвид, че в тази връзка трябва да се вземе под внимание постигнатият напредък в Общността както по отношение на определянето на правила относно продуктите от трети страни, така и по отношение на хармонизирането на мерките за контрол на шапа и чумата по свинете, които са включени в Директива 90/423/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за изменение на Директива 85/511/ЕИО относно въвеждане на мерки на Общността за борба с болестта шап, Директива 64/432/ЕИО относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине, и Директива 72/462/ЕИО относно санитарните и ветеринарно-медицинските проблеми при внос на животни от рода на едрия рогат добитък и свине, както и на прясно месо или месни продукти от трети страни (7), и в Директива 91/685/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. за изменение на Директива 80/217/ЕИО относно въвеждане на мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (8);

като има предвид, че предвид постигнатия напредък при хармонизирането на ветеринарните правила, следва да бъде създадена разпоредба за отменянето на ветеринарните проверки на всички живи животни и животински продукти по вътрешните граници от 1 юли 1992 г.;

като има предвид, че все пак трябва да се предвидят специални правила относно ветеринарните проверки, които се извършват при придвижването на домашни любимци, придружавани от физическо лице и придвижвани под негова отговорност, когато тези придвижвания нямат търговски характер,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 90/425/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Към член 1 се добавя следният параграф:

„Настоящата директива не се прилага за ветеринарните проверки при придвижването между държавите-членки на домашни любимци, придружавани от физическо лице и придвижвани под негова отговорност, когато тези придвижвания нямат търговски характер.“;

2.

в член 7, параграф 2 датата „1 януари 1993 г.“ се заменя с датата „1 юли 1992 г.“;

3.

в член 21, първи параграф думите „до 31 декември 1992 г.“ се заличават;

4.

член 21, втори параграф се заменя със следното:

„Държавите-членки съобщават на Комисията и на другите държави-членки условията и процедурите, които се прилагат при търговията с животните и продуктите, посочени в първи параграф.“;

5.

в член 21 последното изречение на четвърти параграф се заличава;

6.

член 22 се заменя със следното:

„Член 22

1.   Държавите-членки представят на Комисията, като използват единен образец, съответната информация относно проверките, извършени съгласно настоящата директива.

2.   Комисията преглежда информацията, посочена в параграф 1, в рамките на Постоянния ветеринарен комитет. Тя може да приеме подходящи мерки в съответствие с процедурата, определена в член 18.

3.   Подробни правила за прилагането на настоящия член, по-специално честотата на съобщаване на информацията, образеца, който ще се използва и вида на нужната информация, се определят в съответствие с процедурата, определена в член 18.“

7.

Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

С цел да се позволи постепенното въвеждане на режима на контрол, предвиден в настоящата директива, до 31 декември 1992 година държавите-членки могат да извършват:

проверки на документацията по време на транспортиране на животни и продукти, включени в обхвата на приложения А и Б или внесени от трети страни;

ветеринарни проверки на място от недискриминационен характер по време на транспортиране на животни и продукти, включени в обхвата на приложение Б“;

8.

Член 25 се заличава;

9.

Част А от приложение Б се заменя със следното:

А.   Ветеринарно законодателство — Други живи животни, които не са включени в обхвата на приложение А.I.“;

10.

Част Б от приложение Б се заменя със следното:

Б.   Ветеринарно законодателство — Сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са включени в обхвата на приложение А.I.“.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 юли 1992 година. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 30 юни 1992 година.

За Съвета

Председател

Arlindo MARQUES CUNHA


(1)  ОВ С 122, 14.5.1992 г., стр. 18.

(2)  ОВ С 176, 13.7.1992 г.

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 91/628/ЕИО (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 373, 31.12.1990 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(6)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(7)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 1.