13/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

92


31991L0287


L 144/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 3 юни 1991 година

относно честотната лента определена за координирано въвеждане на цифрови европейски безжични далекосъобщения (DECT) в Общността

(91/287/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че с Препоръка 84/549/EИО (4) Съветът призовава за въвеждане на услуги на основата на общ хармонизиран подход в областта на далекосъобщенията;

като има предвид, че Съветът в своята резолюция от 30 юни 1988 г. (5) относно развитието на общия пазар на далекосъобщителни услуги и оборудване призовава за въвеждане на услуги с европейски обхват според изискванията на пазара;

като има предвид, че ресурсите, предлагани от съвременните далекосъобщителни мрежи, следва да бъдат напълно използвани за икономическото развитие на Общността;

като има предвид, че Директива 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (6) е приложима и следва да бъде отделено специално внимание за избягване на вредните електромагнитни въздействия;

като има предвид, че безжичните телефонни системи, които се използват понастоящем в Общността и честотните ленти, в които те оперират, се различават значително и е възможно да пречат на ползването на предимствата на услугите с европейски обхват или на ползата от икономии от мащаба, свързани с наистина европейски пазар;

като има предвид, че Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) в момента разработва Европейски далекосъобщителен стандарт (ETS) за цифрови европейски безжични далекосъобщения (DECT);

като има предвид, че развитието на Европейски далекосъобщителен стандарт (ETS) трябва да вземе предвид сигурността на потребителите и нуждата от оперативна съвместимост в европейски мащаб, както и да даде възможност на потребителите на услуга, базирана на DECT технологията в една държава-членка, да имат достъп до услугата във всяка от другите държави-членки, където има подходящите условия за това;

като има предвид, че европейското внедряване на DECT ще предостави съществена възможност за установяване на истински европейски цифрови безжични телефонни средства;

като има предвид, че ETSI e преценил, че за DECT са необходими 20 MHz в районите с висока плътност;

като има предвид, че по препоръка на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) честотна лента 1800—1900 MHz ще бъде използвана за технология DECT в рамките Европа, като отчита факта, че с оглед на системата, може да бъде необходим допълнителен честотен спектър за развитието на DECT;

като има предвид, че това следва да бъде взето под внимание при подготовката на Световната административна радиоконференция (WARC) през 1992 г.;

като има предвид, че след датата на определяне на честотната лента за DECT съществуващите услуги може да продължават да бъдат предоставяни в тази лента, при условие че не причиняват смущения на системите DECT, които могат да бъдат въведени с оглед на търговското търсене;

като има предвид, че прилагането на Препоръка 91/288/EИО на Съвета от 3 юни 1991 г. относно координираното въвеждане на DECT в Общността (7) ще гарантира внедряването на DECT най-късно от 31 декември 1992 г.;

като има предвид, че Директива 91/263/EИО на Съвета от 29 април 1991 г. относно привеждането в съответствие на законите в държавите-членки във връзка с крайното далекосъобщително оборудване, включително взаимно признаване на тяхното съответствие (8) ще позволи бързото установяване на общи изисквания за съответствие за DECT;

като има предвид, че въвеждането на DECT зависи от разпределението и наличието на свободна честотна лента, за да се осъществи предаване и приемане между неподвижните базови станции и подвижните станции;

като има предвид, че ще бъде нужна определена гъвкавост, за да се вземат предвид различните честотни изисквания в различните държави-членки; че ще е необходимо да се следи тази гъвкавост да не доведе до забавяне на внедряването на DECT технологията според търговското търсене в цялата Общност;

като има предвид, че постепенното освобождаване на пълния честотен обхват в честотната лента, определена по-горе, ще бъде необходимо за въвеждането на DECT в европейски мащаб,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

За целите на настоящата директива Европейският стандарт за система за цифрови европейски безжични далекосъобщения (DECT) е технология, отговаряща на изискванията на Европейския далекосъобщителен стандарт (ETS) за цифрови безжични далекосъобщения, посочени в Препоръка 91/288/EИО и на далекосъобщителни системи, както частни, така и обществени, които директно използват такава технология.

Член 2

Държавите-членки, в съответствие с Препоръка T/R 22-02 на CEPT на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, определят честотната лента 1800—1900 MHz зa цифровите европейски безжични далекосъобщения (DECT) от 1 януари 1992 г.

В съответствие с препоръката на CEPT DECT има приоритет пред другите услуги в същата лента и е защитен в рамките на определената лента.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, преди 31 декември 1991 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Комисията докладва на Съвета за прилагането на настоящата директива не по-късно от края на 1995 г.

Член 5

Адресати на настоящата директивата са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 3 юни 1991 година.

За Съвета

Президент

A. BODRY


(1)  ОВ C 187, 27.7.1990 г., стр. 5.

(2)  ОВ C 19, 28.1.1991 г., стр. 97 и

ОВ C 106, 22.4.1991 г., стр. 78.

(3)  ОВ C 332, 31.12.1990 г., стр. 172.

(4)  ОВ L 298, 16.11.1984 г., стр. 49.

(5)  ОВ C 257, 4.10.1988 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 139, 23.5.1989 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 144, 8.6.1991 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 128, 23.5.1991 г., стр. 1.