06/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

7


31991L0674


L 374/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 19 декември 1991 година

относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия

(91/674/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 54 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че член 54, параграф 3, буква ж) от Договора предвижда координация до необходимата степен на гаранциите за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, които държавите-членки трябва да изискват от дружествата и фирмите по смисъла на член 58 от Договора, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността,

като има предвид, че до извършването на по-нататъшна координация не е задължително Директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (4), последно изменена с Директива 90/605/ЕИО (5), да бъде прилагана към застрахователни дружества, наричани по-нататък „застрахователни предприятия“; като има предвид, че поради голямото значение на застрахователните предприятия в Общността тази координация вече не може да бъде отлагана след прилагането на Директива 78/660/ЕИО;

като има предвид, че Директива на Съвета 83/349/ЕИО от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно консолидираните счетоводни отчети (6), последно изменена с Директива 90/605/ЕИО, предвижда изключения за застрахователните предприятия само до изтичане на определения срок за прилагане на настоящата директива; като има предвид, че поради това настоящата директива трябва да съдържа и особени разпоредби за консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия;

като има предвид, че подобна координация е неотложна и поради обстоятелството, че застрахователните предприятия извършват дейността си отвъд границите; като има предвид, че по-добрата съпоставимост на годишните счетоводни отчети и на консолидираните счетоводни отчети има голямо значение за кредиторите, длъжниците, съдружниците, притежателите на полици и техните съветници, както и за широката общественост;

като има предвид, че в държавите-членки се конкурират застрахователни предприятия с различни правно организационни форми; като има предвид, че предприятията, които извършват дейността пряко застраховане, обикновено извършват и презастраховане и поради това се конкурират със специализирани презастрахователни предприятия; като има предвид, че поради тази причина е уместно координирането да не се ограничава до правно организационните форми, посочени в Директива 78/660/ЕИО, а да бъде избрано приложно поле, което съответства на приложното поле на Директива 73/239/ЕИО от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (7), последно изменена с Директива 90/618/ЕИО (8), както и на приложното поле на Директива 79/267/ЕИО на Съвета от 5 март 1979 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа и упражняването на дейността пряко животозастраховане (9), последно изменена и допълнена от Директива 90/619/ЕИО (10), като бъдат обхванати и някои предприятия, изключени от приложното поле на цитираните директиви, както и дружества и предприятия, които са презастрахователни предприятия;

като има предвид, че поради особеностите на застрахователните предприятия е уместно да бъде внесен проект на отделна директива за годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на тези предприятия, но това не налага непременно да бъде създаден набор от стандарти, различни от въведените с Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО; като има предвид, че такива отделни стандарти няма да бъдат подходящи, нито ще съответстват на основните принципи на координирането на дружественото право, тъй като поради важното им значение за икономиката на Общността, застрахователните предприятия не могат да бъдат поставени извън нормативната уредба, приложима към всички предприятия; като има предвид, че по тази причина са взети предвид само особеностите на застрахователните предприя тия и настоящата директива само отменя част от разпоредбите на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО;

като има предвид, че в структурата и съдържанието на балансите на застрахователните предприятия в отделните държави-членки съществуват големи разлики; като има предвид, че поради това настоящата директива трябва да предвиди единна структура и единни означения на балансовите раздели при всички застрахователни предприятия в Общността;

като има предвид, че за съпоставимостта на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети е нужно да бъдат уредени редица основни въпроси във връзка с представянето на някои операции в баланса;

като има предвид, че за да бъде постигната по-добра съпоставимост, е нужно съдържанието на различните балансови раздели също да бъде точно определено;

като има предвид, че може да бъде полезно ангажиментите на застрахователя и тези на презастрахователя да бъдат разграничени като делът на презастрахователя в техническите резерви да бъде показван в актива;

като има предвид, че структурата на отчета за печалбите и загубите също трябва да бъде определена и някои негови раздели трябва да бъдат дефинирани;

като има предвид, че поради особения характер на застрахователния сектор може да бъде полезно нереализираните печалби и загуби да бъдат отразявани в отчета за приходите и разходите;

като има предвид, че съпоставимостта на цифрите в баланса и в отчета за печалбите и загубите зависи преди всичко от стойността, по която активите и пасивите се показват в баланса; като има предвид, че за правилното разбиране на финансовото състояние на едно застрахователно предприятие трябва да бъде разкрита текущата стойност на инвестициите, както и стойността им, изчислена на база цена на придобиване или на база производствени разходи; като има предвид, че задължителното оповестяване на текущата стойност на инвестициите поне в бележките към отчета се изисква само за целите на съпоставимостта и прозрачността, и не е насочено към промяна на данъчното третиране на застрахователните предприятия;

като има предвид, че при изчисляването на животозастрахователните резерви могат да бъдат използвани актюерски методи, които обикновено се прилагат на пазара или са приети от органите за застрахователен надзор; като има предвид, че тези методи могат да бъдат прилагани от всеки актюер или експерт в съответствие с условията, предвидени от националното законодателство и при надлежно отчитане на актюерските принципи, признати при досегашното и бъдещата координация на основните правила за контрол върху управленските и финансовите аспекти на прякото животозастраховане;

като има предвид, че при изчисляването на резерва за предстоящи плащания следва да бъде забранено всяко скрито намаление или сконтиране, от една страна, и да бъдат определени точни условия за използване на изрично намаление или сконтиране, от друга страна, в стремеж към предпазливост и прозрачност;

като има предвид, че поради особената природа на застрахователните предприятия са нужни някои промени в приложението към годишния счетоводен отчет и към консолидираните счетоводни отчети;

като има предвид, че в съответствие с целта да бъдат обхванати всички застрахователни предприятия, които попадат в приложното поле на Директиви 73/239/ЕИО и 79/267/ЕИО, както и някои други, не се предвиждат дерогации, подобни на тези за малките и средните предприятия в Директива 78/660/ЕИО, но някои малки взаимозастрахователни кооперации, изключени от приложното поле на Директиви 73/239/ЕИО и 79/267/ЕИО, не следва да бъдат обхванати;

като има предвид, че по същите причини възможността на държавите-членки, предвидена в Директива 83/349/ЕИО, да освободят предприятията майки на групи дружества от задължително консолидиране, когато предприятията, подлежащи на консолидация, общо не надвишават определен мащаб, не е възпроизведена по отношение на застрахователните предприятия;

като има предвид, че поради особеностите на асоциацията на подписвачите, известни под името „Лойд'с“, за тях са нужни особени разпоредби;

като има предвид, че разпоредбите на настоящата директива се прилагат и към консолидираните счетоводни отчети, съставени от предприятие майка, което е финансов холдинг, когато дъщерните му предприятия са изключително или главно застрахователни предприятия;

като има предвид, че разглеждането на проблемите, които възникват във връзка с настоящата директива, и по-специално с нейното прилагане, изискват представителите на държавите-членки и Комисията да си сътрудничат в Комитет за връзка; като има предвид, че за да се избегне нарастването на броя на подобни комитети, е желателно това сътрудничество да се осъществява в Комитета съгласно член 52 от Директива 78/660/ЕИО; като има предвид, че когато разглежда проблемите на застрахователните предприятия, Комитетът трябва да бъде в подходящ състав;

като има предвид, че поради сложността на материята застрахователните предприятия, които попадат в приложното поле на настоящата директива, трябва да разполагат с достатъчен срок, за да се съобразят с нейните разпоредби; като има предвид, че този срок трябва да бъде продължен, за да се даде възможност за извършване на нужните промени, отнасящи се до „Лойд'с“, от една страна, и до предприятията, които към момента на влизане в сила на настоящата директива отчитат инвестициите си по метода на историческата цена, от друга страна;

като се има предвид, че поради това следва да бъде предвиден преглед на някои разпоредби на директивата след натрупването на петгодишен опит в нейното прилагане, с оглед на стремежа към по-голяма прозрачност и хармонизация,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби и приложно поле

Член 1

1.   Членове 2 и 3 и член 4, параграфи 1, 3, 4 и 5, членове 6, 7, 13 и 14, член 15, параграфи 3 и 4, членове 16—21, членове 29—35, членове 37—42, член 43, параграф 1, точки 1—7 и 9—13, член 45, параграф 1, членове 46, 48—50, член 51, параграф 1, член 54, членове 56—59 и член 61 от Директива 78/660/ЕИО се прилагат към предприятията съгласно член 2 от настоящата директива, освен ако последната предвижда друго.

2.   Навсякъде в текста на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО, където е извършено препращане към членове 9 и 10 (баланс) или членове 23—26 (отчет за печалбите и загубите) от Директива 78/660/ЕИО, това се приема за препращане съответно към член 5 (баланс) или член 29 (отчет за печалбите и загубите) от настоящата директива.

3.   Препращането в Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО към членове 31—42 от Директива 78/660/ЕИО се приема за препращане към цитираните разпоредби, като се вземат предвид членове 45—62 от настоящата директива.

4.   Когато разпоредбите на Директива 78/660/ЕИО се отнасят до раздели, които нямат аналог в настоящата директива, приема се, че е извършено препращане към онези раздели съгласно член 6 от настоящата директива, в които са посочени съответните активи и пасиви.

Член 2

1.   Мерките за координиране, предписани от настоящата директива, се прилагат към дружества по смисъла на член 58, втори параграф от Договора, които са:

а)

предприятия по смисъла на член 1 от Директива 73/239/ЕИО като се изключват взаимозастрахователните кооперации, които не попадат в приложното поле на цитираната директива на основание член 3 от нея, но се включват институциите съгласно член 4, букви а), б), в) и д) от същата, освен когато дейността им не се състои изцяло или главно в застрахователна дейност;

б)

предприятия по смисъла на член 1 от Директива 79/267/ЕИО, с изключение на институциите и взаимозастрахователните кооперации съгласно член 2, параграфи 2 и 3, и член 3 от цитираната директива; или

в)

предприятия, които извършват презастраховане.

В настоящата директива тези предприятия се наричат застрахователни предприятия.

2.   Средствата на колективен пенсионен фонд по смисъла на член 1, параграф 2, букви в) и г) от Директива 79/267/ЕИО, които застрахователно предприятие управлява от свое име, но за сметка на трети лица, трябва да бъдат показани в баланса, ако застрахователното предприятие е титуляр на съответните активи. Общата стойност на тези активи и пасиви се посочва отделно или в бележките към отчета, по пера на актива и пасива. Държавите-членки могат да разрешат тези средства да бъдат представяни като задбалансови позиции, ако съществуват специални правила, по силата на които тези пера могат да бъдат изключени от активите, подлежащи на разпределение в случай на ликвидация на застрахователното предприятие (или аналогично производство).

Активите, придобити от името и за сметка на трети лица, не трябва да се показват в баланса.

Член 3

Разпоредбите на настоящата директива относно животозастраховането се прилагат mutatis mutandis към застрахователни предприятия, които сключват само здравни застраховки и извършват това изключително или главно според техническите принципи на животозастраховането.

Държавите-членки могат да приложат първата алинея към здравните застраховки, сключвани от смесени предприятия според техническите принципи на животозастраховането, когато тази дейност е значителна.

Член 4

Настоящата директива се прилага към „Лойд'с“, със съответното приспособяване, предвидено в приложението, с цел да бъдат взети предвид особеният характер и структура на „Лойд'с“.

РАЗДЕЛ 2

Общи разпоредби относно баланса и отчета за печалбите и загубите

Член 5

При застрахователните предприятия групирането на позиции при условията на член 4, параграф 3, букви а) или б) от Директива 78/660/ЕИО се ограничава, както следва:

в баланса — до позиции, означени с арабски цифри, освен онези, които се отнасят до техническите резерви, и

в отчета за печалбите и загубите — до позиции, означени с една или повече малки римски цифри, с изключение на I, позиции 1 и 4, и II, позиции 1, 5 и 6.

Групирането се разрешава само в съответствие с правилата, предвидени от държавите-членки.

РАЗДЕЛ 3

Форма на баланса

Член 6

Държавите-членки предписват следната форма на баланса:

Актив

А.

Записан, но невнесен капитал

като поисканият капитал се показва отделно (освен ако националното законодателство изисква да бъде показана в пасива; в този случай частта от капитала, която е поискана, но още не е внесена, се показва в раздел А или в раздел Д (IV) на актива).

Б.

Нематериални активи

Така както са описани под позиции Б и В I от член 9 от Директива 78/660/ЕИО като отделно се показват:

разходите за учредяване, както са определени от националното законодателство и доколкото националното законодателство допуска показването им в актива (освен ако националното законодателство изисква тяхната индикация в бележките към отчета),

търговска репутация, доколкото активът е придобит възмездно (освен ако националното законодателство изисква нейната индикация в бележките към отчета).

В.

Инвестиции

I.

Терени и сгради:

като отделно се показват терените и сградите, които застрахователното предприятие използва за собствената си дейност (освен ако националното законодателство изисква те да бъдат оповестени в бележките към отчета).

II.

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия:

1.

Дялове в свързани предприятия.

2.

Дългови ценни книжа, емитирани от свързани предприятия, и заеми предоставени на такива предприятия.

3.

Дялови участия.

4.

Дългови ценни книжа, емитирани от предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие, и заеми предоставени на такива предприятия.

III.

Други финансови инвестиции:

1.

Акции, други ценни книжа с променлив доход и дялове в инвестиционни фондове.

2.

Облигации и други ценни книжа с фиксиран доход.

3.

Участие в инвестиционни пулове.

4.

Заеми, обезпечени с ипотека.

5.

Други заеми.

6.

Депозити в кредитни институции.

7.

Други.

IV.

Депозити в предприятия цеденти.

Г.

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск

Д.

Вземания

(С отделна индикация, като подпозиции на позиции I, II и III,

вземанията към:

свързани предприятия, и

— предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие).

I.

Вземания, възникнали от операции по пряко застраховане към:

1.

притежатели на полици;

2.

застрахователни посредници.

II.

Вземания, възникнали от операции по презастраховане.

III.

Други вземания.

IV.

Записан и изискуем, но невнесен капитал

(освен ако националното законодателство не предвижда изискуемият, но невнесен капитал, да бъде показан в раздел А на актива).

Е.

Други активи

I.

Материални активи и материални запаси, изброени под В II и Г I в член 9 от Директива 78/660/ЕИО, с изключение на терени и сгради, незавършено строителство на сгради и платени суми за терени и сгради.

II.

Парични средства в банкови сметки и в брой.

III.

Собствени акции (с означение на номиналната им стойност, а ако такава липсва — счетоводната им стойност), ако националното законодателство допуска показването им в баланса.

IV.

Други.

Ж.

Авансови плащания и натрупан приход.

I.

Начислени лихви и рента.

II.

Отложени аквизиционни разходи (с разграничаване на разходите за общо застраховане и за животозастраховане).

III.

Други авансови плащания и натрупан приход.

З.

Загуба за финансовата година

(освен ако националното законодателство не предвижда тя да бъде показана в А, VI на пасива).

Пасив

А.

Капитал и резерви

I.

Записан капитал или равностойни средства

(освен ако националното законодателство изисква в тази група да бъде показан изискуемият капитал. В този случай размерът на записания и на внесения капитал се показват отделно).

II.

Премии от емисия.

III.

Преоценъчен резерв.

IV.

Резерви.

V.

Печалби или загуби, пренесени от минали години.

VI.

Резултат за финансовата година

(освен ако националното законодателство изисква той да бъде показан в раздел З на актива или в раздел И на пасива).

Б.

Подчинени задължения

В.

Технически резерви

1.   Пренос-премиен резерв:

 

 

a)   брутен размер

 

б)   суми по презастраховане (—)

 

 

 

2.   Резерв по застраховка „Живот“:

 

 

a)   брутен размер

 

б)   суми по презастраховане (—)

 

 

 

3.   Резерв за предстоящи плащания:

 

 

a)   брутен размер

 

б)   суми по презастраховане (—)

 

 

 

4.   Резерв за бонуси и отстъпки (освен ако е показан в позиция 2):

 

 

a)   брутен размер

 

б)   суми по презастраховане (—)

 

 

 

5.   Изравнителен резерв

 

 

6.   Друг технически резерв:

 

 

a)   брутен размер

 

б)   суми по презастраховане (—)

 

 

 

Г.

Технически резерви по застраховки по живот, при които инвестиционният риск се носи от притежателите на полици:

a)   брутен размер

 

б)   суми по презастраховане (—)

 

 

 

Д.

Резерви за други рискове и разходи

1.

Резерви за пенсии и подобни задължения.

2.

Резерви за данъчно облагане.

3.

Други резерви.

Е.

Депозити, получени от презастрахователи

Ж.

Задължения

(сумите, дължими на:

свързани предприятия, и

предприятия, в които застрахователното предприятие има дялово участие,

се показват отделно като пера).

I.

Задължения, възникнали от операции по пряко застраховане.

II.

Задължения, възникнали от операции по презастраховане.

III.

Облигационни заеми като конвертируемите заеми се записват отделно.

IV.

Задължения към кредитни институции.

V.

Други задължения, включително данъци и обществено осигуряване.

З.

Начислени задължения и приходи за бъдещи периоди

И.

Печалба за финансовата година

(освен ако националното законодателство изисква тя да бъде показана в А VI на пасива).

Член 7

Член 14 от Директива 78/660/ЕИО не се прилага към финансовите ангажименти, свързани със застрахователна дейност.

РАЗДЕЛ 4

Особени разпоредби за някои балансови позиции

Член 8

Член 15, параграф 3 от Директива 78/660/ЕИО се прилага само към позициите в Б и В I и В II на актива съгласно член 6 от настоящата директива. Всички движения по тези позиции се показват на основата на балансовата стойност в началото на финансовата година.

Член 9

Актив: позиция В III 2

Облигации и други ценни книжа с фиксиран доход

1.   Тази позиция обхваща облигациите и други търгуеми ценни книжа с фиксиран доход, емитирани от кредитни институции, от други предприятия и от публични организации, доколкото не се отнасят към позиции В II 2 и В II 4.

2.   За облигации и други ценни книжа с фиксиран доход се считат и лихвоносните ценни книжа, чиято лихва се променя в зависимост от определени параметри, например лихвения процент на междубанковия пазар или на европазара.

Член 10

Актив: позиция В III 3

Участие в инвестиционни пулове

Тази позиция обхваща акциите, държани от предприятието в общи инвестиции, съставени от няколко предприятия или пенсионни фондове, чието управление е поверено на едно от тези предприятия или на един от тези пенсионни фондове.

Член 11

Актив: позиции В III 4 и В III 5

Заеми, обезпечени с ипотеки, и други заеми

Заемите, отпуснати на притежатели на полици, за които полицата е основно обезпечение, трябва се оповестят в позиция „Други заеми“ и размерът им се посочва в бележките към отчета. Заемите, обезпечени с ипотека, се отразяват като такива дори когато са обезпечени и със застрахователен договор. Когато сумата по позиция „Други заеми“, която не е обезпечена с полица, е значителна, подробности се посочват в бележките към отчета.

Член 12

Актив: позиция В III 6

Депозити в кредитни институции

В това позиция се показват сумите, които могат да бъдат теглени само след изтичането на определен срок. Сумите, внесени без такова ограничение, се показват в раздел Е, II, дори когато влоговете са лихвоносни.

Член 13

Актив: позиция В III 7

Други

В тази позиция се показват инвестициите, които не са обхванати от позиции В III 1—6. Когато размерът на тези инвестиции е значителен, за тях трябва да бъдат дадени пояснения в бележките към отчета.

Член 14

Актив: позиция В IV

Депозити в предприятия цеденти

В баланса на предприятието, което приема презастраховане, в тази група се показват вземанията към предприятия цеденти, които съответстват на обезпеченията, депозирани при тези предприятия или при трети лица, или на сумите, задържани от тези предприятия.

Тези суми не могат да бъдат прегрупирани с други вземания на презастрахователя към застрахователя цедент, нито могат да бъдат прихващани срещу суми, които презастрахователят дължи на застрахователя цедент.

Ценните книжа, депозирани при предприятия цеденти, или при трети лица, които остават притежание на предприятието, извършващо активно презастраховане, се записват като инвестиция в подходящата позиция на отчета на последното.

Член 15

Актив: раздел Г

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционен риск

При животозастраховането в този раздел се показват от една страна инвестициите, чиято стойност се използва за определяне на стойността или възвръщаемостта по договорите, свързани с инвестиционен фонд, и от друга страна — инвестициите, които покриват пасиви, определени на основата на индекс. В раздела се показват и инвестиции, държани за сметка на членовете на сдружение тонтини и предназначени за разпределение между тях.

Член 16

Актив: група Е IV

Други

В тази група се показват активите, които не се отнасят към раздел Е, групи I, II и III. Когато тези активи са значителни, за тях трябва да бъдат дадени пояснения в приложението.

Член 17

Актив: група Ж I

Начислени лихви и рента

В тази група се показват сумите, които съставляват лихва и рента и са спечелени към датата на приключване на баланса, но все още не са изискуеми.

Член 18

Актив: група Ж II

Отложени аквизиционни разходи

1.   Аквизиционните разходи по застрахователни договори се записват като разходи за бъдещи периоди в съответствие с член 18 от Директива 78/660/ЕИО, доколкото това записване не е забранено от държавите-членки.

2.   Държавите-членки могат да разрешат аквизиционните разходи да бъдат приспаднати от пренесените премии при общото застраховане, както и да бъдат приспаднати чрез актюерски способи от математическите резерви при животозастраховането. Когато се използва този метод, сумите, приспаднати от резервите, се посочват в бележките към отчета.

Член 19

Пасив: група А I

Записан капитал или равностойни средства

В тази група се показват всички суми, без оглед на действителното им наименование, които в зависимост от правно организационната форма на застрахователното предприятие се приемат за собствен капитал, записан от съдружниците или от други лица, съгласно националното законодателство на заинтересованата държава-членка.

Член 20

Пасив: група А IV

Резерви

В тази група се показват всички видове резерви, изброени в член 9 от Директива 78/660/ЕИО по раздел А, IV на пасива, съгласно определението, дадено там. Държавите-членки могат да изискват и други видове резерви, ако те са необходими за застрахователните дружества с правно организационна форма, различна от посочените в Директива 78/660/ЕИО.

Резервите се показват поотделно като позиции в раздел А, IV на пасива на баланса на съответното застрахователно предприятие, с изключение на преоценъчния резерв, който се показва в раздел А, III на пасива.

Член 21

Пасив: раздел Б

Непривилигировани задължения

Когато с договор е постигнато съгласие, че при прекратяване или обявяване в несъстоятелност определени задължения, представени или непредставени от удостоверения, трябва да се изплатят само след удовлетворяване на вземанията на всички други кредитори, тези задължения се показват в този раздел.

Член 22

Когато държава-членка разреши в баланса на предприятието да бъдат включвани суми, за чието разпределяне между застрахованите или между акционерите не е взето решение до приключването на финансовата година, тези суми се показват в раздел Ба на пасива (Фонд за бъдещо разпределение).

Движенията по този раздел следват тези в II, позиция 12а (Прехвърляне към или от фонда за бъдещо разпределяне) на отчета за печалбите и загубите.

Член 23

Пасив: раздел В

Технически резерви

Член 20 от Директива 78/660/ЕИО се прилага към техническите резерви, като се спазват разпоредбите на членове 24—30 от настоящата директива.

Член 24

Пасив: раздел В, позиции 1б), 2б), 3б), 4б) и 6б) и Гб).

Суми по презастраховане

1.   Сумите по презастраховане са действителните или прогнозирани суми, които се приспадат от брутните размери на техническите резерви в съответствие с финансовите ангажименти по договори за презастраховане.

2.   Сумите по презастраховане в пренос-премийния резерв се изчисляват по методите, посочени в член 57, или съобразно условията на договора за презастраховане.

3.   Държавите-членки могат да изискват или разрешават сумите по презастраховане да бъдат показани в актива. Когато се използва тази възможност, тези суми се показват в позиция Г а) на актива (Част на презастрахователите в техническите резерви), подразделени както следва:

1.

Пренос-премиен резерв.

2.

Резерв по застраховка „Живот“.

3.

Резерв за предстоящи плащания.

4.

Резерв за бонуси и отстъпки (освен ако е показан в позиция 2).

5.

Други технически резерви.

6.

Технически резерви по застраховки по живот, при които инвестиционният риск се носи от притежателите на полици.

Независимо от член 5, тези пера не могат да бъдат групирани.

Член 25

Пасив: позиция В 1

Пренос-премиен резерв

Пренос-премийният резерв е сума, представляваща частта от бруто премиите, която трябва да бъде отнесена към следващата финансова година или към следващи финансови години. До извършването на по-нататъшна хармонизация държавите-членки могат да изискват или разрешават пренос-премийният резерв при животозастраховането да бъде показан в раздел В, позиция 2.

Ако в съответствие с член 26 в раздел В, позиция 1 се показва и размерът на резерва за неизтекли рискове, названието на раздела е „Пренос-премиен резерв и резерв за неизтекли рискове“. Когато сумата за неизтеклите рискове е значителна, тя се посочва отделно в баланса или в бележките към отчета.

Член 26

Пасив: позиция В 6

Други технически резерви

В този раздел между другото се показва резервът за неизтекли рискове, т.е сумата, заделена наред с пренесените премии, за покриване на рискове, които ще бъдат поети от застрахователното предприятие след края на финансовата година, с цел удовлетворяване на всички искания за обезщетение по валидни застрахователни договори, които надвишават пренесените премии и изискуемите премии по тези договори. Ако националното законодателство предвижда това, резервът за неизтекли рискове може да бъде прибавен към пренос-премийния резерв по смисъла на член 25 и показан в сумата, записана в позиция В 1.

Когато сумата за неизтеклите рискове е значителна, тя се посочва отделно в баланса или в бележките към отчета.

Когато възможността по втория абзац на член 3 не се използва, в този раздел се показват и резервите за нарастваща възраст.

Член 27

Пасив: позиция В 2

Резерв по застраховка по живот

Резервът по застраховка по живот е актюерски изчислената стойност на пасивите на застрахователното предприятие, включително разпределените доходи, след приспадане на актюерската стойност на бъдещите премии.

Член 28

Пасив: позиция В 3

Резерв за предстоящи плащания

Резервът за предстоящи плащания е равен на прогнозната обща крайна цена за застрахователното предприятие при покриване на всички обявени и необявени вреди, настъпили до края на финансовата година, без сумите, вече изплатени във връзка с такива вреди.

Член 29

Пасив: позиция В 4

Резерв за бонуси и отстъпки

Резервът за бонуси и отстъпки включва сумите, предназначени за застрахованите и ползващите се лица по застрахователни договори чрез участие в бонуси и отстъпки по смисъла на член 39, доколкото тези суми не са кредитирани по сметка на застрахованите или показани в позиция Ба (Фонд за бъдещо разпределение) съобразно член 22, параграф 1, или в позиция В 2.

Член 30

Пасив: позиция В 5

Изравнителен резерв

1.   Изравнителният резерв включва всички суми, заделени в съответствие с правните или административни изисквания за изравняване на колебанията в квотите на вредите през следващи години или за покриване на особените рискове.

2.   Ако резерви по смисъла на член 20 са формирани за същата цел, без да съществуват правни или административни изисквания, това се посочва в бележките към отчета.

Член 31

Пасив: раздел Г

Технически резерви по застраховки „Живот“, при които инвестиционният риск се носи от притежателите на полици

В този раздел се показват техническите резерви за покриване на пасиви, свързани с инвестиции по договори за застраховка „Живот“, чиято стойност или възвращаемост се определя в зависимост от инвестиции, за които притежателят на полицата носи отговорност, или спрямо индекс.

Всички допълнителни технически резерви, формирани за покриване на рисковете смърт, административни разходи или други рискове (например престации, дължими на датата на падежа, или гарантирана откупна стойност), се показват в позиция В 2.

В раздел Г се показват и техническите резерви, които представляват задължения на организатора на тонтините към членовете на организацията им.

Член 32

Пасив: раздел Е

Депозити, получени от презастрахователи

В случай на презастраховане в този раздел на баланса на предприятието цедент, се показват сумите, депозирани или изтеглени от други застрахователни предприятия по договори за презастраховане. Не се допуска прихващане на тези суми срещу задълженията или вземанията към тези други предприятия.

Когато предприятието цедент, е получило като депозит ценни книжа, прехвърлени в негова собственост, в тази позиция се показва сумата, която предприятието цедент, дължи по силата на депозита.

РАЗДЕЛ 5

Структура на отчета за печалбите и загубите

Член 33

1.   Държавите-членки предписват структурата съгласно член 34 за отчета за печалбите и загубите.

2.   Техническата сметка за общо застраховане се използва за видовете пряко застраховане, които попадат в приложното поле на Директива 73/239/ЕИО, и за съответните класове презастраховане.

2.   Техническата сметка за животозастраховане се използва за класовете застраховане, уредени от Директива 79/267/ЕИО, и за съответните класове презастраховане.

4.   Държавите-членки могат да изискват или допускат предприятия, чиято дейност се състои изцяло в презастраховане, да използват техническата сметка за общото застраховане по отношение на цялата си дейност. Същото важи за предприятия, които извършват пряко общо застраховане, както и презастраховане.

Член 34

Отчет за печалбите и загубите

1.   Спечелени премии, без презастраховане:

 

 

 

a)   бруто начислени премии

 

 

б)   отстъпени премии на презастрахователи (—)

 

в)   промяна на брутния размер на пренос-премийния резерв и, доколкото националното законодателство разрешава показването на този резерв в позиция В 1 на пасива, промяна в резерва за неизтекли рискове (+/—)

 

 

г)   промяна в пренос-премийния резерв, суми по презастраховане (+/—)

2.   Разпределени приходи от инвестиции, прехвърлени от нетехническата сметка (позиция III 6).

 

 

3.   Други технически приходи, без презастраховане.

 

 

4.   Настъпили вреди, без презастраховане:

 

 

 

a)   изплатени обезщетения:

 

 

 

aa)   брутен размер

 

 

бб)   суми по презастраховане (—)

 

б)   промяна в резерва за предстоящи плащания:

 

 

 

aa)   брутен размер

 

 

бб)   суми по презастраховане (—)

5.   Промени в други технически резерви, без презастраховане, които не са показани в други пера (+/—)

 

 

6.   Бонуси и отстъпки, без презастраховане

 

 

7.   Нетни оперативни разходи:

 

 

 

а)   аквизиционни разходи

 

 

б)   промяна в отложените аквизиционни разходи (+/—)

 

 

в)   административни разходи

 

 

г)   комисиони от презастрахователи, и участие в печалбата (—)

 

8.   Други технически разходи, без презастраховане.

 

 

9.   Промяна в изравнителния резерв (+/—).

 

 

10.   Всичко (салдо по техническата сметка за общо застраховане (позиция III 1).

 

 

1.   Спечелени премии, без презастраховане:

 

 

 

a)   бруто начислени премии

 

 

б)   отстъпени премии на презастрахователи (—)

 

 

в)   промяна в пренос-премийния резерв, без презастраховане (+/—)

 

2.   Приходи от инвестиции:

 

 

 

a)   приходи от дялови участия, като тези от свързани предприятия се посочват отделно…

 

 

б)   приходи от други инвестиции, като тези от свързани предприятия се посочват отделно…

 

 

 

aa)   приходи от терени и сгради

 

 

бб)   приходи от други инвестиции

 

в)   корекции на стойността на инвестициите

 

 

г)   печалба от реализацията на инвестиции

 

….

3.   Нереализирани печалби от инвестициите

 

 

4.   Други технически приходи, без презастраховане

 

 

5.   Настъпили вреди, без презастраховане:

 

 

 

а)   изплатени обезщетения:

 

 

 

аа)   брутен размер

 

 

бб)   дял на презастрахователи (—)

 

….

б)   промяна в резерва за предстоящи плащания:

 

 

 

аа)   брутен размер

 

 

бб)   дял на презастрахователи (—)

….

….

6.   Промяна в други технически резерви, без презастраховане, които не са показани в други пера (+/—):

 

 

 

a)   резерв по застраховка живот, без презастраховане:

 

 

 

aa)   брутен размер

 

 

бб)   дял на презастрахователи (—)

….

 

б)   други технически резерви, без презастраховане

 

7.   Бонуси и отстъпки, без презастраховане

 

 

8.   Нетни оперативни разходи:

 

 

 

а)   аквизиционни разходи

 

 

б)   промяна в отложените аквизиционни разходи (+/—)

 

 

в)   административни разходи

 

 

г)   комисионни от презастрахователи и участие в печалбата (—)

 

….

9.   Разходи за инвестиции:

 

 

 

а)   разходи за управление на инвестициите, включително участие

 

 

б)   корекции на стойността на инвестициите

 

 

в)   загуби от реализацията на инвестиции

 

….

10.   Нереализирани загуби от инвестиции

 

 

11.   Други технически разходи, без презастраховане

 

 

12.   Разпределен доход от инвестиции, прехвърлен в нетехническата сметка (—) (позиция III 4)

 

 

13.   Общо: салдо по техническата сметка за животозастраховане (позиция III 2)

 

 

1.   Салдо по техническата сметка за общо застраховане (позиция I 10).

 

 

2.   Салдо по техническата сметка за животозастраховане (позиция II 13).

 

 

3.   Приходи от инвестиции

 

 

 

а)   приходи от дялови участия, като тези от свързани предприятия се посочват отделно …

 

 

б)   приходи от други инвестиции, като тези от свързани предприятия се посочват отделно …

 

 

 

аа)   приходи от терени и сгради

 

 

бб)   приходи от други инвестиции

….

 

в)   корекции на стойността на инвестициите

 

 

г)   печалби от реализацията на инвестиции

 

….

4.   Разпределен доход от инвестиции, прехвърлен от техническата сметка за животозастраховане (позиция II 12).

 

 

5.   Разходи за инвестиции

 

 

 

а)   разходи за управление на инвестициите, включително участие

 

 

б)   корекции на стойността на инвестициите

 

 

в)   загуба от реализацията на инвестиции

 

….

6.   Разпределен доход от инвестиции, прехвърлен в техническата сметка за общо застраховане (позиция I 2)

 

 

7.   Други приходи

 

 

8.   Други разходи, включително корекции на стойността

 

 

9.   Данък върху резултата от обичайната дейност

 

 

10.   Резултат от обичайната дейност след данъчното облагане

 

 

11.   Извънредни приходи

 

 

12.   Извънредни разходи

 

 

13.   Извънреден резултат

 

 

14.   Данък върху извънредния резултат

 

 

15.   Други разходи, непоказани в предходните позиции

 

 

16.   Резултат за финансовата година

 

 

РАЗДЕЛ 6

Особени разпоредби за някои пера на отчета за печалбите и загубите

Член 35

Техническа сметка за общо застраховане: позиция I 1а)

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 1а)

Бруто начислени премии

Бруто начислените премии са всички суми, дължими през финансовата година по застрахователни договори, независимо от обстоятелството, че тези суми са свързани изцяло или отчасти със следваща финансова година, и по-специално:

i)

премиите, чието начисляване предстои, когато изчислението може да бъде извършено само в края на годината;

ii)

единичните премии, включително анюитетните премии,

при животозастраховането — единичните премии, които произтичат от резервите за бонуси и отстъпки, доколкото те трябва да бъдат третирани като премии съгласно договорите и ако националното законодателство изисква или допуска показването им като премии;

iii)

допълнителните премии в случай на шестмесечни, тримесечни или ежемесечни плащания и допълнителни плащания от застрахованите за покриване на разходите на застрахователното предприятие;

iv)

в случай на съзастраховане — частта на предприятието от всички премии;

v)

премиите по презастраховане, дължими от застрахователни предприятия цеденти и ретроцеденти, включително премиите, постъпили в портфейла;

след приспадане на:

премиите, извадени от портфейла в полза на застрахователни предприятия цеденти и ретроцеденти, и

анулираните премии.

Горните суми не включват данъците или разходите, начислявани с премиите.

Член 36

Техническа сметка за общо застраховане: позиция I 1б)

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 1б)

Отстъпени премии на презастрахователи

Премии, отстъпени на презастрахователи, са премиите, платени или дължими по договори за пасивно презастраховане, сключени от застрахователното предприятие. Премиите, постъпили в портфейла и дължими при сключване или изменение на договори за пасивно презастраховане, се добавят; изискуемите премии, които трябва да бъдат извадени от портфейла, се изваждат.

Член 37

Техническа сметка за общо застраховане: позиции I 1в) и г)

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 1в)

Промяна в пренос-премийния резерв, без презастраховане

По отношение на животозастраховането, до извършването на по-нататъшна координация държавите-членки могат да изискват или разрешават промяната в пренесените премии да бъде включвана в промяната в резерва по застраховка по живот.

Член 38

Техническа сметка за общо застраховане: позиция I 4

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 5

Настъпили вреди, без презастраховане

1.   Настъпилите вреди са всички суми, изплатени за финансовата година, плюс резерва за предстоящи плащания, минус резерва за предстоящи плащания за предходната финансова година.

Тези суми включват анюитети, откупуване, добавени и извадени суми от резерва за предстоящи плащания в полза на и от застрахователни предприятия цеденти и презастрахователи, вътрешни и външни разходи за управление на вредите, както и настъпилите, но необявени вреди, посочени в член 60, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а).

Приспадат се сумите, които подлежат на връщане поради встъпване в права и абандон по силата на член 60, параграф 1, буква г).

2.   Когато има значителна разлика между:

размера на резерва, заделен в началото на годината за предстоящи плащания по вреди, настъпили през минали години, и

сумите, изплатени през годината за вреди, настъпили през минали години, както и размера на резерва в края на годината за такива предстоящи плащания,

тази разлика се посочва в бележките към отчета по категории и по размер.

Член 39

Техническа сметка за общо застраховане: позиция I 6

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 7

Бонуси и отстъпки, без презастраховане

Бонусите включват всички суми, относими към финансовата година и изплатени или дължими на притежателите на полици и на други застраховани, или заделени в тяхна полза, включително суми, използвани за увеличаване на техническите резерви или за намаляване на бъдещите премии, доколкото тези суми съставляват разпределен излишък или печалба от дейността като цяло или от част от дейността, след приспадане на сумите, които са били заделени през минали години и вече не са необходими.

Отстъпките са такива суми, доколкото те представляват частично връщане на премиите, извършено при изпълнението на договорите.

Когато сумите, отнесени към бонуси, и сумите, отнесени в отстъпки, са значителни, те се посочват отделно в бележките към отчета.

Член 40

Техническа сметка за общо застраховане: позиция I 7а)

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 8а)

Аквизиционни разходи

Аквизиционни разходи са разходите, които произтичат от сключването на застрахователни договори. Към тях се отнасят както преките разходи, например аквизиционни комисионни, разходи за откриване на застрахователни досиета или за включване на застрахователни договори в портфейла, така и косвените разходи, например разходи за реклама или административни разходи, свързани с обработката на предложения и издаването на полици.

Държавите-членки могат да изискват комисионните за подновяване на полици да бъдат показани в позиция I 7в) или в позиция II 8в).

Член 41

Техническа сметка за общо застраховане: позиция I 7в)

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 8в)

Административни разходи

Административни разходи са разходите по събиране на премиите, управление на портфейла, управление на бонусите и отстъпките, както и разходите по активно и пасивно презастраховане. Те включват по-специално разходи за труд и амортизация на мебели и оборудване, доколкото те не трябва да бъдат показани като аквизиционни разходи, настъпили вреди или разходи за инвестиции.

Член 42

Техническа сметка за животозастраховане: позиции II 2 и II 9

Нетехническа сметка: позиции III 3 и позиции III 5

Приходи и разходи, свързани с инвестиции

1.   Всички инвестиционни приходи и разходи, свързани с общото застраховане, се посочват в нетехническата сметка.

2.   Предприятията, които извършват само животозастраховане, показват инвестиционните приходи и разходи на техническата сметка за животозастраховане.

3.   Предприятията, които извършват както животозастраховане, така и общо застраховане, показват инвестиционните приходи и разходи в техническата сметка за животозастраховане, доколкото те са пряко свързани с извършването на застраховки по живот.

4.   Държавите-членки могат да изискват или да разрешават инвестиционните приходи и разходи да бъдат показани според източника или предназначението на инвестициите, като при нужда се предписват допълнителни пера в техническата сметка за общо застраховане, по аналогия със съответните пера в техническата сметка за животозастраховане.

Член 43

Техническа сметка за общо застраховане: позиция I 2

Техническа сметка за животозастраховане: позиция II 12

Нетехническа сметка: позиции III 4 и III 6

Разпределен приход от инвестиции

1.   Когато част от инвестиционния приход е прехвърлена в техническата сметка за общо застраховане, прехвърлената сума от нетехническата сметка се изважда от позиция III 6 и се прибавя към позиция I 2.

2.   Когато част от инвестиционния приход, показана в техническата сметка за животозастраховане, е прехвърлена в нетехническата сметка, прехвърлената сума се изважда от позиция II 12 и се прибавя към позиция III 4.

3.   Държавите-членки могат да определят условията за прехвърляне на разпределените приходи от една част на отчета за печалбите и загубите в друга, както и размера на тези суми. Причините за подобно прехвърляне и основата за извършването му във всички случаи се оповестяват в бележките към отчета; ако е уместно, за тази цел е достатъчно препращане към текста на съответните нормативни актове.

Член 44

Техническа сметка за животозастраховане: позиции II 3 и II 10

Нереализирани печалби и загуби от инвестиции

1.   По отношение на животозастраховането държавите-членки могат да разрешат в група II 3 и II 10 на отчета за печалбите и загубите да бъдат вписани изцяло или частично промените в разликата между:

оценката на инвестициите по текуща стойност или по един от методите, посочени в член 33, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО, и

тяхната оценка по придобивна цена.

Държавите-членки са длъжни във всички случаи да изискват сумите по параграф 1 да бъдат показани в посочените позиции, когато са свързани с инвестиции, показани в раздел Г на актива.

2.   Държавите-членки, които изискват или разрешават оценяване на инвестициите в раздел В на актива, по текуща стойност, могат да разрешат промяната в разликата между оценката на тези инвестиции по текуща стойност и оценката им по придобивна цена при общото застраховане да бъде показана изцяло или частично в позиция III 3а) и в позиция III 5а) на отчета за печалбите и загубите.

РАЗДЕЛ 7

Правила за оценяване

Член 45

Член 32 от Директива 78/660/ЕИО, според който оценката на перата, показани в годишния счетоводен отчет, се извършва по придобивна цена или себестойност, се прилага към инвестициите, като се спазват разпоредбите на членове 46—49 от настоящата директива.

Член 46

1.   Държавите-членки могат да изискват или разрешават инвестициите в раздел В на актива да бъдат оценявани по текущата им стойност, изчислена съобразно членове 48 и 49.

2.   Инвестициите, отчетени в раздел Г на актива, се записват по текущата им стойност.

3.   Когато инвестициите се записват по придобивна цена, текущата им стойност се посочва в бележките към отчета.

Въпреки това, държавите-членки, в които към датата на съобщаване на настоящата директива инвестициите се записват по придобивна цена, могат да разрешат на застрахователните предприятия да посочат за пръв път в бележките към отчета текущата стойност на инвестициите в раздел В, група I на актива най-късно пет години от датата по член 70, параграф 1, а текущата стойност на другите инвестиции — най-късно три години след същата дата.

4.   Когато инвестициите се записват по текуща стойност, придобивната им цена се посочва в бележките към отчета.

5.   Към всички инвестиции, показани в позиции с арабски цифри или в група В I на актива, се прилага един и същ метод на оценяване.

6.   Методът, приложен към всяко позиция с инвестиции, се посочва в бележките към отчета.

Член 47

Когато към инвестициите се прилага методът на текущата стойност, прилагат се член 33, параграфи 2 и 3 от Директива 78/660/ЕИО, с изключение на предвиденото в членове 37 и 44 от настоящата директива.

Член 48

1.   При инвестиции, различни от терени и сгради, „текуща стойност“ е пазарната стойност, освен ако друго не е предвидено в параграф 5.

2.   Когато инвестициите са допуснати до търговия на официална фондова борса, „пазарна стойност“ е стойността на датата на приключване на баланса, а ако тази дата не е работен ден за борсата, стойността в последния ден на борсова търговия, предхождащ тази дата.

3.   Когато съществува пазар на инвестиции, различни от посочените в параграф 2, „пазарна стойност“ е средната цена, на която тези инвестиции са били търгувани на датата на приключване на баланса, а ако тази дата не е работен ден за борсата, цената в последния ден на борсова търговия, предхождащ тази дата.

4.   Когато на датата на съставяне на отчета инвестициите по параграф 2 и 3 са продадени или предстои да бъдат продадени в кратък срок, пазарната стойност се намалява с действителните или прогнозирани разходи за реализация.

5.   Освен в случаите, когато се прилага методът на изравняване (equity) съобразно член 59 от Директива 78/660/ЕИО, всички други инвестиции се оценяват предпазливо на основата на тяхната вероятна стойност на реализация.

6.   Във всички случаи методът на оценяване се описва точно, а изборът му се мотивира в бележките към отчета.

Член 49

1.   По отношение на терените и сградите „текуща стойност“ е пазарната стойност на датата на оценката, при нужда намалена в съответствие с параграфи 4 и 5.

2.   „Пазарна стойност“ е цената, на която терените и сградите могат да бъдат продадени чрез частен договор между изразил съгласие продавач и несвързан с него купувач на датата на оценката, при условие че имотът е предмет на публично предлагане на пазара, пазарните условия позволяват извършването на редовна продажба и за нейното договаряне има достатъчно време с оглед естеството на имота.

3.   Пазарната стойност се определя чрез отделно оценяване на всеки поземлен имот и сграда, извършвано най-малко веднъж на пет години по методи, които са общопризнати или са признати от органите за застрахователен надзор. Член 35, параграф 1, буква б) от Директива 78/660/ЕИО не се прилага.

4.   Когато стойността на поземлен имот или сграда е намаляла в сравнение с предходната оценка по параграф 3, стойността съответно се коригира. Така получената по-ниска стойност не се увеличава в следващите баланси, освен ако подобно увеличение се дължи на ново определяне на пазарната стойност в съответствие с параграфи 2 и 3.

5.   Когато на датата на съставяне на отчета терените и сградите са продадени или предстои да бъдат продадени в кратък срок, стойността, изчислена съобразно параграфи 2 и 4, се намалява с действителните или прогнозирани разходи за реализация.

6.   Когато пазарната стойност на поземлен имот или сграда не може да бъде определена, за текуща стойност се приема стойността, получена по метода на придобивната цена или производствените разходи.

7.   Методът, по който е изчислена текущата стойност на терените и сградите, и разпределението на тази стойност по години се посочват в бележките към отчета.

Член 50

Член 33 от Директива 78/660/ЕИО се прилага към застрахователни предприятия по следния начин:

а)

параграф 1, буква а) се прилага към активи, показани в раздел Е, група I съгласно член 6 от настоящата директива.

б)

параграф 1, буква в) се прилага към активи, показани в раздел В, групи I—IV, и раздел Е, група I (с изключение на дялове) и раздел Е, група III съгласно член 6 от настоящата директива.

Член 51

Член 35 от Директива 78/660/ЕИО се прилага към застрахователните предприятия при спазване на следните разпоредби:

а)

член 35 от цитираната директива се прилага към активите, показани в раздели Б и В, и към дълготрайните активи, показани в раздел Е, група I съгласно член 6 от настоящата директива;

б)

параграф 1, буква в), аа) се прилага към активи, показани в раздел В, групи II, III и IV, и в раздел Е, група III съгласно член 6 от настоящата директива.

Държавите-членки могат да изискват стойността на прехвърлимите ценни книжа, показани като инвестиции, да бъде коригирана така, че те да бъдат отразени на по-ниската стойност, която ще им бъде придадена към датата на приключване на баланса.

Член 52

Член 38 от Директива 78/660/ЕИО се прилага към активите, показани в раздел Е, група I съгласно член 6 от настоящата директива.

Член 53

Член 39 от Директива 78/660/ЕИО се прилага към активите, показани в раздел Д, групи I, II и III, и в раздел Е, група II съгласно член 6 от настоящата директива.

Член 54

При общото застраховане сумата на отложените аквизиционни разходи се определя на основа, която съответства на основата, използвана за пренесените премии.

При животозастраховането изчисляването на отложените аквизиционни разходи, може да бъде част от актюерското изчисление, предвидено в член 59.

Член 55

1.

а)

Ако не са оценени по пазарна стойност, дълговите и други ценни книжа с фиксиран доход в раздел В, групи II и III на актива се показват в баланса по придобивна цена. Държавите-членки могат да изискват или разрешават подобни дългови ценни книжа да бъдат показани в баланса със стойност, равна на сумата, платима на падежа.

б)

Когато придобивната цена на ценните книжа съгласно буква а) надвишава сумата, платима на падежа, разликата се отнася към отчета за печалбите и загубите. Държавите-членки могат да изискват или разрешават разликата да бъде отписана на части, като пълното отписване се извършва при изплащането на книжата. Разликата трябва да бъде показана отделно в баланса или в бележките към отчета.

в)

Когато придобивната цена на ценните книжа съгласно буква а) е по-ниска от сумата, платима на падежа, държавите-членки могат да изискват или разрешават разликата да бъде отнесена в приход на части през оставащия период до изплащането. Разликата трябва да бъде показана отделно в баланса или в бележките към отчета.

2.   Когато дълговите или други ценни книжа с фиксиран доход, които не са оценени по пазарна стойност, се продават преди датата на падежа и полученото се използва за закупуване на други дългови ценни книжа с фиксиран доход, държавите-членки могат да разрешат разликата между полученото от продажбата и отчетната стойност на книжата да бъде разпределена равномерно през оставащия период до датата на падежа на първоначалната инвестиция.

Член 56

Технически резерви

Размерът на техническите резерви във всеки момент трябва да позволява на предприятието да изпълни всички нормално предвидими задължения, които произтичат от застрахователни договори.

Член 57

Пренос-премиен резерв

1.   Пренос-премийният резерв по начало се изчислява поотделно за всеки застрахователен договор. Държавите-членки могат да разрешават използването на статистически методи, и по-специално на пропорционалния метод и метода на постоянната стойност, когато се предполага, че те ще дадат приблизително същите резултати, както изчисляването поотделно.

2.   При видовете застраховки, при които цикълът на риска не позволява да бъде приложено изходното положение pro rata temporis (времева корелация между риска и премията), се прилагат методи на изчисляване, които отразяват различното развитие на риска във времето.

Член 58

Резерв за неизтекли рискове

Резервът за неизтекли рискове съгласно член 26 се изчислява на основата на вредите и административните разходи, които евентуално биха възникнали след края на финансовата година по договори, сключени преди тази дата, доколкото тяхната прогнозна стойност превишава пренос-премийния резерв и изискуемите премии по тези договори.

Член 59

Резерв за застраховка „Живот“

1.   Резервът за застраховка „Живот“ по начало се изчислява за всеки отделен договор за застраховка живот. Държавите-членки могат да разрешават използването на статистически или математически методи, когато се предполага, че те ще дадат приблизително същите резултати, както изчисляването поотделно. В бележките към отчета се включва резюме на използваните основни изходни положения.

2.   Изчислението се прави всяка година от актюер или от друг специалист в тази област на основата на признати актюерски методи.

Член 60

Провизии за предстоящи плащания

1.   Общо застраховане

а)

По начало се формира провизия за всяка отделна вреда на основата на предвидимия размер на бъдещите разходи. Могат да бъдат използвани статистически методи, ако те водят до начисляване на достатъчна провизия с оглед на естеството на рисковете; държавите-членки могат да предвидят, че такива методи ще бъдат прилагани след предварително одобрение.

б)

В тази провизия се вземат предвид и настъпилите, но необявени вреди към датата на приключване на баланса; сумата на провизията се определя с оглед на миналия опит с броя и размера на вредите, обявени след датата на приключване на баланса.

в)

Разходите за покриване на вредите се включват в изчислението на провизията независимо от техния източник.

г)

Суми, които подлежат на връщане поради встъпване в правата на застрахованите спрямо трети лица (суброгация) или придобиване на право на собственост върху застрахования обект (абандон), се приспадат от резерва за предстоящи плащания; те се оценяват предпазливо. Когато размерът на тези суми е значителен, те се посочват в бележките към отчета.

д)

Чрез дерогация от разпоредбата на буква г), държавите-членки могат да изискват или разрешават сумите, подлежащи на връщане, да бъдат показани в актива.

е)

Когато обезщетението за вреда трябва да бъде изплатено във вид на анюитет, сумите, които трябва да бъдат заделени за тази цел, се изчисляват според признати актюерски методи.

ж)

Забраняват се скритите намаления или сконтиране, направени чрез занижаване на текущата стойност на провизията за предстоящи плащания спрямо предвидимата сума за покриване, която ще бъде извършена по-късно, или по друг начин.

Държавите-членки могат да разрешават изрични намаления или сконтиране с цел отразяване на приходите от инвестиции. Такива намаления или сконтиране се разрешават, само ако:

i)

предвижданата средна дата за покриване на вредите настъпва най-рано четири години след отчетната дата;

ii)

намалението или сконтирането се извършва на основата на призната разумна основа; компетентният орган трябва да бъде уведомен предварително за всяка промяна на метода;

iii)

при изчисляване на общата сума за покриването на вреди предприятието взема предвид всички фактори, които могат да доведат до нейното увеличаване;

iv)

предприятието разполага с достатъчно данни, за да създаде надежден модел за ръста на ликвидациите на вреди;

v)

лихвеният процент, използван при актуализацията, не превишава предпазливата финансова оценка на приходите от активи, инвестирани като равностойни на резервите за вредите през периода, нужен за изплащане на последните. Наред с това той не трябва да превишава и никой от следните два показателя:

приходите от инвестиране на посочените активи през миналите пет години,

приходите от инвестиране на посочените активи през годината, предхождаща датата на приключване на баланса.

При извършването на намаление или сконтиране предприятието посочва в приложението към своя отчет общия размер на резервите преди намалението или сконтирането, категориите вреди, за които е извършено намаление или сконтиране, и за всяка категория вреди — използваните методи, по-специално използваните ставки за прогнозните стойности по буква ж) (iii) и (v), и възприетите критерии за определяне на периода, който предстои да изтече до покриването на вредите.

2.   Животозастраховане

а)

Размерът на провизията за предстоящи плащания е равен на сумите, дължими на ползващите се лица, увеличени с разходите за покриване на вредите. Той включва провизията за настъпили, но необявени вреди.

б)

Държавите-членки могат да изискват сумите по буква а) да бъдат показани в позиция В 2 на пасива.

Член 61

1.   До извършването на по-нататъшно координиране държавите-членки могат да изискват или разрешават прилагане на следните методи, когато поради естеството на съответния вид или тип застраховка информацията за изискуемите премии, дължимите обезщетения или и двете суми за годината на застраховане не е достатъчна за извършването на точна прогноза при съставянето на годишните счетоводни отчети.

Първи метод

Превишението на начислените премии над вредите и разходите, изплатени по договори, чието действие започва през годината на застраховане, съставлява технически резерв, който се включва в техническия резерв за предстоящи плащания, показан в позиция В 3 на пасива на баланса. Резервът може да бъде изчислен и на основата на определен процент от начислените премии, когато този метод е подходящ за съответния вид застрахователен риск. При нужда размерът на този технически резерв се увеличава с цел достигане на достатъчен размер за удовлетворяване на настоящите и бъдещите задължения. Техническият резерв, формиран по този метод, се замества с резерв за предстоящи плащания, изчислен по обичайния ред, след като бъде събрана достатъчно информация и не по-късно от края на третата година след годината на застраховане.

Втори метод

Цифрите, показани в техническата сметка или в някои нейни пера, трябва да се отнасят за година, която изцяло или отчасти предхожда финансовата година. Не е необходимо годината да предхожда финансовата година с повече от 12 месеца. При нужда техническите резерви, показани в годишния счетоводен отчет, се увеличават, за да достигнат достатъчен размер за удовлетворяване на настоящите и бъдещите задължения.

2.   Когато бъде възприет един от методите по параграф 1, той се прилага системно през отделните финансови години, освен ако обстоятелствата налагат промяна. Използването на един от методите се оповестява в бележките към отчета, като се изтъкват и мотивите за възприемането му; при промяна на прилагания метод отражението върху активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат се описва в бележките към отчета. Когато се използва първият метод, в бележките към отчета се посочва продължителността на периода, който предхожда формирането на резерв за предстоящи плащания по обичайния ред. Когато се използва вторият метод, в бележките към отчета се посочват продължителността на периода, с който годината, за която се отнасят цифрите, предхожда финансовата година, и мащабът на съответните операции.

3.   По смисъла на този член „година на застраховане“ е финансовата година, през която влизат в сила застрахователните договори за съответния вид или тип застраховка.

Член 62

До извършването на по-нататъшно координиране държавите-членки, които изискват формиране на изравнителни резерви, предписват правилата за оценяване, приложими към тези провизии.

РАЗДЕЛ 8

Съдържание на бележките към отчета

Член 63

Вместо информацията, предвидена в член 43, параграф 1, точка 8 от Директива 78/660/ЕИО, застрахователните дружества представят следните данни:

I.

По отношение на общото застраховане, в бележките към отчета се посочват:

1.

бруто начислени премии;

2.

бруто получени премии;

3.

бруто обезщетения за вреди;

4.

брутни оперативни разходи;

5.

салдо по презастраховане.

Тези суми се разделят на пряко застраховане и презастраховане, когато сумите по презастраховане възлизат на 10 % или повече от бруто начислените премии, след което в прякото застраховане се обособяват следните групи от видове застраховки:

злополука и смърт,

автомобилни застраховки: гражданска отговорност,

автомобилни застраховки: други видове,

застраховки на плавателни съдове, летателни апарати и превоз,

пожар и други вреди на имущество,

гражданска отговорност,

кредити и гаранции,

правна защита,

помощ,

разни.

Не се изисква групиране на видове застраховки в рамките на прякото застраховане, когато размерът на бруто начислените премии по пряко застраховане за съответната група не надвишава 10 млн. ECU. Предприятията обаче във всички случаи посочват сумите за трите най-големи групи от видове застраховки в своята дейност.

II.

По отношение на животозастраховането в бележките към отчета се посочват:

1.

бруто начислени премии, разделени на пряко застраховане и презастраховане, когато премиите по презастраховане възлизат на 10 % или повече от бруто начислените премии, като в рамките на прякото застраховане се посочват:

а)

i)

индивидуални премии;

ii)

премии по групови застраховки;

б)

i)

периодични премии;

ii)

еднократни премии;

в)

i)

премии по договори без бонуси;

ii)

премии по договори с бонуси;

iii)

премии по договори, по които инвестиционният риск се носи от притежателите на полици.

Не е необходимо сумата по букви а), б) или в) да бъде посочвана, ако тя не надвишава 10 % от бруто начислените премии по пряко застраховане.

2.

салдо по презастраховане;

III.

В случая по член 33, параграф 4 — бруто начислени премии, разделени на животозастраховане и общо застраховане.

IV.

Във всички случаи — общ размер на бруто премиите по договори за пряко застраховане, сключени от застрахователното предприятие:

в държавата-членка по неговото седалище,

в другите държави-членки, и

в трети страни,

като посочването на съответната сума не е необходимо, ако тя не надвишава 5 % от общата сума на бруто премиите.

Член 64

В бележките към отчетите си застрахователните предприятия посочват общата сума на комисионните от активно пряко застраховане, осчетоводени през финансовата година. Това изискване се прилага към всички видове комисионни и по-специално тези за придобиване, за подновяване, за събиране на суми и за управление на портфейла.

РАЗДЕЛ 9

Разпоредби за консолидираните счетоводни отчети

Член 65

1.   Застрахователните предприятия съставят консолидирани счетоводни отчети и консолидирани годишни доклади за дейността в съответствие с Директива 83/349/ЕИО, освен ако този раздел предвижда друго.

2.   Ако определена държава-членка не се ползва от разпоредбата на член 5 от Директива 83/349/ЕИО, параграф 1 се прилага и към предприятията майки, чиято единствена или основна цел е да придобиват участия в дъщерни предприятия и да ги направят рентабилни, когато тези дъщерни предприятия са изключително или основно застрахователни предприятия.

Член 66

Директива 83/349/ЕИО се прилага при спазване на следните разпоредби:

1.

членове 4, 6 и 40 не се прилагат;

2.

информацията в член 9, параграф 2, първо и второ тире, а именно:

стойността на дълготрайните активи, и

стойността на чистия оборот,

се заменят с данните за бруто начислените премии по смисъла на член 35 от настоящата директива;

3.

държава-членка може да приложи член 12 от Директива 83/349/ЕИО към две или повече застрахователни предприятия, които не са свързани предприятия по смисъла на член 1, параграфи 1 или 2 от цитираната директива, а са поставени под единно управление, като не е нужно последното да се основава на договор или на разпоредбите на техните учредителни актове. Единното управление може да се изразява и във важни и трайни връзки по презастраховане;

4.

държавите-членки могат да разрешат дерогации от разпоредбата на член 26, параграф 1, буква в) от Директива 83/349/ЕИО, когато сделката е сключена според нормалните пазарни условия и е породила права за застрахования. Тези дерогации се оповестяват, а когато те имат съществено отражение върху активите, пасивите, финансовото състояние или финансовия резултат на всички предприятия, включени в консолидацията, този факт се посочва в бележките към консолидирания отчет;

5.

член 27, параграф 3 от Директива 83/349/ЕИО се прилага, при условие че датата на приключване на баланса на предприятие, включено в консолидацията, не предхожда датата на приключване на консолидирания баланс с повече от шест месеца;

6.

член 29 от Директива 83/349/ЕИО не се прилага към позициите на пасива, чиято оценка от предприятията, включени в консолидацията, е извършена на основата на специфични разпоредби за застрахователните предприятия, нито към позициите на актива, при които промяната в стойността засяга и права на застрахованите или поражда такива права. Използването на това изключение е оповестява в приложението към консолидирания отчет.

Член 67

Само по отношение на консолидираните счетоводни отчети държавите-членки могат да изискват или разрешават всички приходи и разходи, свързани с инвестиции, да бъдат посочени в нетехническата сметка, дори когато са свързани с операции по животозастраховане.

В тези случаи държавите-членки също могат да изискват или разрешават част от приходите от инвестиции да бъде отнесена към техническата сметка за животозастраховане.

РАЗДЕЛ 10

Публикуване

Член 68

1.   Надлежно одобрените годишни счетоводни отчети на застрахователните предприятия, заедно с годишните доклади за дейността и докладите на лицата, натоварени с проверката на отчетите, се публикуват по реда, предвиден в законодателството на всяка държава-членка съгласно член 3 от Директива 68/151/ЕИО (11);

Въпреки това, законодателството на държава-членка може да предвиди, че публикуването на годишните доклади за дейността съгласно първи параграф не е задължително. В този случай докладите се предоставят на разположение на обществеността по седалището на предприятията в съответната държава-членка. Трябва да съществува възможност при поискване да бъдат получени копия от целия доклад или от част от него. Цената на копията не трябва да надвишава административните разходи за изготвянето им.

2.   Параграф 1 се прилага и към надлежно одобрения консолидиран счетоводен отчет, консолидирания доклад за дейността и докладите на лицата, натоварени с проверката на отчета.

3.   Въпреки това, когато застрахователно предприятие, което е съставило годишен счетоводен отчет или консолидиран счетоводен отчет, няма правно организационната форма на дружество от посочените в член 1, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО и не е длъжно съгласно своето национално законодателство да публикува документите по параграфи 1 и 2 на този член според изискванията на член 3 от Директива 68/151/ЕИО, то най-малко ги предоставя на разположение на обществеността по седалището. Трябва да съществува възможност при поискване да бъдат получени копия от тези документи. Цената на копията не трябва да надвишава административните разходи за изготвянето им.

4.   Държавите-членки са длъжни да предвидят подходящи санкции за неизпълнението на правилата за публикуване, предвидени в този член.

РАЗДЕЛ 11

Заключителни разпоредби

Член 69

След надлежното му конституиране, Комитетът за връзка, създаден в съответствие с член 52 от Директива 78/660/ЕИО, ще има и следните функции:

а)

да улеснява хармонизираното прилагане на настоящата директива чрез редовни заседания, посветени на практическите проблеми по прилагането ѝ, без да се засяга действието на членове 169 и 170 от Договора;

б)

при нужда да съветва Комисията във връзка с изменения и допълнения на настоящата директива.

Член 70

1.   Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 1994 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки могат да предвидят, че разпоредбите по параграф 1 ще се прилагат за пръв път към годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети за финансовата година, която започва на 1 януари 1995 г. или през 1995 календарна година.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 71

Пет години след датата по член 70, параграф 2, Съветът по предложение на Комисията проучва и при нужда преразглежда всички норми на настоящата директива, които дават право на избор на държавите-членки, с оглед на опита, натрупан при прилагането на директивата, и особено с оглед на стремежа към по-голяма прозрачност и хармонизиране на разпоредбите, посочени в нея.

Член 72

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 1991 година.

За Съвета

Председател

P. DANKERT


(1)  ОВ С 131, 18.4.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 96, 17.4.1989 г., стр. 93; и ОВ С 326, 16.12.1991 г.

(3)  ОВ С 319, 30.11.1987 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 317, 16.11.1990 г., стр. 60.

(6)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 330, 29.11.1990 г., стр. 44.

(9)  ОВ L 63, 13.3.1979 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 330, 29.11.1990 г., стр. 50.

(11)  ОВ L 65 от 14.3.1968 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО „ЛОЙД'С“

А.   Общи разпоредби

Както „Лойд'с“, така и синдикатите „Лойд'с“ са застрахователни предприятия по смисъла на настоящата директива.

След нужното приспособяване, предвидено в раздел Б:

синдикатите „Лойд'с“ изготвят годишни счетоводни отчети („синдикални отчети“), и

вместо консолидираните отчети, предписани от Директива 83/349/ЕИО, „Лойд'с“ изготвя обобщени отчети („обобщени отчети“).

В това приложение терминът отчети на „Лойд'с“ означава и двата вида отчети, посочени по-горе.

Б.   Специални разпоредби

1.   Съдържание на синдикалните отчети

Като се спазва точка 9, синдикалните отчети се изготвят кумулативно за три застрахователни отчетни години наведнъж и съдържат по един отделен застрахователен отчет (underwriting account) за всяка такава година, както и общ баланс за трите години. Отчетите, изготвени съответно при изтичането на 12 и на 24 месеца, се наричат отчети за „открити години“ (open years). Застрахователният отчет се изготвя по аналогия с разпоредбите, които уреждат изготвянето на отчета за приходите и разходите; наред с това в него се посочват:

а)

за всеки запис — движението по всяка позиция след предходната отчетна дата;

б)

предвиденият таван на премиите на синдиката за съответната застрахователна отчетна година.

2.   Съдържание на обобщените отчети

Обобщените отчети се изготвят чрез кумулиране на отчетите на всички синдикати „Лойд'с“. Те съдържат приложение, в което се посочват данни за:

а)

сделките между синдикатите, включително начислените премии и изплатените обезщетения;

б)

методът, по който са взети предвид преходните отчетни години (run-off years of account) по точка 9;

в)

методът, по който е изчислен таванът на премиийните приходи за отделните членове на синдикатите „Лойд'с“.

3.   Капитал

„Лойд'с“ и синдикатите „Лойд'с“ не са длъжни да посочват съответно в обобщените отчети и в синдикалните отчети цифри за следните пера на пасива: раздел А, група I (Записан капитал или равностойни средства) и раздел А, група IV (Резерви). Вместо това „Лойд'с“ добавя към обобщения отчет приложение, в което се разкрива следната информация:

а)

Лични средства на членовете:

1.

Депозити в „Лойд'с“

2.

Лични резервни фондове

3.

Специален резервен фонд

4.

Други обявени средства.

б)

Централни средства на „Лойд'с“:

1.

Нетни активи на Централния фонд

2.

Нетни активи на Корпорация „Лойд'с“.

4.   Данъчно облагане

а)

„Лойд'с“ и синдикатите „Лойд'с“ са освободени от посочването съответно в обобщените отчети и в синдикалните отчети цифри за следните позиции на пасива: раздел Д, позиция 2 (Резерв за данъчно облагане) и раздел Ж, група V (Други задължения, включително данъци и обществено осигуряване), само що се отнася до фискалните задължения, както и група III, позиция 9 (Данък върху резултата от обичайната дейност) и позиция III, позиция 14 (Данък върху извънредния резултат) на отчета за приходите и разходите, с изключение на сумите, удържани при източника.

б)

Независимо от това, в приложение към всички отчети на „Лойд'с“ се посочва причината, поради която определен данъчен разход не е показан, както и основната данъчна ставка за сумите, удържани при източника.

5.   Счетоводни принципи

а)

Работещо предприятие

Принципът на „работещо предприятие“, установен в член 31, параграф 1, буква а) от Директива 78/660/ЕИО, не се прилага към отчетите на „Лойд'с“.

б)

Начисляване

Принципът на начисляването, установен в член 31, параграф 1, буква г) от Директива 78/660/ЕИО, не се прилага към отчетите на „Лойд'с“.

в)

Разпределение на приходите

Не по-късно от три години след датата съгласно член 70, параграф 1, „Лойд'с“ и синдикатите „Лойд'с“ са длъжни да разпределят приходите, произтичащи от застрахователни договори, по синдикални отчетни години според датата на влизане в сила на договора.

г)

Други счетоводни принципи

Във всички отчети на „Лойд'с“:

аналогичните пера се третират по еднообразен начин,

сумите, дължими от презастрахователи, се вземат предвид по отношение на откритите години в случай, че синдикатът е изплатил вредата,

разходите за дейността се отнасят към застрахователната отчетна година, през която са извършени.

6.   Технически резерви

Като се спазва точка 9, и по изключение от членове 56 и 60, в отчетите на „Лойд'с“ не се включват технически резерви.

Независимо от това:

а)

по аналогия с член 61, в застрахователните отчети за откритите години се записва превишението на събраните премии над изплатените обезщетения и разходи;

б)

при приключването на застрахователната отчетна година се изчислява резерв за предстоящи плащания, който се показва в съответствие с точка 8.

7.   Открити години

Синдикатите изготвят отчети за откритите години на основата на касовите операции.

8.   Премия за изплащане от портфейла (reinsurance to close)

Като се спазва точка 9, синдикатите приключват отчетите си в края на всеки тригодишен период чрез изплащане на премия (reinsurance to close) и разкриват най-малко следната информация:

бруто обявени предстоящи плащания

 

 

суми, подлежащи на изплащане от презастрахователи (—)

 

 

нето обявени вреди

 

 

резерв за бруто настъпили, но необявени вреди

 

 

суми, подлежащи на изплащане от презастрахователи (—)

 

 

резерв за нето настъпили, но необявени вреди

 

 

нето премия за изплащане от портфейла (reinsurance to close) при приключване на отчетната година (чиста сума)

 

 

9.   Преходни отчетни години

а)

По смисъла на тази точка „преходна отчетна година“ е тази, във връзка с която на датата, на която годината трябва да завърши обичайно в съответствие с точка 8, съществува несигурност, поради която премията за изплащане от портфейла (reinsurance to close) не може да бъде изчислена, като в резултат на това годината остава открита до отпадане на несигурността.

б)

По отношение на преходните отчетни години в синдикалните отчети се включва застрахователен отчет, който показва сумата, заделена за удовлетворяване на всички известни и неизвестни предстоящи задължения, и представляваща резерв за предстоящи плащания, оценен по обичайния начин.

10.   Посочване на депозитите в предприятия цеденти

До три години след датата съгласно член 70, параграф 1 „Лойд'с“ и синдикатите „Лойд'с“ не са длъжни да показват цифрите за раздел В, група IV на актива (Депозити в предприятия цеденти).

11.   Животозастраховане

Чрез дерогация от член 33, параграф 3, животозастрахователната дейност на „Лойд'с“ (нето срочни застраховки живот за срок до 10 години) може да бъде показана в отчетите на „Лойд'с“ във формата, предвидена в член 34, група I във връзка с общото застраховане.

12.   Бруто премии

Чрез дерогация от член 35, бруто премиите могат да бъдат показани без брокерството. Наред с изискванията на член 35 за група I, позиция 1, а) и група II, позиция 1, а) в отчета за приходите и разходите (Бруто начислени премии, без презастраховане), трябва да бъде добавена бележка:

към всеки синдикален отчет, в който се пояснява основата за начисляване на брокерски комисионни и се дава оценената средна ставка на брокерската комисионна за всеки основен вид застраховки, извършвани от синдиката,

към обобщените отчети, в които се посочва оценената средна ставка на брокерската комисионна на целия пазар.

13.   Съдържание на приложенията към отчетите на „Лойд'с“

В бележките към отчетите на „Лойд'с“ терминът „бруто премии“ има смисъла, посочен в точка 12.