04/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

26


31991R3880


L 365/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3880/91 НА СЪВЕТА

от 17 декември 1991 година

относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Статистическия програмен комитет,

като има предвид, че управлението на риболовните ресурси на Общността изисква точни и навременни статистически данни за осъществения в североизточната част на Атлантическия океан улов с риболовни кораби на държавите-членки;

като има предвид, че Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, одобрена с Решение 81/608/ЕИО (3), по силата на който се създаде Комисията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), изисква от Общността да предоставя на тази комисия наличните статистически данни, поискани от нея;

като има предвид, че становището на Международния съвет за изследване на морето (International Council for the Exploration of the Sea (ICES) , съгласно договора за сътрудничество между него и Общността (4), ще стане по-надеждно при наличността на статистически данни относно дейностите, осъществени от риболовната флота на Общността;

като има предвид Конвенцията за риболова и опазването на живите ресурси в Балтийско море и протоците Голям Белт и Малък Белт, одобрена с Решение 83/414/ ЕИО (5), по силата на която е създадена Международната комисия за риболова в Балтийско море, изисква от Общността да предоставя на посочената комисия всички налични статистически данни, които тя поиска;

като има предвид Конвенцията за опазването на сьомгата в северната част на Атлантическия океан, одобрена с Решение 82/886/ ЕИО (6), по силата на която е създадена Организацията за опазването на сьомгата в северната част на Атлантическия океан (NASCO), изисква от Общността да предоставя на посочената организация всички налични статистически данни, които тя поиска;

като има предвид, че е необходимо да се детайлизират дефинициите и описанията, използвани в статистическата информация за риболова и управлението на риболовната дейност в североизточната част на Атлантическия океан,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Всяка държава-членка предоставя на Статистическата служба на Европейските общности, наричана по-нататък Евростат, данни за извършения годишен номинален улов с кораби, регистрирани в тази държава-членка или плаващи под нейното знаме и извършващи риболов в североизточната част на Атлантическия океан.

Данните за номиналния улов включват всички продукти от риболова, разтоварени на сушата или трансбордирани на друг съд в морето под каквато и да било форма, но изключват количествата, които се изхвърлят в морето след улова, служат за консумация на борда или за стръв. Продукцията от аквакултури се изключва. Данните се вписват в еквивалент живо тегло от разтоварения на сушата или прехвърлен на друг съд улов със закръгляване до един тон.

Член 2

1.   Данните, които трябва да се предоставят, се отнасят до номиналния улов от всеки от изброените в приложение I видове, уловени в статистическите риболовни зони, изброени в приложение II и определени в приложение III.

2.   Данните за всяка календарна година се предоставят през първите шест месеца на следващата година. Не се изисква съобщаване на данни за комбинациите вид риба/риболовна зона в случай че през разглеждания период не е извършен такъв улов. Данните за видовете риба, които имат второстепенно значение за държавата-членка не се предоставят непременно поотделно, а могат да се групират, при условие че теглото на така регистрираната продукция не надвишава 10 % от общото тегло на улова, извършен от тази държава-членка през разглеждания месец.

3.   Списъкът на видовете риба, на статистическите риболовни зони и описанието на тези зони, както и степента, до която е разрешено групиране на данните, могат да се променят съгласно процедурата, предвидена в член 5.

Член 3

Освен ако няма други разпоредби в рамките на общата политика в областта на рибарството, всяка държава-членка има право за използва метода на извадка за получаване на данни за улова за частите от риболовната флота, за които набавянето на пълната информация би изисквало прекомерно администриране. Процедурите на използване на извадки, както и пропорционално съответстващата част на получените по този начин данни трябва да се опишат подробно от държавата-членка в доклад, съгласно изискванията на член 6, параграф 1.

Член 4

Държавите-членки изпълняват задълженията си към Комисията съгласно членове 1 и 2 като предоставят изискваните данни на магнитен носител, чийто формат е уточнен в приложение IV.

С предварителното съгласие на Евростат, държавите-членки могат да предоставят данните в друга форма и на друг носител.

Член 5

В случай на позоваване на посочената в настоящия член процедура, Постоянният комитет по земеделска статистика, наричан по-нататък „Комитет“, се сезира от неговия председател или по инициатива на последния, или по молба на представител на някоя държава-членка.

Представителят на Комисията предлага на Комитета проект за мерките, които следва да се предприемат. Комитетът дава становището си по този проект в срок, определен от председателя, в зависимост от спешността на въпроса, и при нужда се провежда гласуване.

Становището се вписва в протокол, като освен това всяка държава-членка има право да поиска в този протокол да фигурира и нейното становище.

Комисията се съобразява във възможно най-голяма степен със становището на Комитета. Тя информира Комитета под каква форма е взела предвид неговото становище.

Член 6

1.   В срок от дванадесет месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, всяка държава-членка представя на Евростат подробен доклад, в който описва методите за събиране на данните за улова и риболовната дейност, като уточнява степента на представителност и надеждност на данните. В сътрудничество с държавите-членки Комисията прави обобщение на тези доклади.

2.   Държавите-членки уведомяват Евростат в срок от три месеца за всяка настъпила промяна в съобщените данни по смисъла на параграф 1.

3.   Ако от методологичните доклади съгласно параграф 1 е видно, че някоя държава-членка не е в състояние веднага да задоволи изискванията на настоящия регламент и се налагат изменения по отношение на техниките на анкетиране и методологията, Евростат, в сътрудничество с тази държава-членка, може да съгласува преходен период от не повече от две години, през който да бъде изпълнена програмата, която е предмет на настоящия регламент.

4.   Методологичните доклади, преходните мерки, наличността и надеждността на данните и другите въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, се разглеждат веднъж годишно от компетентна работна група на Комитета по земеделска статистика.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага, считано от 1 януари 1992 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1991 година.

За Съвета

Председател

P. BUKMAN


(1)  ОВ С 230, 4.9.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 280, 28.10.1991 г., стр. 174.

(3)  ОВ L 227, 12.8.1981 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 149, 10.6.1987 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 237, 26.8.1983 г., стр. 4.

(6)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ РИБИ, ВПИСАНИ В СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ЗА НОМИНАЛНИЯ ТЪРГОВСКИ УЛОВ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН

Държавите-членки трябва да представят данни за номиналния улов на отбелязаните със звездичка видове риби. Данните за улова на останалите видове са факултативни за всеки от видовете поотделно. В случай че не се предоставят отделни данни за всеки от видовете, то те трябва да бъдат групирани. Държавите-членки могат да съобщават и данни за видове риба, които не фигурират в списъка, стига тези видове да са ясно идентифицирани.

Забележка: Съкращенията nca и nei са съответно на френски (non compris ailleurs) и на английски (not elsewhere identified) и означават „невключен другаде“ (нд).

Наименование на български

Идентификационен код (3 букви)

Наименование на латински

Наименование на английски

Абрамисови (нд)

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams (nei)

Мъздруга

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Лупавец обикновен

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Шаран

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Каракуда златиста

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Каленик

FTE

Tinca tinca

Tench

Шаранови (нд)

FCY

Cyprinidai

Cyprinids (nei)

Щука

FPI

Esox lucius

Northern pike

Стизостедион луциоперка

FPP

Stizostedion luzioperca

Pike-perch

Костур обикновен

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Михалца

FBU

Lota lota

Burbot

Сладководни риби (нд)

FRF

Ex. Osteichthyes

Freshwater fishes (nei)

Есетрови (нд)

STU

Acipenseridae

Sturgeons (nei)

Змиорка обикновена

ELE

Anguila anguila

European eel

Рипус

FVE

Coregonus albula

European whitefish

Лососови (нд)

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes (nei)

Лосос/Сьомга атлантическа

SAL

Salmo salar

Atlantic salmon

Пъстърва морска

TRS

Salmo trutta

Sea trout

Пъстървови (нд)

TRO

Salmo spp.

Trouts (nei)

Салвелинусови (нд)

CHR

Salvelinus spp.

Chars (nei)

Корюшка обикновена

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Салмоноидови (нд)

SLX

Salmonoidei

Salmonids (nei

Пъстърви морски (нд)

STR

Salmonoidei

Trouts, chars (nei)

Сиг сибирски

PLN

Coregonus lavaretus

Pollen (= Powan)

Корегонус оксиринхус

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Миногови

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Алозови (нд)

SHD

Alosa spp.

Shads (nei)

Остеихтиеви (нд)

DIA

Ex. Osteichthyes

Diadromous fishes (nei)

Мегрим

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Калкан голям

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Калкан

BLL (*)

Scophthalmus rhomdus

Brill

Палтус

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Писия морска

PLE (*)

Pleuronecta platessa

European plaice

Палтус черен

GHL (*)

Reinhardius hippoglossoides

Greenland halibut

Писия червена

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Палтус американски

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice

Лиманда

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Писия малоуста

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Писия

FLE (*)

Platichtys flesus

European flounder

Морски език европейски

SOL (*)

Solea vulgaris

Common sole

Морски език пясъчен

SOS

Solea lascaris

Sand sole

Писиеподобни (нд)

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes (nei)

Менек

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= Cusk)

Треска атлантическа

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Мерлуза

HKE (*)

Merlucius merlucius

European hake

Молва

LIN V

Molva molva

Ling

Молва синя

BLI

Molva dypterigia (byrkelange)

Blue ling

Фицис бленоидес

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Пикша

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Навага атлантическа

COW

Eleginus navaga

Wachna cod (= Navaga)

Сайда

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= Pollock = Coalfish)

Сайда сребриста

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Треска полярна

POC

Boreodagus saida

Polar cod

Паут норвежки

NOP (*)

Trisopterus esmarki

Norway pout

Паут френски

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (Bib)

Путас северан

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Мерланг

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Риба дългоопашата

RNG

Coryphaenoides rupestra

Roundnouse grenadier

Молва макрофталма

SLI

Molva macrophthalma

Spanish ling

Морови

MOR

Moridae

Morid cods

Трескоподобни (нд)

GAD

Gadiformes

Gadiformes (nei)

Риби аргентинови

ARG

Argentina spp.

Argentines

Змиорска морска

COE

Conger conger

European congetr

Слънчевник обикновен

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Лаврак обикновен

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Епинефелус гигантски

GPO

Epinephalus guaza

Dusky grouper

Бибан американски каменен

WRF

Polyprion americanus

Werckfish

Бибани каменисти

BSX

Serranidae

Seabasses, seaperches

Помадазиеви (нд)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts (nei)

Аргиросомус региус

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Пагел северен

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Common) seabream

Пагел червен

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Зъбар големоок

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Зъбарови (нд)

DEX

Dentex spp.

Dentex (nei)

Спара обикновена

RPG

Sparus pagrus (= sedicum)

Red Porgy

Спара златиста

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Бопс

BOG

Boops boops

Bogue

Спарови (нд)

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams (nei)

Барбун ивичест

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Дракон голям

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Зъбатка ивичеста

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolffish (= Catfish)

Зъбатка пъстра

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolffish

Белдюга

ELP

Zoarces viviparus

Eel pout

Риби уваткови (Пясъчницови)

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sandeels

Попчеви

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Бибани морски

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Скорпиони морски (нд)

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes (nei)

Морски лястовици (нд)

GUX (*)

Triglidae

Gurnards (nei)

Панагора

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (Lumpsucker)

Дявол морски европейски

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= Anglefish)

Бодливки

SKB

Gasterosterus spp.

Sticklebacks

Пагел сребрист

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Зъбар

DEC

Dentex dentex

Common dentexd

Макрорамфозиде

SNI

Macrorhamphosidae

Sniperfishes

Мороне саксалитис

STB

Morone saxalitis

Atriped bass

Зъбаткови (нд)

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolffishes (nei)

Себастес ментела

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Бибан морски обикновен

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Кукувица морска

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Тригла сива

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Перциформес (нд)

DPX

ex Perciformes

Demersal percomorphs (nei)

Мойва

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Зарган

GAR

Belone belone

Garfish

Сайра

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Кефалови (нд)

MUL

Mugilidae

Mullets (nei)

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Сафрид обикновен

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horsemackerel

Лихия

LEE

Lichia amia

Leerfish

Платика атлантическа

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Риби сребъркови

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Перциформес (нд)

PPX

Perсiformes

Pelagic percomorphs (nei)

Селда океанска

HER (*)

Clupea harengus

Agtlantic herring

Сардинелови (нд)

SIX

Sardinella spp

Sardinellas (nei)

Сардела

PIL (*)

Sardina pichardus

European sardine

Цаца (копърка)

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Хамсия

ANE (*)

Engraulis encrasicholus

European anchovy

Селдоподобни (нд)

CLU

Clupeoidei

Clupeoids (nei)

Паламуд

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ауксида обикновена

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Риба тон (Тунец)

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Риба тон дългопереста

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Риба тон жълтопереста

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Катсуонус пеламис

SKI

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Риба тон дебела

BET

Thunnus оbesus

Bigeye tuna

Тоноподобни (нд)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes (nei)

Скумрия японикус

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Скумрия черноморска

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Скумриеви (нд)

MAX

Scombridae

Mackerels (nei)

Лепидоп

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Афанопус

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Скумриеподобни (нд)

MKX

Scombroidei

Mackarel-like fishes (nei)

Акула селдова

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Акула гигантска

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Акула черноморска

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Акула гренландска

GSK

Somniosus microsephalus

Greenland shark

Акули бодилести (нд)

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks (nei)

Скатови (нд)

SKA (*)

Raja spp.

Skates (nei)

Акули бодилести; котешки

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Акули разни (нд)

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks (nei)

Хрущялни риби (нд)

CAR

Chondrychthyes

Cartilaginous fishes (nei)

Бентосни риби (нд)

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes (nei)

Пелагични риби (нд)

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes (nei)

Костни риби (нд)

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes (nei)

Канцер пагурус

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Зелен рак

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Рак Майя сквинадо

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Морски раци (нд)

CRA

Reptantia

Marine crabs (nei)

Портуниде

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Лангусти

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spine lobster (nei)

Омар европейски

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Нефропс норвегикус

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Скарида Палемон сератус

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Скарида Пандалус бореалис

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern Prawn

Скарида обикновена

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Скариди пенеус (нд)

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps (nei)

Скариди палемониде

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Скариди пандалус

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= Pandalid) shrimps

Скариди крангониде

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Скариди (нд)

DCP

Natantia

Natantian decapods (nei)

Лепас

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Ракообразни (нд)

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans (nei)

Буциниум ундатум

WHE

Buccinium undatum

Whelk

Литорина литореа

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Литоринови (нд)

PER

Littorina spp.

Periwinkles (nei)

Плоска стрида

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Стрида португалска

OYP

Crassostrea angulata

Portuguese cupped oyster

Стриди (нд)

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster (nei)

Обикновена едлива мида

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Мидоподобни (нд)

MSX

Mytilidae

Sea mussels (nei)

Пектен максимус

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Хламис оперкуларис

QSC (*)

Chlamys opercularis

Queen scallop

Пектеноподобни (нд)

SCX (*)

Pectinidae

Scallops (nei)

Кардиум едуле

COC

Cardium edule

Common cockle

Тапес декусатус

CTG

Tapes decussatus

Grooved carpet shell

Миди (нд)

CLX

Bivalvia

Clams (nei)

Ензис

RAZ

Solen spp

Razor clams

Тапес пуластра

CTS

Tapes pullastra

Carpet shell

Венус галина

SVE

Venus gallina

Scriped venus

Сепия обикновена

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Калмари обикновени

SOC (*)

Loligo spp.

Common squids

Калмар Илекс илецеброзус

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Октоподови (нд)

OCT

Octopodidae

Octopuses (nei)

Калмари от семействата Лолигиниде и Омастрефиде

SQU (*)

Loliginidae Ommastrephidae

Squids (nei)

Сепииде, Сепиолиде (нд)

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes (nei)

Калмар Тодародес сагитатус сагитатус

SOE (*)

Todarodes sagittatus sagittatus

European flying squid

Мекотели (нд)

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs (nei)

Червена морска звезда

STH

Asterias rubens

Starfish

Морски звезди

STF

Asteroidae

Starfishes (nei)

Ехинус ескулентус

URS

Echinus esculentus

Sea-urchin

Стронгилицентрус ливидус

URP

Strongylocentrus lividus

Purple sea urchin

Ехиноидеа (нд)

URX

Echinoidea

Sea urchins (nei)

Морски краставици (нд)

CUX

Holothurioidea

Sea cucumbers (nei)

Бодлокожи (нд)

ECH

Echinodermata

Echinoderms (nei)

Микрокосмос сулкатус

SSG

Microcosmos sulcatus

Grooved sea-squirt

Асцидиацеас (нд)

SSX

Ascidiaceas

Sea squirts (nei)

Безгръбначни (нд)

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates (nei)

Ламинариалес

KEL

ex Laminariales

Kelps

Фукалес

WRK

Fucales

Wracks

Кафяви водорасли

SWB

Phaeophyceae

Brown Seaweeds

Хрущялни

IMS

Hondus crispus

Carragheen

Гелидиумови

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Цигартинови

GIG

Cigartina spp

Gigartina spp.

Литотамнионови

LIT

Lithotamnion spp.

Lithotamnion spp.

Червени водорасли

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Водорасли (нд)

SWX

ex Algae

Seaweeds (nei)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАТИСТИЧЕСКИ РИБОЛОВНИ ЗОНИ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ

Подзона I на ICES

Част VII к на ICES

Част II а на ICES

Част VIII а на ICES

Част II b на ICES

Част VIII b на ICES

Част III а на ICES

Част VIII с на ICES

Част III b, с на ICES

Част VIII d на ICES

Част III d на ICES

Част VIII е на ICES

Част IV а на ICES

Подзона IХ на ICES

Част IV b на ICES

Част IХ а на ICES

Част IV с на ICES

Част IХ b на ICES

Част IV (неизвестна) на ICES

Част Х а на ICES

Част V а на ICES

Подзона ХII на ICES

Част Vb 1 на ICES

Част ХIV а на ICES

Част V b 2 на ICES

Част ХIV b на ICES

Част VI а на ICES

BAL 22

Част VI b на ICES

BAL 23

Част VII а на ICES

BAL 24

Подразделения на Част III d на ICES, за които предоставянето на данни е факултативно:

Част VII b на ICES

BAL 25

ЧастVII с на ICES

BAL 26

Част VII d на ICES

BAL 27

Част VII e на ICES

BAL 28

Част VII f на ICES

BAL 29

Част VII g на ICES

BAL 30

Част VII h на ICES

BAL 31

Част VII j на ICES

BAL 32

Забележки:

1.

Статистическите риболовни зони, след които фигурира съкращението ICES, са определени и обозначени от Международния съвет за морски изследвания.

2.

Статистическите риболовни зони, преди които фигурира съкращението BAL, са определени и обозначени от Международната комисия за риболова в Балтийско море.

3.

Трябва да се предоставят възможно най-подробни данни. Обозначения като „непознати“ или регионални групирания да се използват единствено когато няма налични подробни данни. Ако се предоставя подробна информация, да не се ползват групирания.

Статистически риболовни зони в североизточната част на Атлантическия океан

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОЧЕРТАВАНЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА МОРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ICES) НА ПОДЗОНИТЕ И ЧАСТИТЕ ИМ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАТИСТИКАТА И РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА РИБОЛОВ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН

СТАТИСТИЧЕСКА ЗОHА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА МОРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (СЕВЕРОИЗТОЧЕH АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН)

Съвкупността от водите на Атлантическия и Северния ледовит океан, както и прилежащите им морета, ограничени от линията, очертана от Северния географски полюс по протежението на четиридесетия меридиан западна дължина до северното крайбрежие на Гренландия и, оттам, в посока изток и юг по протежението на бреговете на Гренландия до точка на 44°00′ западна дължина, после право на юг до 59°00′ северна ширина, след това право на изток до 42°00′ западна дължина, след това право на юг до 36°00′ северна ширина, после право на изток до точка от испанското крайбрежие (провлак Пунта Мароки) на 5°36′ западна дължина, след това в посока северозапад по протежението на югозападното крайбрежие на Испания, крайбрежието на Португалия, северозападните брегове на Испания, крайбрежието на Франция, Белгия, Нидерландия и Германия до крайната западна точка на границата ѝ с Дания, после по протежение на западното крайбрежие на Ютланд до Тиборен и оттам на юг и по протежение на южния бряг на протока Лимфиорд до нос Егензеклостер, после в посока юг по протежението на бреговете на Ютланд до крайната източна точка на границата между Дания и Германия, оттам по крайбрежието на Германия и Полша, западното крайбрежие на СССР, крайбрежието на Финландия, Швеция и Норвегия, северното крайбрежие на СССР до Хаборова, после през западното отверстие на протока Югорски Шар по посока запад и север по протежението на бреговете на остров Вайгач, през западното отвърстие на протока Карские Ворота, след това на запад и на север, следвайки бреговете на южния остров от архипелага Новая Земля, после през западното отвърстие на протока Маточкин Шар по протежението на западното крайбрежие на северния остров от архипелага Новая Земля до точка на 68°30′ източна дължина, оттам право на север до Северния географски полюс.

Зоната съответства също и на 27-ма статистическа зона (статистическа зона на Североизточния Атлантик) съгласно международната статистическа класификация на типа на риболовните зони, съставена от Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

Статистическа подзона 1 на ICES (обикновено наричана Баренцово море)

Водите, попадащи в очертаното от линията, започваща от Северния географски полюс, по трийсетия меридиан източна дължина до 72°00′ северна ширина, после право на запад до 26°00′ източна дължина, след това на юг до бреговете на Норвегия и оттам в посока изток по протежение на крайбрежието на Норвегия и СССР до Хаборова, оттам през западното отвърстие на протока Югорски Шар, после в посока запад и север по крайбрежието на остров Вайгач, след това през западното отвърстие на протока Карские Ворота, после на запад и север, следвайки крайбрежието на южния остров на архипелага Новая Земля, след това през западното отвърстие на протока Маточкин Шар, после по протежението на западното крайбрежие на северния остров на архипелага Новая Земля до точката на 68°30′ източна дължина, оттам право на север до Северния географски полюс.

Статистическа подзона II на ICES (обикновено наричана „Норвежко море, Шпицберген и Мечи остров“)

Водите, попадащи в очертаното от линията, започваща от Северния географски полюс, по трийсетия меридиан източна дължина до 72°00′ северна ширина, после право на запад до 26°00′ източна дължина, след това на юг до бреговете на Норвегия и оттам в посока право на юг до норвежкия бряг, после в посока запад и югозапад по протежение на бреговете на Норвегия до 62°00′ северна ширина, после право на запад до 4°00′ западна дължина, оттам право на север до 63°00′ северна ширина, после право на запад до 11°00′ западна дължина и оттам право на север до отправната точка на Северния географски полюс.

Статистическа част II а на ICES (обикновено наричана „Норвежко море“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 62°00′ северна ширина на норвежкия бряг, оттам право на запад до 4°00′ западна дължина, след това право на север до 63°00′ северна ширина, после право на запад до 11°00′ западна дължина, след това право на север до 72°30′ северна ширина, после право на изток до 30°00′ източна дължина, после на юг до 72°00′ северна ширина, след това на запад до 26°00′ източна дължина, след това право на юг до бреговете на Норвегия и оттам в посока запад и югозапад по протежение на норвежкото крайбрежие до отправната точка.

Статистическа част II b на ICES (обикновено наричана „Шпицберген и Мечи остров“)

Водите, попадащи в очертаното от линията, започваща от Северния географски полюс по протежение на тридесетия меридиан източна дължина до 73°30′ северна ширина, после право на запад до 11°00′ западна дължина, оттам право на север до Северния географски полюс.

Статистическа подзона III на ICES (обикновено наричана „Скагерак, Категат, Зунд, Голям Белт, Малък Белт и Балтийско море“, като Зунд, Голям Белт и Малък Белт общо са известни под името „Преходна зона“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на норвежкия бряг на 7°00′ източна дължина, после изтеглена право на юг до 57°30′ северна ширина, после право на изток до 8°00′ източна дължина, след това право на юг до 57°00′ северна ширина, след това право на изток до бреговете на Дания, оттам по северозападното крайбрежие на Ютланд до Халс, после през източния вход на протока Лимфиорд до нос Егензеклостер, оттам в посока юг по протежението на бреговете на Ютланд до източната точка на границата между Дания и Германия, после по протежението на крайбрежието на Германия, Полша, западните брегове на СССР, бреговете на Финландия, Швеция и Норвегия — до отправната точка.

Статистическа част III а на ICES (обикновено наричана „Скагерак и Категат“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на норвежкия бряг на 7°00′ източна дължина, после изтеглена право на юг до 57°30′ северна ширина, после на изток до 8°00′ източна дължина, след това право на юг до 57°00′ северна ширина, след това право на изток до бреговете на Дания, оттам по северозападното крайбрежие на Ютланд до Халс, после през източния вход на протока Лимфиорд до нос Егензеклостер, оттам в посока юг по протежението на бреговете на Ютланд до нос Хазенор, оттам през Големия Белт до нос Гнибен, после по протежението на северното крейбрежие на остров Сяланд до нос Гилберг Ховед, оттам през северния вход на протока Йоресун (Зунд) до Кулен на шведския бряг, после в посока изток и север по протежение на западните брегове на Швеция и южното крайбрежие на Норвегия до отправната точка.

Статистическа част III b и c на ICES (обикновено наричана Зунд, Голям Белт и Малък Белт или „Преходна зона“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка нос Хазенор на източното крайбрежие на Ютланд до нос Гнибен на западното крайбрежие на о. Сяланд, оттам по протежение на северното крайбрежие на този остров до нос Гилберг Ховед, после през северния вход на протока Йоресун (Зунд) до Кулен на шведския бряг, после в посока юг по шведското крайбрежие до Феу де Фалстербо, после през южното отверстие на Йоресун (Зунд) до Феу де Стевнс, оттам по протежението на югоизточното крайбрежие на о. Сяланд, след това през източното отвърстие на протока Сторстрьомен, по протежение на източните брегове на остров Фалстер до Гедзер, после до нос Дарсер Орт на немския бряг, оттам в посока югозапад по протежение на немското крайбрежие и по бреговете на Ютланд до отправната точка.

Статистическо подразделение 22 на ICES [= BAL 22] (обикновено наричана „Голям Белт и Малък Белт“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка нос Хазенор (координати 56°09′ северна ширина и 10°44′ източна дължина) на източното крайбрежие на Ютланд, продължаваща до нос Гнибен (координати 56°01′ северна ширина и 11°18′ източна дължина) на западното крайбрежие на о. Сяланд, оттам по протежението на западните и южните брегове на о. Сяланд до точка на 12°00′ източна дължина, оттам право на юг до остров Фалстер, после по източното крайбрежие на остров Фалстер до нос Гедсер Оде (54°34′ северна ширина и 11°58′ източна дължина), после право на изток до 12°00′ източна дължина, след това на юг до бреговете на Германия, оттам в посока югозапад по протежение на крайбрежието на Германия и на Ютланд до отправната точка.

Статистическо подразделение 23 на ICES [= BAL 23] (обикновено наричано „Юг“)

Водите, попадащи в очертаното от линията между нос Гилберг Ховед (координати 56°08′ северна ширина и 12°18′ източна дължина) на северните брегове на о. Сяланд и Кулен (координати 56°18′ северна ширина и 12°28′ източна дължина) на шведското крайбрежие, оттам в посока юг по протежение на шведския бряг до Феу де Фалстербо (координати 55°23′ северна ширина и 12°50′ източна дължина), после през южния вход на Зунд до Феу де Стевнс (координати 55°19′ северна ширина и 12°29′ източна дължина) на брега на о. Сяланд, оттам в посока север по протежението на източните брегове на о-в Сяланд до отправната точка.

Статистическа част III d на ICES (обикновено наричана „Балтийско море“)

Обхваща водите на Балтийско море — неговите големи и малки заливи и прилежащи речни устия — на запад граничещо с линията, която започва от Феу де Фалстербо на югоизточния бряг на Швеция, преминава през южния вход на Йоресун (Зунд) до Феу де Стевн, после по протежението на югоизточното крайбрежие на о. Сяланд, след това през източния вход на протока Сторстрьомен, после по източните брегове на остров Фалстер до Гедсер и оттам до нос Дарсер Орт на немския бряг.

Статистическо подразделение 24 на ICES [= BAL 24] (обикновено наричано „Балтийско море на запад от о. Борнхолм“)

Водите, попадащи в очертаното от линия с отправна точка Феу де Стевнс (координати 55°19′ северна ширина и 12°29′ източна дължина) на източния бряг на о. Сяланд, преминавайки през южния вход на Зунд до Феу де Фалстербо (координати 55°23′ северна ширина и 12°50′ източна дължина) на шведския бряг, оттам по протежение на южното крайбрежие на Швеция до Феу де Сандхамарен (координати 55°24′ северна ширина и 14°12′ източна дължина), после до Феу де Хамероде (координати 55°18′ северна ширина и 14°47′ източна дължина) на северния бряг на о. Борнхолм, оттам по протежение на западното и южното крайбрежие на о. Борнхолм до точката на 15°00′ източна дължина, след това право на юг до бреговете на Полша, оттам в посока запад по протежение на крайбрежието на Полша и Германия до точка на 12°00′ източна дължина и оттам право на север до точката с координати 54°34′ северна ширина и 12°00′ източна дължина, после право на запад до нос Гедсер Оде (54°34′ северна ширина и 11°58′ източна дължина), после по протежение на източните и северните брегове на о. Фалстер до точка на 12°00′ източна дължина, след това право на север до южното крайбрежие на о. Сяланд, оттам в посока запад и север по протежението на западното крайбрежие на о. Сяланд до отправната точка.

Статистическо подразделение 25 на ICES [= BAL 25] (обикновено наричано „Балтийско море — южна, централна и западна част“)

Водите, попадащи в очертаното от линия с отправна точка на източния бряг на Швеция на 56°30′ северна ширина, оттам преминаваща право на изток до западния бряг на о. Йоланд, оттам след като премине на юг от о. Йоланд — до точка, разположена на източния бряг на 56°30′ северна ширина, после право на север до 18°00′ източна дължина, оттам на юг до бреговете на Полша, после в посока запад по протежение на полското крайбрежие до точка на 15°00′ източна дължина, след това право на север до остров Борнхолм, после по протежение на западното крайбрежие на о-в Борнхолм до Феу де Хамероде (на 55°18′ северна ширина и 14°47′ източна дължина), оттам до Феу де Сандхамарен (на 55°24′ северна ширина и 14°12′ източна дължина) на южното крайбрежие на Швеция, оттам в посока север по протежение на шведския бряг до отправната точка.

Статистическо подразделение 26 на ICES [= BAL 26] (обикновено наричано „Балтийско море — южна, централна и източна част“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 56°30′ северна ширина и 18°00′ източна дължина, после продължаваща право на изток до западното крайбрежие на СССР, оттам на юг по протежение на бреговата линия на СССР и Полша до точката на 18°00′ източна дължина, после право на север до отправната точка.

Статистическо подразделение 27 на ICES [= BAL 27] (обикновено наричано „частта на запад от о. Готланд“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на изток от континенталната част на шведското крайбрежие с координати 59°41′ северна ширина и 19°00′ източна дължина, оттам продължаваща право на юг до северното крайбрежие на о. Готланд, после в посока юг по протежение на западните брегове на о. Готланд до точката на 57°00′ северна ширина, след това право на запад до 18°00′ източна дължина, оттам право на юг до 56°30′ северна ширина, после право на запад до източните брегове на о. Йоланд и после, след като обиколи о. Йоланд от юг, продължава до точката 56°30′ северна ширина на западното крайбрежие, оттам право на запад до бреговете на Швеция и после в посока север по протежение на източното крайбрежие на Швеция до отправната точка.

Статистическо подразделение 28 на ICES [= BAL 28] (обикновено наричано „частта на изток от о. Готланд“ или „Рижки залив“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 58°30′ северна ширина и 19°00′ източна дължина, оттам продължаваща право на изток до западното крайбрежие на о. Сааремаа, после, след като премине на север от о. Сааремаа, достига до точката на 58°30′ северна ширина на източното крайбрежие на този остров, после право на изток до бреговете на СССР, оттам в посока юг по протежението на западното крайбрежие на СССР до точката на 56°30′ северна ширина, оттам право на запад до 18°00′ източна дължина, после право на север до 57°00′ северна ширина, оттам на изток, докато достигне западното крайбрежие на о. Готланд, после в посока север до точката на 19°00′ източна дължина на северното крайбрежие на о. Готланд и оттам право на север до отправната точка.

Статистическо подразделение 29 на ICES [= BAL 29] (обикновено наричано „Море на Архипелага“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка в източната континентална част на шведското крайбрежие на 60°30′ северна ширина, после продължаваща на изток до континенталната част на финландското крайбрежие, оттам в посока юг по протежение на западното и южното крайбрежие на Финландия до точката на 23°00′ източна дължина в южната континентална част на финландското крайбрежие, после право на юг до 59°00′ северна ширина, оттам до континенталната част на крайбрежието на СССР, после на юг по протежението на западните брегове на СССР до точката на 58°30′ северна ширина, оттам право на запад до източното крайбрежие на о. Сааремаа, после, след като премине на север от о. Сааремаа, до точката на 58°30′ северна ширина на западното крайбрежие на този остров, оттам право на запад до точката на 19°00′ източна дължина, оттам право на север до точката на 59°41′ северна ширина в източната част на континенталното крайбрежие на Швеция, после в посока север до отправната точка на източното крайбрежие на Швеция.

Статистическо подразделение 30 на ICES [= BAL 30] (обикновено наричано „южна част на Ботническия залив“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на континенталната част на шведското крайбрежие на 63°30′ северна ширина, после право на изток до бреговете на континенталната част на Финландия, оттам на юг по протежението на финландското крайбрежие до точката на 60°30′ северна ширина, после право на запад до крайбрежието на континентална Швеция, после на север по протежение на източното крайбрежие на Швеция и до отправната точка.

Статистическо подразделение 31 на ICES [= BAL 31] (обикновено наричано „северна част на Ботническия залив“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на континенталната част на шведското крайбрежие на 63°30′ северна ширина, после следва извивките в северната част на Ботническия залив, достига западното крайбрежие на континенталната част на Финландия на 63°30′ северна ширина и после право на запад до отправната точка.

Статистическо подразделение 32 на ICES [= BAL 32] (обикновено наричано „Фински залив“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на южното крайбрежие на Финландия на 23°00′ източна дължина, после, след като обиколи Финския залив, достига на изток до точка 2 на западното крайбрежие на СССР на 59°00′ северна ширина, продължаваща после право на запад до 23°00′ източна дължина, оттам право на север до отправната си точка.

Статистическа подзона IV на ICES (обикновено наричана „Северно море“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка 62°00′ северна ширина на норвежкото крайбрежие, оттам продължаваща право на запад до 4°00′ западна дължина, после на изток до шотландското крайбрежие, оттам в посока изток и юг по протежение на шотландското и английското крайбрежие до точката на 51°00′ северна ширина, после на североизток по протежение на крайбрежието на Франция, Белгия, Нидерландия и Германия до най-източната точка на границата между Германия и Дания, оттам по протежение на западното крайбрежие на Ютланд до Тибороен, после в посока юг и изток по протежение на протока Лимфиорд до нос Егензеклостер, след това през източния вход на протока Лимфиорд до Халс, оттам в посока запад по протежение на северния бряг на Лимфиорд до най-южната точка на провлака Агер Танге, оттам на север по протежение на западното крайбрежие на Ютланд до точката 57°00′ северна ширина, след това право на запад до точката 8°00′ източна дължина, след това на север до 57°30′ северна ширина, след това на запад до 7°00′ източна дължина, оттам право на север до бреговете на Норвегия, после в посока северозапад по протежение на крайбрежието на Норвегия до отправната точка.

Статистическа подзона IV а на ICES (обикновено наричана „северната част на Северно море“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 62°00′ северна ширина на норвежкото крайбрежие, оттам продължаваща право на запад до 3°00′ западна дължина, после на изток до шотландското крайбрежие, оттам в посока изток и юг по протежение на шотландското крайбрежие до точката на 57°30′ северна ширина, после право на изток до 7°00′ източна дължина, оттам право на север до норвежкото крайбрежие, после в посока северозапад по протежение на норвежкото крайбрежие до отправната точка.

Статистическа подзона IV b на ICES (обикновено наричана „централната част на Северно море“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на западното крайбрежие на Дания на 57°00′ северна ширина, после продължаваща право на запад до 8°00′ източна дължина, оттам право на север до 57°30′ северна ширина, после право на запад до шотландското крайбрежие, след това в посока юг по протежение на крайбрежието на Шотландия и Англия до точката на 53°30′ северна ширина, после право на изток до германското крайбрежие, оттам в посока североизток по протежение на бреговете на Ютланд до Тюбороен, след това в посока юг и изток по протежение на южния бряг на протока Лимфиорд до нос Егензеклостер, оттам през източния вход на протока Лимфиорд до Халс, после в посока запад по протежение на северния бряг на Лимфиорд до най-южната точка на провлака Агер Танге, и оттам в посока север по протежение на западното крайбрежие на Ютланд до отправната точка.

Статистическа подзона IV с на ICES (обикновено наричана „южната част на Северно море“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на западното крайбрежие на Германия на 53°30′ северна ширина, после право на запад до английското крайбрежие, след това в посока юг до точката с координати 51°00′ северна ширина, после право на изток до френското крайбрежие, оттам в посока североизток по протежение на крайбрежието на Франция, Белгия, Нидерландия и Германия до отправната точка.

Статистическа подзона V на ICES (обикновено наричана „Исландия и Фарьорски фонд“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 68°00′ северна ширина и 11°00′ западна дължина, оттам право на запад до 27°00′ западна дължина, после право на юг до точката на 62°00′ северна ширина, оттам на изток до 15°00′ западна дължина, после право на юг до 60°00′ северна ширина, оттам право на изток до 5°00′ западна дължина, после право на север до 60°30′ северна ширина, след това на изток до 4°00′ западна дължина оттам право на север до 63°00′ северна ширина, после право на запад до 11°00′ западна дължина и оттам право на север до отправната точка.

Статистическа част V а на ICES (обикновено наричана „Исландски фонд“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 68°00′ северна ширина и 11°00′ западна дължина, оттам право на запад до 27°00′ западна дължина, после право на юг до 62°00′ северна ширина, после на изток до 15 00′ западна дължина, оттам право на север до 63°00′ северна ширина, после на изток до 11°00′ западна дължина и оттам право на север до отправната точка.

Статистическа част V b на ICES (обикновено наричана „Фарьорски фонд“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 63°00′ северна ширина и 4°00′ западна дължина, оттам право на запад до 15°00′ западна дължина, после право на юг до 60°00′ северна ширина, после на изток до 5°00′ западна дължина, оттам право на север до 60°00′ северна ширина, после на изток до 4°00′ западна дължина и оттам право на север до отправната точка.

Статистическо подразделение V b 1 на ICES (обикновено наричано „Фарьорски шелф“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 63°00′ северна ширина и 4°00′ западна дължина, оттам право на запад до 15°00′ западна дължина, после право на юг до 60°00′ северна ширина, после на изток до 10°00′ западна дължина, оттам право на север до 61°30′ северна ширина, после на изток до 8°00′ западна дължина, оттам по делението на румба до точка с координати 61°15′ северна ширина и 7°30′ западна дължина, после право на юг до 60°30′ северна ширина, след това на запад до 8°00′ западна дължина, оттам право на юг до 60°00′ северна ширина, после право на изток до 5°00′ западна дължина, оттам право на север до 60°30′ северна ширина, след това право на изток до 4°00′ западна дължина и оттам право на север до отправната точка.

Статистическо подразделение V b 2 на ICES (обикновено наричано „Фарьорска банка“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 60°00′ северна ширина и 10°00′ западна дължина, оттам право на север до 61°30′ северна ширина, после право на изток до 8°00′ западна дължина, оттам по линията на румба до точка с координати 61°15′ северна ширина и 7°30′ западна дължина, после право на юг до 60°30′ северна ширина, после право на запад до 8°00′ западна дължина, оттам право на юг до 60°00′ северна ширина, след това право на запад до отправната точка.

Статистическа подзона VI на ICES (обикновено наричана „Рокал, северозападен бряг на Шотландия и северна част на Ирландия“, северозападният бряг на Шотландия и северната част на Ирландия се наричат също и „западна част на Шотландия“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на северния бряг на Шотландия на 4°00′ западна дължина, оттам право на север до 60°30′ северна ширина, после право на запад до 5°00′ западна дължина, след това право на юг до 60°00′ северна ширина, оттам право на запад до 18°00′ западна дължина, оттам право на юг до 54°30′ северна ширина, после право на изток до бреговете на Ирландия, оттам в посока север и изток по протежението на бреговете на Ирландия и Северна Ирландия до точката 55°00′ северна ширина, разположена на източното крайбрежие на Северна Ирландия, оттам право на изток до шотландския бряг и оттам в посока север по протежението на западния бряг на Шотландия до отправната точка.

Статистическа част VI а на ICES (обикновено наричана „северозападен бряг на Шотландия и Северна Ирландия“ или „западна част на Шотландия“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на северния бряг на Шотландия на 4°00′ западна дължина, оттам право на север до 60°30′ северна ширина, после право на запад до 5°00′ западна дължина, след това право на юг до 60°00′ северна ширина, оттам право на запад до 12°00′ западна дължина, оттам право на юг до 54°30′ северна ширина, после право на изток до бреговете на Ирландия, оттам в посока север и изток по протежението на бреговете на Северна Ирландия до точката на 55°00′ северна ширина, разположена на източното крайбрежие на Северна Ирландия, оттам право на изток до шотландския бряг и оттам в посока север по протежението на западния бряг на Шотландия до отправната точка.

Статистическа част VI b на ICES (обикновено наричана „Рокал“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 60°00′ северна ширина и 12°00′ западна дължина, оттам право на запад до 18°00′ западна дължина, оттам право на юг до 54°30′ северна ширина, после право на изток до 12°00′ западна дължина, след това право на север до отправната точка.

Статистическа подзона VII на ICES (обикновено наричана „Ирландско море, западна част на Ирландия, Банка Поркюпайн, Източен и западен канал, Бристълски залив, северно и южно Келтско море, югозападна част на Ирландия — изток и запад“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 54°30′ северна ширина на западния бряг на Ирландия, оттам право на запад до 18°00′ западна дължина, после право на юг до 48°00′ северна ширина, след това право на изток да френския бряг, оттам в посока север и североизток по протежение на френското крайбрежие до точка на 51°00′ северна ширина, после право на запад до югоизточния бряг на Англия, после в посока запад и север по протежение на бреговете на Англия, Уелс и Шотландия до точката на 55°00′ северна ширина на западния бряг на Шотландия, оттам право на запад до бреговете на Северна Ирландия, после в посока север и запад по протежение на крайбрежието на Северна Ирландия и Ирландия до отправната точка.

Статистическа част VII а на ICES (обикновено наричана Ирландско море)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 55°00′ северна ширина на западния бряг на Шотландия, оттам право на запад до бреговете на Северна Ирландия, после в посока юг, по протежение на северното ирландско крайбрежие до точката на 52°00′ западна дължина; после право на изток до бреговете на Уелс, оттам в посока североизток и север по протежение на бреговете на Уелс, Англия и Шотландия — до отправната точка.

Статистическа част VII b на ICES (обикновено наричана „западна част на Ирландия“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 54°30′ северна ширина, разположена на западния бряг на Ирландия, оттам право на запад до точката на 12°00′ западна дължина, после право на юг до 52°30′ северна ширина, после право на изток до бреговете на Република Ирландия, оттам в посока север по протежение на западното крайбрежие на Исландия до отправната точка

Статистическа част VII с на ICES (обикновено наричана „Банка Поркюпайн“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 54°30′ северна ширина и 12°00′ западна дължина, после право на запад до 18°00′ западна дължина, после право на юг до 52°30′ северна ширина, оттам право на изток до 12°00′ западна дължина, оттам право на север до отправната точка.

Статистическа част VII d на ICES (обикновено наричана „Източен Канал“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точката на 51°00′ северна ширина на западния бряг на Франция, оттам право на запад до английския бряг, после на запад по протежение на южното крайбрежие на Англия до 2°00′ западна дължина, после в посока юг до френския бряг до нос Хаг, оттам в посока североизток по протежение на френския бряг до отправната точка.

Статистическа част VII е на ICES (обикновено наричана „Западен Канал“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка 2°00′ западна дължина на южното крайбрежие на Англия, после в посока юг и запад по протежение на английския бряг до точката с координати 50°00′ северна ширина и 7°00′ западна дължина, после право на юг до 49°30′ северна ширина, оттам право на изток до 5°00′ западна дължина, после право на юг до 48°00′ северна ширина, оттам право на изток до френския бряг, след това в посока север и североизток по протежението на френското крайбрежие до нос Хаг и оттам право на север до отправната точка.

Статистическа част VII f на ICES (обикновено наричана „Бристълски залив“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 5°00′ западна дължина на южното крайбрежие на Уелс, продължаваща оттам право на юг до 51°00′ северна ширина, после право на запад до 6°00′ западна дължина, после право на юг до 50°30′ северна ширина, след това право на запад до 7°00′ западна дължина, оттам право на юг до 50°00′ северна ширина после право на изток до английския бряг, оттам по протежение на югозападното крайбрежие на Англия и южното на Уелс — до отправната точка.

Статистическа част VII g на ICES (обикновено наричана „Северно Келтско море“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 52°00′ северна ширина на западните брегове на Уелс, оттам право на запад до югоизточното крайбрежие на Ирландия, после в посока югозапад по протежение на ирландското крайбрежие до точка на 9°00′ западна дължина, после право на юг до 50°00′ северна ширина, оттам право на изток до 7°00′ западна дължина, после право на север до 50°30′ северна ширина, после право на изток до 6°00′ западна дължина, оттам право на север до 51°00′ северна ширина, оттам право на изток до 5°00′ западна дължина, оттам право на север до южните брегове на Уелс, оттам в посока северозапад по протежение на крайбрежието на Уелс до отправната точка.

Статистическа част VII h на ICES (обикновено наричана „Южно Келтско море“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 50°00′ северна ширина и 7°00′ западна дължина, продължаваща право на запад до 9°00′ западна дължина, после право на юг до 48°00′ северна ширина, оттам право на изток до 5°00′ западна дължина, оттам право на север до 49°30′ северна ширина, оттам право на запад до 7°00′ западна дължина, после право на север до отправната точка.

Статистическа част VII i на ICES (обикновено наричана „югозападна част на Ирландия — изток“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 52°30′ северна ширина на западните брегове на Ирландия, оттам право на запад до 12°00′ западна дължина, после право на юг до 48°00′ северна ширина, оттам право на изток до 9°00′ западна дължина, оттам право на север до бреговете на Ирландия, после в посока север по протежението на ирландското крайбрежие до отправната точка.

Статистическа част VII k на ICES (обикновено наричана „югозападна част на Ирландия — запад“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 52°30′ северна ширина и 12°00′ западна дължина, после продължаваща право на запад до 18°00′ северна ширина оттам право на юг до 48°00′ северна ширина, оттам право на изток до 12°00′ западна дължина, оттам право на север до отправната точка.

Статистическа подзона VIII на ICES (обикновено наричана „Гасконски залив“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 48°00′ северна ширина на западното крайбрежие на Франция, продължаваща право на запад по крайбрежието до 18°00′ западна дължина, после право на юг до 43°00′ северна ширина, след това на изток до западните брегове на Испания и оттам —на север по протежение на крайбрежието на Испания и Франция до отправната точка.

Статистическа част VIII а на ICES (обикновено наричана „Гасконски залив — север“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 48°00′ северна ширина на западното крайбрежие на Франция, продължаваща право на запад до 8°00′ западна дължина, после право на юг до 47°30′ северна ширина, след това на изток до 6°00′ западна дължина, оттам право на юг до 47°00′ северна ширина, оттам право на юг до 5°00′ северна ширина, после право на изток до бреговете на Франция и оттам в посока северозапад по протежение на френското крайбрежие до отправната точка.

Статистическа част VIII b на ICES (обикновено наричана „Гасконски залив — център“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 46°00′ северна ширина на западното крайбрежие на Франция, продължаваща право на запад до 4°00′ западна дължина, после право на юг до 45°30′ северна ширина, след това на изток до 3°00′ западна дължина, оттам право на юг до 44°30′ северна ширина, оттам право на изток до 2°00′ западна дължина, оттам право на юг до северните брегове на Испания и оттам по протежение на северното крайбрежие на Испания и западното крайбрежие на Франция до отправната точка.

Статистическа част VIII с на ICES (обикновено наричана „Гасконски залив — юг“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 2°00′ западна дължина на северните брегове на Испания, оттам право на север до 44°30′ северна ширина, оттам право на запад до 11°00′ западна дължина, оттам право на юг до 43°00′ северна ширина, после право на изток до западните брегове на Испания и оттам в посока север, по протежение на испанското крайбрежие до отправната точка.

Статистическа част VIII d на ICES (обикновено наричана „Гасконски залив — крайбрежна зона“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 48°00′ северна ширина и 8°00′ западна дължина, оттам продължаваща право на запад до 11°00′ западна дължина, после право на юг до 44°30′ северна ширина, оттам право на изток до 3°00′ западна дължина, оттам право на север до 45°30′ северна ширина, после право на запад до 4°00′ западна дължина, после право на север до 46°00′ северна ширина, оттам право на запад до 5°00′ западна дължина, после право на север до 47°00′ северна ширина, след това право на запад до 6°00′ западна дължина, оттам право на север до 47°30′ северна ширина, после право на запад до 8°00′ западна дължина, после право на север до отправната точка.

Статистическа част VIII е на ICES (обикновено наричана „западна част на Гасконския залив“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 48°00′ северна ширина и 11°00′ западна дължина, оттам продължаваща право на запад до 18°00′ западна дължина, после право на юг до 43°00′ северна ширина, оттам право на изток до 11°00′ западна дължина, после право на север до отправната точка.

Статистическа подзона IХ на ICES (обикновено наричана „Португалски води“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 43°00′ северна ширина на северозападния бряг на Испания, оттам продължаваща право на запад до 18°00′ западна дължина, после право на юг до 36°00′ северна ширина, след това право на изток до точка на 5°36′ западна дължина на южното крайбрежие на Испания (провлак Пунта Мароки), оттам в посока северозапад по протежението на югозападното крайбрежие на Испания, по бреговете на Португалия и северозападното крайбрежие на Испания — до отправната точка.

Статистическа част IХ а на ICES (обикновено наричана „Португалски води - изток“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 43°00′ северна ширина на северозападния бряг на Испания, оттам продължаваща право на запад до 11°00′ западна дължина, оттам право на юг до 36°00′ северна ширина, после право на изток до точка на 5°36′ западна дължина на южното крайбрежие на Испания (провлак Пунта Мароки), оттам в посока северозапад по протежението на югозападното крайбрежие на Испания, по бреговете на Португалия и северозападното крайбрежие на Испания — до отправната точка.

Статистическа част IХ b на ICES (обикновено наричана „Португалски води — запад“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 43°00′ северна ширина и 11°00′ западна дължина, оттам продължаваща право на запад до 18°00′ западна дължина, после право на юг до 36°00′ северна ширина, оттам право на изток до 11°00′ западна дължина и оттам право на север до отправната точка.

Статистическа подзона Х на ICES (обикновено наричана „Азорска банка“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 48°00′ северна ширина и 18°00′ западна дължина, оттам продължаваща право на север до 42°00′ западна дължина, после право на юг до 36°00′ северна ширина, после право на изток до 18°00′ западна дължина, оттам право на север до отправната точка.

Статистическа подзона ХII на ICES (обикновено наричана „Азорски острови — север“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка с координати 62°00′ северна ширина и 15°00′ западна дължина, оттам продължаваща право на запад до 27°00′ западна дължина, после право на юг до 59°00′ северна ширина, оттам право на запад до 42°00′ западна дължина, после право на юг до 48°00′ северна ширина, оттам право на изток до 18°00′ западна дължина, после право на север до 60°00′ северна ширина, после право на изток до 15°00′ западна дължина и оттам право на север до отправната точка.

Статистическа подзона ХIV на ICES (обикновено наричана „на изток от Гренландия“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка Северния географски полюс, продължаваща по протежението на четиридесетия меридиан западна дължина до северния бряг на Гренландия, оттам в посока изток и юг по протежение на крайбрежието на Гренландия до точката на 44°00′ западна дължина, после право на юг до 59°00′ северна ширина, оттам право на изток до 27°00′ западна дължина, после право на север до 68°00′ северна ширина, после право на изток до 11°00′ западна дължина и оттам право на север до Северния географски полюс.

Статистическа част ХIV а на ICES (обикновено наричана „на североизток от Гренландия“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка Северния географски полюс, продължаваща по протежението на четиридесетия меридиан западна дължина до северния бряг на Гренландия, оттам в посока изток и юг по протежение на крайбрежието на Гренландия до точката на 68°30′ северна ширина на нос Савари, оттам право на юг по протежение на двадесет и седмия меридиан западна дължина до 68°00′ северна ширина, оттам право на изток до 11°00′ западна дължина и оттам право на север до Северния географски полюс.

Статистическа част ХIV b на ICES (обикновено наричана „на югоизток от Гренландия“)

Водите, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на 44°00′ западна дължина на южното крайбрежие на Гренландия, оттам продължаваща право на юг до 59°00′ северна ширина, оттам право на изток до 27°00′ западна дължина, после право на север до точка на нос Савари на 68°30′ северна ширина, оттам в посока югозапад по протежение на крайбрежието на Гренландия до отправната точка.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ФОРМАТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЛЮДАВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА НОМИНАЛНИЯ УЛОВ, ОСЪЩЕСТВЕН В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН

Магнитни носители

Магнитни ленти: деветканални, 1 600 или 6 250 BPI, с EBCDIC или ASCII кодове, за предпочитане без етикет. Ако се използва етикет, следва да бъде включен код за целите на картотеката.

Флопи дискове: форматирани на MS-DOS; дискети от 3,5″ 720 К или 1,4 Mbyte; дискети от 5,25″ 360 К или 1,2 Mbyte.

Байтове

Позиция

Забележки

1—4

Страна (трибуквен код по ISO)

Пример: FRA = Франция

5—6

Година

Пример: 90 = 1990

7—8

Главна риболовна зона FAO

27 = Североизточен Атлантик

9—15

Част

Пример: IV а = Част IV а на ICES

16—18

Вид

Идентификационен код (3 букви)

19—26

Улов

В метрични тонове

Забележки:

а)

Всички цифрови зони да се подреждат вдясно с шпации наляво. Всички буквено-цифрови зони да се подреждат вляво, с шпации надясно.

б)

Уловът се регистрира в еквивалент в метрични тонове живо тегло, закръглен до съответното цяло число.

в)

Количествата (байтове 19—26), които са по-малки от половината на използваната мерна единица, да се вписват по следния начин: „— 1“.

г)

Неопределените количества (байтове 19—26), следва да се вписват по следния начин: „— 2“.