03/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

12


31992L0034


L 157/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 92/34/ЕИО НА СЪВЕТА

от 28 април 1992 година

относно търговията на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че производството на плодове заема важно място в селското стопанство на Общността;

като има предвид, че удовлетворителните резултати при отглеждането на овощни растения зависят до голяма степен от качеството и фитосанитарното състояние на материала, използван за размножаването им и на овощните растения, предназначени за производство на плодове; като има предвид, че държавите-членки са въвели впоследствие правила, предназначени за гарантиране на качеството и фитосанитарното състояние на посадъчния материал от овощни растения и на овощните растения, пуснати на пазара;

като има предвид, че различното третиране по отношение на посадъчния материал и по отношение на овощни растения в различните държави-членки, е вероятно да създаде бариери за търговията и по такъв начин да затрудни движението на тези стоки в рамките на Общността; като има предвид, че с оглед постигане на вътрешния пазар тези бариери трябва да бъдат премахнати, като се заменят определените от държавите-членки разпоредби с тези, приети от Общността;

като има предвид, че установяването на хармонизирани условия на нивото на Общността ще гарантира, че купувачите от цялата Общност получават посадъчен материал и овощни растения, които са в добро фитосанитарно състояние и с добро качество;

като има предвид, че дотолкова, доколкото хармонизираните условия се отнасят до състоянието на насажденията, тези условия трябва да са съобразени с разпоредбите на Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно защитните мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (4);

като има предвид, че е подходящо първоначално да се създадат правила на Общността за онези родове и видове овощни растения, които са от голямо икономическо значение в Общността, с процедура на Общността за по-нататъшно допълване на родовете и видовете;

като има предвид, че без да се засягат фитосанитарните разпоредби на Директива 77/93/ЕИО, не е подходящо прилагането на правилата на Общността за търговията на посадъчен материал и на овощни растения, когато е установено, че тези продукти са предназначени за износ в трети страни, тъй като прилаганите там правила могат да бъдат различни от тези, съдържащи се в настоящата директива;

като има предвид че определянето на фитосанитарните стандарти и стандартите за качеството на всички родове и видове овощни растения изисква продължително и подробно техническо и научно обсъждане; като има предвид, че съобразно с това следва да се създаде процедура;

като има предвид, че на първо място отговорност на доставчиците на посадъчен материал и/или на овощни растения е да гарантират, че тяхната продукция отговаря на условията, определени в настоящата директива;

като има предвид, че компетентните органи на държавите-членки трябва при провеждането на контрола и на инспекциите да гарантират, че доставчиците изпълняват тези изисквания по отношение на посадъчния материал или овощни растения, спадащи към категорията на САС (Conformitas Agraria Communitatis);

като има предвид, че е необходимо да се предвидят други категории посадъчен материал и растения, за които този материал и насаждения трябва да са предмет на официално сертифициране;

като има предвид че мерките за контрол от страна на Общността следва да се въведат, за да гарантират еднакво прилагане във всички държави-членки на стандартите, определени в настоящата директива;

като има предвид, че съгласувано с настоящата земеделска практика е изискването определен посадъчен материал и овощни растения да са официално проверени или обявени за свободни от вируси, което означава, че е установено за тях, че са свободни от всякакви познати паразити и паразитоподобни патогени, или че са отново проверени за паразити, в смисъл свободни от специфични паразити и паразитоподобни патогени, намаляващи полезността на посадъчния материал и на овощните растения;

като има предвид, че е в интерес на купувачите на посадъчен материал и на овощни растения, наименованията на сортовете да са известни и тяхното идентифициране да бъде гарантирано;

като има предвид, че целта, посочена по-горе, може да се постигне най-добре или посредством общи знания за сорта, или чрез наличието на изготвено и съхранявано от снабдителя описание; като има предвид, че въпреки това в последния случай посадъчният материал или овощните растения не могат да получат достъп до категориите, които са предмет на официално сертифициране;

като има предвид, че с цел гарантиране идентичността и организираността на търговията на посадъчен материал и на овощни растения, трябва да бъдат определени правилата на Общността по отношение за отделяне на партидите и за маркиране; като има предвид че етикетите следва да посочват особеностите, нужни както при официалния контрол, така и за информация на ползвателя;

като има предвид, че следва да бъдат установени правила, които в случаи на временни затруднения при доставките позволяват търговията на посадъчен материал и на овощни растения, при спазване на по-малко строги изисквания, отколкото съдържащите се в настоящата директива;

като има предвид, че като първа стъпка към хармонизираните условия на държавите-членки следва да бъде забранено при случаи на родовете и видовете, посочени в приложение II, за които ще бъдат съставени таблици, да налагат нови условия или търговски ограничения, различни от тези, предвидени в настоящата директива;

като има предвид, че следва да бъдат създадени разпоредби за разрешаване на търговията в рамките на Общността на посадъчен материал и на овощни растения, произведени в трети страни, при условие че те винаги предоставят същите гаранции както за посадъчния материал така и за овощните растения, произведени в Общността и спазващи правилата в Общността;

като има предвид, че с оглед хармонизиране на техническите методи на проверка, използвани в държавите-членки и за сравняване на посадъчния материал и на овощните растения, произведени в Общността с тези, произведени в трети страни, трябва да се проведат съпоставителни опити за проверка съответствието на тези продукти с изискванията на настоящата директива;

като има предвид, че за улесняване ефективната дейност на настоящата директива, на Комисията трябва да се повери задачата за приемане на мерки за прилагането ѝ и за изменения в приложението ѝ; и да се предвиди процедура, включваща тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки в рамките на Постоянния комитет по посадъчния материал и родовете и видовете овощни растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за търговията на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производството на плодове в рамките на Общността.

2.   Членове 2—20 и член 24 се прилагат за родовете и видовете, описани в приложение II, както и за техните хибриди.

Посочените членове се прилагат също по отношение на подложките и другите части на растенията от други родове или видове, или хибридите им, ако материал от един от въпросните родове или видове или хибридите им, е или трябва да бъде присаден.

3.   Измененията в списъка на родовете и видовете в приложение II се приемат в съответствие с процедурата, определена в член 22.

Член 2

Настоящата директива не се прилага по отношение на посадъчен материал или овощни растения, за които е доказано, че са предназначени за износ в трети страни, когато те са ясно установени и достатъчно изолирани, без да се засягат здравните правила, определени в Директива 77/93/ЕИО.

Мерките за прилагане на първа алинея, по-специално тези за идентифициране и изолация, се приемат съгласно процедурата, определена в член 21.

Член 3

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

посадъчен материал: семена, части от растения и целия растителен материал, включително подложки, предназначени за размножаване и за производството на овощни растения;

б)

овощни растения: растения, които са предназначени след търгуването им да бъдат засадени или пресадени;

в)

подготвителен основен материал: посадъчен материал:

і)

който е бил произведен в съответствие с общоприетите методи с оглед поддържане идентичността на сорта, включително съответните характеристики на помологичната му стойност, които могат да бъдат установени в съответствие с процедурата, определена в член 21 и за предотвратяване на заболявания;

іі)

който е предназначен за производството на основен материал;

ііі)

който удовлетворява изискванията за подготвителния основен материал, изложени в таблицата за съответните видове, създаден в съответствие с член 4 и

іv)

който след официална проверка е бил признат за удовлетворяващ горепосочените условия;

г)

основен материал: посадъчен материал:

і)

който е бил произведен или пряко или от известен брой етапи по вегетативен начин от подготвителния основен материал съгласно общоприети методи, с оглед поддържане идентичността на сорта, включително съответните характеристики на помологичната му стойност, които могат да бъдат установени в съответствие с процедурата, определена в член 21 и за предотвратяване на заболявания;

іі)

който е предназначен за производството на сертифициран материал;

ііі)

който удовлетворява изискванията за основен материал, определени в таблицата за съответните видове, създадена съгласно член 4 и

іv)

който, след официална инспекция е бил признат за отговарящ на горепосочените изисквания;

д)

сертифицирани материали: посадъчен материал и овощни растения:

і)

произведени или пряко или от известен брой етапи по вегетативен начин от основен материал;

іі)

удовлетворяващи изискванията за сертифициран материал, определени в таблицата за съответните видове, създадена съгласно член 4.

ііі)

които, след официална инспекция са били признати за отговарящи на горепосочените изисквания;

е)

САС (Conformitas Agraria Communitatis) материал: посадъчен материал и овощни растения, удовлетворяващи минималните условия, определени за тази категория, свързан с видовете, описани в таблицата, създадена съгласно член 4;

ж)

свободен от вируси (с.в.) материал: материал, който е бил тестван и за който е установено, че е свободен от инфекция в съответствие с признати международни научни методи, установено е чрез инспекция, проведена по време на неговото отглеждане, че е свободен от симптоми на каквито и да било вируси или вирусоподобни патогени, съхраняван е при условия, гарантиращи обеззаразеност и за който се счита, че не носи симптомите на каквито и да било познати вируси или вирусоподобни патогени по определените видове, срещани в Общността. Материалът, получен вегетативно по пряка линия от определен брой етапи от такъв материал, за който е установено от проверките, проведени по време на неговото отглеждане, че е свободен от всякакви симптоми на каквито и да било вируси или вирусоподобни патогени, произведен и съхраняван съгласно условията, гарантиращи обеззаразеност, трябва също да се счита за свободен от вируси. Специфичният брой етапи се указва в таблицата за съответните видове, създадена съгласно член 4;

з)

тестван за вируси (т.в.) материал: материал, който е бил тестван и за който е установено, че е свободен от инфекция в съответствие с признати международни научни методи, установено е чрез инспекция, проведена по време на неговото отглеждане, че е свободен от симптоми на каквито и да било вируси или вирусоподобни патогени, съхраняван е при условия, гарантиращи обеззаразеност и за който се счита, че е свободен от някои сериозни вируси в съответните видове, срещани в Общността и способни да намалят полезността на материала. Материалът, получен вегетативно по пряка линия от определен брой етапи от такъв материал, за който е установено от проверките, проведени по време на неговото отглеждане, че е свободен от всякакви симптоми на каквито и да било вируси или вирусоподобни патогени, произведен и съхраняван съгласно условията, гарантиращи обеззаразеност, трябва също да се считат за тестван за вируси. Специфичният брой етапи се указва в таблицата за съответните видове, създадена съгласно член 4;

и)

доставчик: всяко физическо или юридическо лице, което извършва по занятие поне една от следните дейности по отношение на посадъчния материал или овощните растения: възпроизводство, производство, съхраняване и/или обработка и търговия;

й)

търговия: държане в наличност или на склад, представяне или предлагане за продажба, продажба и/или доставка на друго лице под всякаква форма на посадъчен материал или овощни растения;

к)

официален отговорен орган е:

i)

централният единствен орган, създаден или определен от държавата-членка, поставен под контрола на националното правителство и отговарящ за въпросите, свързани с качеството;

ii)

всеки държавен орган, създаден:

или на национално ниво

на регионално ниво, под контрола на националните власти, в рамките, определени от националното законодателство на съответната държава-членка.

В съответствие с националното законодателство, органите, посочени в i) и ii) могат да делегират техните задачи, предвидени в настоящата директива, да бъдат изпълнени под тяхно ръководство и контрол от всяко юридическо лице, регулирано от публичното или частното право, което по силата на своя официално одобрен устав е натоварено изключително със специфични публични функции при условие че това юридическо лице и неговите членове нямат личен интерес от резултата на мерките, които предприемат.

Държавите-членки гарантират тясно сътрудничество между органите, посочени в i) и тези, посочени в ii).

Освен това, съгласно процедурата, определена в член 21, може да бъде одобрено друго юридическо лице, създадено за сметка и действащо под ръководството и контрола на органите, посочени в i) и ii), при условие че това юридическо лице няма личен интерес от резултата на мерките, които предприема.

Държавите-членки нотифицират до Комисията техните официални отговорни органи. Комисията съобщава тази информация на останалите държави-членки.

л)

официални мерки; мерките, предприети от отговорния официален орган;

м)

официална инспекция: инспекцията, осъществена от официалния отговорен орган;

н)

официална декларация: декларация, направена от или под отговорността на официалния отговорен орган;

о)

партида: определен брой елементи от един и същи продукт, който може да бъде идентифициран по своята хомогенност на състава и произход;

п)

лаборатория: субект на публичното или частното право, който извършва анализи и поставя правилна диагноза, позволяваща на производителя да контролира качеството на продукцията.

Член 4

1.   Съгласно процедурата, определена в член 22, в приложение I се съставя таблица за всеки род или вид, посочени в приложение II, като таблицата съдържа препратка към фитосанитарните условия, определени в Директива 77/93/ЕИО, приложими по отношение на въпросния вид и/или род и посочва:

і)

условията, отнасящи се до качеството и фитосанитарните условия, на които САС материалът трябва да отговаря и по-специално тези, свързани с прилаганата размножителна система, чистотата на отглежданата култура и, с изключение на случаите на подложки, при които материалът не спада към даден сорт, към сортовите аспекти;

іі)

условията, на които подготвителният основен материал, основният и сертифицираният материал трябва да отговарят, свързани с качеството, фитосанитарното състояние, методите за контрол и прилаганите процедури, прилаганите размножителни системи и, с изключение на случаите на подложки, при които материалът не спада към даден сорт, към сортовите аспекти;

ііі)

условията, на които кореноплодните и другите части от растенията на другите родове и видове трябва да отговарят, ако посадъчният материал на дадените родове или видове е присаден към тях.

2.   Ако в таблицата е направена препратка към квалификацията „свободен от вируси (с.в.)“ или „тестван за тестван за вируси (т.в.)“, съответните вируси или вирусоподобни патогени трябва да бъдат посочени в тази таблица.

Настоящата разпоредба се прилага mutatis mutandis, когато е направена препратка към квалификацията, засягаща свободата от или тестването за откриване на вредоносни организми, различни от вируси или вирусоподобни патогени.

Не се прави препратка към с.в. или т.в. по отношение на материала, посочен в параграф 1, i).

По отношение на материала, посочен в параграф 1, ii), може да се направи препратка към горепосочените квалификации, когато такава препратка е релевантна за съответните родове или видове.

Член 5

1.   Държавите-членки гарантират, че доставчиците вземат всички необходими мерки, за да осигурят спазването на стандартите, определени в настоящата директива на всички етапи от производството и търговията на посадъчен материал и на овощни растения.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците извършват или възлагат на акредитиран доставчик или на официалния отговорен орган да извърши проверки въз основа на следните принципи:

определяне на критичните точки на производствения процес въз основа на използваните производствени методи,

създаване и използване на методи за наблюдение и проверка на критичните точки, посочени в първо тире,

взимане на проби за анализ в лаборатории, акредитирани от официалния отговорен орган, с цел да се провери дали отговарят на стандартите, установени в настоящата директива,

вписване или трайно съхранение по друг начин на данните, посочени в първото, второто и третото тире и водене на регистър за производството и търговията с посадъчен материал и овощни растения, който да е на разположение на официалния отговорен орган. Тези документи и регистри се съхраняват най-малко в продължение на три години.

Въпреки това доставчиците, чиято дейност в тази област се ограничава просто до разпределение на посадъчен материал и на овощни растения, произведен и опакован извън техните помещения, са длъжни да вписват или трайно да съхраняват по друг начин данните за покупките и продажбите и/или доставките на посадъчен материал и на овощни растения.

Настоящият параграф не се прилага по отношение на доставчиците, чиято дейност в тази връзка се ограничава само до доставка на малки количества посадъчен материал и овощни растения на крайни потребители непрофесионалисти.

3.   Ако резултатът от техните собствени проверки или всяка информация, която е на разположение на доставчиците, посочени в параграф 1, сочи наличие на един или повече вредни организми, посочени в Директива 77/93/ЕИО или те са в по-големи количества от допустимите съгласно стандартите, установени в съответните таблици съгласно член 4, тези доставчици трябва да информират незабавно официалния отговорен орган за това и да предприемат мерките, които той им посочи, или всяка друга необходима мярка за недопускане разпространението на въпросните вредни организми. Доставчиците водят регистър за всяка поява на вредни организми в техните помещения и места и за всички мерки, предприети в тази връзка.

4.   Подробните правила за прилагане на параграф 2, алинея втора, се приемат съгласно процедурата, определена в член 21.

Член 6

1.   Официалният отговорен орган акредитира доставчиците след като установи, че техните производствени методи и предприятия отговарят на предписаните в настоящата директива по отношение на естеството на дейностите им. Ако даден доставчик реши да извършва други дейности, различни от тези, за които е акредитиран, неговата акредитация трябва да бъде подновена.

2.   Официалният отговорен орган акредитира лабораториите след като установи, че тези лаборатории, техните методи и сгради отговарят на изискванията на настоящата директива, които следва да бъдат уточнени съгласно процедурата по член 21, като се имат предвид дейностите по контрол, които те извършват. Ако една лаборатория реши да извършва други дейности, различни от тези, за които е била акредитирана, нейната акредитация трябва да бъде подновена.

3.   Ако предписанията, посочени в параграфи 1 и 2 не са спазени, официалният отговорен орган взема необходимите мерки. За тази цел той отчита в особена степен заключенията от проверките, извършени съгласно член 7.

4.   Надзорът и контролът на доставчиците, сградите и лабораториите се извършват редовно от официалния отговорен орган или под негово ръководство. Този орган във всеки един момент има свободен достъп до всички части на сградите, за да гарантира спазването на предписанията на настоящата директива. Следва да бъдат приети мерки за прилагане във връзка с надзора и контрола, ако е необходимо, съгласно процедурата, определена в член 21.

Ако при надзора и контрола се установи, че предписанията на настоящата директива не са спазени, официалният отговорен орган предприема нужните мерки.

Член 7

1.   При необходимост експертите на Комисията могат да извършват проверки на място в сътрудничество с официалните отговорни органи на държавите-членки, доколкото това е необходимо да се гарантира еднаквото прилагане на настоящата директива, и по-специално да проверят дали доставчиците действително се съобразяват с изискванията на настоящата директива. Държавата-членка, на чиято територия се осъществява проверката, предоставя на експерта цялото необходимо съдействие за изпълнение на задачата му. Комисията съобщава на държавите-членки резултатите от извършените проверки.

2.   Подробните правила за приложение на параграф 1 се приемат съгласно процедурата, определена в член 21.

Член 8

1.   Посадъчен материал или овощни растения могат да се търгуват само от акредитирани доставчици и при спазване на условията за САС материал, посочен в таблицата по член 4.

2.   Подготвителният основен материал, основният материал и сертифицираният материал не може да се сертифицира, освен ако не принадлежи към сорт, посочен в член 9, параграф 2, i) и освен ако не отговаря на изискванията за съответната категория, определена в таблицата по член 4. Категорията се указва на официалния документ, посочен в член 11.

По отношение на сортовия аспект, в таблицата, която ще бъде съставен в съответствие с член 4, може да бъде създадена разпоредба за изключване на подложките, когато материалът не принадлежи към сорт.

3.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 77/93/ЕИО, предходният параграф не се прилага към посадъчния материал или овощните растения, предназначени за:

а)

опити или научни цели,или

б)

работа по селекциониране,или

в)

мерки за съхранение на генетичното разнообразие.

Подробните правила за прилагане на букви а) и б) се приемат, ако е необходимо, съгласно процедурата, посочена в член 21. Подробните правила за прилагане на буква в) се приемат съгласно същата процедура, за предпочитане преди 1 януари 1993 г.

Член 9

1.   Посадъчният материал и овощните растения се търгуват с препратка към сорта, към който те принадлежат. Когато, в случай на подложки, материалът не принадлежи към даден сорт, трябва да се направи препратка към съответните видове или интерспецифични хибриди.

2.   Сортовете, към които се прави препратка съгласно параграф 1 трябва да бъдат:

i)

или общо познати и защитени в съответствие с разпоредбите за защита на новите сортове растения, официално регистрирани на доброволна или друга основа,

ii)

или въведени в списъци, съхранявани от доставчиците, с техните подробни описания и съответни названия. Тези списъци при поискване трябва да са достъпни за официално отговорния орган на съответната държава-членка.

Всеки сорт се описва и доколкото е възможно, има едно и също название във всички държави-членки, в съответствие с приети международни насоки.

3.   Сортовете могат да бъдат официално регистрирани, ако са за тях е установено, че удовлетворяват официално одобрените условия и имат официално описание. Те могат също да бъдат официално регистрирани, ако техният материал е бил изтъргуван на територията на съответната държава-членка преди 1 януари 1993 г. при условие че те имат официално описание. В последния случай регистрацията изтича не по-късно от 30 юни 2000 г., освен ако до тази дата въпросните сортове са били:

или потвърдени, в съответствие с процедурата, определена в член 21, с подробно описание, ако те са били официално регистрирани поне в две държави-членки,

или регистрирани в съответствие с първото изречение.

4.   С изключение на случаите, в които сортовият аспект е изрично посочен в таблицата по член 4, параграфи 1 и 2 не съдържат никаква допълнителна отговорност за официалния отговорен орган.

5.   Изискванията за официална регистрация, посочени в параграф 2, i) се установяват в съответствие с процедурата, определена в член 21, като се имат предвид настоящите научни и технически знания и обхващат:

а)

условията за официално приемане, които могат да включват по-специално отличителност, стабилност и достатъчна хомогенност;

б)

минималните характеристики, които проучванията на различните видове трябва да обхващат;

в)

минималните изисквания за провеждане на проучванията;

г)

максималният срок за валидност на официалното приемане на сорт.

6.   В съответствие с процедурата, определена в член 21:

може да бъде изградена система за уведомяване на официалните отговорни органи на държавите-членки за сортовете или междуспецифичните хибриди;

могат да бъдат приети допълнителни разпоредби за прилагане на параграф 2, ii),

може да се реши, че може да бъде създаден и публикуван общ каталог на сортовете.

Член 10

1.   При отглеждане, както и при изваждането или присаждането на калемите върху подложката, посадъчният материал и овощните растения се държат в отделни партиди.

2.   Ако посадъчният материал или овощните растения от различен произход се съберат или се смесят по време на опаковането, съхранението, транспорта или доставката, доставчикът отбелязва в регистър следните данни: състава на партидата и произхода на различните компоненти.

3.   Държавите-членки гарантират спазването на предписанията на параграфи 1 и 2 като извършват официални инспекции.

Член 11

Без да се засяга член 10, параграф 2, посадъчният материал и овощните растения се търгуват само на достатъчно хомогенни партиди и ако са:

i)

квалифицирани като САС материал и придружени от документ, съставен от доставчика съгласно условията, указани в таблицата по член 4. Ако на този документ фигурира някакво официално становище, то трябва да бъде ясно различимо от другите елементи, съдържащи се в документа; или

ii)

квалифицирани като подготвителен основен посадъчен материал, като основен или сертифициран материал и сертифицирани като такива от официален отговорен орган в съответствие с изискванията, определени в таблицата по член 4.

Предписанията относно етикетиране и/или запечатване и опаковане на посадъчния материал и/или овощните растения се посочват в таблицата по член 4.

При доставка от продавач на дребно на посадъчния материал на краен потребител непрофесионалист, предписанията за етикетиране могат да се ограничат до подходяща информация за продукта.

Член 12

Държавите-членки могат да освободят:

от прилагането на член 11 малките производители, чиято продукция и продажба на зеленчуков посадъчен материал е изцяло предназначена за крайна употреба на местния пазар от лица, които не се занимават професионално с производство на зеленчуци („местно обращение“),

от проверките и официални инспекции, предвидени в член 18, местното обращение на зеленчуков посадъчен материал, произведен от така освободените лица.

Мерките за прилагане, свързани с други изисквания относно освобождаванията, предвидени в първото и второто тире, по-специално определенията за „малък производител“ и „местен пазар“ и съответните процедури се приемат съгласно процедурата, определена в член 21.

Член 13

В случай на временни затруднения при снабдяването с посадъчен материал или овощни растения, отговарящ на изискванията на настоящата директива, съгласно процедурата по член 21 могат да бъдат приети мерки, разрешаващи търговията на тези продукти с по-ниски показатели, без това да засяга фитосанитарните правила, определени в Директива 77/93/ЕИО.

Член 14

Посадъчният материал и овощните растения, съответстващи на предписанията и условията на настоящата директива, не подлежи на никакво ограничение за търговия, по отношение на доставчик, фитосанитарни аспекти, среда на отглеждане и начини на инспектиране извън тези, предвидени в настоящата директива.

Член 15

По отношение на продуктите, посочени в приложение II, държавите-членки се въздържат да налагат по-строги условия или ограничения за търговия, различни от условията, определени в таблиците по член 4, или различни от съществуващите към датата на приемане на настоящата директива, в зависимост от случая.

Член 16

1.   Съгласно процедурата, предвидена в член 21, се взема решение дали посадъчният материал или овощните растения, произведен в трета страна и предоставящ същите гаранции относно задълженията на доставчика, идентичност, характеристики, фитосанитарни аспекти, среда на отглеждане, опаковка, правила на инспектиране, маркиране и запечатване, е еквивалентен във всички тези отношения на зеленчуковия посадъчен материал, произведен в Общността и съответства на предписанията и условията на настоящата директива.

2.   Докато очакват решението, посочено в параграф 1, държавите-членки до 1 януари 1993 г. и без да се засягат разпоредбите на Директива 77/93/ЕИО, могат да прилагат по отношение на вноса на посадъчен материал и на овощни растения от трети страни, условия най-малко еквивалентни на определените временно или постоянно в таблиците по член 4. Ако такива условия не са предвидени в таблиците, условията на внос трябва да бъдат поне еквивалентни на тези, които се прилагат по отношение на производството във въпросната държава-членка.

Съгласно процедурата, определена в член 21, срокът по алинея първа може да бъде удължен за различните трети страни, докато се очаква решението, посочено в параграф 1.

Посадъчният материал и овощните растения, внесени в една държава-членка съгласно решение, взето от въпросната държава-членка по силата на алинея първа, не подлежи на никакви ограничения за търговия в другите държави-членки, по отношение на елементите, посочени в параграф 1.

Член 17

Държавите-членки гарантират, че ще извършват официални инспекции на посадъчния материал и овощните растения по време на производството и търгуването и чрез случайни проверки при САС материал, с цел да се установи дали се спазват предписанията и условията на настоящата директива.

Член 18

Подробните процедури за извършване на проверките, предвидени в член 5 и на официалната инспекция, предвидена в членове 10 и 17, включително методите за вземане на проби, се приемат, ако е необходимо, съгласно процедурата, предвидена в член 21.

Член 19

1.   Ако при надзора и контрола, предвидени в член 6, параграф 4, на официалната инспекция, предвидена в член 17 или на опитите, предвидени в член 20, се установи, че посадъчният материал или че овощните растения не отговарят на предписанията на настоящата директива, офциалният отговоренорган на засегнатата държава-членка предприема необходимите действия, за да бъде гарантирано спазването на предписанията на настоящата директива, или, ако това е невъзможно, да забрани търговията в Общността на този посадъчен материал или тези овощни растения.

2.   Ако се установи, че посадъчният материал или овощните растения, търгувани от даден доставчик не отговарят на изискванията и условията на настоящата директива, засегнатата държава-членка гарантира, че ще предприеме необходимите мерки спрямо този доставчик. Ако на този доставчик бъде забранено да търгува с посадъчен материал и овощни растения, държавата-членка уведомява Комисията и компетентните национални органи на държавите-членки.

3.   Всяка мярка, взета съгласно параграф 2, се отменя от момента, в който се установи с достатъчна сигурност, че посадъчният материал или овощните растения, предназначен за търговия от доставчика, занапред ще отговаря на предписанията и условията на настоящата директива.

Член 20

1.   В държавите-членки се извършват опити или, когато е необходимо, анализи на проби, за да се провери съответствието на посадъчния материал или овощните растения на предписанията и условията на настоящата директива, включително във фитосанитарната област. Комисията може да организира инспекция на опитите от представители на държавите-членки и на Комисията.

2.   Съгласно процедурата, предвидена в член 21, може да се реши, ако е необходимо, да бъдат извършени опити или анализи в Общността за същите цели, посочени в параграф 1. Комисията може да организира инспекция на опитите в Общността от представители на държавите-членки и на Комисията.

3.   Опитите и анализите, посочени в параграфи 1 и 2, се използват за хармонизиране на техническите методи за изследване на посадъчния материал и на овощните растения. Съставят се отчети за извършеното, които се съобщават по поверителен начин на държавите-членки и на Комисията.

4.   Комисията гарантира, че в подходящите случаи, от комитета, създаден с член 21, ще бъдат приети правила за координиране, извършване и инспекция на опитите, посочени в параграфи 1 и 2, както и правила за оценка на резултатите. Ако има проблеми от фитосанитарен характер, Комисията информира Постоянния фитосанитарен комитет. При необходимост се приемат специфични правила. В опитите се включва посадъчен материал и овощни растения, произведени в трети страни.

Член 21

1.   Комисията се подпомага от комитет, наречен „Постоянен комитет по посадъчния материал и родовете и видовете овощни растения“, председателстван от представител на Комисията.

2.   Представителят на Комисията внася в постоянния комитет проект за мерките, които трябва да бъдат взети. Постоянният комитет представя своето становище по този проект в срок, който председателят може да определи според спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора за приемане на решенията, които Съветът трябва да вземе по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки се претеглят по начина, установен в горептосочения член. Председателят не гласува.

3.   Комисията приема мерки, които са незабавно приложими.

Въпреки това, ако тези мерки не съответстват на становището на комитета, Комисията ги съобщава незабавно на Съвета. В този случай Комисията може да отложи прилоагането на мерките, които е взела, най-много до един месец считано от датата на съобщаването.

Съветът, като се произнася с квалифицирано мнозинство, може да вземе друго решение в срока, предвиден в предходния параграф.

Член 22

1.   Комисията се подпомага от Постоянен комитет по посадъчния материал и родовете и видовете овощни растения, председателстван от представителя на Комисията.

2.   Представителят на Комисията внася в комитета проект за мерките, които трябва да бъдат взети. Комитетът представя своето становище по този проект в срок, който председателят може да определи според спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора за приемане на решенията, които Съветът трябва да вземе по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки се претеглят по начина, установен в горепосочения член. Председателят не гласува.

3.   Комисията приема предложените мерки, ако те са в съответствие със становището на комитета.

Когато тези мерки не съответстват на становището на комитета или не е взето становище, Комисията незабавно предлага на Съвета предложение за мерките, които трябва да бъдат взети. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Ако Съветът не се произнесе в срок от три месеца, считано от датата на сезирането му, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 23

Измененията в таблиците, установени съгласно член 4 и измененията на условията и подробните правила, приети за изпълнението на настоящата директива, се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 21.

Член 24

1.   Държавите-членки гарантират, че посадъчният материал и овощните растения, произведени на тяхна територия и предназначени за търговия, съответстват на изискванията на настоящата директива.

2.   Ако по време на официална инспекция се установи, че посадъчният материал или овощните растения не могат да бъдат търгувани, защото не отговарят на някое фитосанитарно условие, съответната държава-членка предприема подходящи официални мерки, за да отстрани всякакъв фитосанитарен риск, който би могъл да произтече от това.

Член 25

В рамките на пет години от датата на приемане на настоящата директива Комисията разглежда резултатите от нейното прилагане и представя пред Съвета доклад, придружен от всички необходими предложения за изменения.

Член 26

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   По отношение на членове 5—11, 14, 15, 17, 19 и 24, датата за прилагане по отношение на всеки род или вид, посочени в приложение II, се определя съгласно процедурата предвидена в член 21, при изработването на таблицата по член 4.

Член 27

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 28 април 1992 година.

За Съвета

Председател

Arlindo MARQUES CUNHA


(1)  ОВ С 52, 3.3.1990 г., стр. 16 и

ОВ С 307, 27.11.1991 г., стр. 15.

(2)  ОВ С 240, 16.9.1991 г., стр. 197.

(3)  ОВ С 182, 23.7.1990 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 92/10/ЕИО (ОВ L 70, 17.3.1992 г., стр. 27).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблици по член 4


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на родовете и видовете, за които се прилага настоящата директива

Citrus sinensis (L.) Osbeck

портокал

Citrus limon (L.) Burm. f.

лимон

Citrus reticaulata Blanco

мандарина

Citrus paradisi Macf.

грейпфрут

Citrus aurantifolia (Christm.) Swing

лайм

Corylus avellana L.

лешник

Fragaria x ananassa Duch.

ягода

Juglans regia L.

орех

Malus Mill.

ябълка

Prunus amygdalus Batsch

бадем

Prunus armeniaca L.

зарзала, кайсия

Prunus avium L.

череша

Prunus cereasus

вишна

Prunus domestica L.

слива

Prunus persica (L.) Batsch

праскова

Pyrus communis L.

круша

Prunus Salicina

японска слива

Cydonia Mill.

дюля

Ribes

френско грозде

Rubus

капина

Pustacia vera

шам-фъстък

Olea europaеa

маслина