05/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

254


31992L0058


L 245/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/58/ЕИО НА СЪВЕТА

от 24 юни 1992 година

относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 118а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1), представено след консултации с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното мятсто,

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че член 118а от Договора предвижда, че Съветът трябва да приеме чрез директиви минимални изисквания за насърчаване подобренията специално в работната среда по отношение на здравето и безопасността на работниците;

като има предвид, че съгласно този член, подобни директиви трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би възпрепятствал създаването и развитието на малкия и средния бизнес;

като има предвид, че Съобщение на Комисията относно програмите ѝ по отношение на безопасността, хигиената и здравето по време на работа (4) предвижда ревизиране и разширяване обхвата на действие на Директива 77/576/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, по отношение осигуряването на знаци за безопасност на работните места (5);

като има предвид, че в своята Резолюция от 21 декември 1987 г. за безопасността, хигиената и здравето на работното място (6), Съветът взе под внимание намерението на Комисията да представи в кратък период от време предложение за ревизиране и разширяване на горепосочената директива;

като има предвид, че Директива 77/576/ЕИО трябва да бъде заменена с настоящата директива с цел последователност и яснота;

като има предвид, че настоящата директива е специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (7), като има предвид, че разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО следователно се прилагат напълно по отношение разпоредбите за знаци за безопасност и здраве на работното място, без да се засягат по-строгите и/или специфичните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива;

като има предвид, че съществуващите правила на Общността са свързани главно със знаците за безопасност и с отбелязване на опасните препятствия и места и, следователно, са ограничени до определен лимитиран брой от типове знаци;

като има предвид, че ефектът от това ограничение е, че някои опасности не са съответно маркирани; като има предвид, че, следователно, нови типове знаци следва да бъдат въведени с цел да дадат възможност на работодателите и на работниците да идентифицират и избегнат рискове за безопасността и/или здравето по време на работа;

като има предвид, че знаците за безопасност и/или здраве трябва да бъдат осигурени там, където опасностите не могат да бъдат съответно редуцирани чрез техниките за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, използвани при организацията на работа;

като има предвид, че многобройните разлики между знаците за безопасност и/или здраве, използвани понастоящем в държавите-членки водят до несигурност и, че това може да добие по-широко разпространение, в резултат на свободното движение на работници в рамките на вътрешния пазар;

като има предвид, че използването на стандартизирани знаци по време на работа може като цяло да намали опасностите, които могат да възникнат от езикови и културни различия между работниците;

като има предвид, че настоящата директива е съществена стъпка по отношение развитието на социалното измерение на вътрешния пазар;

като има предвид, че съгласно Решение 74/325/ЕИО (8), последно изменено с Акта за присъединяване на Испания и Португалия, Консултативният комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място се консултира от Комисията при изработване на предложения в тази област,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива, която е Деветата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО, определя минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа.

2.   Настоящата директива не се прилага по отношение на знаци за поставяне в халета за съхранение на опасни вещества и препарати, продукти и/или оборудване, освен ако други разпоредби на Общността нямат специфични позовавания към тях.

3.   Настоящата директива няма да се прилага за знаци, използвани за регулиране на автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски или въздушен транспорт.

4.   Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО се прилагат напълно за цялата област, посочена в параграф 1 без да се засягат по-строгите и/или специфични разпоредби в настоящата директива.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

а)

„знаци за безопасност и/или здраве“ означават знаци, които се отнасят до специфичен обект, дейност или ситуация и, които осигуряват информация или инструкции по отношение на безопасността и/или здравето по време на работа чрез табели, цвят, осветени знаци или акустични сигнали, вербална комуникация или сигнали с ръце, в зависимост от случая;

б)

„забранителен знак“ означава знак, който забранява поведение, което може да предизвика или причини опасност;

в)

„предупредителен знак“ означава знак, който дава предупреждение за опасност или риск;

г)

„задължителен знак“ означава знак, който предписва специфично поведение;

д)

„знак за авариен изход или знак за първа помощ“ е знак, който дава информация за аварийни изходи или за първа помощ, или за спасителни средства;

е)

„информационен знак“ означава знак, който осигурява информация, различна от тази, дадена в букви б) - д);

ж)

„табела“ означава знак, който осигурява специфична информация чрез комбинация от геометрични фигури, цветове и символ или пиктограма и, който предоставя визуална информация чрез осветяване с достатъчна интензивност;

з)

„допълнителна табела“ означава табела, която се използва заедно с някои от знаците, описани в буква ж), която осигурява допълнителна информация;

и)

„цвят за безопасност“ означава цвят, на който е присвоено специфично значение;

й)

„символ или пиктограма“ означава фигура, която описва ситуация или предписва специфично поведение и, която се използва върху табела или осветена повърхност;

к)

„осветен знак“ означава знак, изработен от прозрачни или полупрозрачни материали, които са осветени отвътре или отзад по такъв начин, че да направят видима осветената повърхност;

л)

„акустичен сигнал“ означава кодиран звуков сигнал, който се произвежда и предава чрез устройство, проектирано за тази цел, без използването на човешки или изкуствен глас;

м)

„комуникация с думи“ означава вербална комуникация означава предварително подготвено съобщение с думи, като комуникацията се извършва с човешки или с изкуствено произведен глас;

н)

„сигнал с ръце“ означава движение и/или позиция на ръцете и/или на дланите с кодирана форма за ръководство на лица, които изпълняват определени маневри, когато последните съдържат риск или опасност за работниците.

РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Член 3

Общи правила

1.   Работодателите осигуряват знаци за безопасност и/или здраве, както е формулирано в настоящата директива, там, където рисковете не могат да бъдат избегнати или съответно намалени чрез техники за колективна защита, или чрез мерки, методи или процедури, които се използват при организацията на работа, или да осигурят наличието на такива знаци.

Работодателите вземат предвид оценката на всеки риск, в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 89/391/ЕИО.

2.   Без да се засягат разпоредбите на приложение V, знаците, които се използват за пътната мрежа, железопътната мрежа, вътрешния воден транспорт, морския и въздушния транспорт, се поставят там, където е подходящо за такива форми на транспорт в предприятия и/или фирми.

Член 4

Знаци за безопасност и/или здраве, които се използват за първи път

Без да се засяга член 6, знаци за безопасност и/или здраве, които се използват по време на работа за първи път, или след датата, посочена в член 11, параграф 1, първа алинея трябва да изпълняват минималните изисквания, посочени в приложения от I до IХ.

Член 5

Знаци за безопасност и/или здраве, които вече се използват

Без да се засяга член 6, знаци за безопасност и/или за здраве, които вече се използват по време на работа преди датата, за която се отнася член 11, параграф 1, първа алинея, трябва да изпълняват минималните изисквания, изложени в приложения от I до IХ, не по-късно от 18 месеца след тази дата.

Член 6

Изключения

1.   Като имат предвид вида дейност и/или размера на предприятията, за които става дума, държавите-членки могат да специфицират категории от предприятия, на които е разрешено да заменят изцяло, частично или временно осветените знаци и/или акустичните сигнали, предвидени в настоящата директива, с алтернативни мерки, които позволяват същото ниво на защита.

2.   След консултации, държавите-членки могат да дерогират от приложение VIII, раздел 2 и/или приложение IХ, раздел 3 като при това положение се предприемат алтернативни мерки, гарантиращи същото ниво на защита.

3.   Държавите-членки консултират, в съответствие с националните закони и/или практика, организациите на работодателите и на работниците при приложението на параграф 1.

Член 7

Информация и инструкции за работниците

1.   Без да се засяга член 10 от Директива 89/391/ЕИО, работниците и/или техните представители се информират за всички мерки, които се предприемат по отношение на знаците за безопасност и/или здраве, използвани по време на работа.

2.   Без да се засяга член 12 от Директива 89/391/ЕИО, на работниците трябва да бъдат дадени подходящи инструкции, в частност, във форма на специфични насоки по отношение на знаците за безопасност и/или здраве, използвани по време на работа.

И по-специално, инструкциите, указани в първа алинея, обхващат значението на знаците, специално на тези, които включват думи, и на знаците, изискващи общо или специфично поведение.

Член 8

Консултиране на работниците и участие на работниците

Консултирането и участието на работниците и/или на техни представители става в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по въпроси, обхванати от настоящата директива, включително приложения от I до IХ.

РАЗДЕЛ III

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Адаптиране на приложенията

Адаптациите от технически характер на приложения от I до IХ се приемат в съответствие с процедурите, предвидени в член 17 от Директива 89/391/ЕИО в светлината на:

приемането на директиви за техническо хармонизиране и стандартизация по отношение проектирането и изработването на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа, или на такива устройства,

технически прогрес, промени в международните правила или спецификации, напредък в знанията в областта на знаците за безопасност и/или здраве по време на работа.

Член 10

1.   Директива 77/576/ЕИО се отменя на датата, посочена в член 11, параграф 1, първа алинея.

Все пак в случаите, за които се отнася член 5, посочената директива продължава да се прилага за период от максимум 18 месеца след тази дата.

2.   Всяко позоваване на отменената директива се приема за позоваване на съответните разпоредби от настоящата директива.

Член 11

Заключителни разпоредби

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 24 юни 1994 г.

Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на разпоредбите от националното законодателство които са приели или приемат в областта, уредена с настоящата директива.

4.   Държавите-членки докладват на Комисията всеки 5 години за практическото приложение на разпоредбите на настоящата директива, посочвайки гледната точка на работодателите и работниците.

Комисията информира Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място.

5.   Комисията предава периодично на Европейския парламент, Съвета и на Икономическия и социален комитет, доклад за приложението на настоящата директива, вземайки предвид параграфи 1 - 4.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 1992 година.

За Съвета

Председател

José da SILVA PENEDA


(1)  ОВ С 53, 28.2.1991 г., стр. 46 и ОВ С 279, 26.10.1991 г., стр. 13.

(2)  ОВ С 240, 16.9.1991 г., стр. 102 и ОВ С 150, 15.6.1992 г.

(3)  ОВ С 159, 17.6.1991 г., стр. 9.

(4)  ОВ С 28, 3.2.1988 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 229, 7.9.1977 г., стр. 12. Последно изменена с Директива 79/640/ЕИО на Комисията. (ОВ L 183, 19.7.1979 г. стр. 11)

(6)  ОВ С 28, 3.2.1989 г. стр. 1.

(7)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 185, 9.7.1974 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

1.

Предварителни бележки

1.1.

Там, където се изискват знаци за безопасност и/или здраве от член 3 на директивата, те трябва да се подчиняват на специфичните изисквания на приложения II - IХ.

1.2.

Настоящото приложение въвежда изисквания, описва различното използване на знаци за безопасност и/или здраве и дава общи правила за взаимозаменяемост и комбиниране на знаци.

1.3.

Знаците за здраве и/или безопасност трябва да бъдат използвани само за предаване на съобщение или информация, специфицирани в директивата.

2.

Видове знаци

2.1.

Постоянни знаци

2.1.1.

Постоянни табла трябва да бъдат използвани за знаци, свързани със забранителни, предупредителни и задължителни изисквания и местоположението и идентифицирането на аварийните изходи и средствата за първа помощ.

Табла и/или цветове за безопасност трябва да бъдат използвани, за да маркират постоянно местоположението и идентифицирането на противопожарната екипировка.

2.1.2.

Таблата върху контейнери и тръби трябва да бъдат поставени, както е указано в приложение III.

2.1.3.

Местата, където съществува риск от сблъсък с предмети или от падане, трябва да бъдат постоянно маркирани с цветове за безопасност и/или с табла.

2.1.4.

Транспортните пътища трябва да бъдат постоянно маркирани с цветове за безопасност.

2.2.

Непостоянни знаци

2.2.1.

Осветени знаци, акустични сигнали и/или вербална комуникация, трябва да бъдат използвани, когато случаите изискват това като се имат предвид възможностите за взаимно заменяне и комбиниране на знаците, посочени в раздел 3, за да сигнализират за опасност, да известят лицето да предприеме специфичен начин на действие и за аварийното евакуиране на хора.

2.2.2.

Сигнали с ръце и/или вербална комуникация трябва да бъдат използвани там, където случаите изискват това, за да направляват хората, които извършват рискови или опасни маневри.

3.

Взаимно заменяне и комбиниране на знаци

3.1.

Всеки един от следващите знаци може да бъде използван, ако е равностойно ефективен:

цвят за сигурност или табела със знаци, за да бъдат отбелязани места, където има препятствия или пропадане,

осветени знаци, акустични сигнали или вербална комуникация,

сигнали с ръце или вербална комуникация.

3.2.

Някои видове сигнали могат да бъдат използвани заедно:

осветени знаци и акустични сигнали,

осветени знаци и вербална комуникация,

сигнали с ръце и вербална комуникация.

4.

Инструкциите в таблицата по-долу се прилагат за всички знаци, които включват използването на цвят за безопасност:

Цвят

Значение или цел

Инструкции и информация

Червен

Забранителен знак

Опасно поведение

Аларма за опасност

Спри, затвори, аварийно изключване на устройствата

Евакуирай

Противопожарна екипировка

Идентификация и местоположение

Жълт или кехлибарен

Предупредителен знак

Бъди внимателен, вземи предпазни мерки

Изследвай

Син

Задължителен знак

Специфично поведение или действие

Носи личната защитна екипировка

Зелен

Авариен изход, знак за оказване на първа помощ

Врати, изходи, маршрути, екипировка, помощни средства

Няма опасност

Върни се към нормалното

5.

Ефективността на даден знак не трябва да бъде накърнявана от:

5.1.

присъствието на друг източник на излъчване от същия тип, който присъства и се вижда и чува едновременно с вече съществуващ; с изключения в точно определени случаи;

5.1.1.

поставянето на твърде много знаци твърде близко един до друг трябва да се избягва;

5.1.2.

два осветени знака, които е възможно да бъдат объркани — те не трябва да бъдат използвани по едно и също време;

5.1.3.

не се използва осветен знак в близост до друг подобен, осветен източник;

5.1.4.

не се използват два акустични сигнала, използвани по едно и също време;

5.1.5.

не се използва акустичен сигнал в твърде шумна обкръжаваща среда;

5.2.

лош дизайн, недостатъчен брой, неправилно разположени, лошо ремонтирани или неправилно функциониращи знаци или сигнални устройства.

6.

В зависимост от изискванията, знаците и сигналните устройства трябва да бъдат почиствани, поддържани, проверявани, поправяни и ако е необходимо - подменяни редовно, за да се гарантира запазването на техните вътрешно присъщи и/или функционални качества.

7.

Броят и разположението на знаците или сигнализиращите устройства, които се инсталират, ще зависи от степента на рискове или опасности, или от зоната, която трябва да бъде обхваната.

8.

Знаци, които изискват захранване, трябва да бъдат осигурени с авариен източник на захранване в случай на прекъсване на електрозахранването, освен в случаите, когато с това прекъсване, се елиминира и самият риск.

9.

Пускането в действие на осветени знаци и/или акустични сигнали показва кога съответната дейност трябва да започне. Знакът или сигналът трябва да бъде активиран за времетраенето на извършването на самите действия.

Осветените знаци и акустичните сигнали трябва да бъдат поставени в готовност за ново действие, незабавно след тяхното използване.

10.

Осветените знаци и акустичните сигнали трябва да бъдат проверявани, за да се гарантира правилното им функциониране и тяхната ефективност преди да бъдат пуснати в експлоатация и впоследствие това трябва да се прави на достатъчно чести интервали от време.

11.

Ако чуваемостта или зрителното поле на работниците, за които са предназначени знаците е намалено, включително и ако намалението е причинено от използването на личната защитна екипировка, трябва да бъдат взети мерки за подмяна на съответните знаци.

12.

Пространства, стаи или затворени помещения, които се използват за складиране на значителни количества от опасните вещества или препарати, трябва да бъдат обозначени с подходящи предупредителни знаци, взети от раздел 3.2 на приложение II или да бъдат маркирани, както е препоръчано в раздел 1 от приложение III, освен в случаите, когато етикетирането на индивидуалните пакети или контейнери отговаря на тази цел.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ТАБЛАТА СЪС ЗНАЦИ

1.

Присъщи черти

1.1.

Формата и цветовете на таблата със знаци са изложени в раздел 3 в съответствие с техния специфичен обект (табла, които показват забрана, предупреждение, задължително действие, авариен маршрут, аварийна екипировка или екипировка за борба с пожар).

1.2.

Пиктограмите трябва да бъдат възможно най-прости и да съдържат само най-важните детайли.

1.3.

Пиктограмите, които се използват, могат да бъдат в малка степен различни или по-подробни от тези, показани в раздел 3 като се гарантира, че те предават същото значение и разликите или адаптациите не правят неясно тяхното значение.

1.4.

Таблата със знаци се правят от материали, издържащи на удар и на климатичните условия и, които са подходящи за околната среда.

1.5.

Размерите, цветовете и фотометричните черти на таблата със знаци трябва да бъдат такива, че да могат да се виждат и разбират лесно.

2.

Условия за използване

2.1.

По принцип таблата със знаци се инсталират на подходяща височина и в позиция, която съответства на линията на погледа, като се вземат предвид всички препятствия, както по отношение на достъпа до дадената област в случай на общ риск, или в условията на специфичен риск, а също така да бъдат в добре осветени, лесно достъпни и видими позиции.

Без да се засягат разпоредбите на Директива 89/654/ЕИО, фосфоресциращите цветове, отразяващите материали или изкуственото осветление, следва да бъдат използвани там, където количеството естествена светлина е малко.

2.2.

Таблата със знаци трябва да бъдат отстранявани, когато ситуацията, за която те се отнасят, престане да съществува.

3.

Използвани знаци

3.1.

Забранителни знаци

Характерни особености:

кръгла форма

черна пиктограма на бял фон с червен контур и диаметрално разположена лента (червената част трябва да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака)

Използвани знаци

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.2.

Предупредителни знаци

Характерни особености:

триъгълна форма

черна пиктограма на жълт фон с черен контур (жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака)

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.3.

Знаци за задължително действие

Характерни особености

кръгла форма

бяла пиктограма на син фон (синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака)

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.4.

Знаци за авариен изход или за първа помощ

Характерни особености:

правоъгълна или квадратна форма

бяла пиктограма на зелен фон (зелената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака).

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.5.

Противопожарни знаци

Характерни особености:

правоъгълна или квадратна форма

бяла пиктограма на червен фон (червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака).

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image


(1)  Поради липса на специален знак за висока температура.

(2)  Пиктограма, установена с Директива 90/679/ЕИО на Съвета от 26 ноември 1990 г. за защита на работниците от риск, свързан с излагането на биологични фактори на работното място (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО). ОВ L 374, 31.12.1990 г., стр. 1.

(3)  Фонът на този знак може да бъде по изключение кехлибарен, ако има основания за това, с цел различаване от сходния пътен знак за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ОБХВАЩАЩИ ЗНАЦИТЕ ВЪРХУ КОНТЕЙНЕРИ И ТРЪБИ

1.

Контейнерите, използвани по време на работа за съхранение на опасни вещества или препарати, дефинирани в Директиви 67/548/ЕИО (1) и 88/379/ЕИО (2) и контейнерите, използвани за съхранението на подобни опасни вещества или препарати, заедно с видимите тръби, съдържащи или транспортиращи опасни вещества или препарати, трябва да бъдат етикетирани (пиктограма или знак на цветна основа) в съответствие с тези директиви.

Параграф 1 не се прилага за контейнери, използвани по време на работа за кратки периоди, нито за контейнери, чието съдържание често се променя и в случаите, когато са взети алтернативни съответни мерки, в частност информация и/или обучение, които гарантират същото ниво на защита.

Етикетите, за които се отнася параграф 1, могат да бъдат:

заменени от предупредителни знаци, както е посочено в приложение II като се използват същите пиктограми или символи,

допълнени с още информация като името и/или формулата на опасните вещества или препарати и детайли по отношение на риска,

за транспортирането на контейнерите до работното място, допълнени или заменени с нови знаци, приложими в цялата Общност за транспорт на опасни вещества или препарати.

2.

Знаците трябва да бъдат поставени както следва:

откъм видимата им страна (страни),

в пластична, самозалепваща се или боядисана форма.

3.

Където е подходящо, знаците, за които се отнася раздел 1 от настоящото приложение, трябва да съдържат информация за присъщите им характеристики, както е дефинирано в раздел 1.4 от приложение II и трябва да отговарят на изискванията за използване на табла със знаци, определени в раздел 2 от приложение II.

4.

Без да се засягат раздели 1, 2 и 3, етикетите, използвани за тръби, трябва да бъдат поставени на видимо място, в близост до най-опасните точки, такива като клапи или връзки и да бъдат поставени на достатъчни интервали.

5.

Области, стаи или затворени помещения, използвани за складиране на значителни количества опасни вещества или препарати, трябва да бъдат обозначени със съответните предупредителни знаци, взети от раздел 3.2 на приложение II, или да бъдат отбелязани, както се препоръчва в раздел 1 от приложение III, освен в случаите, когато етикетирането на индивидуалните пакети или контейнери отговаря на тази цел, като се вземе предвид приложение II, точка 1.5 по отношение на размерите.

Складирането на значителен брой опасни вещества или препарати може да бъде обозначено с предупредителен знак за обща опасност.

Знаците или етикетите, които се отнасят за горното, трябва да бъдат поставени, както е прието, близо до района, в който се складират или на вратата, която води в склада.


(1)  ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ

1.

Предварителни забележки

Настоящото приложение се прилага за екипировка, използвана изключително за борба с огъня.

2.

Противопожарната екипировка трябва да бъде идентифицирана чрез използване на специфични цветове за оборудването и поставяне на табела на даденото място и/или, чрез използването на специфичен цвят за местата, където се съхранява подобна екипировка или за точките, от които има достъп до такава екипировка.

3.

Цветът за идентифициране на такава екипировка е червен.

Областта с червен цвят трябва да бъде достатъчно голяма, за да позволи екипировката да бъде лесно идентифицирана.

4.

Таблата, указани в раздел 3.5 от приложение II, трябва да бъдат използвани, за да маркират местоположението на тази екипировка.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗНАЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА МАРКИРАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ И ОПАСНИ РАЙОНИ И ЗА МАРКИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ МАРШРУТИ

1.   Знаци за маркиране на препятствия и опасни райони

1.1.

В зони, до които работниците имат достъп по време на работа, местата, в които съществува риск от сблъсък с препятствия, от падане или от падащи предмети, трябва да бъдат маркирани с последователно следващи ивици в жълто и черно или червено и бяло.

1.2.

Размерите на маркировката трябва да съответстват на размерите на препятствието или опасната зона, за които става въпрос.

1.3.

Жълто-черните ивици или червено-белите ивици трябва да бъдат под ъгъл от приблизително 45 градуса и приблизително от един и същи размер.

1.4.

Пример:

Image

2.   Маркиране на транспортни маршрути, коридори

2.1.

С цел осигуряване на безопасност на работниците, маршрутите на превозните средства трябва да бъдат ясно определени чрез постоянни линии в ясно видим цвят, за предпочитане бял или жълт, като се има предвид цветът на земята.

2.2.

Тези линии трябва да бъдат разположени така че да показват необходимата безопасна дистанция между превозните средства и всеки обект, който може да бъде наблизо и между пешеходците и превозните средства.

2.3.

Постоянните транспортни маршрути в застроени пространства, трябва дотолкова, доколкото е практично, да бъдат маркирани по подобен начин, освен в случаите, когато те са снабдени с подходящи бариери или тротоари.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСВЕТЕНИ ЗНАЦИ

1.   Присъщи черти

1.1.

Светлината, излъчвана от такъв знак, трябва да прави ясен контраст с околната среда в съответствие с желателните условия за използване на знака без да се получава блясък в резултат на свръхколичество светлина или лоша видимост в резултат на недостатъчна светлина.

1.2.

Осветената област, която се излъчва от знака, трябва да бъде от един цвят или да съдържа пиктограма върху специфичен основен цвят.

1.3.

Отделният цвят трябва да кореспондира на таблицата от цветовете и тяхното значение, указани в раздел 4 от приложение I.

1.4.

По същия начин, когато даден знак съдържа пиктограма, последната трябва да отговаря на изискванията на всички правила, указани в приложение II.

2.   Специфични правила, регламентиращи използването им

2.1.

Ако дадено устройство може да емитира и постоянни и пулсиращи знаци, пулсиращият знак трябва да бъде използван, за да показва по-високо ниво на опасност или по-спешна нужда от изпълнение на изискваното или наложителното действие в сравнение с това, показано чрез знака с постоянна светлина.

Времетраенето на всяко мигане и честотата на мигане на пулсиращите осветени знаци трябва да бъдат такива, че да:

осигурят нормално възприемане на съобщението и

да избегнат всякакво объркване, както между различните осветени знаци, така и объркване с постоянно осветен знак.

2.2.

Ако мигащ знак се използва вместо или заедно с акустичен сигнал, трябва да се използват идентични кодове.

2.3.

Устройствата за емитиране на мигащи знаци в случай на сериозна опасност трябва да бъдат под специално наблюдение или да бъдат снабдени с мигаща лампа.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АКУСТИЧНИТЕ ЗНАЦИ

1.   Присъщи черти

1.1.

Акустичните сигнали трябва:

а)

да имат ниво на звука, което е значително по-високо от нивото на околния шум, така че да бъдат чувани, без звукът да е прекалено висок, както и без това да е болезнено;

б)

да бъдат лесни за разпознаване, специално по отношение дължината на пулсациите и интервала между пулсациите, или между групите пулсации, и да бъдат ясно различими от всички други акустични сигнали и околни шумове.

1.2.

Ако дадено устройство може да излъчва акустичен сигнал с променлива и постоянна честота, променливата честота трябва да бъде използвана, за да покаже по-високо ниво на опасност или по-спешна нужда от провеждане на поискана/задължителна намеса или действие, в сравнение със сигнала с постоянната честота.

2.   Код

Сигналът за евакуация трябва да бъде продължителен.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

1.   Присъщи черти

1.1.

Вербалната комуникация между говорещия или източника на звук и един, или повече слушатели трябва да бъде във форма на (понякога кодирани) кратки текстове, фрази, групи от думи и/или отделни думи.

1.2.

Вербалните съобщения трябва да бъдат кратки, прости и ясни, доколкото е възможно; вербалните умения на говорещия и възможността за чуване от слушателя (слушателите) трябва да бъдат такива, че да осигурят надеждна вербална комуникация.

1.3.

Вербалната комуникация е директна (посредством човешки глас) или индиректна (посредством човешки или изкуствен глас, който се излъчва чрез съответните средства за предаване).

2.   Специфични правила, регламентиращи използването

2.1.

Хората, които участват, трябва да знаят добре езика, който се използва, така че да могат да произнасят и разбират правилно говоримите съобщения и да реагират по начин, който съответства на изискванията за опазване на здравето и за безопасност.

2.2.

Ако вербална комуникация се използува вместо или заедно със знаци, трябва да бъдат използвани кодови думи, като:

- старт

- за да покаже началото на командата

- стоп

- за да се прекъсне или за край на действието

- край

- за да спре действието

- вдигай

- за да се вдигне даден товар

- спусни

- за да се спусне по-ниско даден товар

- напред

- назад

- надясно

- наляво

за да бъде координирано със съответни сигнали с ръце

- опасност

- при аварийно спиране

- бързо

- за по-бързо извършване на действието поради съображения за сигурност.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГНАЛИ С РЪЦЕ

1.   Черти

Сигналите с ръце трябва да бъдат точни, прости, действени, лесни за извършване и разбиране и ясно различими от други подобни сигнали.

Когато се използват двете ръце едновременно, те трябва да се движат симетрично и да показват само един сигнал.

Следвайки горните изисквания, използваните сигнали трябва много малко да се различават или да бъдат по-подробни от тези, показани в раздел 3; те трябва да бъдат с еднакво значение и разбираемост.

2.   Специфични правила за използване

2.1.

Лицето, подаващо сигналите, наричано по-долу „сигналист“, трябва да използва движенията на ръцете/китките, за да дава инструкции за маневриране на лицето, което приема сигналите, наричано по-долу „оператор“.

2.2.

Сигналистът трябва да има възможност да наблюдава всички маневри визуално, без да бъде изложен на опасност.

2.3.

Задълженията на сигналиста трябва да се състоят изключително в направляване на маневрите и гарантиране сигурността на работниците наоколо.

2.4.

Ако условията, описани в точка 2.2, не са изпълнени, трябва да бъдат разположени допълнително един или повече сигналисти.

2.5.

Операторът трябва да прекъсва извършваните маневри с цел изискване на нови инструкции, когато не е в състояние да изпълни получените заповеди, при спазване на необходимите изисквания за сигурност.

2.6.

Допълнителни правила:

Операторът трябва да може да разпознава сигналиста без трудност.

Сигналистът трябва да носи един или повече предмети, по които да бъде разпознат, например късо яке, шлем, ръкавели или палки.

Предметите за разпознаване трябва да бъдат ярко оцветени, за предпочитане всички в един цвят и да бъдат използвани главно от сигналиста.

3.   Използване на кодирани сигнали

Предварителни бележки:

Без да се засягат останалите кодирани сигнали, приложими на общностно равнище, следният набор от кодирани сигнали се използва за същите маневри в някои сектори:

Значение

Описание

Илюстрация

A. Общи сигнали

СТАРТ

Внимание

Начало на командата

двете ръце са изпънати хоризонтално с дланите обърнати напред

Image

СТОП

Прекъсване

Край на действието

дясната ръка протегната нагоре с дланта напред

Image

КРАЙ

на операцията

двете ръце кръстосани на височината на гърдите

Image

Б. Вертикални движения

ВДИГНИ

дясната ръка показва нагоре с дланта напред, като бавно описва кръг

Image

СПУСНИ

дясната ръка показва надолу с дланта навътре, като бавно описва кръг

Image

ДИСТАНЦИЯ ПО ВЕРТИКАЛА

ръцете показват съответното разстояние

Image

В. Хоризонтални движения

ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД

двете ръце са сгънати с дланите нагоре и с ръцете до лакътя се правят бавни движения в посока към тялото

Image

ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

двете ръце са сгънати с дланите надолу и с ръцете до лакътя се правят бавни движения в посока обратна на тялото

Image

ОТДЯСНО

на сигналиста

дясната ръка е изпъната хоризонтално с дланта надолу и бавно прави леки движения надясно

Image

ОТЛЯВО

на сигналиста

лявата ръка е изпъната хоризонтално с дланта надолу и бавно прави леки движения наляво

Image

ДИСТАНЦИЯ ПО ХОРИЗОНТАЛА

ръцете показват съответното разстояние

Image

Г. Опасност

ОПАСНОСТ

Аварийно спиране

двете ръце нагоре с дланите напред

Image

БЪРЗО

всички движения се извършват по-бързо

 

БАВНО

всички движения се забавят