03/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

196


31989R4045


L 388/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 4045/89 НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Гарантиране“, и за отмяна на Директива 77/435/ЕИО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че съгласно член 8 от Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (3), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2048/88 (4), държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се уверят в реалността и редовността на транзакциите, финансирани от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), за да предотвратят и преследват нередностите и за да възстановят загубените суми вследствие на нередности или небрежност;

като има предвид, че проверката на търговските документи на предприятията—бенефициери или длъжници, може да представлява много ефикасно средство за проверка на транзакциите, съставляващи част от системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“; като има предвид, че тази проверка допълва другите проверки, които се извършват от държавите-членки; като има предвид, освен това, че настоящият регламент не накърнява националните разпоредби по отношение на проверките, които са по-обширни от тези, предвидени в настоящия регламент;

като има предвид, че държавите-членки трябва да се насърчават да подсилват проверките на търговските документи на предприятията—бенефициери или длъжници, които са извършили в приложение на Директива 77/435/ЕИО (5);

като има предвид, че прилагането от държавите-членки на правилата, произтичащи от Директива 77/435/ЕИО, разкри необходимостта да се промени съществуващата система в зависимост от придобития опит; като има предвид, че е уместно да се включат тези промени в регламент, като се отчита естеството на съответните разпоредби;

като има предвид, че документите, въз основа на които се извършва въпросният контрол, трябва да се определят, така че да позволят пълен контрол;

като има предвид, че е необходимо изборът на предприятията за контролиране да се извърши именно като се държи сметка за характера на транзакциите, които стават под тяхната отговорност, както и разпределението на предприятията—бенефициери или длъжници, в зависимост от тяхната финансова важност в рамките на системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“;

като има предвид, освен това, че е необходимо да се предвиди минимален брой проверки на търговските документи; като има предвид, че този брой трябва да се определи чрез метод, който отстранява значимите разлики между държавите-членки поради особената структура на техните разходи в рамките на ФЕОГА, секция „Гарантиране“; като има предвид, че този метод може да бъде изработен, като се вземе за база броят на предприятията, които имат някаква важност в системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“;

като има предвид, че е важно да се определят правомощията на служителите, натоварени с проверките, както и задължението на предприятията да им предоставят за определен период търговските документи и да им предоставят сведенията, които изискват; като има предвид, че е уместно, освен това, да се предвиди възможността търговските документи да бъдат изземвани в някои случаи;

като има предвид, че като се отчита международната структура на земеделската търговия и в перспективата на доизграждането на вътрешния пазар, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите-членки; като има предвид също така, че е необходимо централизираната документация, която се отнася до предприятията—бенефициери или длъжници, установени в трети страни, да се определят на общностно равнище;

като има предвид, че ако на първо място се пада на държавите-членки да изработят техните програми за контрол, е необходимо тези програми да се съобщят на Комисията, за да може тя да поеме ролята си за контролиране и координиране, и че тези програми са изработени на базата на подходящи критерии; като има предвид следователно, че проверките могат да бъдат съсредоточени в сектори или предприятия, в които рискът от измама е висок;

като има предвид, че службите, които извършват проверките в приложение на настоящия регламент, трябва да бъдат организирани по независим начин от службите, които извършват проверките преди плащане;

като има предвид, че е необходимо всяка държава-членка да разполага със специфична служба, натоварена с постоянното прилагане на настоящия регламент и с координацията на извършваните проверки в изпълнение на настоящия регламент; като има предвид, че служителите на тази служба могат да извършват проверки в съответствие с настоящия регламент;

като има предвид, че е уместно да се подпомагат службите, натоварени с прилагането на настоящия регламент, посредством участие на Общността, временно и прогресивно намаляващо, в направените разходи от държавите-членки за наемане на допълнителен персонал и някои други разноски за обучение на персонала и оборудване на службите;

като има предвид, че има основание да се пристъпи към оценка на сумата на необходимите финансови средства на Общността за осъществяване на това действие; като има предвид, че тази сума се вписва във финансовите перспективи, които фигурират в точка II от междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната процедура (6) от 29 юни 1988 г.; като има предвид, че действително наличните кредити ще се определят в бюджетната процедура при спазване на цитираното по-горе споразумение;

като има предвид, че събраната информация в рамките на проверките на търговските документи е предмет на професионална тайна;

като има предвид, че е уместно да се установи информационен обмен на общностно равнище, така че резултатите от прилагането на настоящия регламент да могат да се използват по-ефективно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент се отнася до контрола на реалността и на редовността на транзакциите, които участват пряко или непряко в системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“ на база на търговските документи на бенефициентите или на длъжниците, наричани по-нататък „предприятия“.

2.   По смисъла на настоящия регламент под „търговски документи“ се разбира съвкупността от книги, регистри, бележки и удостоверителни документи, счетоводство и кореспонденция относно професионалната дейност на предприятието, както и търговските данни, под каквато и да е форма, стига да имат пряко или непряко отношение към транзакциите, посочени в параграф 1.

Член 2

1.   Държавите-членки пристъпват към проверките на търговските документи на предприятията, като отчитат естеството на транзакциите, които трябва да бъдат проверени. Държавите-членки следят за това изборът на предприятията за проверяване да позволи да се осигури най-добре ефикасността на превантивните мерки и на сигнализирането на нередностите в рамките на системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“. Подборът, по-специално, отчита финансовата значимост на предприятията в тази област и други рискови фактори.

2.   Посочените в параграф 1 проверки се отнасят за всеки контролен период, посочен в параграф 4, до даден брой предприятия, който не може да бъде по-малък от половината на броя на предприятията, за които приходите или дължимите плащания или тяхната сума в рамките на системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“, са били над 60 000 екю за календарната година, предшестваща тази, в която започва въпросният контролен период.

Сумата от 60 000 екю, посочена в първа алинея, се замества от сумата 100 000 екю за контролния период, който започва през 1990 г., и от сумата 90 000 екю за този, който започва през 1991 г.

Предприятията, за които сборът от приходите или дължимите плащания е бил над 200 000 екю и които не са били проверявани съгласно настоящия регламент през предходния контролен период, се проверяват задължително.

Предприятията, за които сборът от приходите или дължимите плащания е бил под 10 000 екю, се контролират съгласно настоящия регламент единствено в зависимост от критериите, които се посочват от държавите-членки в тяхната годишна програма, посочена в член 10, или от Комисията във всяко искано изменение на тази програма.

3.   В случаите, когато е необходимо, предвидените в параграф 1 проверки се разпростират върху физически или юридически лица, с които предприятията са свързани по смисъла на член 1, както и всяко друго физическо или юридическо лице, което може да представлява интерес в преследването на целите, изложени в член 3.

4.   Контролният период се разпростира между 1 юли и 30 юни на следващата година.

Контролът засяга поне календарната година, която предхожда контролния период; той може да бъде продължен за период, определен от държавата-членка, който предхожда тази календарна година, както и за период между 1 януари на годината, когато е започнал контролният период, и датата на действителния контрол на предприятието.

5.   Извършените проверки в изпълнение на настоящия регламент не засягат проверки, извършени съгласно член 6 от Регламент (ЕИО) № 283/72 (7), нито тези, извършени съгласно член 9 от Регламент (ЕИО) № 729/70.

Член 3

1.   Точността на първичните данни, предмет на контрол, се проверява, в съответните случаи, по пътя на съпоставяне с подходящ брой насрещни проверки, съдържащи именно:

сравнения с търговски документи на доставчиците, клиентите, превозвачите или други трети лица, които имат пряка или непряка връзка с извършените транзакции в рамките на системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“,

физически проверки на количеството и на естеството на складовите наличности, и

сравнения със счетоводството на движенията нагоре-надолу на финансовите средства от извършените транзакции в рамките на системата за финансиране на ФЕОГА, секция „Гарантиране“.

2.   По-специално, когато предприятията са задължени да водят счетоводни книги по специфични въпроси в съответствие с разпоредбите на Общността или с националните разпоредби, контролът на тези счетоводни книги обхваща, в съответните случаи, съпоставянето им с търговските документи и в случай на нужда, със складовите наличности на предприятието.

Член 4

Предприятията съхраняват търговските документи, посочени в член 1, параграф 2, и в член 3 най-малко три години, считано от края на годината на тяхното съставяне.

Държавите-членки могат да предвидят по-дълъг период за съхранение на тези документи.

Член 5

1.   Отговорните лица на предприятията се уверяват, че всички търговски документи и всички допълнителни сведения са доставени на натоварените с контрола служители или на оправомощените за тази цел лица.

2.   Натоварените с контрола служители или оправомощените за тази цел лица могат да изискват предоставянето на извадки или копия от документите, посочени в параграф 1.

Член 6

1.   Държавите-членки се уверяват, че натоварените с проверките служители имат право да изземват или да изискат изземването на търговските документи. Това право се упражнява при спазване на националните разпоредби по тези въпроси и не накърнява прилагането на наказателно-процесуалните правила относно изземването на документи.

2.   Държавите-членки предприемат подходящи мерки за наказване на физическите или юридическите лица, които не спазват задълженията, предвидени в настоящия регламент.

Член 7

1.   Държавите-членки си оказват взаимно необходимата помощ за изпълнението на проверките, предвидени в членове 2 и 3, в случаите, когато дадено предприятие се установява в държавата-членка, различна от тази, където плащането и/или внасянето на съответната сума се извършва или би трябвало да се извърши.

2.   През първото тримесечие на годината, следваща годината на плащане, държавите-членки изпращат списък на предприятията, посочени в параграф 1, на всяка държава-членка, където е установено такова предприятие; този списък обхваща всички подробности, които са необходими, за да позволят на държавата-членка по местоназначение да идентифицира тези предприятия. Копие от всеки списък се изпраща на Комисията.

Държавата-членка, в която се извършва плащането или внасянето на сумата, може да поиска от държавата-членка, където е установено предприятието, да контролира това предприятие в приоритетен ред по силата на член 2, като посочи специфичните причини за искането си. Копие от всяко искане се изпраща на Комисията.

3.   През първото тримесечие от годината, следваща годината на плащане, държавите-членки изпращат на Комисията списък на предприятията, установени в трета страна, за които плащането и/или внасянето на съответната сума е извършено или би трябвало да се извърши в тази държава-членка.

Член 8

1.   Събраната информация в рамките на предвидените проверки от настоящия регламент е предмет на професионална тайна. Тя не може да се съобщава на други лица, освен на тези, които поради своите функции в държавите-членки или в институциите на Общностите е необходимо да ги познават за изпълнението на техните функции.

2.   Настоящият член не засяга националните разпоредби относно съдебното производство.

Член 9

1.   Преди 1 януари след изтичането на контролния период държавите-членки представят на Комисията подробен доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2.   Този доклад трябва да отразява евентуално срещнатите затруднения, както и взетите мерки за преодоляването им, и да представи в случай на нужда предложения за подобряване.

3.   Държавите-членки и Комисията редовно обменят виждания върху прилагането на настоящия регламент.

4.   Комисията оценява годишно реализирания напредък в годишния си доклад относно администрирането на средствата на фонда, посочен в член 10 от Регламент (ЕИО) № 729/70.

5.   Комисията представя преди 31 декември 1991 г. доклад относно прилагането на настоящия регламент. В рамката на този доклад Комисията проучва особеното положение, което може да възникне за някои държави-членки в резултат от прилагането на настоящия регламент, и прави, когато е необходимо, съответните предложения.

Член 10

1.   Държавите-членки изготвят програмата за проверките, които се извършват в съответствие с член 2, по време на следващия контролен период.

2.   Всяка година преди 15 април държавите-членки изпращат на Комисията тяхната програма, посочена в параграф 1, като уточняват:

броя на предприятията, които трябва да се проверяват, и тяхното разпределение по сектори, като се отчитат сумите, които се отнасят до тях,

критериите, взети предвид при изработване на програмата.

3.   Изработените от държавите-членки и изпратени на Комисията програми се прилагат от държавите-членки, ако в срок от шест седмици Комисията не е обявила забележките си.

4.   Внесените изменения на програмите от държавите-членки се уреждат по същата процедура.

5.   В изключителни случаи Комисията може, независимо на какъв етап, да поиска да се включи в програмата на една или няколко държави-членки специална категория предприятия.

6.   За първата година на прилагане създадените от държавите-членки програми за контрол се изпращат на Комисията най-късно на 1 май 1990 г. и се прилагат, ако Комисията не е обявила забележките си преди 15 юни 1990 г.

Член 11

1.   Във всяка държава-членка най-късно до 1 януари 1991 г. специфична служба се натоварва с непрекъснатото наблюдение на прилагането на настоящия регламент, а също и на:

изпълнението на проверките, предвидени в нея, от служителите, които зависят пряко от тази специфична служба,

координацията на извършените проверки от служителите, които зависят от други служби.

Държавите-членки могат също така да предвидят, че проверките, които трябва да бъдат извършени в изпълнение на настоящия регламент, се разпределят между специфичната служба и други национални служби, доколкото първата им осигурява координацията.

2.   Службите, натоварени с прилагането на настоящия регламент, трябва да бъдат така организирани, че да бъдат независими от службите или техни клонове, натоварени с плащанията или с проверките, извършени преди тях.

3.   С оглед да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент, специфичната служба, посочена в параграф 1, предприема всички необходими мерки.

4.   Специфичната служба, освен това, наблюдава:

обучението на националните служители, натоварени с проверките, определени от настоящия регламент, предназначено да им позволи да придобият достатъчни познания за изпълнението на техните задачи,

администрирането на докладите за контрол и на цялата документация, която има отношение към извършените и предвидени проверки при прилагането на настоящия регламент,

редактирането и представянето на докладите, посочени в член 9, параграф 1, както и на програмите, посочени в член 10.

5.   Специфичната служба получава от съответната държава-членка цялата необходима власт за изпълнение на задачите, посочени в параграфи 3 и 4.

Тя е съставена от служители, чийто брой и обучението са подходящи, за да позволят осъществяването на тези задачи.

6.   Настоящият член не се прилага когато минималният брой на предприятията за проверка по силата на член 2, параграф 2, е под десет.

Член 12

При условията, предвидени в членове 13, 14 и 15, Общността участва във финансирането на действителните допълнителни разходи, направени от държавите-членки и свързани с:

понижаването на прага за изчисляване на броя на проверките за изпълнение,

осигуряването на средствата, предназначени за подобряване на качеството на проверките.

Член 13

1.   Общността допринася за покриването на действителните разходи, направени от държавите-членки за възнаграждение на допълнителния персонал, нает от 1 януари 1990 г. и предназначен да бъде нает като:

персонал на специфичната служба, посочена в член 11,

или

персонал на други национални служби, доколкото се отнася за персонал, натоварен изключително с предвидените от настоящия регламент проверки.

2.   Финансовото участие на Общността е по 50 % за първите три години и по 25 % за четвъртата и петата година за период от пет години, считано от 1 януари 1990 г. в рамките на обща годишна сума от:

500 000 екю за първите три години и 250 000 екю за четвъртата и петата година по отношение на Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство,

250 000 екю за първите три години и 125 000 екю за четвъртата и петата година по отношение на Белгия, Дания, Гърция, Ирландия и Португалия, и

50 000 екю за първите три години и 25 000 екю за четвъртата и петата година по отношение на Люксембург.

3.   По смисъла на настоящия регламент „възнаграждение“ означава заплатите след приспадане на данъчното облагане на служителите, отговарящи за прилагането на настоящия регламент, и направените пътни разходи при изпълнението на техните задачи.

Приносът на Общността в покриването на разходите за възнаграждения на персонала се установява като фиксирана сума за всяка държава-членка.

Член 14

Общността допринася за покриването на направените разходи от държавите-членки за обучение на персонала в службите, натоварени с прилагането на настоящия регламент по 50 % за първите три години и по 25 % за четвъртата и петата година за период от пет години, считано от 1 януари 1990 г., в рамките на обща годишна сума от:

100 000 екю за първите три години и по 50 000 екю за четвъртата и петата година по отношение на Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство,

50 000 екю за първите три години и 25 000 екю за четвъртата и петата година по отношение на Белгия, Дания, Гърция, Ирландия и Португалия, и

10 000 екю за първите три години и 5 000 екю за четвъртата и петата година по отношение на Люксембург.

Член 15

Общността допринася за покриването на направените действителни разходи от държавите-членки за закупуване на компютърно и офис оборудване, необходимо за службите, натоварени с прилагането на настоящия регламент, по 100 % в рамките на максимална сума от:

100 000 екю за Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство,

60 000 екю за Белгия, Дания, Гърция, Ирландия и Португалия, и

20 000 екю за Люксембург.

Член 16

1.   Максималният размер на разходите на Общността, считан като необходим за реализацията на действието, въведено с настоящия регламент, възлиза на 6 080 000 екю за първата година, на 5 160 000 екю за втората и третата година и на 2 580 000 екю за четвъртата и петата година.

2.   Бюджетният орган определя наличните средства за всяка финансова година.

Член 17

Годишният размер на разходите, поети от Общността, се определя от Комисията на база на данните, предоставени от държавите-членки.

Член 18

Размерът на сумите в екю, които са посочени в настоящия регламент, се конвертират в национална валута чрез прилагане на обменните курсове в сила на първия работен ден от годината, в която започва контролният период и публикувани в серия С на Официален вестник на Европейските общности.

Член 19

Подробните правила за прилагане на настоящия регламент се приемат, доколкото е необходимо, според процедурата, предвидена в член 13 от Регламент (ЕИО) № 729/70.

Член 20

За контрола на специфичните разходи, финансирани от Общността съгласно настоящия регламент, се прилага член 9 от Регламент (ЕИО) № 729/70.

Член 21

В съответствие с разпоредбите на националните законодателства, приложими в тази област, служителите на Комисията имат достъп до всички документи, съставени с оглед на или в резултат на организираните проверки в рамките на настоящия регламент, както и до събраните данни, включително тези, които се съхраняват на информационен носител.

Член 22

1.   Директива 77/435/ЕИО се отменя, считано от 1 януари 1990 г. Започнатите проверки от тази дата по силата на горепосочената директива се считат за извършени в съответствие с настоящия регламент.

2.   Позоваванията на Директива 77/435/ЕИО се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 23

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага, считано от 1 януари 1990 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1989 година.

За Съвета

Председател

E. CRESSON


(1)  ОВ С 192, 29.7.1987 г., стр. 15.

(2)  ОВ С 291, 20.11.1989 г., стр. 105.

(3)  ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 172, 12.7.1977 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 185, 15.7.1988 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 36, 10.2.1972 г., стр. 1.